In de openbaring van Jezus Christus die de verbannen apostel Johannes op het eiland Patmos te zien en horen krijgt, gaat het over de Heere Jezus Christus. Hij is die naar Zijn mensheid dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is de Alfa en Omega, die is en die was en die komen zal. Zie op Hem, geloof in Hem en u zult eeuwig leven.

Openbaring 1 vers 5: ‘En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed‘.

Het werk en de Persoon van de Heere Jezus Christus

In deze tijd kunnen we het Avondmaal niet houden en daarom belangrijk om Zijn lijden en sterven te overdenken. De bekering is alles. Zodra we tot bekering gekomen zijn, zijn we gericht op de Heere Jezus Christus. Niemand anders wordt zo omschreven als de Heere Jezus Christus.

Zijn Naam. Vers 5. Jezus Christus. Bedenk je dit is de tweede Persoon in de Godheid. Jezus is Zijn aardse Naam. Christus, de Gezalfde. De Enige. Dat is Zijn Griekse Naam. De Messias uit het Oude Testament. Een Goddelijke Naam. 100% mens en 100% God. Een God, drie Personen. Christus de tweede Persoon.

Als je bidt niet alleen maar vragen om Jezus’ wil, Zijn aardse Naam. Ook Zaligmaker. Christus. Godheid. Zoals in de Islam gezegd wordt dat Jezus alleen maar een profeet was, nee nee. Vers 5. Die is, en die was en zal komen. Was, is en komt. De eeuwige betekent het.

Hoe openbaarde God Zich aan Mozes? Exodus 3. Wat zal ik zeggen, vroeg Mozes? De Ik ben. De onuitsprekelijke Naam. Zoals Jezus hier ook, Die ik, was en komt. We dienen we vrienden? De Heere Jezus Christus. De eeuwige God. Hij staat boven de staat en ruimte. Tijd bestaat omdat God het schiep.

Het derde is in vers 5. De getrouwe Getuige. Vers 4. De Drie-enige God. Heilige Geest. De zeven geesten. Niet dat er zeven geesten zijn. Nee, het getal van volmaaktheid. Niets ontbreekt. Getuige. Hier gaat het over martelaar. Gaat over Zijn sterven. Hij kwam niet om profeet te zijn. Hij kwam om te sterven.

Iemand die kwam als een toeschouwer heeft niets te bieden. Christus zegt het zelf over Zijn volgelingen. Zijn getuigen. Martelaren. Bereid om te sterven. Gereed om te sterven om Christus’ wil. Vele missionairs gaven hun leven lezen we over de kerkhistorie. De grootste Martelaar gaf niet alleen Zijn leven maar ook Verlosser. Getrouw tot de dood.

Vernederde Zich, zoals in Galaten staat. Hij was getrouw. God verhoogde Hem boven alle namen. Ben je getrouw? Hier in de wereld lopen mensen helden na. Maar hier is getrouw Zijn Naam. God vraagt getrouwheid van ons. Wij willen succes. Maar geen excuus om niets te doen voor de Heere. Omdat we getrouw zijn, getuigen we voor Hem.

Waar het de tafel van de Heere allemaal over gaat. Hij is getrouw. Zijn dood. Het bloed is rood. Zijn graf was als een buik. Te klein om Hem te houden. Christus’ dood, drie dagen in het graf. Maar dit gaat over de opstanding. Hoe wekte Christus op uit de doden?

Met Elia en Elisa. Het is niet uit chronologie. Het is over superiteit. Christus Hij is de Eersteling uit doden opgestaan. De eerste met een verheerlijkt lichaam de hemelse heerlijkheid ingegaan. Christus is de laatste Adam.

Christus is gestorven en lag drie dagen in het graf. Maar het graf kon Hem niet houden. De steen was niet weg om Hem eruit te laten gaan maar om de discipelen erin te laten. Ik ben levend die dood geweest ben. Ik leef voor eeuwig. Misschien luistert er iemand die een andere religie aanhangt, mag ik je uitdagen: waar vind je het dat iemand uit de dood opstaat?

