De definitie in deze wereld van vrijheid is ongebonden kunnen doen wat je wilt. Wie maakt mij wat? Maar we zijn van nature slaven. Slaaf van koning ik. Slaaf van koning zonde. We zijn gebonden en zijn van nature niet werkelijk vrij. Geen mens is er vrij van. Maar, en dat is het Evangelie van vrije genade, in Christus kunnen we werkelijk vrijgemaakt worden. Dat is de echte vrijheid: vrede met God te hebben. In Zijn Zoon de Heere Jezus Christus is vergeving, redding en verzoening. Wilt u werkelijk vrij zijn? Ga tot Christus. Geloof in Hem. Vertrouw op Hem.

Johannes 8 vers 36: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn‘.

Werkelijk vrij in Christus

Onze wereld roemt zichzelf hoe vrij we wel niet zijn. Maar er is nog steeds slavernij. Iedere man of vrouw is een slaaf. Universele conditie. Ik spreek niet over sociale vrijheid, politieke vrijheid. Natuurlijke vrijheid of slavernij. Ik spreek over iets veel slechters en veel diepers.

Er is iemand die heerst in je leven. Koning in. Koning zonden. Of je het nu leuk vindt of niet. Misschien zeg je wel: dat ben ik niet. Je zit vast aan banden. Allerlei vormen. Er is sociale slavernij. In relaties. Op allerlei manieren.

De geestelijke slavernij. Verspreid in heel ons zijn. In onze natuur. Zonder God is er geen mogelijkheid om echt vrij te zijn. Het is een grote leugen als je beweert zelf een vrij persoon te zijn. Satan probeert je dat te doen geloven.

Onze emoties en zelfs onze wil is een slaaf om te zonden. Stel je voor dat je in een prachtige plaats bent. Zo goed, beter dan beter. En dan wij daar. Dan gaat het fout. Vanwege onze natuur. We doen dat en kunnen niet anders. Jij zonder Zaligmaker bent een slaaf. Er is geen deel van ons dat niet door zonden geïnfecteerd is.

Jezus spreekt voorwaar, voorwaar. Vers 34. Ieder die de zonden doet, is een dienstknecht van de zonde. Paulus zegt dat hij de meest onwaardige was. Hij vervolgde de christenen. Christus Jezus openbaarde Zich aan hem.

Als je verwerpt dat je een zondaar bent, je maakt jezelf harder. Dan geloof je dat anderen zondaren zijn maar ik niet. Stel je voor dat je naar de dokter en dat er iets in je lichaam zit waardoor je binnen een paar maanden gaat overlijden. Je wilde het liever niet weten. Bang voor. Elk deel van ons is door zonden geraakt.

Wat is vrijheid? Als we hier zouden vragen wat vrijheid is, dan heeft iedereen een eigen definitie. In de wereld is vrijheid dat je kunt doen wat je wilt zonder daarin gehinderd te worden. Een kind. Ik wil met vrienden spelen. Ik wil niet naar school. Ik ben nu groot. Vrijheid is wat doen je wilt. Ook bij de demonstraties in de samenleving. Het is vaak rebellie.

Democratie brengt aan de ene kant vrijheid maar aan de andere kant ook brengt het ook slavernij in. Zie recente demonstraties. Onnatuurlijke relaties moeten mogelijk zijn. Wat ik wil en hoe vaak ook maar. Vrijheid om te doen wat ik wil en meer te zondigen.

Vrijheid in de Bijbel is te doen wat recht is. Om tegen de zonden te strijden. De Joden waren trots over dat ze de kinderen van Abraham waren. Jezus zei: de duivel is jullie vader. Hoe scherp gezegd. Maar realiseer je dat er maar twee vaders zijn. God de Vader en de duivel.

Vrijheid is te leven overeenkomstig Gods bedoeling. God heeft de dood niet zo bedoeld. De dood is onnatuurlijk. Waarom sterven we? Het is niet natuurlijk. Waarom zijn we er bang voor? Vrijheid is niet wat ik leuk vindt maar wat ik behoor te doen.

