De gelijkenis van de uitnodiging tot de maaltijd gaat niet over materiële zaken maar over geestelijke. Het gaat over het Koninkrijk van God. Wie tot de de Heere Jezus Christus komt en in Hem gelooft en op Hem vertrouwt, die ontvangt het eeuwige leven. Van nature hebben wij allerlei ongeldige excuses om niet te komen. Het is de Heilige Geest die werkt in het hart en de zondaar doet komen tot de Heere Jezus Christus. Kom tot Hem, alle dingen zijn gereed. De Gastheer is daar en Hij roept u.

Lukas 14 vers 15: ‘En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods‘.

Dineren in het koninkrijk van God

Het grote feest van de zaligheid. Zaligheid in de ziel van zondaar is een feest. Kom in tot het feest. De Heere Jezus is in een huis. Trotse Farizeeën zijn er, religieuzen zijn het. De uitleg was niet oprecht, er ontbrak wat. Hij dacht recht te hebben op de zaligheid. Christus sprak over hoge en heilige dingen. Hij sprak over eten, hij dacht aan zijn buik.

Geschikte kandidaat voor het Koninkrijk van God. Vanwege mijn werken. Gebeden. Werken voor armen. Er zijn drie gelijkenissen in. Een zeker mens. Dat kan alleen over God gaan. God organiseert het. Een zeker mens, een rijk man. In een groot huis. Organiseert een groot feest. Mega diner. Super diner. Zeker geen eten van de straat. Dit is een grote maaltijd.

De Heere Jezus vergelijkt de zaligheid met een grote maaltijd met overdadig eten. Natuurlijk gaat het niet om materiële zaken maar om de familie, gemeenschap met Abraham, Izak en Jakob. Omringd met heilige engelen. Met de Heere Jezus Christus aan tafel.

Twee ronden van uitnodigingen was gegeven. De eerste om de mensen voor te bereiden. De grote meester organiseert een groot feest. Wil je komen? Je moet dat verstaan. En dan op de dag. Vandaag is de dag. De tweede fase staat in vers 17. Ze zeiden: we komen. Het was ze verteld en herinnerd eraan en zeiden dat ze zouden komen.

De maaltijd is de zaligheid met God. Niet zoals een buffet hier. Je kunt zoveel eten als je wilt, maar een of twee dagen later dan wil je meer. We vergeten het zelfs vaak na een tijd. Maar hier gaat het over het Koninkrijk van God. Hoe krijg ik er deel aan?

Het hart ervan. Zoek je voor vergeving van je zonden? Hij is heilig. Hij heeft geen interactie met ons vanwege Zijn heilige karakter. Maar Zijn barmhartige zorg. Hij roept ons: kom tot Mij. Dat betekent dat er een afstand is. We worden indivueel geroepen. Kom en smaak dat de Heere goed is. Niet kom en kijk rond. Kom en proef het. We bewonderen niet iemand. Kom.

Kom niet als je beter bent. Je zult nooit een beter persoon zijn om te komen tot de Heere. Er is niemand goed. We spreken over de relatie tot God. Kom, er is een overvloed van geestelijk voedsel. Een nobel man nodigt je.

Simpel voorbeeld. Dochter is jarig. Je nodigt de klasgenoten en op het moment dat het begint is er niemand. Eer gekrenkt. In stammen, als je de eer krenkt, dan moet je gedood worden of uitgeworpen. Dit gaat niet over voedsel van de straat. Dit gaat over een grote maaltijd.

Zonder prijs. Het Guinness record boek staat het niet in. Geen prijs. Kom zonder prijs. De Heere zegt niet bid, dans maar kom. Alle dingen zijn gereed. Iedereen is uitgenodigd. Wie is de chef? God. God deed het zware werk. Krachtig in Zichzelf, Zelfgenoegzaam. Alles is gereed, je hoeft alleen maar te komen.

Prediker, dit is te simpel. Nee het moet simpel zijn. Zaligheid is alleen van de Heere anders was iedereen verloren. De prijs betaald op het kruis. Transactie. Geen religie die een Zaligmaker heeft die stierf op het kruis. Mijn zonden, verborgen zonden, vergeven aan het kruis.

