De apostel Paulus getuigt voor de twee koningen Festus en Agrippa over de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Het komt aan op geloven in de opstanding. Paulus zelf was een vervolger totdat de Heere Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Toen werd hij ingewonnen voor Christus, toen werd hij opgewekt wat zijn eerste opwekking is. Zo worden wij ook opgewekt als we geloven en vertrouwen in de Heere Jezus. Wie tot Hem komt, zal delen in Zijn opstanding.

Handelingen 26 vers 8: ‘Wat? wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?‘.

Geloven in de opstanding

Beste vrienden, ik moet het kwalificeren. Niet in welke opstanding dan ook. Niet geloof in een God. De juiste God. Romeinen 10 vers 9. Als je met de mond belijdt en in je hart gelooft dat Hij opgestaan is uit de doden, je zult gered worden.

Zo’n 4000 jaar geleden stelde Job, in de tijd van de patriarchen een vraag: zal een mens leven nadat hij gestorven is? Het is niet alles te verklaren. Je moet geloven. Maar niet geloven zonder bewijs. Er zijn bewijzen van kaft tot kaft in de Bijbel. Wij zien dingen om ons heen. We zien de schade van de dood. Elke dag grijpt de dood om zich heen.

Leven na de dood? Ik wil er niet aan denken. We nodigen je niet uit om iets onzinnigs te geloven. Nee, redelijk, rationeel. De doctrine van de opstanding van Christus maar ook jouw en mijn opstanding. Kijk naar vers 23. Voor twee koningen sprak Paulus tot hen en ons allemaal. Festus en Agrippa. Hij zei niets anders dan Mozes en de profeten en dat Christus moest lijden en op zou staan van de dood.

Je ziet het doel van de dood van Christus en Zijn opstanding. Zulk een bewijs. Handelingen 3. Onweerlegbare feiten. Vele profetieën. We kunnen de hele avond besteden en ze op een rij zetten. Genesis, Exodus. Beelden. Abraham zijn zoon geven. God zei stop. Abraham geloofde dat God bij machte was hem uit de dood weder te geven. Psalm 16, 22, Jesaja 53. Zoveel boeken van het Oude Testament, ik zeg niet alle 39 boeken maar zoveel verwijzingen.

1 Korinthe 15. Alles zit erin. En dan in het Nieuwe Testament. Het is bijna dwaas om ze op te sommen, zoveel. Zoals Jona in de buik van de vis, zo zal de Zoon des Mensen uit de doden opstaan op de derde dag. 1 Korinthe 15 500 ooggetuigen. In Handelingen 1 heeft Christus Zich laten zien aan Zijn discipelen. Openbaring 1 aan de apostel Johannes verscheen de Heere Jezus Christus.

In Mattheüs heeft de Heere Jezus ten minste vijf keer gezegd dat Hij overgeleverd zou worden. En zou lijden en uit de doden zou opstaan. Al de openbaringen in kerkgeschiedenis zul je zien dat ze het over de opstanding uit de doden hebben. Leven na de dood verward ons. Maar het is een realiteit.

1 Korinthe 15. Paulus geeft zeven implicaties als Christus niet zou zijn opgewekt uit de dood. Dan had ons leven geen zin. Al dat preken. Ons leven is zonder nut. In vers 20 zegt hij, maar nu, Christus is opgestaan. De eerste opstanding noemt de Bijbel het. Kan hier vanavond gebeuren met je als je komt tot de Heere Jezus Christus. En je zult opgewekt worden bij de tweede opstanding.

We hebben het er moeilijk mee. Met alle technologie nu. Dwaze mensen zeggen ik vrees de dood niet. Grote leugen. Diep van binnen vrezen we het. O graf waar is uw overwinning? Prijs de Heere voor de opwekking uit de doden. Hoe komt het lichaam dan als iemand opstaat van de doden?

1 Korinthe 15 vers 33. O dwaas. Het beeld. De discipelen die wandelen naar Emmaüs. Mensen die de Bijbel lazen waren naïef. Nee denk dat niet. Christus had voorzegd op te staan van de dood. Christus zegt tot de twee o onverstandigen van hart. Geen religie overwint de laatste vijand, alleen Christus. Dat is de grootste garantie die God geeft.

Paulus spreekt tot koning Agrippa. Mag ik iemand helpen hier? Waarom is het onmogelijk dat God iemand opwekt van de dood. Ik geef drie redenen. De eerste is heel simpel. Ongeloof. Ongeloof in ons. Heb je ooit een dood persoon zien geloven? Efeze 2 dood in zonden en misdaden. Ongeloof zegt niets over intelligentie. Je bent de meest intelligente persoon? Mooi voor jou. Maar het gaat hier om geestelijke zaken.

