Het bloed van de Heere Jezus Christus is een volkomen verzoening van al onze zonden. Zijn bloed is gestort tot reinigmaking, om te zuiveren. Hij stierf op het kruis van Golgotha waar Hij alles heeft volbracht. Christus stierf door Zichzelf omdat ik mijzelf niet kan helpen. Geen van onze werken kan iets aanbrengen. Hij is de Zaligmaker die niet rustte voordat Hij alles volbracht had. Het is de grootste uiting van liefde: Hij gaf Zijn leven voor zondaren.

Hebreeën 1 vers 3: ‘[…] nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen‘.

De reinigmaking van zonden

Niemand kan die Hebreeën leest de superioriteit van de Heere Jezus Christus missen. Hij is boven de tempel. Boven de rituelen. Er is als je het leest geen mogelijkheid om te missen dat de Heere Jezus Christus God is.

Dit is uniek voor het christelijk geloof. Er is geen andere religie die dat heeft. Het wordt aan niemand anders toegekend dan aan de Heere Jezus Christus. Welk van de woorden heeft uitleg nodig? Het is zo duidelijk hoe een zondaar gered wordt. U en ik gered kan worden.

We zien duidelijke toepassingen van de Heere Jezus Christus. Zijn incarnatie, vernedering, kruisiging, opstanding uit de doden, opvaren ten hemel. En Zijn zitten aan de rechterhand van God. Hij betaalde voor onze zonden op een specifieke plaats: het kruis van Golgotha.

Ik geef geen meningen. Dit is Gods mening, het Woord van God. Beste vriend, ben je onbekeerd, wat is het doel van je leven? Hier zie je wat de Heere Jezus Christus deed. Hij kwam voor alle mensen? Nee, dat is een belediging van God. Hij kwam voor onze zonden.

Ben je een zondaar? Hij kwam om te betalen voor de zonden. Dit is koninklijke taal. Dit hoor je niet alle dag op de straat. Dit komt uit de hemel. ‘Door Zichzelven te weeg gebracht heeft’. Elke gedachte, elke religie dat het door onze werken verdiend kan worden is hiermee in strijd.

Handelingen 20. 1 Petrus 1 vers 18, het kostbare bloed. Zijn bloed is Goddelijk, kostbaar, efficiënt, genoeg. Hij kwam door Zichzelf. In Openbaring staat Hij alleen waardig was het boek te openen. Hij is de enige die waardig is. Door Hem zullen we geoordeeld worden op een dag.

Dit is de ene persoon die kan zeggen: Ik heb geen hulp nodig van iemand anders. Wij zeggen het soms. Dankjewel, ik kan het zelf. Oké, goed gedaan. Maar niet als het gaat over de zonden. Hebreeën 1 vers 18, 2 vers 14. Hij kwam door Zichzelf.

Beste vrienden, bijzonder zij die zoekers zijn. Christus kwam niet door iemand zoals door Mozes, priesters, engelen. De engelen zijn begerig het in te zien. Christus kwam om de grootste reddingsoperatie te verrichten. In Hebreeën 2 hoe zouden we ontvlieden indien we op zo’n grote zaligheid geen acht geven. Christus kwam bij Zichzelf, bij God.

Zalig bent u, zei de Heere Jezus, tegen de discipelen. In het Oude Testament wenste ze het te zien. Christus stierf door Zichzelf omdat ik mijzelf niet kan helpen. Geen wonder is voldoende maar door Zichzelf. Ik zou hier kunnen stoppen en je te laten denken. Wat als mijn leven vanavond tot een einde komt. Christus stortte Zijn eigen bloed.

Religies van mensen, programma’s, psychologie, psychiatrie kan niet handelen met onze zonden. Dit is de missie waarom de Heere Jezus Christus naar deze wereld kwam. Hij deed het bij Zichzelf. Hij kwam om te sterven zodat wij gereinigd zouden worden. Dat is de betekenis van zuiveren.

Het komt mij in gedachten. Jeremia. Gemerkt dat je ongerechtigheid bent. Er is geen grotere vreugde dan vanuit hier vandaan te gaan dat je vergeven bent. Niet sommige zonden maar alle zonden. Niet van een paar. Wie tot Hem komt, heeft eeuwig leven. Dit is het resultaat van de reiniging.

Waar vond het plaats? Op het kruis van Golgotha. De enige tijd waar Christus noemde Hij God God? Aan het kruis. Elders zover als ik kan overzien noemde Hij Hem Vader. De zuivering vond plaats op het kruis van Golgotha.

Zonden is zo slecht. Ik wenste woorden te hebben om het je te laten zien. Het is zo’n kwaad. Het heeft een radicale oplossing nodig. Een aardse koning die zou sterven zou niet werken. We hebben een hemelse oplossing nodig.

Waar ben je vanavond als het gaat over je zonden? O de prediker zegt het. Nee, het is heel ernstig. Het verandert nooit. Als je vergeven bent, ben je een kind van God en zul je nooit ervan vervallen.

De compleetheid van de zaligheid. Als je in de Bijbel leest over een tijd: eens voor altijd. Hebreeën 7 vers 27: ‘Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft’.

In het Oude Testament hadden de priesters de beurten. De een na de ander. Ze konden de zonden niet wegnemen. Maar de Heere Jezus door een handeling compleet, eens voor altijd. Het is volbracht. Je hebt als je in Hem vertrouwen een grote Zaligmaker. Ik wenste woorden te hebben van de schoonheid van de Heere Jezus Christus.

Zoals ik vanmorgen zei: het kruis is de grootste uiting van de liefde. Toen Hij de reinigmaking onzer zonder door Zichzelf te weeg gebracht had. Meervoud. Niet voordat Hij de reinigingmaking te weeg gebracht had. Waar zat Hij? Hij zit in de hemel. Wie kan daar zitten? De engelen niet, die dienen altijd en zijn gedienstig aan hen die rein gemaakt worden.

Zijn lijden werd onze genade. Zijn doornen onze kroon. Kom tot de wateren om gereinigd te worden. Kom tot de Zaligmaker. Voor de zuivering. Voor de vergeving. Kom tot Hem. Want Hij zit aan de rechterhand van God. Op een dag, binnenkort, komt Hij terug. We zullen allemaal voor Hem verschijnen. Er zal een scheiding tussen de schapen en bokken.

God was rusteloos vanwege de zonden. Christus rustte geen dag totdat Hij betaalde op het kruis van Golgotha. Geef geen rust voor je geest en ziel voordat je de Heere Jezus Christus hebt gevonden. God nam geen rust voordat het offer gebracht was. Geef je leven aan Christus. Ik ben een ellendige zondaar, Heere help mij.

 

Zondag 25 april 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 78 vers 1-22 en Hebreeën 1