Waar water is is leven. Wie werkelijk dorst heeft weet hoe belangrijk water is. Water is een gave van God, geen mens kan water maken. Zo noodzakelijk als water voor ons lichaam is, zo noodzakelijk is de Heere Jezus Christus voor de ziel. Zonder Hem betekent het sterven. Drinken van Hem is het eeuwige leven ontvangen. We hebben allemaal dorst maar wat voor dorst? Wie dorst heeft kome en drinke van het water des levens. Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke. Hij die eens de Rechter over alle mensen zal zijn nodigt nu uit om tot Hem te komen. De werkwoorden spreken voor zich: dorst hebben, komen, drinken en geloven. Geloof in de Heere Jezus Christus. Hij die dorste aan het kruis op Golgotha opdat allen die in Hem geloven nooit meer dorst zullen hebben. Kom tot Christus, Hij is de bron en fontein van alle zegen.

Johannes 7 vers 37 en 38: ‘[37] En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. [38] Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien‘.

Water voor elke dorstige ziel

We spreken over geestelijk water voor de ziel. Deze woorden maken het Evangelie het Evangelie. Goed nieuws van goedheid, nieuw leven, leven met God. Alles verklaard in deze twee verzen. Let op de werkwoorden.

Het eerste is dorst hebben. Het tweede is komen. Het derde is drinken. De vierde is geloven. En in vers 38 gaat het over stromen. Kom en drink. Geloof in de Heere Jezus Christus. Je wordt een rivier in het leven van andere mensen.

Ik hoopte al de woorden te hebben om dit uit te leggen. Door de dwaasheid van de prediking. Christus spreekt op een bijzonder moment, op het feest van de tabernakel.

Er waren vijf feesten. Van ongezuurde broden. De grote verzoendag. Drie symbolische feesten. Zo belangrijk om te verstaan. Het Pascha, Exodus 12. Pinksteren veertig dagen na het Pascha. Het feest van de tabernakel, van de samenkomst. Mensen reisden dagen om daar bij te zijn. Niet alle dagen waren de mensen er. Maar de derde, vierde en vijfde dag. Het feest verschillende betekenissen. Agrarisch. Maar ook Messiaans. Ze zagen vooruit naar de Zaligmaker en Messias. We zien ernaar uit.

Wat deden de mensen? Ze gingen van het water van Siloam en gingen naar de tabernakel. Processie. Ze lazen Jesaja 12. En ook Psalm 130. Ze herdachten de tijd in de woestijn. De mensen kwamen naar Jeruzalem. Woonden in tenten. Dat is symbolisch over hun leven en de betekenis.

Elke dag gebeurde iets bij het water van Siloam. Het water werd beroerd. Leviticus 3. In Nehemia ook. Het water werd bewogen. Water zo belangrijk. Water is leven. Water is goedkoop, het is gratis. Bijzonder in de tijd dat het meest nodig is. Mensen kunnen nooit water maken. God schiep het. Hoe is het gemaakt? Het is zo heilig. Onze lichamen bestaan uit zestig procent water. Mensen hebben onbetwist water nodig. In de woestijn hadden ze echt water nodig.

Ik generaliseer maar niemand hier vanavond heeft echt dorst gehad. Er is zoveel water beschikbaar. Het regent. Wij klagen over het regen. Dan klagen we over God geeft. In de woestijn kwam water uit de rots toen erop geslagen worden. Christus is de rots.

De zonden zitten in ons en voor de ziel is Christus nodig. Wat diep in je zit kan niemand veranderen. Onze lichamen  hebben water nodig, onze zielen hebben Jezus Christus nodig hebben. Ons leven zal nooit betekenisvol zijn zonder Hem. We moeten dorsten naar dat levende Water. Laat iemand tot Mij komen en drinken.

Deze man die daar stond die dag en zondaren nodigde om te eten en te drinken. Deze Man zal de gehele wereld oordelen. Bedenk dat. De levenden en de doden zullen geoordeeld worden. Waar zult u zijn?

Jezus brak een regel. De rabbi’s zaten en de studenten stonden. Wij doen het andersom. Jezus deed dat op een bijzondere dag. Op de ‘megadag’, op de laatste dag. Er was geen water. Iedereen is daar in de pelgrimage. Hij stond op. Het is heel symbolisch. Hij riep. Dat deed Hij normaal niet. Als een verkondiger. Dat iedereen Zijn stem zou horen. Hij sprak tot de mensen. Wat vertelde Hij? Wat je vandaag viert, Ik ben de vervulling daarvan.

