De Prediker roept ons op om onze Schepper te gedenken in de dagen van onze jeugdigheid. Dat is de meest geschikte tijd omdat we dan de meeste energie hebben. Bij het ouder worden nemen de krachten af en wordt onze wil minder. Gedenken aan onze Schepper betekent Hem kennen, Hem zoeken en op tot Hem komen voor vergeving van zonden en Zijn zegeningen. 

Prediker 12 vers 1: ‘En gedenk aan de Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve‘.

Pleidooi voor degenen die alle serieuze gedachten over God uitstellen

De jeugd is de tijd van de meeste energie. Maar ook tijd van de grootste verleidingen. Christus de Zaligmaker wordt nu aangeboden. In de dagen van onze jonkheid.

Jong is een relatief begrip. Een paar jaar geleden sprak ik met een man in de tachtig die woonde in een huis waarvan de eigenaar wilde dat hij eruit ging. Hij had een eis dat de eigenaar om hem eruit te krijgen voor een accommodatie zorgde voor hem.Hij meende nog vele jaren te leven maar leefde helaas nog maar twee leven.

Jeugd is de tijd van krachten. Maar je weet niet wanneer het voorbij is. Ik wil terugkeren naar Prediker 11 vers 7. Verder, het licht is zoet, en het is den ogen goed de zon te aanschouwen. Velen genieten het goede van het leven. Zelfs als dat het geval is, een goed leven, Maar indien de mens veel jaren heeft, en verblijdt zich in die allen, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen veel zijn.

Al zijn het veel dagen, het graf wacht. Vers 9, het is bijna sarcastisch: Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten. Laat leven je brengen waar je wilt, maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.

Wat een Woord voor deze samenleving. Al de propoganda. Alles wat er is in de wereld, focus er niet op zegt de wijde Prediker. Heb je iets met God te doen? Velen zeggen niets met God te doen te hebben. Vele leven een leven van materiële goederen maar beseffen niet waar het vandaan komen. Velen van ons zullen weleens iets gekocht hebben dat een verspilling was. Op een markt en dan thuis komen en beseffen dat het een fop is.

Dat is het beeld. Aan het einde van het leven met lege handen staan. Ijdelheid staat er. Leegheid. Ik stop al mijn energie in aardse dingen en genietingen. Maar het is bitterheid en kwaadheid. Ijdelheid. Als we kinderlijke dingen volgen en jeugdige zondige lusten, het is al ijdelheid. Ik las over hen die naar ik meen Californië gingen. Om goud te winnen. Ze gingen naar de Caribbean maar kwamen in een storm. De dingen moesten overboord. De dingen waar hun leven op gericht was, was ijdelheid.

Daarom gedenk aan de Schepper. Wat betekent het te gedenken aan de Schepper? Aan Hem te denken. Hem te vrezen. Niet alleen mijn Schepper. De almachtige God. De aarde schiep, het universum. Je hoeft maar naar een vlinder te kijken en je ziet iets van Zijn wijsheid en macht. Bij het spreken schiep Hij dingen die zo complex en mooi zijn.

Hij heeft recht op ons. Dit Woord spreekt ervan. Als Hij mij schiep heeft Hij recht op mij. Dat in aan Hem denk. Tijd te besteden om Hem te kennen. Of leven we als het ware met het hoofd in het zand alsof Hij niet leeft? Vers 13. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. We zijn gevallen in zonden en verdorvenheid.

God is onze Rechter. Vers 14. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Dit Woord spreekt van Zijn genade en gerechtigheid. Deze wereld is geschapen door Christus. Het Woord door Wie de wereld geschapen is. Hij ging naar het kruis om voor ons te betalen.

Hymn: God de machtige Schepper stierf. Die Zichzelf mens maakte. Nam Zelf in Zijn lichaam de vloek op Zich. Oordeel dat wij hadden verdiend op Hem.

Gedenk heden. Het betekent niet alleen Hem erkennen maar ook Hem zoeken. Niet in gedachten hebben. Zijn vergeving te zoeken, Zijn zegen, Zijn genadige aanraking van ons hart. Het Evangelie spreekt ervan. Hij herschept die werkelijk bekeerd is. Dat is wat we nodig hebben. Heere, ik was geschapen in Uw beeld om U te kennen. Maar ik ben een zondaar. Schuldig. Kom en werk een herscheppend werk in mijn ziel. Met een nieuw leven, met een nieuwe liefde tot U. Zegen om Uw geboden dagelijks te houden.

De Prediker stelt een beeld voor ogen als we oud zijn. Als we oud zijn zonder hoop voor de toekomst zonder Christus, hoe aangrijpend. Een verspilling. Kijk naar het beeld vanaf het einde van Prediker 12 vers 1. Van dewelke u zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Ik heb oudere familieleden met Parkinson. Heel moeilijk. Zeker hebben ze dagen waar de geen lust in hebben. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden. Het licht van de zon geeft vreugde.

En de wolken wederkomen na den regen. Regen na regen. Geen lust in. In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen. Het kasteel is het beeld van het leven. Smaak en genietingen worden minder. En de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden. De ogen zullen minder worden.

De ouderen gaan minder uit voor sociaal leven. ‘En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden.’ Het wordt allemaal minder. De wijze Prediker zeg wees toch wijs. Als je aardse krachten minder worden, je wil minder, dan ook minder om de Heere te zoeken.

De vijand van zielen is zo actief. Zoek in de dagen van je jeugd de Schepper.

Niet vele wijzen, rijken, zegt Paulus. Hij zou kunnen zeggen: niet vele ouden. Er zijn er sommigen. De Heere is genadig. Als we ouder worden is er minder energie en lust.

‘Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg’. Mijn vrouw verdiepte zich in Parkinson. Het is als een jonge die op een draaiende stoel staat. Verliezen het vertrouwen.

Laat ik spreken tot de ouderen. Je hebt veel van je jeugd gehad. Maar ken je de Heere? Heb je je hart aan Hem gegeven. Je zonden beleden. Heere ik heb nog maar een paar jaar te leven, maar ik verlang het eeuwige leven. Maar te weten dat we een Zaligmaker hebben. Wanneer onze aardse dagen ten einde komen. Paulus: als deze aardse tabernakel met handen gemaakt afgebroken wordt, dan hebben we een gebouw bij God niet met handen gemaakt. Wat een vooruitzicht! Het beste komt nog.

Maar als we dat niet hebben. Als je oud bent, en je hebt nog krachten: zoek je Schepper nu het nog kan. Laat ik spreken tot de jongere: nu is de beste tijd. Wat een voorrecht bevrijd te worden van de zorgen die we zagen in hoofdstuk 12. Heere, openbaar U aan mij. Maak mij een eerlijk kind van God met alle zegen die dat met zich brengt. Dat is waar dit vers over gaat: Gedenk de Schepper in de dagen van uw jongelingschap.

 

Zondag 29 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – Jonathan Northern [Baldock Baptist Church Hertfordshire] – Schriftlezing Prediker 11 vers 7–10 en Prediker 12 vers 1-7 en Lukas 12 vers 13-21