Ons is zoveel bewijs gegeven. Onze natuur. Ons geweten. Miljoenen mensen die gekomen zijn in vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Ongeloof is een moreel probleem en geestelijk probleem. Je wilt niet geloven. Het is een constant verwerpen van God. Je zegt in jezelf, niet hardop, ik leg geen verantwoording aan iemand.

Er is een conflict in ons. Aan de ene kant geen verantwoording willen afleggen. Maar aan de andere kant willen we een vrolijk leven. Is ongeloof het wat je stopt? Dat je niet het vanzelfsprekende opmerkt? Natuur, geweten, het werk van God, de miljoenen die gered zijn.

Geen belang in de kracht van God. God is in staat het onmogelijke te doen. Als je niet in de opstanding gelooft van de Heere Jezus, dan geloof je niet in God. Voor Gods is niets onmogelijk. God schiep de aarde in zes letterlijke dagen. Ex nihilo, uit het niets schiep hij Adam. Adam en Eva geschapen. God kan dat. God gaf een vloed. Noach predikte 120 jaar. Geen druppel water. En toen veertig dagen water. Alleen acht mensen maar gered.

40 jaar in de wildernis. God zorgde voor nieuw schoeisel in 40 dagen. Mysterieus deed God het maar Hij kan het. Jona in de buik van de vis. Simson versloeg een leeuw en vond de honing in het kadaver. Elia liet een ding in het water bewegen. God deed het. Elia opgenomen. Als je komt in het Nieuwe Testament, Hij wekte de dochter van Jaïrus op, de zoon van de weduwe in Naïn en Lazarus. En heiligen waren opgewekt die verschenen na de opstanding van Christus.

Paulus wekte de jongen op. Dorkas ook. We vragen je niet te geloven zonder bewijs. Zie de transformatie van Jakobus. Nadat de Heere Jezus opgewekt was uit de dood, verscheen de Heere Jezus aan Jakobus. Een andere broeder is Judas die het laatste boek schreef van het Nieuwe Testament.

Wil je een bewijs? De Heere Jezus is uit de doden opgestaan. Paulus bracht het voor koning Agrippa. Niet zijn nek te verheffen maar om de Heere Jezus Christus te verdedigen. Paulus geeft zijn getuigenis. Dit is een man die zo tegen de Heere Jezus Christus was. Hij blies moord en dreiging tegen de kinderen van God. Hij vervolgde ze, dat wordt gebruikt hij zelf.

Paulus vertelt wat een impact de Heere Jezus Christus op hem heeft. Hij kwam in het stof. Twee keer zijn naam genoemd. Saul, Saul. Op de grond. Blind. Hij moest geleid worden. Wat was het eerste dat hij daarna deed? Jezus Christus prediken.

Dood is te natuurlijk geworden. Het is niet natuurlijk. God heeft de dood niet geschapen. Hij is een leven-gever. We sterven we omdat we ongehoorzaam zijn, zondigen. Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging  van de zonden is de dood. Waarom sterven we? Om dit of dat. Nee. Elke dag is een herinnering dat God ons oordeelt.

Maar de dood heeft niet het laatste woord. Je hebt een onsterfelijke ziel. Opgewekt worden voor de heerlijkheid of voor de eeuwige straf, de plaats van wening en knersing der tanden. Mag ik je goed nieuws vertellen? Christus is opgestaan uit de dood. Hij voer op naar Zijn Vader. In de meest hoge.

Wetend dat Jezus niet meer sterft. Zijn opstanding brengt alles samen en geeft ons een doel. Romeinen 1 vers 4. Hij is verklaard de Zoon van God. Handelingen 17 vers 21. Gegeven een Man om te oordelen. De zevende dag van de week, de sabbat, is verplaatst naar de eerste dag van de week vanwege de opstanding uit de dood op de opstandingsdag.

Doop is een beeld van de opstanding uit de dood. Ondergaan en opstaan in een nieuw leven. Romeinen 8 vers 11. Die Christus heeft opgewekt zal u ook opwekken. Wat is je antwoord vanavond? Zie het antwoord van Festus hier in Handelingen 26. Vers 28 het antwoord Agrippa. Bijna, het is cynisch, beweegt u mij om een christen te zijn. Wees niet bijna een christen. God wil de eerste opstanding geven. Vers 22.

Vers 18. Om de ogen te openen. Van dood tot leven. Geheiligd door het geloof dat is in Christus. Als een mens sterft, zal een mens opnieuw leven? Ik noemde het al eerder over de vraag van Job. In Job 19 geeft hij het antwoord. Ik weet mijn Verlosser leeft. Ik zal Hem met mijn eigen ogen zien. Niet met de eigen van een vreemde. Als je nu tot de Heere Jezus Christus komt, zal je delen in Zijn opstanding. Geloof en je ziet grote dingen. Geloof in Hem en je zult gered zijn.

 

Zondag 4 april 2021, Paaszondag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 16 en Handelingen 26 vers 8-23