Johannes: zie het Lam van God dat de zonden wegneemt. Ik ben de vervulling. De Samaritaanse vrouw kreeg van Hem te horen, wie van dit water drinkt zal opnieuw dorsten. Maar wie drinkt van Hem zal in eeuwigheid niet meer dorsten. Ik het Brood des levens. Ik ben het Licht der wereld. Zes maanden later hing Hij aan het kruis. Om alles te vervullen. Al de ceremoniën, al de schaduwdienst.

Waarom heb je zo lang gewacht? Ik ben die Ik ben. Ik ben de Jehova. Hij is de vervulling van het feest. Als iemand dorst. We zijn allemaal dorstig. Iedereen. Maar je ziet dat we verwerpen dat we dorstig zijn. We negeren het. Trotse mensen die je bij bij het evangeliewerk ontmoet. Ik heb een familie. Weet je hoeveel ik verdien? Ik heb geen God nodig.

Je kunt biografieën lezen. Mensen hadden alles maar waren zo beklagenswaardig. We dorsten naar succes. Vermogen. Familie. Vrolijkheid. We dorsten overal naar. Banaliteit van deze wereld ook. Als je niet herkent dat je dorstig bent, dan kan ik je vanavond vertellen dat je jezelf niet kent. Dan leef je alleen maar voor jezelf. Niemand ie uitgesloten dan iemand die zichzelf uitsluit. Er zijn kleine lettertjes zoals in deze wereld in contracten. Maar hier niet. Indien iemand dorst en kome.

Wat gebeurde met Christus op Golgotha? Verlaten van de Vader. Hij dorstte aan het kruis. Door Hem hoeven wij nooit meer te dorsten. Als we verachteren, dan maakt God het miserabel.

Ik heb zelf gezien dat mensen stierven van de dorst. In de Sahara, ook dieren stierven van de dorst. Ik heb het zelf gezien. Twee jongens. Het is hetzelfde met je ziel. Als je niet komt tot de Heere Jezus, de Zaligmaker. Zoals ik eerder zei iemand die het laatste brood eet.

Zie je het werkwoord daar. Als iemand dorst, laat Hem komen. Komen. Dat is bijna het enige gebod in de tekst. Laat iemand komen. Het is zo eenvoudig. Geen expertise is nodig. Het wordt komen betekent hoe ver je van God bent. Je bent er dan niet. Afgescheiden van Hem. Als je zegt komen. Sommige mensen denken dat je enige ervaring moet hebben. Dramatisch. Mysterieus.

Er moet een crises zijn voor de vergeving van zonden. Overtuiging van zonden. Als dood. De bezoldiging van de zonden. Tranen over de zonden. Nu een nieuw leven, nieuwe natuur. Gebeden een betekenis. Er is niets te presteren. Je kent het uit Jesaja. Kom tot Mij. Tot de Heere Jezus rennen voor vergeving. Komen is een beweging van de ziel.

Kom niet voor een glas H2O. Maar JC. Jezus Christus. Kom voor je ziel. Voor komen hoef je geen reis te maken. Jeruzalem of Mekka of New York niet nodig. Jezus Christus betaalde ervoor. Laat iemand die dorst komen tot Mij. De Heere Jezus Christus verwar Hem niet met een andere. Hij is niet te vergelijken met iemand anders.

Het zegt niet kom tot de kerk. Tot de doop. Maar kom tot Christus. Kom niet voor de voordelen van het Evangelie. Zonder te komen tot Hem is er geen leven in ziel. Laat iemand komen die dorst heeft en drinken. Doorgaand drinken. Drinken is een simpele daad. Zelfs een kind. Doe water in een glas en breng het naar je lippen. Dat is het. Het is zo eenvoudig. Er is geen opleiding voor nodig.

Kom tot de Heere Jezus Christus. Komen tot Hem betekent drinken. Ontvangen van Hem. Wat is een christen? Iemand die dorstig was en dronk van de Heere Jezus Christus. Je wordt een met het water als je drinkt. Je wordt een met Hem. Je hoeft niet als Mozes op de rots te slaan. Hier die gelooft in Mij,  stromen water als rivieren.

Kom tot Christus. De Geest van God woont dan in Hem. Kom tot Hem. Praat er niet over. Bid dat niet. Maar kom. Dan ontvang je vrede. Dan zaligheid. In het Westen waarderen we de dauw niet eens meer. Maar de dauw is zo’n voorrecht. Maar de nieuwe dauw. Geestelijke dauw. Geestelijk water. Je kunt komen tot de Heere Jezus Christus. Je hoeft niet zo diep te gaan, als 100 meter diep zoals ik gezien heb. Kom en drink van de beek van de zaligheid. Christus is de Zaligmaker. Hij is de bron en fontein van alle zegen. Kom tot Hem. Laat ons bidden.

 

Zondag 23 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Jesaja 12 en Johannes 7 vers 37-53