De dichter van Psalm 100 roept ons op naar het huis van de Heere te komen. Het is de inzetting van God om naar de plaats te komen waar Hij woont. In het Oude Testament was de tabernakel en tempel de plaats van samenkomst en nu is dat de kerk. De kerk is het huis van God waar Hij Zijn bijzondere zegeningen geeft.

Psalm 100 vers 4: ‘Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam‘. 

De plicht en zegen van komen in het huis van God

Met welke verwachting zijn we hier in het huis van de Heere gekomen. Zoals in het huis van Cornelius waar ze met verwachting waren. De Heere weet wanneer we met een geldige reden niet in het huis van God zijn. David had dat. Psalm 84 vers 7. Verlangde in de voorhoven van de tempel te zijn. Er kunnen geldige redenen zijn. Zorg voor kinderen. Pandemie. Maar soms is er geen geldige reden van absentie.

De pandemie heeft het zo duidelijk gemaakt. Ik spreek niet over hen die zich hebben te beschermen en de ouderen. Online de dienst volgen. Het is gemakkelijk om thuis te zitten. Geen reiskosten. De online bijeenkomsten zijn een grote zegen. Ik sprak met de ouderling hier over de online gebedsontmoetingen.

Maar we moeten voorzichtig zijn niet om allerlei redenen fysiek afwezig te zijn in het huis van God. Om hier te zijn en op tijd te zijn. Ik vond de tekst van de prediker niet leuk en schakelde online over naar een andere.

Mijn doel is vanmorgen om ons te bemoedigen om in het huis van God te zijn voor de aanbidding. Er zijn er die niet in hun buurt een kerk hebben. Waarom hebben we als kinderen van God naar het huis te komen. Vijf redenen. Het is het huis van de Heere.

Mattheus 18. Waar twee of drie bijeen zijn in Mijn Naam daar ben Ik Zelf. 1 Timotheüs 3. Huis van God het huis van de levende God. De plaats waar Hij woont. Efeze 2 vers 21. In Welke het gebouw bekwamenlijk is samengevoegd. Heilige tempel. Samengebouwd voor de woonplaats van God door de Heilige Geest.

Het is Gods huis, de plaats waar Hij woont. Als we de Heere willen ontmoeten, dan komen we naar de kerk. Als we Christus willen ontmoeten als onze Zaligmaker, dan is het huis van de Heere zijn. Johannes 20. Samenvergaderd. Deuren gesloten. Daar kwam Christus. Zijn kostbare werk op Calvarie. Kom naar het huis van de Heere.

De tweede reden is dat we opdragen zijn om zo te doen. Psalm 100 vers 4. Het is een gebod. ‘Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.’ Psalm 95 vers 2. Kom tot Zijn aanwezigheid. Waar Hij Zijn aangezicht laat zien en Zijn aanwezigheid. Met oprechte harten Hem dienen in waarheid. Psalm 99 vers 5: ‘Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!’. Vers 9: ‘Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de HEERE, onze God, is heilig’.

Natuurlijk zijn dit woorden in het Oude Testament. Tempel en tabernakel. Maar God maakt duidelijk dat wij dat zijn in het Nieuwe Testament. Christus is Gods tempel. Ten derde is dat gezamenlijke aanbidding vereist is. Te samen. Lichamen en zielen als levende offerande. We horen zo vaak: ik ging naar de kerk om die prediker te horen. Natuurlijk waarderen we kostbare predikers van de Heere.

Maar hebben we gedacht aan de Heere ontmoeten? We presteren ons voor Hem. David: wanneer zal ik verschijnen voor de Heere. Het is daar waar de Heere ons wil verlichten. Psalm 116 vers 18. Ik zal mijn geloften de Heere betalen. Prijs de Heere.

Als we samen komen voor aanbidding. We presteren alles voor Hem. Elke keer dat we samen komen zeggen we: deze God is mijn God. Het is aanbidding voor Hem. We kunnen dat niet zo goed doen via Zoom, vrienden. De sabbat in het Oude Testament was apart gezet door God voor Zijn kinderen om Hem te dienen. Leviticus 23. De zevende dag apart gezet. We komen hier samen en presteren ons fris voor Hem.

Ten vierde God geeft Zijn zegen voor de gemeente, meer dan naar individuen. Psalm 87. Als we in het gezin samen komen voor aanbidding en samen bidden. De Heere geeft dat, daar wil ik niets aan afdoen. Duidelijk in Psalm 87, Sion, de publieke plaats waar de gemeente de Heere samenkomt overtreft dat.

