De apostelen van de Heere Jezus vragen om vermeerdering van het geloof. Er zijn moeilijkheden in het geloof. Het geloof dient versterkt te worden vanwege onze zwakheden. Door een gebrek aan gebed kan het geloof verzwakken. De Heere is getrouw en komt door Zijn Heilige Geest ons in onze zwakheden te hulp. 

Lukas 17 vers 5: ‘En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof’.

Moeilijkheden in het geloof

Het is een groot voorrecht een christen te zijn. Van dood levend, van duisternis licht. Opnieuw geboren. Nieuwe leven. Bewijs van Gods geestelijke werk door Zijn Geest. Genade, liefde tot Zijn eer.

Dat God Zijn eigen Zoon zond naar deze wereld, zou ons moeten vernederen. God gebruikt mensen die verzoend zijn door Zijn eigen Zoon. De diepte van Zijn liefde. Wij verdienen niets van Zijn genade.

Maar hoe vaak vergeten we het. Zijn karakter en beloften. We beginnen vragen te stellen en struikelen. We zijn zo traag maar Hij zo gereed om ons te helpen. Geduldig. Tijden van moeilijkheden in het geloof.

De discipelen zeiden: Heere vermeerder ons het geloof. We herkennen onszelf erin. Ze realiseerden dat ze in eigen kracht niet konden leven en nakomen wat hen opgedragen was. Daarom het gebed vermeerder ons het geloof. De gelovige kan niet zonder.

Wat is geloof? Het is in de Schrift. De vijand probeert de natuur van het geloof aan te vallen en de waarheid van mensen weg te houden. Waar, vitaal geloof in de Zaligmaker is essentieel. De vijand probeert dat te vernietigen.

De Schriften zijn essentieel om te verstaan wat het geloof is. Als we dat niet goed begrijpen, al het andere ook niet. Het gaat over het geloof. Gegeven aan de heiligen. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. De rechtvaardige zal door het geloof leven.

De persoon is overtuigd van schuld en roept tot God, bekeert. De beloften van het eeuwige leven. In deze grote verandering trekt God ons tot Zichzelf. De Zaligmaker zien. De gerechtigheid van God. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gerechtvaardigd zijn.

Gebroken hart. Plaatst zich in het stof: Heere, verlof mij. Voordat we verder gaan stel jezelf de vraag: ken ik dit? En als je dit niet kent, wend je tot God. Vraag Hem erom.

Er is groot geloof en klein geloof. Ik leef niet meer maar Christus in mij. Het leven van het geloof is rijk in de Heere Jezus. Gelovigen hebben verzekering. Romeinen 11. Als je een gelovige bent, vraag je af vanmorgen waarom ben je bewaard? Staan in het geloof. Gestruikeld in zonden. Maar God heeft je nooit losgelaten. Hij heeft je bestraft, gereinigd.

Als je niet door de macht van God bewaard zouden zijn, waar zou je zijn? 2 Korinthe 5 vers 7. We wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. In het midden van beproevingen en teleurstelling. We zijn gezegend door het geloof.

Efeze 6. Het schild van het geloof. Als gelovigen zijn we constant in de strijd met de vijand. We moeten het schild van het geloof ophouden. Geloof in een gekruisigde Heere. Geloof dat rust in de beloften. 1 Johannes 5 vers 4. Dit is wat de wereld overwint, ons geloof.

Als er meer gevoeligheid is voor zonden en minder gebed, dan te bidden Heere vermeerder mij het geloof. 1 Petrus 1 vers 5: ‘Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.’ Het rust op Gods Woord.

We weten van tijden van verzwakking. Hoe is je staat van het geloof? Sterk of verzwakt? Hoe is je gebedsleven? Leef je op aarde als dat je hier voor altijd bent of als reiziger? Als we in het gebed onze dank uitspreken. Ons geloof versterkt. Zo vaak zijn we zo weinig sterk in het geloof. Vergeten dat Hij de voleinder van het geloof is.

We weten dat het leven druk is. Er is tijd voor alles. Maar is er tijd voor de Heere? Als je jezelf vanmorgen voelt aangesproken, weest bemoedigd de Heere is nabij om te helpen. Het geloof kan ook verzwakt zijn door te wandelen door aanschouwen. Dat kunnen we niet maar menen we te doen. Dingen uit te werken.

Zoals Abraham in geloof te gaan en te vertrouwen. Als de storm opsteekt, en we zien op Christus dan gaat het. Maar ogen afgewend dan beginnen we te zinken. Hoe meer we op Hem zien, hoe meer we in Hem ontdekken. Zijn beloften. Kracht vernieuwd. Maar ons geloof struikelt als we niet wandelen door geloof maar door aanschouwen.

