De Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is naar deze wereld gekomen om te betalen voor de zonden. Hij is tot een vloek geworden. De vloek die op ons, de gehele mensheid rust, vanwege de zonden. De zonden leiden tot de dood. Het volbrachte werk van Christus leidt tot het eeuwige leven.

Galaten 3 vers 10: ‘Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen‘.

De vloek, het kruis en de genezing

Van vers 10-14 komen we bij het derde argument. Tegen de Judaïsten. Die dachten dat je gerechtvaardigd kunt worden bij iets anders dan alleen door het geloof. Geloof plus iets. Bij de bekering hebben we leren verstaan wie de Heere Jezus Christus is.

Galaten is dertig, veertig jaar na de kruisiging van de Heere Jezus is geschreven. Het is als dat de Galaten bij de kruisiging waren en wij tweeduizend jaar later. Het tweede argument is teruggaan naar de Schriften. Niet door een ritueel te doen. Nee, niet zoiets. Kijk naar Abraham. Hoe is hij gerechtvaardigd? Door iets te doen? Nee, door het geloof. Genesis 14 vers 6. Daar lees je het.

Vanmorgen gaat het over de wet. Niet het doel van de wet, daar willen we een andere keer op ingaan. Paulus gebruikt het als een argument. De titel van de preek is ‘de vloek’. Waarom is het in de Bijbel? Het is in allerlei religies, gemixed, sattanisme, islam ook, katholicisme. Een vloek uitgesproken door een priester. Dat iemand een vloek over een ander uitspraak. Ik heb het met een eigen ogen gezien. Je moet ervoor betalen. Natuurlijk, niets is vrij. Dit moet je doen. Dat de man macht heeft een vloek over je uit te spreken. Speciale ringen. Om de middel. Mytisch. Maar dit is niet de Bijbel. Je moet alleen naar de Heere Jezus Christus kijken en zal gered worden.

Ken je het verhaal van Bileam met Balak? Door een mens kan geen vloek worden uitgesproken. Jericho vervloekte stad. Mattheüs 23. Bathaisda. De Farizeeën ook de ‘wee u’ over uitgesproken. Wanneer David een vloek uitsprak, toen was hij een vertegenwoordiger van God en van Jezus Christus.

Niemand kan een vloek over je uitspreken. Alleen God. Mattheüs 7. Zaligsprekingen. Psalm 1. Gezegend is de man die wandelt in de wegen van de Heere Jezus Christus. De enige vloek die op ons valt is de zondeval. Dat is de eigen verklaring van waarom de wereld is zoals ze is. Zelfs rationeel is het niet verklaren. Paulus schrijft het: iemand die niet in Jezus Christus is, die is vloek.

Wat hebben we dan gedaan dat er een vloek op ons rust? Ik lees de tekst. ‘Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.’

Deuteronomium 27 vers 26. Leviticus 18 vers 5 en 6. Habakuk 2 vers 4, vader of de reformatie genoemd. Deutoronomium 3 vers 21. Deze verzen onderschrijven wat Paulus schrijft. Deuteronium 27 vers 26 zijn twaalf vloeken. Ik deins terug als ik dat lees. Morele wet. Tien geboden. Herhaald in Deutoronomium.

In het Nieuwe Testament komen de Tien geboden allemaal terug. Zonder deze heiliging zal niemand God zien. Ze zijn allemaal in de Bijbel. Sommigen vertrouwen op de wet om gered te worden. Je moet volmaakt, constant en altijd je leven in overeenstemming met de morele wet brengen. Een onmogelijke opdracht. Jakobus zegt dat als je een gebod overtreden hebt, dan heb je ze allemaal overtreden. Het is niet als een menu in een restaurant.

Ook de zonden van onwetendheid. Je kunt niet zeggen dat je het niet wist. Zelfs iemand die de Bijbel niet kent. In het geweten geschreven, iedereen weet het. Niemand kan zeggen altijd de Heere God met alle kracht, verstand gediend te hebben. Toen Paulus sprak tot de Galaten dachten de Joden de wet van God te hebben. Je kunt de wet hebben maar je kunt het niet volledig gehoorzamen. De wet is om ons te beschamen.

