In het eerste boek van de Bijbel wordt de weg van Kaïn beschreven. Het is een van de meest verdrietige teksten uit de Bijbel. Het is de weg van het ongeloof, de eigen weg van God af die leidt tot de dood. Maar de weg van geloof in Jezus Christus, die Abel -de broer van Kaïn- ging, is de weg naar het eeuwige leven. Ren naar Golgotha voor vergeving van zonden. Christus is het offer dat de zonden der wereld wegneemt. Alleen in Hem is vergeving. 

Genesis 4 vers 16: ‘En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden‘.

De weg van Kaïn

Dit is een van de meest verdrietige teksten in de Bijbel. Maar het komt met grote genade. Hier is een man met grote voorrechten. Dit is in het begin vanaf de schepping. Maar hier is een man die zijn Schepper gewillig verwerpt. Dit is de oorlog tussen het zaad van de vrouw en van de duivel. De vijandschap tussen geloof en ongeloof. Tussen God en de duivel. Tussen hemel en hel. De bezoldiging van de zonde is de dood.

Kaïn’s portret illustreert alle ongelovigen. Van ongeloof. Hoe ongeloof is kun je zien in Kaïn. We zien het in onze samenleving om ons heen. Met alle respect zeg ik dit: we zijn allemaal moordenaars, trotse mensen. Dit is onze identiteit voor God. We doden mensen op zoveel manieren. De vreugde stelen we. Het is moord om een ongeboren in de moederschoot te doden.

De grootste moord is het moorden van je ziel. Het is zelfmoord. En dan voor God verschijnen met niets. Vele zeggen dat ze God liefhebben. Ze willen een kleine God die geschapen is naar hun illustratie. Help me hier in deze pandemie, in mijn huwelijk, en daar. Maar God is de Schepper van hemel en aarde. De hemel is Zijn troon, de aarde is Zijn voetbank.

Kaïn heeft een teken. Dat staat vers 15. Het is niet een tattoo. Zijn teken is zonden. Allereerst kijken we naar de twee zonen. Er worden ons twee lijnen getoond. De lijn van God en de lijn van de vijand satan. We gaan niet details geven van de twee zonen Abel en Kaïn. Niet welk onderwijs ze hebben gekregen. De grote lijn is dat ze beiden uit Adam en Eva geboren zijn. Geboren in Adam.

Weet je wat het betekent geboren in Adam? Zondaars. Onze identiteit voor God is dat we zondaars zijn en verloren. En omdat we verloren zijn hebben we een Zaligmaker nodig. In onszelf zijn we dood, in Christus zijn we levend. Het is of geloven in Christus of in dit leven geloven. Dat er geen leven na de dood is. Geloof in eigen werken. Maar dat bestaat niet.

Wat was het grote verschil? Een verwierp willens God. Je hoeft vanavond nergens naar te gaan dan naar de levende God en te vertrouwen in Jezus Christus. De een ontving het. Ik start met Abel, de jongste. Er zijn mooie dingen gezegd over Abel in de Bijbel. De eerste man die het geloof oefende zoals we hier zijn. De eerste man die het eerste begraven is. De eerste ziel die in de hemel kwam. Hij was de eerste prediker.

Jezus Christus zei dat Abel een profeet is. En een rechtvaardig man. Het kan alleen door God. Hij heeft een nieuw hart ontvangen. Zondaar van nature. Dat is het grote verschil. Nu over Kaïn. Abel een schaaphouder, Kaïn een landbouwer. Beiden werken ze hard. Hun conflict is niet over het verschil tussen het werk dat ze deden.

Kaïn was een moordenaar. Abel de eerste martelaar. Kaïn volgde zijn meester satan. Kaïn’s naam betekent ik wil het, trots. Kaïn wordt drie keer genoemd in het Nieuwe Testament, in 1 Johannes 3, in Judas en in de Hebreeën. Altijd negatief. Hij is de vader van onzalige religies. Niemand kan zalig worden door goede worden. Hoeveel goede werken kun je doen voor de levende God die alles bezit? Het kan alleen door Jezus Christus.

Hij is de vader van zelfgenoegzame generatie. Zijn dienst was ontspannen. Wat ze zelf willen. Ook in de samenleving. Gebruiken de naam van God om te zweren. Waar we nu als tweede op letten is dat Kaïn en Abel een offer brachten. En de Heere zag het offer van Abel aan maar niet dat van offer. En het geschiedde ten einde van enige dagen. Aangewezen. Van hun ouders geleerd dat ze op die dag de dienst moesten doen.

Het is op de dag van de dienst voor de Heere. Kaïn bracht zijn offer, een mand 100% organisch offer. Zo mooi. Maar hij bracht niet het beste maar wat hij over had. Hij nam het niet zo serieus. Als we tot de Heere komen dan moeten we serieus zijn. Willen we het echt? Vertrouwen in de Naam van de Heere Jezus Christus.

De tekst zegt dat de gever en het offer beide door God werden verworpen. En toen Abel kwam met zijn offer? Hij gaf zijn eerstgeborenen zijner schapen. De besten. En hun vet. Het was verbonden met geloof. Kaïn bracht het met angst. Hoe weten we het? Hebreeën 11. Abel heeft door het geloof geofferd. Vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen.

