Voor christenen ligt hun nieuwe identiteit in Christus. Ze behoren Hem toe, dragen Zijn naam en hebben Zijn kleed van rechtvaardigheid ontvangen. Het is door het geloof in Hem, gedoopt door de Heilige Geest in Christus. In Christus is er eenheid. Allen die Hem toebehoren zijn gelijke erfgenamen. 

Galaten 3 vers 26-29: ‘[26] Want u zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. [27] Want zovelen als u in Christus gedoopt zijt, hebt u Christus aangedaan. [28] Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want u allen zijt een in Christus Jezus. [29] En indien u van Christus zijt, zo zijt u dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen‘.

Identiteitscrisis oplossen

Allereerst een aantal woorden voordat we naar de verzen kijken. Niet meer onder de wet maar in het geloof in Jezus Christus. Geloven betekent dat je geslaagd bent. Zoals op de universiteit de dag dat je afgestudeerd bent, het zijn menselijke woorden. Voorheen was je een gevangene, nu vrij, van een kind naar een volwassene. Niet meer onder de macht van de zonden, je bent een kind van God. Vers 25. Christus is gekomen. De vervulling van de belofte in Genesis 3 vers 15. Hij is het Zaad van de vrouw. Hij is het Zaad van Abraham. Enkelvoud. Hij is de vervuller van de belofte aan Abraham gedaan. God zegent de volken door het Zaad van Abraham. God houdt Zijn beloften.

Christus is ook de zoon van David. 2 Samuël 7. God zei tegen David dat Hij zijn Zaad is. Alleen God kan zeggen dat Hij op de troon van God zit. Christus is ook de Zoon van God. Tegen Maria gezegd. Al deze titels zijn gegeven aan Christus. Christus de Zoon van God kwam met Zijn eigen bloed. Niet zoals de priesters in de tabernakelen en de tempels, brachten niet hun eigen bloed, eigen leven maar van dieren. Christus kwam met Zijn eigen bloed en stortte Zijn eigen bloed.

Christus kwam met de sleutels van de gevangenis. Wij waren gevangen en Hij kwam om ons te bevrijden. Dit is dat wij moeten begrijpen dat we niet meer onder de tuchtmeester van de wet zijn, bescherming van kwaad. Maar nu onder Christus. We hebben 66 boeken gekregen met de Goddelijke wil. In Christus hebben we een betere bescherming. De wet is een hamer, een spiegel, maar het kan geen leven geven. Leven kwam wanneer we de Heere Jezus Christus hebben vertrouwd. Nu verheug je je in de wet van God.

Hoe weet je dat je gered bent? Kijk naar je nieuwe identiteit, nieuwe privileges, nieuwe status, nieuwe natuur, nieuw hart. Boek ‘de zeven zekere tekens van dat ik gered ben’. Heb je er ooit gehoord dat Christus kwam voor zondaren, hier ben ik. Nee, er moet een aardbeving zijn. Er moet de liefde zijn tot de broeders. Eerst mechanische gebeden, maar nu danken voor Golgotha. We bidden als een kind.

Nu is er een zekerheid. Ik behoor aan God. Een nieuw hart. En er zijn die aanvallen van satan. Als je je aangevallen voelt, denk dat je niet dat je geen kind van God bent. Dat is juist een teken. Satan wil je juist rustig houden, zonder enige twijfel. Hij wil zich onder zijn macht houden. Het is een goed teken als er twijfels zijn. Als God geen goed werk begonnen is, dan is er geen twijfel en vraag of je een kind van God bent.

Dit geeft het antigif voor alle crises in het leven over identiteit. Waar kom ik vandaan? Sommige zeggen van deze verzen dat deze het moeilijkste te verstaan staan. Maar als je Schrift met Schrift vergelijkt, dan denk ik dat het heel eenvoudig is. Niet wat je bezit maar aan wie je toebehoort. Vier delen: wie behoor je toe? Identiteit. Het tweede: gedoopt. Het derde: eenheid in Christus. Het vierde: we lijken allemaal op Christus.

