In jezelf geloven is een grote zonde. De wereld probeert je op te peppen: geloof in jezelf, volg je hart. God leert ons in de Bijbel dat we ons eigen hart niet kunnen vertrouwen. Het is de wijze koning Salomo die zijn zoon hierover onderwijst. Het komt voor ons aan op het vertrouwen op de Heere met ons gehele, ongedeelde hart. Kom tot Christus, Gods Zoon die naar deze wereld kwam om voor de zonden te betalen. Hij wil je leven geven en je leven leiden. Door de inwoning van de Heilige Geest die intrek neemt in het hart van een zondaar.

Spreuken 3 vers 5 en 6: ‘[5] Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. [6] Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken‘.

De zonde van het in jezelf geloven

De zonde van in jezelf te geloven. Een grote zonde. Vanaf het begin. Een grote zonde. De mens die in zichzelf geloofde. Rechtstreeks uit de hof van Eden. Hij had alles, was onschuldig en toen te geloven in zichzelf. Ik lees ze langzaam. Elk woord hier is van belang. De meest wijze man in de wereld. Drie duizend jaar geleden maar als dat het vandaag geschreven is.

Wat je gelooft en in wie je gelooft maakt echt verschil. Voor de wereld niet. Maar het maakt uit voor je eeuwige bestemming. Ben ik alleen maar voor het hier en nu? Nee God heeft je geschapen voor grotere zaken. Wil je voor jezelf leven? De koning Salomo, de meest wijze man, roept tot zijn zoon.

Leren. Wil je onderwezen worden? Wie je gered worden? Je zonden vergeven? Wil je naar de hemel? Weest ontvankelijk voor het geleerd te worden. Wees niet trots. Het schepsel denkt het beter te weten dan de Schepper. Ik heb het zelf uitgezocht, dat zeiden mensen die ik ontmoet heb. Maar ze hadden nooit de Bijbel gelezen.

Voorbij Salomo zien we de liefde van God. God de Vader der liefde. Niet de Vader van iedereen in de verlossing. Maar wel de Vader van iedereen in de schepping. God is een Vader. Wij, jij en ik, zijn zoals zonen. Hij spreekt tot ons. Mijn zoon, mijn dochter. Wat ben je aan het doen met je leven? Je hebt iets onbetaalbaars in je: je ziel. Je krijgt het niet weg. Eeuwigheid is in ons.

Niet in God geloven is het meest dwaze een mens kan doen in deze wereld. Wat moet een mens doen? Gehoorzaamheid tot God. Het is de bron van het geestelijk leven. Hoge kwaliteit. Leven voor je ziel. Vers 1. ‘Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.’

Vers 3 en 4: ‘Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten. En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen’. Mijn zoon zegt Salomo en dat is wat God tot ons zegt. De waarheid zal je vrij maken. Genade om in de hemel te komen. Het leidt naar vers 5 en 6. Het is een oproep om te handelen. Wat je wat de Bijbel zegt? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Zoek Gods gerechtigheid. Vrede met God, we waren voorheen in oorlog met God.

Als we in de wereld vragen aan God om zegen voor dit en dat, je ontvangt het niet als je niet eerst tot God gekomen bent. Maar als je tot Hem gaat, dan ben je er niet ver van verwijderd. Vertrouw op de Heere. Jehova. Hij heeft niets nodig van Zichzelf. Die onveranderlijk is. De God die niet sterft en niet kan liegen.

Ons woord is zo onbetrouwbaar dat mensen het zo niet meer gebruiken. Vertrouwen. Het is de eerste stap voor de zaligheid. Vertrouwen. Waarom leven mensen in een ongelovig hart? Achter ongeloof zit ondankbaarheid.

Romeinen 6. Ze weten dat God er is maar zijn ondankbaar. Kijk naar de ordinaire samenleving. Zelfs over een ondankbaar kind klagen ouders. Ik wil je een voorbeeld geven. Het is zo veelzeggend.

We zijn in oorlog met God. We hebben allerlei wapens in handen. Handen omhoog. Geef je je over. Handen omhoog, wapens neerleggen. God is de Overwinnaar. Dat betekent het woord vertrouwen. Op je gezicht vallen voor God. Heb je dat ooit gedaan? Het is de bekering.