Ezechiël: zonden leidt tot de dood. Altijd eraan verbonden. Romeinen: de wet is God en recht. Waar is het probleem? Ik ben vleselijk. Ik kan mij niet aan de wet houden. Het is een zwaar boven het hoofd. Het kan je niet redden. God moet velen mensen naar de hel sturen omdat ze zeiden wij weten beter en volgen U niet.

Er zijn alleen maar twee wegen. Weg tot het verderf en de weg tot de zaligheid. Rechtvaardiging door het geloof is niet veranderd. In Openbaring genoemd het eeuwige Evangelie. Nooit anders geweest. Geloof en de wet functioneren verschillend. Ze gaan parallel op. Het is makkelijker water en vuur bijeen te brengen. Psalm 143 vers 2. Breng Uw dienstknecht niet in het oordeel want hij zal verdoemd worden. De enige hoop die we hebben is in de rechtvaardigheid van Jezus Christus.

Dankjewel dat je hier gekomen bent of thuis meeluistert. Het is het grootste privilege voor een prediker als er luisterende oren zijn. Maar we moeten eerlijk zijn. Die vertrouwd op eigen werken is vervloekt. Er is niemand die zalig wordt door de werken. Alleen de religie van zaligmaking is het christelijke geloof.

Vers 14. Denk aan Jesaja 53. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Christus is een vloek geworden voor ons. Deutoronomium 23 vers 21. Wat kan ik zeggen hiervoor? Dit is alles wat we nodig hebben. Hier zullen we een Evangeliebediening aan mogen besteden. Christus heeft het verdiend. Een betaling. Zoals een slavenmarkt. Wij waren slaven aan de zonden, de duivel. Mozes, niet de wet, niet engelen hebben ons gered. Christus heeft ons vrijgekocht.

Christus stierf niet als een moordenaar. Je weet, in de Joodse en Romeinse cultuur, het kruis was een schande. Jozua 8 en 10, koningen aan het hout van de bomen opgehangen. Het was een schaamte. Christus stierf voor ons. In plaats van u. Moslims haten het kruis. Ze beweren dat Jezus terugkomt om alle kruizen weg te nemen. Zie je kruizen om je heen? Nee, geen kruizen.

Christus bedekte ons met Zijn gerechtigheid. Mensen die een evangelie zonder kruis preken die begrijpen niet de heiligheid van God. Je kent de plagen van Egypte? Het was als dat alle plagen op het kruis op Hem kwamen. De Vader verborg Zijn aangezicht voor Zijn Zoon. Het behaagde de Vader om Hem te behagen.

De man, hij een leraar in een christelijke kerk, ik weet niet hoe hij het geworden was. Toen hierover gepreekt werd, stond hij op. Hoe kan God de Vader de Zoon verbrijzelen? Wij weten het. Lees Galaten 3 vers 10 nogmaals. Hij is een vloek geworden. Alleen God weet wat Christus ervoer op het kruis. Demonische machten. Psalm 22.

Zelfs de drie uren op het kruis waren duisternis. Waarom? De Vader kon het niet aanzien. Christus nam de vloek op Zich. Geen verdoemenis, geen vloek voor die in Jezus Christus gelooft. Hoe weet je dat ik gered ben, eeuwig leven? Er is een onwankelbare bescherming van je ziel.

Wat is Gods doel van Christus laten sterven op het kruis? Vers 14. Opdat de zegening. Rechtvaardiging door het geloof. Onmiddellijk komt de Heilige Geest in je op het moment dat je in de Heere Jezus Christus gelooft. Niet later maar meteen.

Kom u gezegende Mijns Vaders. Kom tot Mij. Die niet geloven, die is een vloek. Ga weg van Mij. Mattheüs. Rechtvaardiging door het geloof. De wet word je vriend. De Geest geeft je kracht om je aan de geboden te houden. Teken en zegel. Dit kind behoort tot Mij, raak hen niet aan. Lees dit door de dag heen. Ik weet dat ik er geen recht aan heb gedaan. Vertrouw op de Heere Jezus Christus die Zichzelf voor ons gaf.

 

Zondag 25 april 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 63 en Galaten 3:1-14