Voor het laatste oordeel krijgen de engelen de opdracht om nog even te wachten zo schrijft Johannes in Openbaring 7. Waar ze op moeten wachten is op zondaren die ingaan in het Koninkrijk van God. Bij het oordeel is de grote vraag: wie kan dan bestaan, wie kan voor God verschijnen? Mensen die niet bekeerd zijn en zichzelf zijn gebleven, kunnen voor God niet bestaan. Alleen zij die door het volbrachte werk van Christus gereinigd zijn, gewassen in Zijn bloed. Dat is een groot wonder: gewassen door het [rode] bloed en nu wit. Ze zijn bekleed met lange witte klederen van de gerechtigheid die door Christus is verworven. En God zal alle tranen van de ogen van de Zijnen afwissen.

Openbaring 7 vers 9 en 10: ‘[9] Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. [10] En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam‘.

De rijkdommen van de zaligheid

Zaligheid is heel rijk, glorieus. Openbaring 7 lijkt een interruptie voor het laatste oordeel. Voor de opening van het zevende zegel. Met het zevende zegel is het gebeurd en  het oordeel van God daar.

De engelen worden gezonden nu. Voor de laatste wind waait. Het is alsof God zegt tot de engelen: wacht nog even. Voor het laatste oordeel. Waar wachten ze voor? Voor zondaren dat ze ingaan in het Koninkrijk van God. Bekering. Engelen, wacht nog even. Daarna geen zaligheid meer mogelijk, geen prediking meer dan voor de onbekeerden.

Aan het einde van Openbaring 6 gaat het over ongelovigen. De grote dag van de toorn van God komt. Wie kan dan bestaan? Die vraag wordt gesteld. In Openbaring 7 komt het antwoord. Wie kan bestaan? De ongelovige kan niet voor God verschijnen. Psalm 1 beschrijft het.

Christus kwam als de Zaligmaker naar deze wereld. Hij komt opnieuw naar deze aarde als Rechter. Hij is opgestaan uit de dood. In Openbaring 7 vers 13 een andere vraag. Een van de ouderlingen vraagt: wie zijn deze die bekleed zijn met lange witte klederen. Zij kunnen voor God staan, verschijnen. We zien hier de status van een bekeerde zondaar. Als ik het met woorden kon zeggen: die status is je gegeven door het volbrachte werk op Christus. Is er iets dwazer dan wegrennen van Degene die je kan redden?

Openbaring heeft verschillende symbolen. Zegels. De vier hoeken van de wereld. God ziet deze wereld als een huis. Het gehele universum. Er zijn maar twee huizen. Geestelijk. Die alleen voor het hier en nu leven. Zelf en mijzelf. Het tweede huis is waar je leeft voor God. De eerste vraag in de Bijbel is niet: hoe gaat het? Maar: waar ben je? Kijk, wat je mist. Die grote voorrechten.

De rijkdommen van de zaligheid. Openbaring 7 vers 2 en 3. Verzegeld bij de Heere Jezus Christus zelf. Gaat over autoriteit, bezit. Als je je bekeert en vertrouwt op de Heere Jezus Christus, God verzegelt je. Bescherming. Verzegeling. De drie: gered, verzekerd en een dienstknecht van God. Het is God, de onzichtbare God die Zichzelf bekend maakte. Het is Zijn autoriteit. Het is verzekerd. Gods zegel is altijd vast.

Mag ik je de voorrechten tonen als je je tot God bekeerd? Gered. Beschermend en je wordt bewaard. Je behoort tot de Zijnen. Wanneer het leven hier op het aarde eindigt, zul je verheerlijkt worden. Naar Christus. Lichaam naar het stof. Alleen God heeft toegaan tot je ziel. Door het Woord. Elke geredde en bekeerde zondaar is verzekerd. Het geloof in de Heere Jezus Christus is het bewijs, het stempel.