Vertrouw op de Heere met heel je hart. Alles in betrokken. Je gedachten, je gevoelens. Niet alleen het orgaan waar je bloed door rondgepompt wordt. Maar met heel je hart. Je kunt niet met een voet naar God komen en een in de wereld te houden.

Ik las het jaren geleden. Een meisje die voor het eerst in het vliegtuig wilde niet gaan zitten. Dan meer gewicht dacht ze. Nee, je bent al in het vliegtuig, ga zitten. Een zwak voorbeeld maar leg je gewicht op God, getrouw op Hem.

Je gewicht van al je vertrouwen op God stellen. Te geloven betekent al je vertrouwen op God stellen. Wil je echt vertrouwen op een sterfelijk mens? Psalm 118 vertrouw op de Heere meer dan op mensen. Eeuwig leven is vertrouwen in Jezus Christus. De Zoon van God die sterf op Golgotha voor de zonden. Vertrouwen dat is geloven in God.

De wereld zegt volg je hart. Zoals in de sport. Een man die zijn hart volgt is een dwaas. Dat is wat de wereld zegt. Als we met het hoofd naar beneden lopen, dan zijn we alleen maar bezig met het hier en nu. Maar we moeten gericht zijn op de hogere dingen. Sommigen vertrouwen op wagens, anderen op carrière, op opleiding. Maar vertrouw op de Heere.

We kunnen niet vertrouwen op wetenschap. Het verandert elke dag. Kunnen we mensen vertrouwen? Zelfs in politiek het verandert elke dag. Ook de constitutionele rechten. Maar een ding verandert niet: het Woord van God. Als je in menselijke rede geloofd, dat is dwaasheid.

Geloof is niet te stoppen. Je weet wat de Heere Jezus zegt over het geloof als het kleinste mosterdzaad dat bergen kan verzetten. Niet fysiek bedoeld maar dat het geloof veel groter is, niet te stoppen. Het brengt je naar de hemel. God hield Zijn belofte. Genesis 3 vers 15. Het gebeurde op het kruis op Golgotha.

‘Was it the nails, O Savior,
That bound Thee to the tree?
Nay, ’twas Thine everlasting love,
Thy love for me, for me’

Hymn ‘Give me a sight, O Saviour

Vers 7. Wees niet wijs in je eigen ogen. ‘Zijt niet wijs in uw ogen.’ Hoe verstandig je ook bent, het is vleselijk. Wat we nodig hebben? Een nieuw hart. Geestelijke harttransplantatie.

Erken Hem is het derde. Meer dan Hem kennen. Het is Hem vertrouwen. Ken Hem in al uw wegen. In vers 7 vrees de Heere. Erkennen is niet alleen iets van weten maar ook doen. Wat weet je van Christus?

Elk van ons die een bekeerde zondaar is, Hij nam de zonden op Zich. Op Hem gelegd. De Zaligmaker. Ken je Hem niet, kom tot Hem. Vertrouw op Hem. Je studeert op religies? Ik heb het vaak gezegd. Je kunt dan niet een god kennen maar alleen regels nu en volgen die voorgeschreven zijn.

Het herinnert me aan Psalm 23. Hij is mijn Herder die mij in grazige wijde leidt. Als je tot Christus komt, geeft Hij je leven maar ook leidt in je leven. Als je je eigen gang in je leven gaat, leidt het naar de dood en hel. Voor altijd verloren. Maar in Christus een zekere Leidsman. Je leven zal niet een zigzag zijn. God geeft je een hoger doel dan het leven. Niet alleen maar hier nu leven en dan eindigen in de dood.

Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, zal God niet je op afstand leiden. De Heilige Geest in je. Hij wil je leiden. Als je gered bent, dan wandel je niet door aanschouwen maar door genade. Een voorraad met beloften. O alsjeblieft ga tot Hem. Heere, ik ben verloren. Red mij. Vertrouw op de Heere.

 

Zondag 20 september 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Spreuken 3 vers 1-13 en Kolossenzen 2 vers 8-15