In het boek Handelingen gaat het over het Koninkrijk van God. Dat is het grote doel van de verspreiding van het Evangelie door de apostelen. Het gaat voortdurend over de opstanding van Christus uit de doden, het werk van de Heilige Geest en vergeving van zonden. 

Handelingen 1 vers 3: ‘Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan’.

Het Koninkrijk van God

We beginnen een nieuwe serie in het boek Handelingen. Ik had een vriend die dat ooit begon en had elke keer diepe vragen. En ik hielp hem maar voelde het niet echt omdat ik niet hoefde te preken. De vragen die er zijn.

Hoe het Nieuwe Testament werkt. En over de kerken die soms verdeeld waren. Gaat over wat Paulus deed. Er zijn er die het zo waarderen dat ze zich ‘Acts 29’ noemen. Het boek heeft 28 hoofdstukken. Gaat over het nieuwe verbond.

Lukas is de schrijver. Ontvanger is Theofilus. Handelingen is over de getuigenis van de opgestane Christus om het Evangelie te verspreiden over de wereld door de Heilige Geest. Het gaat over het Koninkrijk van God.

Tussen de opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus spreekt Hij daarvoor. Het Koninkrijk van God. Paulus sprak over het Koninkrijk van God. Als een spreker over een onderwerp spreekt is het het begin en einde.

Ik begin met de basis. Een Bijbels onderzoek. En vervolgens hoe het Koninkrijk van God gaat over de opstanding van Christus, het herstel aan Israël. Zelfs bij het invullen van de plaats van Judas.

Het Nieuwe Testament proclameert. 30/40 Bijbelverwijzingen heb ik. Komen op de website en ik ben graag bereid ze te delen. Ik ga ze niet allemaal noemen.

Gods rijk is universeel. Of we het nu willen of niet. Hij regeert door mensen. Daarom geschapen in het beeld van God. We zijn regeerders. Koningen en Koninginnen.

Onderwerp je aan Gods wil. Dat is de manier waarop God regeert. Dat is Genesis 1. De man en vrouw hielden zich er niet aan maar God regeert.

Exodus 26 Israël genoemd koningen en priesters. God gaf koningen. Israël was verdeeld. Noordelijk rijk door de Assyriërs ingenomen. En zuid Babel. Dat gaat door.

God herstelt het noord- en zuiden van het koninkrijk en herstelt heel Israel. Psalm 2, 110 Jesaja 7. Verbinden dit met het rijk van een persoon: David.

In Gods hemelse troon is Zijn glorie dat mensen en engelen overweldigend zijn. En op een dag zal de aarde ermee vervuld worden. Het kwade gestraft. Alleen het Koninkrijk van God blijft over.

Koninkrijk van God in het Oude Testament. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Prediking van Jezus en Johannes. Over de komst van het Koninkrijk. De eerste zonde, schaamte, geweld en dood kwam er. Maar Jezus geneest.

Handelingen 1 vervuld ons beeld over het Koninkrijk van God in vers 3 en 21. Hij sprak over het Koninkrijk en toonde op vele wijze bewijzen van de opstanding der doden. Vers 22. Iemand overtuigt van de opstanding.

Als je in het boek Handelingen de opstanding uit de doden markeert, dan vindt je het op bijna iedere pagina. Zulk een centraal thema.

Markus 9 vers 1: ‘En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is’. Daniël 7. Jezus noemde zich nooit de Messias maar de Zoon des mensen. Al de macht gegeven aan Hem op aarde. Er is geen limiet aan de kracht van het Koninkrijk. Zelfs superieur aan de dood.

Hoe het Koninkrijk van God verbonden is met nieuwe geboorte. 1 Korinthe 15 vers 5. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven maar Mijn hemelse Vader geeft het.

Voor het Koninkrijk van God is een nieuwe schepping nodig. Nieuw schepsel. Christus is de Eersteling uit de doden. Handelingen 5 vers 16. Allen in hem opnieuw geboren. Dat Christus zou lijden en sterven. Vergeving van zonden gepreekt.

Romeinen 6 vers 23. Hoe is het verbonden de vergeving van zonden en het Koninkrijk van God. De bezoldiging van de zonde is de dood. Toepassing. Als je een christen bent, dan ben je een nieuwe schepping. Bovennatuurlijke ervaring: de Heilige Geest van God. God Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

De kracht van de zaligheid door vergeving. Levens verandert. Toen ik tot bekering kwam en vertelde zei iemand: ‘jij nooit’.

Als je langer in de kerk bent, transgenders, verslaafden heb zien veranderen. Dit is onze enige verklaring dat God werkt. In Handelingen 1 vers 4 en 6 spreekt Jezus over de doop met de Heilige Geest. En vers 8 over getuigenis.

Hebben we meer in de Bijbel.

Elisa ontving dubbele gave na afscheid met Elia. Zo is dat hier ook te zien. De Heilige Geest is de macht. Effectief. Dode zondaren horen het Evangelie en worden opnieuw geboren. Het is door de kracht van de Heilige Geest dat God Zijn kerk bewaart.

We kunnen ondzelf de ‘Acts 29’ noemen zonder tot die groep te behoren. Elke christen heeft de Heilige Geest. Het rijk van de opgestane Heere. Nu moeten we doen op Gods manier, Gods wil.

Gebed. Een gebrek aan gebed maakt dat we meer vertrouwen in onszelf krijgen. Gaat om Zijn waarheid. In praktische zin. De cultuur heeft invloed op ons. Nieuwe gender. Nieuwe visies.

Niet mee te gaan van roddelen; te vluchten van seksuele onreinheid. Zelfs als we vallen, dan geloven we dat God ons vasthoudt. Op Hem vertrouwen. Niet het verhaal van schaamte van de duivel laten heersen. Maar het Evangelie geloven.

Nu over Israël. Het Koninkrijk van God houdt verband met Israel. En gerelateerd  aan het land. De discipelen zijn niet in de war. God openbaarde zich in het koninkrijk van Israël. Verbond met David. Handeling 1 vers 7. Herstel van noorden en zuiden

En dat Israël het bekent maakt aan de einde van de wereld. Handelingen 1 vers 14-26. Herplaatsen van Judas

Symbolische herstel van de twaalf stammen. Jesaja 49 vers 6. Tot vandaag dat God is getrouw en vervult zijn beloften

Wij als heidenen zijn van die einden van Israël. Joden en heidenen die geloven in Christus. Koninkrijk van God. We hebben in Handelingen 1 over Christus Hemelvaart en er staat in vers 11 over Zijn eigen wederkomst.

Handelingen 10 vers 14. Christus verordend.  Paulus op Areopagus – mag oefenen op dit woord. Handelingen 17 vers 21. God zal oordelen door een Man, dat is Christus. Elke knie zal zich buigen. Gods wil. God oordeelt de wereld.

‘Laat gaan laat God’ gezegde komt bij mij op. God is soeverein Hij zal gerechtigheid doen. Vergeving die wij hebben genoten. Dat ze met de consequenties van zonden altijd met de wraak van God moeten zijn. Nee anderen laten delen in de vergeving van God.

Concluderend. Het werk van de kerk wat Christus doet tot op vandaag. Meest van ons zijn heidenen tot aan het einde van de wereld. Wij zijn toegevoegd.

We getuigen van de opstanding van Christus. Als christen opnieuw geboren. En maakt dat we niet stil kunnen zijn. Laten we Hem bekendmaken totdat Hij komt.

 

Zondag 30 juli 2023 – Hope International Church of Brussels – J. Bacon – Schriftlezing Jesaja 49 vers 1-7 en Handelingen 1 vers 1-26