God is goed. God heeft ons genodigd voor een maaltijd die lang, lang tevoren bereid is. In de tabernakel, offer, eens per jaar de grote verzoendag. Alleen toen de hogepriester in het heilige der heiligen. Dit is van duizenden jaren geleden, God bereidde de maaltijd al in de eeuwigheid.

Galaten: in de volheid der tijd heeft God Zijn Zoon gezonden. Christus nam de vloek op Hem die wij verdienen als wij niet op Hem vertrouwen. Wat kan ik zeggen? Als je tot Hem komt, je verliest niets. Maar als je niet komt verlies je alles.

Maar de boodschap is steeds hetzelfde. Van duizenden jaren geleden. God barmhartige zorg is hier. Ik hoef alleen maar te komen. Alle dingen voor mij gedaan. Geen bloed dat gestort moet worden. Van menselijke wezens. Het is nu beschikbaar voor je.

In elke gelijkenis is een schok. Ze handelden als een. Hoe? Vanwege hun rebellie. De drie voorbeelden moet je niet als bijzonder beschouwen. Gaat over ons. Zwakke verontschuldigen.  De hart van de zaak is niet de verwerping van de maaltijd maar de haat tegen de Meester. We haten je eten, huis, mensen. Niet komen tot Christus is zeggen: ik haat je, het Evangelie. Ik heb geen belangstelling.

Kunnen we een ander moment afspreken? Ik heb mijn cultuur. Ik heb mijn werk. De kerk zit vol hypocrieten. Ik kan beter een hypocriet in de kerk zijn gered zijn door de Heere Jezus Christus dan een heilige zonder Hem. Omdat ik dan door Hem eerlijk ben gemaakt. Vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Er zijn zoveel excuses.

De eerste zegt Ik heb een stuk grond gekocht. De begeerte van de ogen. Niemand koopt een stuk land om het niet te gaan bekijken. Wie koopt een land rond etenstijd. Hij kan na het land gaan na de maaltijd. Ik verkies het stof, de wereld, dan geloven in de Heere. De tweede is nog dwazer. Ik heb vijf juk ossen gekocht. Houd mij verontschuldigd. Ik weet het zeker niemand wil tien ossen koken zonder ze te testen. Wat stopte hem? De eerste de begeerte van de ogen, deze de trotsheid. Wie kan mij wat doen? Hij verkoos zijn dieren boven de noodzaak van zijn ziel.

Als ik nog iets over de tweede man mag zeggen. Hij heeft ze al gekocht. Tien ossen. Zijn knechten zonder voor hen. En een nacht rust is niet slecht voor de dieren. Dit is een grote leugenaar. De derde zegt ik heb een vrouw getrouwd. Adam klaagde zijn vrouw Eva aan. Als je goed getrouwd bent, dan neem je je vrouw mee naar de maaltijd van een bruiloft.

Deze de lust van de vlees. Satan stopt je van het komen tot de Heere Jezus Christus. Zaligheid is zo belangrijk, dat het zelfs beter is dan getrouwd zijn, vader en moeder, vriendschap. Deze mensen verkozen de kruimels van deze wereld. Wat een verdrietige zaak om te leven voor het hier alleen en niet bij de bruiloft van de Zaligmaker de Heere Jezus Christus.

Het goede nieuws: de maaltijd gaat door. Niet met de verjaardag van mijn dochter en er komt niemand, dan gaat het niet door, of we vieren het zelf. Nee, goed nieuws. De maaltijd gaat door. Een andere gastenlijst. Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in.

Het simpele antwoord op de roep van de Heere Jezus Christus: Heere, vergeef mij mijn zonden. Gebed verhoord, nieuwe natuur, macht over zonden, gemeenschap met God, ik kan bidden, grootste kracht in dit leven ik kan spreken met de Almachtige God, en aan het einde van mijn leven het is wel met mijn ziel. Geen verdoemenis voor mijn ziel meer. Kom, alle dingen zijn gereed. Dit is een gebod, een uitnodiging, alles wat ik moet doen is vertrouwen in de Heere Jezus Christus.

 

Zondag 21 maart 2021 – Metropolitan Tabernakel Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 40 vers 1-12 en Lukas 14 vers 12-24