Waarom leef ik hier? Alleen materieel hier. Maar vertrouwen in de Heere Jezus Christus is voor dit leven en het komende leven. De zonden is lelijk. We doen niet alleen zonden. We zijn slaven van de zonden. Het is vaak niet eens gezien. Zonden infiltreert. We doen vaak dingen die we echt haten.

We denken het zelf te kunnen stoppen? Kan je het echt stoppen? Soms zeggen trotse mensen ik kan het zelf stoppen. Probeer het! We zitten er tot onze nek in. We kunnen het niet omdat we het willen, willen zonden. De banden van de zonden.

Je moet jezelf kennen. Om jezelf te kennen kan alleen door God te kennen. Daar zie je echte zelf. Zonden zegt: hij is mijn slaaf. Satan zegt: hij is van mij. Ik bewaar hem en laat hem niet wegrennen. Zonden is het doel missen. God bedoelen. Hem behoren we toe.

Het goede nieuws is dat Christus naar deze wereld kwam. Er is een weg om te ontkomen. Alle banden zijn gebroken. Niet satan als een koning. Niet de zonden. Hij verbrak de kracht van de zonden. Hij betaalde alles bij Zijn eigen bloed.

Romeinen 6 wie gestorven is aan de zonden, die aan zichzelf gestorven. Je maakt geen plannen om te gaan zondigen. De vrijheid zal je vrijmaken. De waarheid over deze wereld. Waak op. Deze wereld is niet alles. Er is meer dan dit! We kunnen het niet beschrijven zo volmaakt als die plaats is. Heiligheid en volmaaktheid. Niets anders.

Als Jezus tot de Joden spreekt, antwoorden de Joden dat ze nooit iemand gediend hebben. ‘Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend’. Het is een leugen. 400 jaar in Egypte in slavernij. In Richteren staat dat het volk van Israël zeven keer in ballingschap is geweest. En nu onder de Romeinen. Ze noemden zich vrij maar waren zeer beperkt. Iedereen van ons die de Heere Jezus niet kent, is in dezelfde positie.

Hoe kan ik vrijgemaakt worden? Hoe. Een Persoon. Indien dan de Zoon vrijmaakt. Christus vertelt niet alleen over vrijheid. Profeten vertelden erover. Jezus vertelt niet alleen erover, Hij is het Zelf. Vanavond bij de preek brengen we je bij de Heere Jezus.

Hij betaalde de prijs voor allen die in Hem geloven. De incarnatie van God. Hij is het Licht van de wereld. Wil je uit de duisternis gaan? Ga naar de Heere Jezus Christus. Indien de Zoon u vrijmaakt, zo zult u waarlijk vrij zijn. Indien de Zoon betekent er is niemand anders.

Slaven hebben geen blijvende plaats in het huis. De Zoon heeft een speciale plaats. Als je komt tot de Heere Jezus, dan brengt Hij je in het huis van de Vader. Indien de Zoon. Er is geen ander.

Kan ik iets belijden vanavond? Indien is een krachtig woord. Inderdaad. Voorwaar voorwaar. Het is werkelijk waar. Indien. Het is zeker. Het is echt. Het is vrijheid. De waarheid van Christus in je stelt je in vrijheid. Dit is de enige kracht die zonden overwint.

Religies kan je alleen een nieuw kleed overleggen. Wat de Persoon Jezus Christus doet is je een nieuwe persoon maken. Nieuwe natuur.

Is dit jouw vers? Ontvang de Persoon van de Heere Jezus Christus. Heb Hem lief. Je ontvangt het eeuwige leven. Ja Heere, wat moet ik doen? Om werkelijk vrij te zijn.

Christus roept je om in Hem te vertrouwen. Dan ben je vrij om God lief te hebben. Om te doen wat recht is. Wie ben je vanavond? Een slaaf van de zonden. Of ben je vrijgemaakt door de Zoon.

Vers 21. Zal sterven in zijn zonden. Wie wil dat? Zelfs in dit leven. De Zoon zal je werkelijk vrij maken. Als je in Hem gelooft. Vertrouwt. Kom tot Hem. Je bent de gelukkigste persoon in dit leven en ook in het toekomende leven.

 

Eeuwigheidszondag 24 november 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 19 en Johannes 8 vers 19-36