Er is geen andere god gelijk aan de God die Zich bekendmaakt in de Bijbel. God is een vergevende God, Hij is genadig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is meer gewillig om ons te vergeveb dan wij vergeving willen ontvangen. Hij werpt de zonden van allen die tot Hem komen en vertrouwen in Hem in de zee van eeuwige vergetelheid. Hij komt er nooit meer op terug. Het is de Heere Jezus Christus die op het kruis op Golgotha de zonden overnam van allen die Hem toebehoren. Kom tot de Heere Jezus Christus. Er is geen Zaligmaker als Hem in deze wereld en ook niet in de toekomende.

Micha 7 vers 18: ‘Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid‘.

De God die vergeeft

God die al onze zonden wast als we vertrouwen in God. Vrij geweten. Vrijgemaakt. Het meest nodige voor een mens. Niet economisch. Niet politiek. Niet sociologisch. Het meest nodig voor ons is dat onze zonden vergeven zijn. Vrijgemaakt. In Micha 7 vers 18-20 geeft de profeet Micha een samenvatting van zijn dienst. Het is in deze drie verzen. Waar is het allemaal over? Hij geeft ons directe beloften. Als zekerheden. Niet misschientjes maar zekerheden. Als je reageert op de boodschap van het Evangelie, dan ontvang je vergeving van zonden.

Micha spreekt van de grote God. Hij heeft satan, zonden en dood overwonnen. Micha ziet een machtige God. De climax van deze drie verzen: er is geen andere God dan deze God. Zijn macht is onvergelijkbaar. Waarom? Geen andere God dan deze. Retorische vraag. Hoeft geen antwoord. Er is geen! Geen andere god. De climax is dat niet alle goden gelijk zijn. Mensen zeggen dat religies gelijk zijn. Het antwoord, van 600 jaar voor de komst van Christus, alleen God is de ware. Ja, er zijn veel religies. Door mensen gemaakt. Een religie met een Zaligmaker. Hoe je vergeven wordt. Je kunt in alle catalogussen kijken. Geen God zoals deze. Een vergevende God.

Ik wil ergens de aandacht op vestigen. We kunnen op veel eigenschappen van God de aandacht leggen op Zijn vergeving. In relatie tot Zijn vergeving. Er zijn verschillende passages erover. In Exodus. Psalm 113. Wie is een God gelijk U bent? Die tot ons komt door de Heere Jezus Christus. Hij is onvergelijkbaar. Onze vergeving van zonden. Het concept van vergeving is moeilijk te vatten voor ons. We kunnen maar moeilijk vergeven. Wie kan dat? En zelfs te vergeten? God is niets zoals mensen. God wilde vrijwillig vergeten en er nooit meer op terugkomen.

Wij kunnen niet vergeten. Pijn in ons geheugen. Kunnen niet vergeten. Wie is een God zoals Deze? Vers 18. Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid. Als ik tot deze God kom, dan is Hij verblijd. Hij heeft ons niet nodig om verheugd te zijn. Hij heeft lust aan goedertierenheid. Deze God, de God van de Bijbel, Vader van Jezus Christus, het is Zijn vreugde. Is dit een God alleen van oordeel? Ja, dat gebeurt als je niet tot Hem gaat. Romeinen 2. Zijn vreugde is een zondaar te vergeven. Barmhartig is dat God niet geeft wat we verdienen. Door, hel, veroordeling. Dit is de tekst van je zaligheid. Hij houdt Zijn toorn niet eeuwig maar heeft lust in goedertierenheid.

Wat maakt God ongelukkig? Ze staan ook in de verzen. Ongerechtigheid. Verzet, strijd, perverse natie. Dat maakt God niet verheugd. Overtreding. Gaat over een grens. Dat is overtreding. Zoals bij een ongeluk door de politie afgezet en mensen doen het dan. God geeft ons Zijn tien geboden. Overtreden is eigen wil volgen. Rebellie. Beter weten. Niet luisteren naar God. Een kind is een overtreder vanaf de geboorte. We zijn al zonden voordat we zondigden. In Adam ontvangen. Niet hem de schuld geven. Onze eigen schuld. Over de schreef zijn is letterlijk overtreden. Zonden maakt God vertoornd. Zonden is het doel missen. Een wild dier proberen te schieten en dan missen. Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondigd. Missen het doel. God wil dat wij heilig leven. Maar we missen het doel. Dit is negatief. Er moet eerst slecht nieuws zijn voordat er goed nieuws is.