Christus verrezen uit de dood. De Prins van De wereld. In de tijd van Johannes de apostel was Cesar de keizer. Hij is de heere werd beweerd. En met het einde van het leven op aarde is het allemaal over. Wat een pathetische hoop. Christus is de ware hoop.

Wat kwamen de wijzen uit het Oosten doen? Deze Koning de Christus aanbidden. Jesaja 9 vers 5 en 6. Is dit slechts een baby, jongetje? Nee, ze kwamen om te aanbidden de Koning der Joden. Aan het kruis boven Christus een bordje: Zijn Naam in drie talen. Universeel. De talen van toen die in de wereld gesproken worden. Dit is enige universele Woord. Islam of Boedha allemaal niet, herhalen mantra’s. Nee, Christus het eeuwige Woord.

Ons hart is arglistig, dodelijk. Jeremia 17 vers 43. We hebben geen economie niet nodig. Niet een militair leger. Zoals Augustinus zei: onrustig is het hart totdat het rust vindt in God. Waarom? Omdat het hart nooit ergens anders rust vindt. Blaise Pascal zei hetzelfde. Het hart kan met niets volledig vervuld worden dan met Christus.

Het zesde is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. In vers 13 herhaald. Vrees niet. Het is gezegd over de Vader maar ook de Heere Jezus Christus. De God die door Mozes gediend werd is precies Diezelfde als de Heere Jezus Christus. Alfa en Omega.

Mag ik iets tegen je zeggen? Als je Hem niet gelooft, dan doorsteek je Hem. Hij is die is, die was en die komt. Waar ga je vandaag voor? Een beter leven. Carrière. Evenzo in de pandemie. Deze wereld komt tot een einde. Met een oogwenk. Met de laatste bazuin alles ineens opgerold. Openbaring begint met dat de Heere Jezus Christus terugkomt. En aan het einde van het boek Openbaring. Kom Heere Jezus Christus. Maranatha.

Mag je aandacht vragen voor dat Hij ons liefheeft. Vers 5. Niet dat ik iets tegen de King James Bijbel heb, in het Grieks is het in de tegenwoordige tijd. Meest of allemaal in de Bijbel over liefde van God is gezegd in de verleden tijd, maar hier is het tegenwoordige tijd. Nu lief.

Niets in ons. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Hij heeft je lief als Zijn kind, zoon, dochter. Hij heeft gewassen. Wat was je? Wat vies is. We zijn gewassen en nu witter dan sneeuw. God wast je. Maakt je volheid. Romeinen 28 vers 22. God ziet ons in Christus volmaakt. We waren slaven van zonden.

Mensen in de wereld willen dit niet horen. We zijn allemaal slaven. Slaven van zonden. Slaven van wil. Ga vaak naar de hoofdstukken Romeinen 7 en Kolossenzen 3. Overdenk ze vaak. Hij wast ons allemaal als mensen in Zijn bloed. Efeze 5, gelezen in iedere trouwdienst, Hij wast ons. Maakt ons koningen en priesters.

Koningen omdat we onder Zijn Koningschap zijn. Ook prinsen om Hem te dienen. Een christen moet een dienend persoon zijn. Een vriendelijk persoon. Hij wast ons in Zijn bloed. Wat is onze reactie? Vers 5. Voor Hem de aanbidding. Het is door Hem. Het is onze dankzegging aan Hem. Niet aan koningen of politici op aarde maar tot onze Zaligmaker. Lees het opnieuw. Driemaal staat er Amen, Amen, Amen in het hoofdstuk. Dat is ons lied aan onze Zaligmaker die ons gered heeft en zalig maakt.

 

Zondag 16 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 73 vers 1-17 en Openbaring 1 vers 1-12a