Ons geloof verzwakt ook wanneer er geen beoefening is. Als de moeilijkheden komen, dan weten we dat God een kind nooit daarin brengt anders dan met het doel ons te leren. Maar als we het geloof niet beoefenen verzwakt het.

Als we de wijsheid en getrouwheid van de Heere betwijfelen. Of het werk van Christus. Het verzwakt ons geloof. Het ondermijnt het glorierijke werk van de Vader. Als gedacht wordt dat Christus’ werk niet genoeg is, dan raakt het geloof aangetast. Het geloof vertrouwt op het werk van Christus dat genoeg is.

Een puritein: Twijfel is altijd een aantasting, nederigheid is altijd een vriend van geloof. Doodt de leden van de zonden, leven door het werk van de Geest. We moeten strijden tegen de zonden. Als we zonden niet weerstaan, verzwakt het ons geloof. Hoe werkt de Heilige Geest? Wel de troost dat Hij ons niet laat gaan. Maar Hij bestraft en corrigeert ons ook. Overtuigd de zondaar waar het probleem zit. Het kan heel pijnlijk zijn.

Niet om ons pijn te doen maar terug te brengen. Het is een genadig werk van God dat de gelovige terugbrengt op zijn plaats. Wat is de oorzaak dat je struikelt? Ik geef een aantal suggesties. Dat je in gebed niet worstelt met God. We kunnen zo druk zijn maar onze harten kunnen zo koud zijn. Hoe is je gemeenschap met de Heere. Als er geen leven in je was, was je er niet bezorgd over.

Die roep tot Hem: Heere help me. Misschien is het gebrek van echt spreken met de Heere. Of niet verstaan van wat de Heere je probeert te leren. Zijn belofte dat Hij met je is. Hoe de Heere met je omgaat niet begrijpen. En dan ons hart verharden. Het is dan in geloof op de beloften. Vermeerder mijn het geloof, Heere.

Vermeerder mijn kennis om het verstaan. Het kan zijn dat de aantrekkingskracht van de wereld er is. De liefde tot de wereld. Maar het verhindert het licht van het geloof. We zijn als gelovigen in de wereld maar niet in de wereld. Een koninklijk priestertjes, een verkoren geslacht. We moeten ons afsluiten van dingen die ons afhouden van Hem.

Als het een zonde is, we moeten ons bekeren, komen tot het kruis, vragen om vergeving. Van onszelf afzien. Het machtige werk van Christus. De waarheid van het Evangelie. Het geloof versterkt in Hem.

We moeten elke gedachte dat we onszelf kunnen redden van ons werpen. Het is Christus alleen. Zijn Persoon, Zijn werk. De Heilige Geest laat ons zien waar het struikelen in het geloof werkelijk in zit. De Heilige Geest laat ons zien de grootheid van God. Meleachi: Ik ben de Heere en verander niet. Groot is getrouwheid. Getrouw is Hij die roept. Hij blijft getrouw, Hij verandert niet.

Je ziet het anker. God kan niet liegen. Hij is getrouw in de diepste aanvechtingen. Onze God is getrouw. Met God te wandelen, dat hoewel Hij slaat, de ziel kan Hem vertrouwen. De Heilige Geest trekt ons tot God. Onze beproevingen zijn nooit zonder doel. God werkt ons ten goede.

Misschien worstelen we nu. Maar het licht dat komt is ligt voor ons. Als het nu moeilijk is, het is alles gericht op ons dichter bij Hem te brengen. Psalm 18 vers 6. In mijn moeilijkheden riep ik tot de Heere, Hij hoorde mij. Psalm 34. Hij hoorde mij en redde uit. Deze arme man hoorde de Heere en Hij hielp mij.

Als we beproefd worden, als er waar geloof is blijft het staan. Geen vervolging kan het overwinnen. Sommige broeders van ons lijden nu terwijl we spreken. Maar de Heere houdt vast. Als we struikelen in het geloof, moeten we meer zien op het kruis. Vergeet nooit: dat het werk van de Heilige Geest is kostbaar, altijd gericht op het werk van Christus. Zijn gerechtigheid op het kruis van Golgotha.

De Heere Jezus, Hij is je Zaligmaker. Hij is altijd dezelfde: gisteren, heden en in alle eeuwigheid. Laten we roepen tot de Heere: vermeerder ons het geloof. Kijk naar Hem, hoe zwak je ook bent, als je koud voelt in je gevoelens, zie op Hem. Hij is Auteur en Voleinder van het geloof. Als je vanmorgen struikelt, ga tot Hem. De Zaligmaker die je houdt in Zijn hand en dicht bij Zich houdt.

Amen.

 

Zondag 5 september 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – Jonathan Stobbs [Penzance Baptist Church] – Schriftlezing Psalm 119 vers 17-40 en 1 Petrus 1