God is meer gewillig om ons te vergeven dan wij vergeven willen zijn. Acht dingen tegen onze overtredingen, ongerechtigheden en zonden. God geeft niet alleen een hand. Veel meer. Hij werpt de zonden in de zee van eeuwige vergetelheid. God vergeeft. Hij zal Zich weder ontfermen. Dempen. Diepten van de zee werpen. Hij geeft kracht over de zonden. Vertreedt de zonden. Waar? Op Golgotha. Won de macht over satan. God bewogen. Compassie. Heeft sympathie. Dezelfde passie. Zo genadig. Onze zwakheden te hulp komen. Werpt de zonden in de diepte van de zee.

Vers 20. God beloofde de komende Messias. Aan de aartsvaders. Zodra je in de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, gelooft, dan ben je vergeven. Moslims weten dat niet, is er niet. Onmiddellijk zijn je zonden vergeven. Naam geschreven in het boek des levens. Als ik kom tot Hem, vertrouw in Hem.

Waar zijn de zonden gebleven dan zodra ik vergeven ben? Psalm 103 vers 12. Zo ver het Oosten verwijderd van het Westen. Niet te meten. Noord en Zuid wel. Grote belofte. God komt er nooit op terug. God overreedt de zonden. Jesaja 38 vers 17. Grote belofte. Zekerheden. Zijn verdwenen achter hen. Verborgen. Achter satan ook. Komen nooit meer terug. Jesaja 44 vers 22. Weggeworpen. Totaal. Oude Testament. Priester legde de zonden op een dier. In de woestijn genomen en achtergelaten. Ver weg van mensen. Kwam nooit meer terug. Prachtig beeld. Het is genomen om nooit meer terug te komen. Jesaja 43 vers 25 herhaalt. Hebreeën 8. Zonden niet meer herdacht worden. Christus heeft ze op het kruis genomen. Je zonden zijn vergeven. Plaats in de eeuwigheid. Gebeden verhoord op aarde. Komen na het aardse leven in de hemel.

Micha zegt in vers 19. Zonden in de diepte van de zee geworpen. Ik weet niets van de diepte van de zee. Maar wel dat er diepe plaatsen zijn die geen mens gezien heeft. Uit het zicht genomen als een zware zee. In de diepe wateren. Als een zee vergaat in de zee. Uit elkaar geslagen door de kracht van het water. Niemand heeft ooit enig idee waar de zonden van degenen die vergeven zijn, zijn gebleven.

Farao en de zijnen probeerden het volk van Israël te achterhalen bij de Rode Zee. Daar vergingen zij in het water. Nooit meer gezien. Zo ook met de zonden. God zendt je zonden niet tot een zwembad. Maar in de diepten, meervoud, van de zee. Je kunt er niet naar vissen. Laat je zonden je niet dragen. Jezus Christus is gekruisigd en heeft voor je zonden betaald. Kom tot Hem. Geloof in Hem. Vers 19. Al hun zonden. Niet een paar. God heeft mijn kleine zonden vergeven. Niet de zonden als grote bergen. Al de zonden vergeven. Wie is een God als Deze? Wie is een Zaligmaker als Hij? Hij betaalde op Golgotha. Als we tot Hem gaan vanavond. Bekeren tot Hem. Als je tot Hem komt, als een schone lei. Als dat je nooit gezondigd hebt. Met een wink van Zijn ogen. Hij deed het. Welke God is beschikbaar voor de wereld? Zet je geweten op Hem. Hij is meer gewillig om je te vergeven. Hopelijk maakt de Heilige Geest je gewillig om Hem te geloven. Kom tot de Heere Jezus. Er is niemand zoals de Heere Jezus Christus. Jesaja 1 vers 18. Zonden gewassen. 1 John. Gewassen van alle zonden. God is rechtvaardig en genadig om ons te vergeven. Van alle ongerechtigheid. Kom tot Hem. Er is geen Zaligmaker in deze wereld als Hem en ook niet in de komende.

 

Zondag 18 augustus 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Micha 7 en Hebreeën 8