In de geschiedenis van de Kamerling uit Ethiopië die tot bekering komt, zien we een patroon van het winnen van zielen. Filippus wordt door God ingeschakeld en als instrument gebruikt. Hoe zijn wij instrument als het gaat om het getuigen?

Handelingen 8 vers 26 en 27a: ‘[26] En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. [27a] En hij stond op en ging heen’.

Het patroon van zielen winnen bij Filippus

Het grootste voorrecht dat we hebben is getuigen van God. Er is gezegde wie een boom plant, heeft niet voor niets geleefd. Zo geestelijk voor het winnen van een ziel. Wat is een ziel kostbaar.

Als we hier in het huis van gebed vragen: Wil je wijs zijn? Hij die een ziel wint is wijs. Wat deed Filippus? We geloven in soevereine verkiezing van God. Maar de menselijke inspanning gaan hand in hand. Niemand die zichzelf kan redden. God gebruikt mensen. Een instrument te zijn in de hand van God in de familie, werkplaats, universiteit.

Johannes 5. De verlamde voor 36 jaar. Ik heb niemand die mij naar het water draagt. Hier in Handelingen 8 als de Ethiopische daar is en Filippus erbij komt. Vers 13. Verstaat u wat u leest? Hoe kan ik als niemand mij onderwijst? We zien de mens als instrument. Christus was de hulp voor de verlamde in Bethesda. Niet om hem naar het water te dragen maar direct te genezen.

Wat is een patroon van een zielenwinner? Iemand moet zelf gered zijn. Neem dat niet zomaar aan. Johannes 3. Je moet opnieuw geboren zijn. Je kunt niet geven wat je niet hebt. Waarom zeg dit als eerste? Hier in Handelingen 8 zie je alles wat de Heere doet en leidt. In Handelingen 6 Filippus voor het eerste genoemd. Om te helpen bij de tafel. Een man vol van de Heilige Geest. Om een instrument te zijn voor anderen: wees bekeerd.

Filippus was een nederig man. Nederigheid is een geestelijke waarde. Ik heb in mijn normale leven bijna nooit iemand die niet bekeerd was horen zeggen wees nederig. God weerstaat de trotsen, maar verhoogt de nederigen.

Er was een grote opwekking in Handelingen 6. Samaritanen half Joods en heiden. Filippus was hier het instrument voor wat we zeggen de eerste Afrikaan. Wat hij niet vond in Jeruzalem. Ceremoniën vond hij het niet in. Zonder bekeerd te zijn terug naar Ethiopië. Hoofd naar beneden. De tempel kon hem niet redden. God gebruikt dit om hem te bekeren.

Johannes en Petrus waren de grote pilaren. Filippus ging uit. Dat is grote nederigheid. Nu in deze tijd openen beroemdheden een nieuw blog en spreken over zichzelf.

We kennen de Bijbel, we hebben onze strategie. Voor je met zondaars spreekt over de Heere, spreek met de Heere over zondaren. Biddeloosheid is zonden. Hoe antwoordt God onze moeilijkheden? Door gebeden. U ontvangt niet omdat u niet gebeden hebt.

Twee gebeden zal God nooit verwerpen. Heere, red mij. God zal nooit zijn rug toekeren. Iemand die oprecht zoekt zalig te worden. Het tweede is een gebed voor het redden van een persoon. God zal het nooit onverhoord blijven. Jesaja 55 vers 1. Het Woord keert nooit ledig tot Hem.

We moeten nooit verdrietig zijn als we over de Heere spreken. Dit is zo groot. We moeten niet spreken als een begrafenis. Hier gesproken over de grote wonderen van God. Ik heb een getuigenis. Groot van de Heere spreken wat Hij gewerkt heeft in mijn leven.

Hoe als je je gebeden niet voedt, hoe kan God het dan voeden? Als je niet bidt tot God hoe kan Hij je dan helpen met je getuigenis?

Getuigen is urgent. Filippus rende. Het is een wonder hier zou je kunnen zeggen, vers 31. Een Jood en een heiden die bij elkaar zitten op de wagen. Hij rende voor een ziel. Reddingsoperatie voor een ziel.

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Niet vragen stellen. Waar en wat. Nee, hij stond op en ging. Evangelisatie is geen trucje. Getuigenis is getrouw zijn. Evangelie is doen. Het is hetzelfde als preken en bidden. Getuigen gaat niet over apologetiek maar over getrouw zijn. Er is een voorbereidde prediker, zondaar, tekst. Hij had geen flyertje. Ja die zijn er en gebruiken we maar het gaat om bereid te zijn.

Filippus opende zijn mond. Mensen zeggen: ik getuig met mijn doen. Heel goed, heel geestelijk. Maar we openen onze mond. Niet de predikers in de open lucht die staan te schreeuwen. We schreeuwen niet. Jezus sprak duidelijk bij de zaligsprekingen. We mompelen niet. Petrus opende zijn mond op met Pinksteren. We openen onze mond, dat is heel belangrijkheid.

Leer de Schriften uit je hoofd. Een of twee verzen per week. Maar niet de Schriften te kennen, zij die getuigenen moeten de Bijbel kennen in hun hart. Wat is er over John Buyan gezegd? Hij kende de Schriften.

Deze is cruciaal. Een zielenwinner moet prediken en spreken over Jezus Christus. Het is altijd over getuigen over de Heere Jezus Christus. Handelingen 9 vers 20. Paulus kort na zijn bekering. Herinner je dat Filippus in het Samaria was vanwege de vervolging van Paulus in Jeruzalem. Maar nu Paulus in Handelingen 9 vond de Heere Jezus Christus. Nu predikt Paulus de Heere Jezus Christus. Handelingen 10. Van wie al de profeten getuigde. En ieder die Hem gelooft, ontvangt vergeving der zonden. Het hart van de boodschap is de Heere Jezus Christus, niet zichzelf.

Handelingen 28 vers 31. Predikte de Heere Jezus Christus en niemand hield hem tegen. Christus moet het hart zijn en anders is er helemaal geen getuigenis. Een zielenwinner is niet iemand die bekeerd. Niet anticipeert op hun bekering. Kom naar voren, doe dit of dat. Filippus vervangt niet de Heilige Geest. De Heilige Geest doet het werk en vult het hart van de zondaar.

De kamerling wilde gered worden. Na de uitleg van de Schriften. Vers 37 en 38. Ik geloof in de Heere Jezus Christus. In vers 39 gedoopt. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En Filippus ook voor het winner van een ziel. Een zielwinner is niet overweldigd door het winnen van een ziel. Filippus ging voort en werd gevondnen in het land Azote. Op dezelfde mysterieuze wijze als dat hij kwam.

Hij was bereid om verder te gaan. Om te getuigen naar andere mensen. Filippus was uit beeld. Laten we nooit aarzelen voor het getuigen richting een ziel om gered te worden.

 

Zondag 21 maart 2021 – Metropolitan Tabernakel Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 32 en Handelingen 8 vers 26-40