Jesaja 4 vers 5 en 6: ‘En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen‘.

Een beeld van Gods bijzondere aanwezigheid. Hier licht en verstaan. Dit is de veiligste plaats voor de kinderen van God. Als we geen vaste kerk hebben waar we samen komen, dan zijn we meer kwetsbaar voor de aanvallen van de duivel. Voor de hitte van de dag. Een tent. Tegen de hitte van de toorn van God. Of van de goddeloze wereld. Misschien zijn we studenten. Velen zijn wereldse mensen. Een aanval op onze gedachten. En verleidingen. Waar zijn we veiliger dan in het huis van de Heere. Het is in het huis van de Heere waar we Christus vinden.

Als we in moeilijkheden zijn, kom naar het huis van de Heere. Jesaja 44 vers 6. Een plaats van bescherming. In Johannes 20 lezen we over de eerste dag van de week. Het staat in het eerste vers al. Waarom hier nog? De Heere maakt duidelijk dat het een inzetting is op de eerste dag, apart gezet. Zij zijn bijeen. Dan komt de Heere. Vrede zij u.

Er is geen ander voorbeeld dan dat de opgestane Heere uit de doden dan dat Hij op de eerste dag van de week aan hen verscheen. Nu alles gebaseerd op het werk van Christus. Hij is de Heere van de schepping. Achtste dag. De wijze waarop de Joden tellen. De eerste dag van de week. Thomas moest wachten op de eerste dag van de volgende week. Het is als het ware dat de Heere Zijn stempel erop zet dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkomen.

Sommigen zeggen: je kunt prediken via internet. Maar wat is de bijzondere zegen van bijeenkomen in het huis van God. Het is een middel van zegen. Middel van hulp. Verstaan van de dingen van God. Voor de dienst, voor getuigen, kracht om de zonden te weerstaan. Psalm 92. Zij die geplant zijn in het huis van de Heere. Daar vast geplaatst. En vruchten dragen.

Zij die komen tot het huis van de Heere regulier, weten van vast te staan. Een zekere plaats. Als beproevingen komen. In de gemeente. Waar ze de Heere zegenen. Die meest geduldig zijn in moeilijkheden. Hebben ze tijd doorgebracht in het huis van de Heere? Samen met hen die de Heere liefhebben.

Het bijeenkomen in het huis is een middel tegen afval. Hebreeën. Niet vergeten om bijeen te komen. Elkaar op te bouwen. Wetende dat de dag van de Heere dat Hij terugkomt nabij is. Het gaat hier om af te wijken. Veracht de onderlinge bijeenkomsten niet. Om vast te zijn als gelovigen. We zijn zij die het meest waarschijnlijke vallen voor een val van de satan? Zij die de bijeenkomsten veronachtzaamden.

Het derde is iets van Zijn aanwezigheid. Niet een mystieke ervaring. Maar we merken dat God met ons is. Dat Hij ons verlicht in onze weg. Dat Hij ons beschermt. Christus in Openbaring te midden van de kandelaren het Licht. De Geest geeft ons te roepen Abba Vader. Hier is het Woord van God wordt gepredikt. Velen, niet iedereen, in de tijd van opwekking veranderd door het Woord van God. Dit is de plaats. Psalm 63. In het huis van de Heere te verkeren. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Natuurlijk in het Oude Testament waar het de symbolen in de tempel. Symbolen van hemelse dingen.

We zijn niet meer afhankelijk van deze symbolen. We hebben de Heere Jezus Christus. In het huis van de Heere. Een speciale zegen door de gemeenschap met elkaar. Als je de kolen verder van het vuur haalt, dan worden de koud. Samen vergaderen in het huis van de Heere is het middel van de zegen van de Heere.

Breng je Bijbel. Laat mensen zien dat je samen komt voor aanbidding. Mensen zullen het zien. Daar gaat een christen. Die houdt van het huis van de Heere. Het is zo’n getuigenis naar onze kinderen. Onze prioriteiten. Krachtig voorbeeld van het belang van het bijeenkomen in het huis van de Heere.

Zijn huis. Zijn Woord draagt het ons op.  Het is het huis van de Heere waar we Hem op een bijzondere manier ontmoeten. Het is als we samen komen zegenen vanwege de plaats. En wat een getuigenis is. Gedenk hen die niet samen kunnen komen, maar als we de kans hebben om te komen laten we die gelegenheid niet voorbij laten gaan.

 

Zondag 29 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – Jonathan Northern – Schriftlezing Psalm 100 en Johannes 20 vers 11-31