Uitgelicht

Advent Genade Liefde
Golgotha Geloof Zonde
Hemelvaart Bekering Pasen
Pinksteren Wedergeboorte Vergeving
Goede vrijdag Evangelie Coronavirus

 


Oude Testament

Genesis 2 Kronieken Daniël
Exodus Ezra Hosea
Leviticus Nehemia Joël
Numeri Esther Amos
Deuteronomium Job Obadja
Jozua Psalmen Jona
Richteren Spreuken Micha
Ruth Prediker Nahum
1 Samuël Hooglied Habakuk
2 Samuël Jesaja Zefanja
1 Koningen Jeremia Haggaï
2 Koningen Klaagliederen Zacharia
1 Kronieken Ezechiël Maleachi

 


Nieuwe Testament

Mattheüs Efeze Hebreeën
Markus Filippenzen Jakobus
Lukas Kolossenzen 1 Petrus
Johannes 1 Thessalonicenzen 2 Petrus
Handelingen 2 Thessalonicenzen 1 Johannes
Romeinen 1 Timotheüs 2 Johannes
1 Korinthe 2 Timotheüs 3 Johannes
2 Korinthe Titus Judas
Galaten Filemon Openbaring