Na de zondeval klonk de eerste Evangelie preek. God sprak toen de mens ongehoorzaam was en daarmee de mensheid in de zonden stortte. Adam, waar bent u? Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang, dat is de duivel, en het Zaad van de vrouw. Uit Eva is later de Messias geboren, de Zoon van God Jezus Christus die gekomen is om zalig te maken. Hij heeft voor de zonden betaald. Vlucht tot Hem, Hij wil u behouden. Alleen bij Hem is vergeving voor onze zonden.

Genesis 3 vers 15: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen‘.

De moeder van alle beloften

De beloften in de Bijbel die er zijn beginnen allemaal hier. 2 Petrus 4 vers 1. Superlatieven. God gaf ons alles wat nodig is om te leven. 2 Korinthe 1 vers 19 en 20. Al Gods beloften zijn ja en Amen in Christus Jezus. Vandaar de moederbelofte.

Ik zeg een aantal dingen ter introductie. Het is een ‘morgen-hoofdstuk’. Meest tragische hoofdstuk in de Bijbel. Niet alles. In de meest hopeloze tragedie is God die handelt. Hij is in controle. Hier het Evangelie. Dit is de eerste Evangelie prediking. De eerste belofte bij God. De komst van de Zaligmaker. Hier begint het. Al Gods beloften vloeien voort uit deze belofte. Alle meer dan 30k verzen in de Bijbel hangen aan deze tekst. Ook ons leven.

De tekst heeft een dubbele betekenis. Een verklaring liefde. God is een God van liefde. Hij heeft lief. Genadig en barmhartig. Tegelijk is het het een verklaring van oorlog. Tussen God en de duivel. De kerk en wereld. Gelovigen en ongelovigen. Twee soorten zaad. Van de slang en het zaad van de vrouw. Er is eeuwig leven te verkrijgen.

Als je dit vers negeert, heeft je leven geen betekenis. Toen de mens viel beloofde God iets groots te doen. Hij deed het. Hij deed het door zelf te komen, de Zoon Jezus Christus. We denken van alles te kunnen maar we zijn zo klein. IJdelheid der ijdelheid. Gevallen natuur. Als je hieraan voorbij gaat, dan heeft het allemaal volstrekt geen betekenis het leven.

Het grootste in deze wereld is gemaakt door God zelf. De grootste reddingsoperatie. Niet met helikopters en tanks. God werd mens. Gods incarnatie. Kwam in het vlees, menselijk lichaam. Zonder zonden. Gered in Hem die vertrouwt in Hem. We zijn gered niet door Zijn lessen maar door Zijn verzoenend sterven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft door, satan en onze zonden overwonnen.

Wil je vergeven zijn van zonden? Christus heeft overwonnen. 4000 jaar voor Hij hing aan het kruis de profetie zei al dat Hij kwam. Als je werkelijk zoekt naar God, zal je zaligheid ontvangen.

Een eerste moeten we kijken naar de spreker. Ten tweede moeten we kijken naar de slang, satan. Ten derde kijken naar de zonden. Het vierde is het zaad. Vijfde de Zaligmaker. Het zesde de oplossing van de val van mensen. De zevende het plan van de zaligheid dat God gegeven heeft.

Wie spreekt. En de Heere God spreekt. Hij spreekt. Hij is de Schepper. Daar in de hof waren Adam en Eva de eerste hoorders van het Evangelie. God was niet alleen niet de spreker maar ook de rechter. Waar waren Adam en Eva? Plaats van harmonie, God was er altijd. God is een Geest. Maar heel snel werden ze uit die plaats verdreven. Vanaf het begin heeft God het initiatief. Hij geeft oorlog. Ik zal vijandschap zetten. Tussen God en satan. Tussen gelovigen en ongelovigen. Altijd twee soorten zaad, twee koninkrijken. Wat is de uitkomst? De overwinning van Christus, de Zoon van God, over satan die stof eet.

