De Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is de enige Persoon die Zelf koos in deze wereld te komen. Hij is het Leven zelf, het begin, het centrum en het einde. Hij kwam als de Zaligmaker naar deze wereld om te betalen voor de zonden. In Hem heeft ons leven werkelijk zin. Geloof in Hem en u zult gered worden.

Mattheüs 1 vers 1: ‘Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, den zoon van Abraham‘.

De chronologie van genade

Het is geen Kerst nu. Het namenregister in Matthéüs 1 staat er met een reden. In bepaalde culturen zijn namen belangrijk. Van elke persoon die genoemd worden kun je een biografie schrijven.

De 45 namen in het Evangelie van Matthéüs zijn genoemd met een reden. Hij begint bij Abraham. Laat zien dat het teruggaat tot het begin – Adam, de eerste mens. Hier en in hoofdstuk 3 vindt je de enige genealogie in het nieuwe testament.

In het Grieks, Genesis 5 vers 1. Het boek van Genesis, van het begin. Hier ook in Matthéüs. Gerelateerd. Spiritueel zijn er twee boeken in de wereld. Het boek van Adam, Genesis 5. En het boek van Jezus, Matthéüs.

In het eerste boek sterven we. ‘Aan hij stierf.’ In Adam zijn we dood in zonden en misdaden.  In Matthéüs niet over dood, gaat over leven!

Als je je bekeerd en ziet op Jezus, het offer, dan zijn je zonden vergeven. Nieuwe vrijheid. In je gedachten, in je hart. Veel mensen kennen geen blijdschap vanwege hun zonden. Geen vrijheid.

Veel mensen denken dat je van religie ongelukkig wordt. Maar juist het omgekeerde: grootste geluk! Ik was voorheen in de gevangenis: gevangen in zonden.

In het boek van Jezus Christus vinden we het leven. In deze wereld vinden we het niet. Geen boek, in geen verhaal (fiction). Kom tot Jezus (Hij is het Leven!) en je ontvangt het leven.

Jezus is het begin, het centrum en het einde. Boek van Jezus, geboren – ontvangen en in vers 25 Zijn naam is Jezus. Hij is de Leven-gever.

De mensen die genoemd worden zijn niet goed door henzelf maar door Jezus. Deze mensen zijn belangrijk vanwege de relatie met Hem. Alles tot Hem, uit Hem. Uit genade alleen. Christus is gelukkig temidden van zondaren. Hij kwam voor hen. God is genadig, wat Hij gezegd heeft zal gebeuren.

De naam Jezus, Josua, Zaligmaker. Want alzo lief had God deze wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, het leven heeft. Johannes 3 vers 16. Hij gaf geen dier. Alsof daardoor de zaligheid aangebracht kan worden. Geen mens – de straf is niet te dragen. Christus, de Gezalfde, is allernodigst.

Matthéüs noemt ook vrouwen. Best ongebruikelijk. Het christelijk geloof is het enige gelijk zijn voor God om tot Hem te komen. Voorbeeld in de islam: vrouwen op een aparte plaats bidden. In Israël ook: debat over of mannen en vrouwen op dezelfde plaats mogen bidden.

Jezus was de enige in deze wereld die koos waar Hij terecht kwam. Zijn ouders, ook vrouwen, en in welke vrouw.

In het geslachtregister worden een aantal slechte koningen genoemd. Vreesden God niet. Deze mensen worden niet genoemd omdat ze zo goed waren maar uit genade. Maar wat te denken van de vrouwen? Genesis 38, over Tamar. Slecht getuigenis. Maar Jezus belooft: uit Juda zal de Zaligmaker geboren worden.

Rachab de andere vrouw die genoemd wordt. Daarna de Moabitische. Waren voor tien generations verdreven. Ruth wordt genoemd! Boek Ruth: uw God is mijn God, dit volk mijn volk.

De vrouw van Uria wordt genoemd! Zonder naam. Bathséba. David doodde Uria. Het in zonden vallen van David wordt niet verzwegen. Uit haar is Salomo geboren.

We konden zoveel leren van deze namen. Een aantal lessen. Deze geslachtsregister leert ons dat de Bijbel is betrouwbaar. De Bijbel is een eerlijk boek. Verteld zoals het ging. Anders zouden we namen verwijderen.

Deze mensen genoemd vanwege de genade die gewerkt is door God. Het leert ons ook dat ieder die tot Hem gaat, ontvangen wordt. Vergeving van zonden.

Onze zwakheid wordt zichtbaar. Zondaren. Als we sterven wat kunnen meenemen? Vasthouden? Niets! Alleen het leven in Christus. Als je sterft als een christen zul je opgenomen worden in de hemel. Ontvangen om voor eeuwig bij Hem te zijn! Christus is de Zaligmaker! Geen onderscheid tussen Jood en heiden, man en vrouw, mensen in of buiten (de kerk), tussen jonge mensen en oude mensen.

Het leert ons dat het alles is uit genade! We zijn geen zondaren meer maar vergeven zondaren. Heiligen. Vergeven, in Zijn Koninkrijk. Vergeven, aangenomen, met het nieuwe leven.

Hij is de Weg de Waarheid en het Leven. Hij geeft het doel van ons leven. Geen andere weg. Hij is de Weg. In zijn familie opgenomen. Hij is alles! Het kan aanvangen voor ons vanavond. In Hem. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Kijk niet naar je afkomst, familie om daar trots op te zijn. Kijk naar je geestelijke DNA. Christus gaf Zijn leven. Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Ik eindig met te zeggen dat Christus stierf voor deze mensen. Hun namen, vul je naam in. Je naam komt uit het boek van Adam. Geschreven in het boek van het Lam (Openbaring) en niemand kan je naam daaruit halen. Kom tot Hem!

 

Zondag 30 juli 2017 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed