De Psalmist David schrijft in Psalm 29 over de stem van de Heere. De Heere die met macht spreekt. Zijn spreken is een gebieden. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Zijn stem tot zondaren is een roepende stem. Wend u naar Mij toe word behouden. Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Heeft u Zijn stem al gehoord en bent u tot Hem gekomen?

Psalm 29 vers 1: ‘Een psalm van David. Geeft den HEERE, u kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte‘.

De stem van de Heere

Het opschrift geeft aan dat het een Psalm van David is. Het is heel eenvoudig. ‘Geeft den HEERE, u kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.’ De Heere spreekt. Vandaag je niet verharden, vandaag de dag van de zaligheid. Wie oren heeft om te horen die hore.

God spreekt. Het probleem is niet met God. Maar met ons. God spreekt. Mensen zeggen: ik wil een christen zijn. Maar weten ze werkelijk waar het over gaat? Een christen is iemand die de stem van Christus gehoord heeft. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt. Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.

Er is geen reden om te twijfelen aan Psalm 29. Maar er is geen natuurlijk element. Hier krijg je een uitdaging. Natuur heeft een Schepper. Natuurlijke elementen komen van God. Moeder aarde bestaat niet. Als je een aardbeving ziet, dan is er Iemand achter. God die het geschapen heeft. Dit is echte wetenschap. Studeer je wetenschap? Alles in de natuur is geschapen. Iemand zegt hier heb je het.

David de koning. De wetenschapper, nooit hiervoor gehoord. David de schaapherder. Geef glorie tot God. De tweede luister naar de Heere. Kijk naar wat de Heere geeft. Geef de glorie aan God. De geschapen engelen geven eren aan God. Geef, geef, geef. Wij behoren ons leven aan God te geven.

Slechts een woord van Hem en je leven is voorbij. Maar Hij deed het niet. In Zijn liefde deed Hij het niet en trok met koorden van liefde. Eer God bij de bekering. Erken God. We hebben een opleiding in zelfliefde. Belijd je zonden aan Hem. Geef aan God de glorie, de kracht.

Wij zijn verre van heilig. We zijn zo verdorven. Zo ver weg van God. We zijn stof uit het stof. Dienen. Geef glorie aan Hem. Bekeer je van je zonden.

Ik kom nu tot het punt dat God tot ons spreekt. Zevenmaal hier gezegd. De kracht van God. Zelfs een dier geboren in het bos gebeurt niet zonder de hand van God. David weet hoe de dank aan de Heere te brengen.

Elk element is om je ziel uit de slaap op te wekken. Een aardbeving, torando kan ons niet opwekken. De stem van de Heere. Daarna de Heere. Het gaat om Hem. Het komt van hen. Zelfs de regen. Kan je regen maken van regen?

De Heere breekt de cederboom van Libanon. Het symboleert kracht, blijvendheid. Kun jij het licht van een ster maken? Niemand kan dat dan God. God brak de cederboom zoals Paulus was. 1 Timotheüs 1, alsjeblieft lees dat later. We hebben meer nodig dan de onweer en dat is de stem van God.

De Bijbel zegt in Genesis 1 vers 3. En God sprak. En er was licht. God kwam nadat Adam gezondigd had. Adam, waar bent u? Na de Tien geboden waren geven, stond de berg te trillen. God sprak. Ook in het Nieuwe Testament. Alle apostelen geroepen bij de stem van de Heere.

God sprak tot de wind. Hij was in staat op te wekken uit de dood. Hij sprak en Lazarus kwam. De verbazingwekkende stem van God is gehoord op Golgotha. Dr zeven laatste woorden. Het was compassie. De meeste religies hebben er niet mee. Gaat daar over ceremoniën. Maar niet het christelijk geloof. Achter de stem zit gedrag. Hebreeën 1. God spreekt door Christus.

Zijn stem spreekt in de Bijbel. Het is gedrukt. Wat moet je doen? Lees de Bijbel. In Romeinen zegt Paulus het: geloof door het gehoor. De stem van de Heere ook oordeel in zich. Johannes 5. De ure komt dat doden zullen horen de stem van de levende God.

Dit is God die tot ons spreekt. Dit is een stem met zorg voor je. Als je niet hoort naar Zijn stem, dan zul je verworpen worden. Kom tot Mij. Deze stem is een roepende stem. God ziet ons als individuelen. Een voor een. Hij roept ons bij naam.

Kijk naar wat God doet als je Zijn stem hoort. Vers 10 en 11. Christus is Koning voor eeuwig. God is onbeweeglijk. Hij is overal boven. Deze dingen spreken tot ons. De Heere wil sterkte geven aan Zijn kinderen.

Johannes 10. Wat zegt Christus de goede Herder? Mijn schapen horen Mijn stem. Wat moet ik doen? Ik ben een veroordeeld persoon. Ik verdien dat. Heere wees mij genadig. De vloed kwam in de tijd van Noach. Maar iedereen in de ark was veilig. Zo ook als je tot Christus komt. Johannes 14 vers 27.

De storm van de zonden is kwaad. Het is niet te stoppen. Alleen in Christus geen veroordeling meer. Kom tot Christus. Hij geeft je de weg naar de hemel. Buiten Christus is geen vrede. Als Christus komt zal er een scheiding zijn tussen de schapen en bokken. Kom tot Hem en je behoort Hem toe. Zie ik sta aan de deur en klop. Dit is de stem van de Heere. De stem van verzoening.

 

Zondag 16 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 29 en Markus 4 vers 30-41