Het tweede is satan. Er zijn twintig namen die genoemd kunnen worden. Onderschat hem niet. Bovennatuurlijk. Vader der leugen. De verstrooier. Mensenmoorder van het begin. Engel van het licht, hypocriet. Geef hem niet de schuld. Ik deed het. Het is niet de fout van God of van satan. Maar van mij. Ik heb samengewerkt met satan. Satan zal het de verzenen vermorzelen. God heeft het initiatief.

Weet je wat er gebeurd is in de hof? Vaak gehoord dat mensen zeggen dat Adam dat deed. Ik deed het. Zou precies hetzelfde gedaan hebben. We hebben allemaal schaamte. Zonden is in het leven van onze eerste voorouders. Zonden raakt de relatie tussen mensen en God. Zonden is niet een excuus. Het gebeurt niet zomaar. Zonden moeten gestraft worden. Als Hij rechtvaardig is, dan moet zonden gestraft worden.

Adam kreeg een vrouw. Hij was zo verheugd. In het Engels niet eens zo goed uit te drukken. Been van beenderen en vlees van mijn vlees. Zodra Hij gezondigd had, gaf Hij God de schuld. De vrouw die U mij gegeven heeft. Dat is wat we doen. Waarom zijn we gefrustreerd over kleine dingen? En zo boos over kleinigheden? Vanwege de zonden in ons. Het is niet de auto, computer en koelkast. Je lichaam breekt. En je ziel. We zijn allemaal gedepresseerd vanwege zonden.

Het Zaad van de vrouw. Dat is de naam die gegeven is aan de Heere Jezus Christus. Zaligheid is gegeven op de meest onwaarschijnlijke manier. Jesaja 7. Maagd zal zwanger worden. De eniggeboren Zoon. Gebeurt maar een keer. Het plan van de zaligheid. Als je het Nieuwe en Oude Testament vergelijkt. Genealogie in het begin van het Nieuwe Testament, Mattheüs 1.

Wat beloven andere religies? Niets. God belooft een Zaligmaker te zenden. De grootste overwinning. Het wonder gebeurde. Het Zaad van de vrouw is niet een vrucht van een plant. Je leest over het zaad van mensen. Maar hier over het Zaad van de vrouw. Als je tot de Heere Jezus Christus komt in geloof, dan zul je zalig worden en gered zijn.

Op de aangewezen tijd, Galaten, kwam Jezus in deze wereld. De grootste strijd vond plaats op Golgotha. Hij viel Jezus aan. Het Evangelie startte vanaf Zijn geboorte. Herodes doodde duizenden kinderen. Op Golgotha vond de grootste plaats. Satan overwonnen. Hij werd daar definitief verslagen. De Zaligmaker overwon de dood.

Het zesde is de oplossing van de val van mensen. Het Zaad van de vrouw geeft leven. Mijn hart is bewogen hier. De vervulling van de belofte. Christus was gekruisigd op de hoofdschedelplaats. Het hoofd. Mozes noemde het. 500 profetieën in het Oude Testament. Christus kwam de zonden dragen, indivueel van jou. Iedereen kan zelf persoonlijk tot Hem komen.

Ik ben een arme zondaar. Red mij. Anders sterf ik. Christus was overwinnaar. Satan onder Zijn voeten vertreden. Ook in de huidige chaos Christus doet alles. Kom tot Mij, zegt Hij.

Wat God doet? Genesis 3 vers 9. Adam, waar ben je? Als ik afsluit hoop ik dat dit je helpt. God weet alle dingen. Hij vraagt het dat ze tot Hem komen. Zoeken naar zaligheid en bekering. Je bent het zaad van satan of van de vrouw. Er is geen middelgrond. De uitnodiging staat. Als je Zijn stem hoort, verhard je niet. Kom tot het kruis van Golgotha. Breng je zonden. Niets kan ik in mijn handen houden en brengen. Vertrouw op de Heere Jezus Christus.

 

Zondag 15 maart 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Genesis 3 en Galaten 3 vers 16-29