Vers 26. Want u zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Johannes 1 vers 12 en 13. Niet geboren uit de wil van het vlees, maar geboren uit God. Dat is de macht die God je geeft als je gelooft in Christus. Wie? U allen gered in Christus Jezus. Dat vertelt het vers ons. Alleen zij die vertrouwen op Christus. Dit is je identiteit. Hoe weet je het? Ik heb geloofd. Dat vers onderstreept. We waren het niet voorheen. Wie waren we? Je bent niet gered door goede werken, bij iets dat je doet. Iets wat je doet verliest de genade van God. Romeinen 3. De gave is dan geen gave meer, je verdient het niet.

Je bent niet gedoopt door de zo genoemde ‘heilige doop’. We waren onder de zonden en onder de wet. Wanneer Christus kwam door het werk van de Heilige Geest overtuigd van je eigen zonden. Heere, ik ben een zondaar. Soms vraag ik mensen als ik zelfrechtvaardigheid zie. Geloof je niet dat een andere zondaar is die beter is dan jij? Ik ben een ellendige zondaar.

Lees later hoe vaak je leest over Christus Jezus. Leef hoofdstuk 3 terug. Hoe vaak over geloof in Jezus Christus leest. Wat God gedaan heeft. De nieuwe geboorte? Je wordt genoemd naar Zijn naam. Eerst genoemd naar Adam. Maar nu genoemd naar Christus. Christenen. Je hebt het woord Christus erin. Je behoort Hem toe. De Heere der heren, de Koning der koningen, verklaart het. Wie ben ik dat ik eraan zou twijfelen? Het zou iedere moeilijkheid in mij moeten uitdrijven. Soms getuigenis zou moeilijk, ben ik echt gered? Ja, je bent gered. De zaligheid van Paulus en Timotheüs was van buiten niet hetzelfde maar van binnen hetzelfde. Niet te denken dat je bekeerd bent op de weg naar Damascus.

Jakobus 2 vers 7. De goede naam. De koning of de president zal je zo niet noemen. Maar Christenen. 1 Petrus 4 vers 16. Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele. Een erenaam. Schaam je er niet voor. God zal ons disciplineren. Omdat je een kind van God bent, zal Hij je kastijden. Niet dat Hij niet van je houdt, maar juist van liefde. Hebreeën 12. Als God ons niet kastijdt, zijn we in problemen.

Ik moet tot het tweede deel komen. Gedoopt in Christus. Zovelen. Allen dat komt in alle vier de verzen voor. Want zovelen als u in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. De doop hier heeft niet te doen met de waterdoop maar de inwendige doop. Door de Heilige Geest. Geen priester, engel, kan dat doen maar alleen door de Heilige Geest. Wat betekent het? Geloven in de Heere Jezus is gelijk aan gedoopt zijn in Christus. Zodra je gelooft, doopt de Heilige Geest.

Natuurlijk, een geestelijk gedoopt persoon wil ook de waterdoop. De Ethiopische Kamerling. Filippus las Jesaja 53 hem voor. Hij was erdoor bewogen. Hier zijn waters. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Waterdoop zonder geestelijke doop is water ter veroordeling.

Geloof komt eerst, dan waterdoop. Maar kijk naar het volgende aspect. Hebt Christus aangedaan. Wat betekent het? Je bent gekleed met de gerechtigheid van Christus. Christus is nooit ver van je. Je bent nooit ver bij Hem vandaan. Natuurlijk Christus verwijdert het oude kleed. Nee, Hij laat ons niet de oude kleding maar geeft het nieuwe kleding. Dat moet verwijderd worden.

Vooral hier in de Westerse wereld, als je al de verschillende beroepen in de samenleving neemt, verschillende uniformen voor de boer, dokter, leger. Dat laat zien wat je bent. Christus aandoen bent Zijn compassie hebben. Zijn leven van heiligheid. Wandelen in Zijn voetstappen. Wat verwacht Christus van ons? Wat verwachten ouders van kinderen?

