Wie kan beter over God spreken dan God Zelf? Hij troont boven de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Hij is de Almachtige, Alomtegenwoordige, Eeuwige die niet verandert. De El Shaddai en de El Elyon.  Geen tempel met handen gemaakt maar Christus is de tempel waar God in woont. De ware God maakt Zich bekend in Zijn Woord. In Christus Jszus de eeuwige Zoon God is vergeving van zonden te ontvangen. Vlucht tot Hem om van een vijand tot een vriend van God te worden. Wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven.

Jesaja 66 vers 2: ‘Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft‘.

De geweldige God

De grote God. De enige God die werkelijk gevreesd moet worden. De enige ware God. Vrienden, zie vers 1. Wie spreekt? God spreekt over Zichzelf. Het is niet zomaar iemand die schrijft. Niemand spreekt beter over God dan God Zelf. Hij vertelt wat Hij heeft gedaan.

Zoek je God? Dit is de geweldige God. Er is alleen maar een Persoon als God is. Hij kent je gedachten. We spreken niet over een kleine God. Hij is de God van het universum. Wie heeft Gods aandacht?

God is groot en God is genadig zijn de twee zaken waar we het over hebben. Waarom zijn we hier? God is groot in elk opzicht. In de term. De hemel is Zijn troon en de aarde Zijn voetbank. Retorische vragen over God. Hij is groot, machtig, majesteitelijk. Groter dan alle naties. Zijn glorie is boven de hemelen.

Deze God heeft niets van ons nodig. Hij is alles wat wij niet zijn. Hoe klein zijn wij wel niet. Kijk naar het universum. De bergen. De oceanen. Kijk naar ogen. God bestuurt alles. Als je iemand bent die van natuur houdt, het is lastig hier met de lichten. Maar als je de miljoenen sterren ziet. Panoramisch gezicht. Je kunt elke ster waarderen. Als een kind zonder de Heere Jezus Christus te kennen dacht ik al God moet groot zijn. Het is een grote leugen om de schepping van God te ontkennen.

De hemel is Mijn troon. Hij is de Monarch, de Potentaat. Hij is de Koning. De troon is niet door mensenhanden gemaakt. Het spreekt over Zijn hoogheid. Het spreekt over Zijn perfectie.

Je neemt elke rijke in deze wereld hoeveel geld die bezit. Maar God kun je geen getal bij noemen. Hij is er boven. Deze God wordt gediend door engelen. Miljoenen die gereed staan Hem te dienen. 1 Timotheus 6 Hij is ons onsterflijk. God woont in een licht dat niemand kan zien.

Waarom vertel ik dit? God is groter. Hij heeft onze werken niet nodig. Hij haatte de offers die mensen dachten te brengen om impressie op Hem te maken. Hij heeft een Goddelijke troon. Boven de hemelen. De aarde is Zijn voetbank. Woord komt 17 keer voor in de Bijbel. Dat het genoemd wordt komt vanuit het Oude Testament. Dit moet je verschrikken.

Niet bedoeld dat Hij hier Zijn voeten heeft. Nee, de aarde zijn vijand. Iemand die niet in Christus is, is Zijn vijand. Wat gebeurt er dan? Komen in het oordeel van God. De koning van Babylon was trots. Hij was tot het stof gebracht. Hij werd gebracht tot een beest in het veld.

In de dagen van Noach waren de mensen trots. 120 jaar. Er is geen water. Waarom bouwt hij een boot? Toen kwam de vloed. Alleen maar acht mensen behouden. Je moet schuilen in Christus om behouden te worden. Je kent het voorbeeld als je vertrouwt ben in de Bijbel over de torenbouw. Trotsheid bij mensen om als God te zijn.

Koning Herodus. In Handelingen 8. Zijn lichaam gegeten door de wormen. Je moet niet gaan slapen voordat je verzoend bent met God. Waar zou dat huis zijn, dat ulieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?, staat in vers 1. God is groter, er valt niet te bouwen. Handelingen 17. Paulus preekt in Athene. God heeft alle dingen gemaakt. Niets kan Hem vatten.

De tempel was gebouwd als een schaduw voor de komst van Iemand. De Heere Jezus Christus. Jezus zegt het zelf dat Hij de tempel zou afbreken. Was 48 jaar aan gebouwd. We kennen je. Zoon van Jozef. Jezus sprak, we lezen het in Johannes 3, dat Hij sprak over Zijn eigen lichaam. Hij zou aan het kruis sterven en na drie dagen opstaan. En het is gebeurd, het is gebeurd!

Hef je hoofd op. Er is iets groter dan deze wereld. God heeft Zijn troon boven de hemelen. Alle zonen van Adam zijn vijanden van God. Alleen Christus is de tempel van God. Wat kunnen we God aanbrengen? Niets. In vers 2, Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. In deze Man heeft Hij welbehagen. Soms denk je God mag blij met mij zijn. Maar er is niets in ons. Deze Man.

Mensen spreken over zeven wereldwonderen. Dit en dat. Maar God ziet ons als vijanden, zondaren. Ik heb vijf punten die God heeft gedaan. Dit gedaan. Specifiek. Voor deze. Persoonlijk. God wil ons bezoeken door de liefde van Jezus Christus door Zijn bloed gegeven op het kruis van Golgotha. Op de arme. Arm. Geestelijke armoede. Niet wat je hebt maar wat je niet hebt. Je hebt geen geestelijke rijkdom. Gezegend zijn de armen van geest, in Mattheüs 5 zegt Christus. Hongert en dorst naar gerechtigheid. Die wil God rijk maken. Vergeving van zonden. Nieuwe natuur, nieuw hart. Die arm van geest is. Vlucht tot God. Voor vergeving voor je zonden. Als je dat niet doet, ben je niet gered.

Verslagen van geest. Diep bedroefd over zijn geestelijke staat. Je hoort vaak mensen zeggen ik kan prima zelf leven. Nee dat kan niet zonder Zaligmaker. Ik bid dat de Heere je vanavond stopt, je arresteert. Ik zie het lelijke van de zonden. Ik haat het omdat God het haat.

Zie wat zonden kost? Niet het bloed van dieren. Maar het bloed van Jezus Christus. En het vijfde die beeft voor het Woord van God. Wanneer beefde je voor het laatst voor God? Zie vandaag in de politiek. We dachten onaantastbaar te zijn. We beven voor God vanwege onze zonden. Beven voor het Woord van God. Johannes 2 vers 2. Wat een vertroosting Christus onze Advocaat.

Hoe kennen we God? Door de Bijbel, het Woord. Het is het grootste boek. De Bijbel is een spiegel. Maar kan je niet wassen. De Bijbel geeft ook de oplossing, de remedie. Om je van zonden te bevrijden. Omdat het je vertelt over de Zaligmaker. Christus is de Zaligmaker. Hij maakte Zichzelf arm. Hij leed aan het kruis van Golgotha. Geen boek of film kan het beschrijven wat daar gebeurde. Zijn lichaam werd daar gebroken voor elke zondaar die op Hem vertrouwt.

Als je vertrouwt in Christus, ben je niet meer Zijn voetbank. De Heilige Geest werkt in je. Niet meer een vijand maar een vriend. God heeft zoveel voor ons gedaan. Voor deze man, deze vrouw. Kom en zie hoe de Heere goed en genadig is. Vertrouw op Hem. Psalm 37. Verbrokene van hart. Kom tot Hem. Hij wil de vergeving van zonden geven.

 

Zondag 2 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Jesaja 66 vers 1-14 en Filippensen 3 vers 1-11