Dit is wat je nodig hebt. Niet enige vorm van geloof. Maar zaligmakende geloof. Niets in je jezelf vertrouwen. Niets in jou is acceptabel voor God. Toen Adam en Eva gezondigd hadden moest er bloed vloeien. Abel erkende dat. Dat hij een zondaar is en een Zaligmaker nodig heeft. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegnam.

Maarten Luther, de Duitse predikant, heeft gezegd dat zelfs als Abel maar een klein offer gebracht had, dan was het ook geaccepteerd omdat het in geloof gebracht werd. Abel’s offer werd in geloof gebracht. Niet wat hij bracht maar hoe hij het bracht. Kaïn kwam niet als zondaar. Ik ben geen zondaar, ik heb geen Zaligmaker nodig. We zijn niet in goede orde zonder God. Bij Kaïn de gever en het offer verworpen. Maar Abel kwam in geloof.

Kaïn’s zonden, hij had er velen. Dit is het eerste hoofdstuk waar zonden voor het eerst genoemd wordt. De zonden was er ook daarvoor sinds de zondeval. De zonden hier zien we de arrogantie. Een zonde lijdt tot een andere zonde. Zonden is een wild beest. Alles in onze harten en geweten, nooit hebben we de voorkeur van de levende God. Hij is de levende God.

Zie je de storm? Vers 5-8. Hij komt tot hem. God bevraagt hem net als ieder of ons. Het is niet om informatie te ontvangen. Maar dat we ons hart openen. Waarom ben je boos, Kaïn? Waarom ben je in deze situatie? Waarom ben je zo boos? Achter boosheid zit trots. In vers 8

Beschaam Kaïn niet. Wij weten allemaal onze zonden te verbergen. Vanwege de consequenties. Er zijn zoveel schaduwbekeringen. Alleen maar vanwege de consequenties. Waarom is je broer niet met je, vraagt God. Ben ik mijn broeders hoeder? Hij liegt. Hij wist precies waar hij hem begraven had. Zoals Adam en Eva ondervraagd werden. Ze verborgen zich.

Kaïn loog. Niet zoals David in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. God waarschuwt ons en waarschuwt ons. Maar bekeerde Kaïn zich? Nee, zijn hart verhardde zich almaar meer. Nu bent u vervloekt, zwervende en dolende zijn op aarde. Dit is de conditie van elke zondaar zonder de Zaligmaker. Als je dat bent, dan ben je een dolende zonder doel in het leven.

Kijk naar de liefde van God. Zoals ik begon het is een van de meest verdrietige teksten in de Bijbel. Maar het komt met grote genade. Kaïn was alleen maar gefocust op zichzelf. God gaf hem alles maar hij werd maar slechter en slechter. Als Kaïn opstond, ik ben een zondaar dan zouden de dingen anders zijn. Maar werp niet een stem naar Kaïn. We zijn allemaal zondaars.

Ik geloof er niet in. Dat is te simpel. Beste vrienden, het Evangelie is simpel en het is van de Heere. Anders zou niemand zalig worden. God bracht het perfecte offer in de Heere Jezus Christus, het Lam van God. Het bloed van Abel roept om wraak. Het bloed van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, de laatste woorden: Vader, vergeef hun.

Het bloed van Abel spreekt om schuld. Het bloed van Christus om genade. Het bloed van Abel spreekt over het openen van de aarde. Het bloed van Christus om de hemel te openen. Vanuit de hemel, dat is wat Hij deed. Beste vrienden, Kaïn verzweeg zijn geweten en zijn broeder. Nu is hij alleen een dolende. Geen vrede voor de goddelozen.

Hij gaf de stad de naam Nod. Omdolende. Hij gaf de stad zelf de naam. Van God los. Hij ging weg van het aangezicht van God. Om nooit meer het aangezicht van God te zien. Hij bouwde een stad. Maar niets kan het persoonlijke leven met God vervangen. Ook in deze tijd van pandemie niet. Mensen willen ervan af. Niet voor het doel van het leven. Maar om je eigen speeltjes weer terug te hebben.

IJdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid voor God. Ik sluit met vers 7. Is er niet, indien u wel doet. Een zondaar kan niet goed doen. Een zondaar kan niet volmaakt zijn. Geloof in God, geloof in Mij. Kom tot Hem. Ik heb gezondigd tegen de levende God. Zonder Christus zullen je zonden altijd als een wild beest voor je deur van je leven liggen.

Als je tot Christus komt, zul je meer dan overwinnaar zijn. De weg van Christus leidt tot het eeuwige leven. Vrede in de ziel. Adoptie. Nieuwe natuur. Hemel. Christus was niet een martelaar. Hij is het Offer. Ik heb macht het leven te geven en terug te nemen.

Het bloed van Abel spreekt. Het leven van Kaïn spreekt ook nog. Ongeloof heeft geen toekomst. Maar het geloof in Christus heeft eeuwig leven. Het bloed van Jezus Christus heeft de kracht. Geloof in Hem. Dat is de enige erfenis in hemel. Het bloed van Jezus Christus is dat ons wast.

Mag je uitdagen: ren naar Golgotha. Dat altaar. Dat Offer is nodig om zondaren te zaligen. In Christus hebben we een echt Offer. Christus te hebben, dan heb je alles. In deze wereld en in de wereld die komt.

Vlucht van het leven van Kaïn. Komt tot het leven van Christus. Het is smal maar leidt naar het eeuwige leven. Kom tot Hem en u zult zalig worden.

 

 

Zondag 7 juni 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Genesis 4 vers 1-16 en Hebreeën 12 vers 14-29