Bij het begin van de bediening van de Heere Jezus op aarde, roept Hij zijn discipelen. Een van hen is Nathanaël. Jezus zegt Hem toe dat hij grotere dingen zal zien. Het Evangelie naar de beschrijving is vol van grote daden van de Heere Jezus. Hij wekte Lazarus uit de doden op. Hij opende de hemel, de toegang door Christus die de Ladder is. Net als aartsvader Jakob die droomde en een ladder naar de geopende hemel zag. Ook wij kunnen nu de hemel zien.

Johannes 1 vers 52: ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze‘.

Nu de hemel zien

Je kunt nu de hemel zien. Waar je de eeuwigheid zult zijn. Johannes beschrijft het chronologisch wat plaatsvond door het werk van Jezus Christus. Het Evangelie van grote dingen, als we het zo mogen noemen.

Met welk doel is het Evangelie van Johannes is geschreven? Johannes 20 vers 30 en 31. Gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Als alle daden van Jezus beschreven zouden zijn, alle boeken van de wereld zou het niet kunnen bevatten. Zo groot.

We lezen over wie de Heere Jezus Christus vonden. Andreas. Filippus. Nathanaël. Sommige denken dat dit Bartolomeüs was. Vinden. Kom en zie. De waren de eerste bekeerlingen door de dienst van de Heere Jezus Christus. Maar laat je niet verwarren: het gaat niet om hem maar om Jezus Christus.

Christus is het Woord. Calvijn schrijft Hij is de speech. Christus is God. Schepper. Het ware Licht. Hij werd vlees. Getabernakeld onder ons. Christus is de genadegever. Johannes 1 vers 18. Die ons God bekendgemaakt heeft.

Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het sluit in dat Hij de Verlosser. Als je door het hoofdstuk gaat, dan kom je tegen dat Hij de Messias is. De Gezalfde. Als je verder gaat. Jezus uit Nazareth. Nathanaël zegt: we hebben gevonden waarvan Mozes en de profeten spreken. Zoveel namen voor Hem.

In vers 49 vind je de belijdenis van Nathanaël. Rabbi. Meester. U bent de Zoon van God. De Koning van Israël. Vers 51. Hierna zul je de hemel geopend zien. Hij is de Ladder die je naar de hemelse troon brengt. En de tweede dat Christus dat Hij de Zoon van God is.

Nathanaël vertrouwt de Heere. Hij bekeert zich. U bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Christus reageert: u zult grotere dingen zien. Vers 51 vat samen wat met Jakob plaatsvond duizenden jaren ervoor. Jakob droomde. Hij droomde over een open hemel. Wie zag hij? Christus bij een geopende hemel.

Jakobs’ ladder is geen mysterie meer. Jakob manipuleerde zijn vader en zijn broeder, en nu op de vlucht. Beste vrienden, we hebben geen droom nodig om de Heere Jezus Christus te vinden. En geen steen waar we het hoofd opleggen. Het is nogal hard.

We hebben geen dromen nodig. God geeft Zijn beloften. Dat is veel groter. Het tweede we hebben de realiteit, de Heere Jezus Christus. De derde reden is dat we de hele Canon hebben, al de geopenbaarde wil van God. En de vierde die tot me komt: God spreekt tot ons door het Woord. En door het gebed. Gebed door bekering en genade.

Het beeld van de ladder. De gebeden opgeheven. Wat is de zegen? Van een nieuw hart. Van een nieuwe familie. Van de hemel. Als we de Heere Jezus Christus vertrouwen. Wat zegt Jakob als hij wakker wordt? Dit is een poort van de hemel. Hij zag God. Het Evangeliebeeld.

Dat wil ik vanavond voorstellen aan je. Ben je echt gered? Christus kwam Zelf. Hij is meer dan de grootste profeet. Hij is Zelf de Zoon van God. Hemel kwam direct tot ons. En ik direct toegang tot Hem hebben.

Ik heb vier punten voor de plaats die onbereikbaar is uit onszelf. De toegang tot de hemel. Het tweede Hij is de Zoon des mensen. Het derde de belofte van in geloven. Geloven is grote dingen zien. Bovennatuurlijke dingen zien. De weg naar de hemel door de Ladder.

Laat me een paar dingen zeggen over de zekerheid van de hemel. Voorwaar, voorwaar. Dat laat de zekerheid zien. Hierna zult u zien. Niet morgen. Maar direct hierna. De toegang tot de hemel geopenbaard. Het is een zekerheid. De hemel is een zekere plaats.

Hoe hebben we er toegang tot? Het is 25 keer in het Evangelie van Johannes. Voorwaar, voorwaar. Het betekent Amen. ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden’. Het gaat zeker gebeuren. Hemel is zekerheid. Het is geen droom. Het is geen plaats van gevoed worden door de engelen en niets doen. Het is een plaats van het dienen van God. Waar de engelen God dag en nacht dienen.

Dit is dat Christus ons zeker daar wil hebben. Geen van de rabbi’s startte met zo’n statement. Nooit. Amen. De God van het Oude Testament. Christus is de Amen. Ja en Amen in Hem. Geen twijfel als het gaat over de hemel. Als we onze gebeden eindigen is dat met Amen. Het is zo en laat het zo zijn.

Ik zeg ulieden. Meervoud. Hij zegt het niet alleen tegen Nathanaël maar ook tegen ons. Christus heeft de macht over de hemel. Het gaat over de hemel nu. Niemand uit de hemel komt ooit uit de hemel, dan Hij. Dat wij zullen opklimmen tot de hemel.

De engelen daalden op en neer. Elk aspect van het leven van Christus sluit het op- en afdalen van engelen. Ik moet tot het derde punt komen. Christus zegt tot Nathanaël dat hij grote dingen zal zien.

Verrassingen en ontdekkingen. De Grieken en filosofen zeggen: ken jezelf. Nee, het beter om God te kennen. Het Evangelie van Johannes is het Evangelie van grote dingen. Lazarus uit de dood opgewekt. Blinden de ogen gegeven. Nathanaël ziet de duizenden die tot bekering komen op de Pinksterdag.

En wat voor ons? Zondaren worden heiligen. Kijk naar mij. Ik ben een zondaar. Wat gebeurt er als je tot Christus komt? De zegen van God komt tot je. Wat gebeurde er met Jakob? Hij kreeg een nieuwe naam. Israël. Prins met God betekent. Ik heb liefgehad. Dat is hoe God je ziet.

Mensen probeert van nature de hemel te bereiken door eigen werken. Allen hebben gezondigd en niemand die het verdient. Maar het goede nieuws is: Christus kwam. Hij gaf een nieuwe Deur. Nieuwe toegang. Door Zijn bloed. Hangend daar op het kruis van Golgotha. Hij is de Ladder.

De engelen daalden af en op. Op Hem de Ladder. Die onbereikbare plaats opent Hij voor je. Deze Ladder brengt je tot de hoogste plaats. Een voor een moet opklimmen op deze Ladder. Met beide handen vasthouden en stap voor stap. De eerste stap van de zaligheid is bij bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. Hem vertrouwen.

Mag ik je uitdagen? Geloof in Hem. Hij zal je nooit uitwerpen. Je hoeft niet tot dan te wachten. Je bent meteen een permanente bewoner van de hemel als je nu in Hem gelooft. De hemel is niet voor toeristen maar voor permanente bewoners. Voor eeuwig met Hem.

 

Zondag 27 december 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Genesis 28 vers 10-17 en Johannes 1 vers 40-52