Mensen hebben stempels ook in dit leven. Maar God heeft dat niet nodig. God geopenbaard in het vlees. Openbaring 7 vers 4 begrijpen. De sleutel om Openbaring te verstaan. Een lid van het huisgezin. Getal degenen die verzegeld is. Vers 9 en 14.

Het Evangelie heeft een wereldwijde oproep. Roepstem. Ik weet niet waar je vandaan komt en welke religie. Het Evangelie is universeel. Van alle tijden en plaatsen. Misschien gereisd en gedacht: geen gelovigen daar. Jawel verrast: zijn er wel. Hierom, door het werk van de Heilige Geest.

24 ouderlingen. De 144.000. De twaalf stammen van Israël. Precies dezelfde mensen. Openbaring 5. Wat zag hij is? De Leeuw uit de stam van de Juda. Scherpere blik: een Lam, het Lam van God. Hij komt vaak voor in het boek Openbaring. Jezus Christus leeft, Hij is uit de doden opgestaan. Het is hetzelfde met de twaalf stammen van Israël. Juda niet de eerste stam. Daaruit uit Jezus gekomen. Het is niet over de natie Israël. Uit de stam van Dan niet genoemd. Hebben zich overgegeven aan overspel, goddeloosheid.

En ik hoorde het getal van degenen. Een nummer gegeven. 144.000. Nummer dat niemand kan tellen. Wordt hierna duidelijk uitgelegd. Niet speciale mensen of zo. Jehova Getuigen komen met dit nummer. Alsof het aristocraten zijn die gered worden. Het sluit iedere gelovige in. Vanaf Genesis totdat Jezus Christus terugkomt.

Als je gelooft in de Heere Jezus dan gered, verzegeld en Zijn dienstknecht. Je zult voor God kunnen verschijnen. Gewassen en gereinigd. Ongelovigen kunnen voor God niet bestaan. Wel zij die gewassen en gereinigd zijn. Jezus nam het kleed op Zich. De kleden van de zonden. Wij zijn zondaren. Hij kwam om te betalen. Dictators vragen het leven van mensen om voor hen te sterven. Jezus kwam om Zijn leven te geven.

Met palmen in hun handen. Hem prijzen. Hij overwon de dood. De grootste vijand. Ze prijzen Hem. De zaligheid zij onzen God. Als je tot Hem komt, zal Hij je redden. Dat kleed van gerechtigheid geven. Vers 9 en 13. Wie zijn zij met de lange witte klederen en vanwaar zijn zij gekomen?

Wat is de grote verdrukking? Komt er hierna een speciale tijd? We leven in een gevallen wereld. Zwakheid is overal. Immoraliteit is overal. Grote verdrukking. Verdrukkingen. In deze wereld geboren. Baby die wordt geboren huilt. In een zondige wereld geboren. Zondig. Zaligheid is van de Heere.

Gewassen in het bloed van het Lam. Dit is een wonder. Wit gemaakt met het rode bloed. Rood maakt iets niet wit normaal gesproken. Maar dit is een wonder. Mirakel. God doet het. Gewassen in het bloed van het Lam. Vers 17. Want het Lam, die in het midden van de troon is, zal hen weiden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Een Vader. Hij zal de tranen van de ogen afwissen. Tranen van zonden. Van lijden. Schuld. Haat. Overal om je heen zie je het. Waar komen deze dingen vandaan? Een baby op aarde gekomen huilt.

God zal de tranen van je ogen afwissen. Waarom vertel ik je dit als ik afsluit? De ongelovige zal gezonden worden naar een plaats waar geween en tandengeknars is. Mag de Heere je helpen om tot Hem te komen. Hij betaalde de door ons onbetaalbare prijs. Hij brengt je in de familie, in het huisgezin van God. Geadopteerd. Gewassen door het bloed van Jezus Christus. Wil je je leven riskeren door op zo’n grote zaligheid geen acht te slaan?

 

Zondag 3 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle London – Ibrahim Ag Mohamed – Openbaring 7 vers 1