Johannes 14 vers 21. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft. 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Daar zien we of we kinderen van God zijn of niet. Ik wil kleding dragen zoals Hij. De werken van het vlees afdoen.

Toen de verloren zoon terugkwam, wat deed de Vader? De Vader gaf het beste kleed. Hij kwam van de zijnen met zo’n kleed. Maar de Vader zei: breng het beste kleed. Ring om zijn vinger. Gemeste kaf. Christus gaf niet alleen Zijn kleed maar Zijn leven.

Het derde aandoen van Christus. Vers 28. ‘Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want u allen zijt een in Christus Jezus.’ Het derde is in Christus verenigd. Allen een in Christus Jezus. Eenheid betekent niet allemaal gelijk. De in de huidige samenleving het vaakst verkeerd uitgelegd.

Een christen moet nooit schaamte verliezen in zijn leven. We moeten schaamte hebben voor de dingen om ons heen. Respect. We zijn allemaal een, ik wil vrij zijn?! Het gevaar voor elke christen. Van wegrennen. We behoren aan de Zaligmaker. Onze definitie, identiteit in Christus is alles wat telt. Dat is onze echte therapie.

God maakte in het begin, man en vrouw, en er wat geen ‘dierentherapie’ voor Adam. Hij noemde ze allemaal van a tot z. Maar hij vond geen hulp. God deed dat uit zijn rip. Nadat Adam wakker wordt, zei hij het: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Liefde op het eerste gezicht wordt gezegd in de media, door acteurs. Grote leugen. Alleen Adam had liefde op het eerste gezicht.

De man houdt van zijn vrouw. Calvijn: een man die zijn vrouw niet liefheeft is een monster. Niet een gelovige. De wereld wil af van alle respect. Een bewoner sloeg de president, las ik in het nieuws. Wat schaamteloos. Wat doe je dan richting je ouders?

Als het gaat om zaligheid, dan zijn mannen niet favoriet ten opzichte van vrouwen of vrouwen ten opzichte van mannen. Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondigd. We hebben allemaal de genade van God nodig. In sommige culturen is het beter om een jongen dan een meisje te zijn. Maar zo niet in de Bijbel.

Aristoteles. De Grieken beter geloofde die. Een beter klimaat. Een intelligent man. Als ik kom tot het geloof, ben ik niet een bewoner van dit land, maar handel allereerst als een christen. Wat zou Christus doen in mijn plaats? Als ik met Hem zit, wat zou Hij dan doen?

Handelingen 8. God zegt dit is rein. Nu mag je het vlees eten. Hij ging naar Cornelis. Petrus was hypocriet later. Paulus moest hem bestraffen. De eerste gelovigen. Lydia de purperverkoopster. Paulus wierp de duivelen uit. Clements, Euodia, dat zij eensgezind zijn in den Heere. Wij danken dat we in een kerk zijn met verscheidenheid. Het is niet waar we vandaan komen, etniciteit, diploma’s. Maar het grote probleem is de zonden. Het tegengif is de Heere Jezus Christus.

Ik moet afronden. Vers 29. Eenheid. En indien u van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. Erfgenamen van Christus en van de beloftenis. Als je gelooft, dan ben je Abrahams zaad. Numeri 26 en 27. Vrouwen en mannen hebben gelijke erfenis in de Bijbel. 2 Petrus 3 vers 7. ‘U mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.’ Gelijke erfgenamen. Anders gebeden verhinderd. Jesaja 53 vers 11. Hij, Christus, als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien.

God houdt zoveel van ons, dat Hij ons vasthoudt in Zijn wil. De premier doet dat nooit. God die alles bezit, de hemel en aarde, Hij plaatst je in Zijn wil. Je naam is in Zijn boek. Gerechtigheid, wijsheid. In Christus hebben we het alles. Elke menselijke crisis aangaande identiteit kan opgelost worden door Christus, niet door de therapie. Erfgenamen van Christus.

 

Zondag 20 juni 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 24 en Kolossenzen 3 vers 1-14