Om de zaligheid te ontvangen moeten we sterven aan onszelf. Het zaad in de aarde kan alleen vrucht dragen door zelf te sterven. Ons eigen ik, de oude natuur, moet met Christus gekruisigd worden. Wie met Christus gekruisigd is, is ook met Hem opgewekt tot een nieuw leven. Het leven, het betekenisvolle leven dat werkelijk van kwaliteit is: het eeuwige leven.

Galaten 2 vers 20: ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft‘.

Het einde van het eigen ik

Het eigen moet tot een einde komen om de zaligheid te vinden. Hoe kom ik tot een einde? Dit vers is een diamant. Het schittert van elke kant. Er zijn zoveel manieren om naar deze tekst te kijken.

Voor vergeving van zonden moet je tot een einde komen. In het Evangelie van Johannes zijn zeven Ik ben. Hier Paulus zeven Ik ben. Het is een heel persoonlijk vers. Het vers is de remedie, het antigif om koning ik naar beneden te brengen.

Omdat jij en ik denken vaak dat wij het centrum van de wereld zijn. Maar het kan naar beneden getrokken worden. Het is mogelijk. De zelfgerichte ik. Met mijn zelfpromotie. Het is alles over de persoon. Mijn slagen. Het vers geeft het om leeggemaakt te zijn van de ‘mij-ziekte’.

Mij is de grote nummer een. Galaten 2 vers 20 je vers als bekering. Een mooi resumé. Ben je gered? Dit kan een mooie samenvatting zijn van hoe je gered bent. Maar het gaat verder. Gered van koning-zelf en vertrouwen op de Heere Jezus Christus.

Is het hulp voor jezelf? Om naar iets te kijken hoger dan jezelf. Boven de wolken. Hoop in dit leven en het in het toekomende leven. Vanwege mijn zonden, trots, arrogantie. De bezoldiging van de zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23.

Als ik voor God sta zonder vergeving, zal ik gescheiden van mijn Maker. Maar het goede nieuws: God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gaf. Om te redden. Dit is een grote gift. Het is geen klein geschenk. Wil je je ogen sluiten? God gaf Zijn Zoon.

Dood is geen kracht meer als je vertrouwt in Jezus Christus. Atheïsme. Normalisme. En verder. Ze vechten allemaal met een probleem en dat het eigen ik. Ze vechten ertegen sinds het begin van de wereld.

Maar kijk naar de generositeit van de Bijbel. In een vers. Dit vers is zo vol van grammatica, logisch. De Bijbel is altijd logisch. De zonden is onlogisch. God verwerpen is onlogisch. In God geloven is logisch. Het vers is voor je. De schoonheid van het Woord van God.

Het is hoeveel keer genoemd leven? Christus is vijf keer genoemd. Kijk naar de tijd. Verleden, heden en toekomst. Voor Christus, na Christus en eeuwige leven. Leven en geloof is rondom de Zoon van God die Zijn bloed gaf. Leven is in het bloed van Christus. Hij betaalde die prijs.

Laat mij nog een mooi iets over dit vers zeggen. Verlost te zijn. Geloof is persoonlijk. Het tweede is gemeenschap met Christus. Geloof brengt leven. Dat is het derde. Eeuwig leven. De wereld belooft je leven maar laat je de consequenties niet zien. De Bijbel over leven is betekenisvol leven.

Laten we de punten behandelen. Geloof is persoonlijk. Het is gebaseerd op feiten. Geen Utopia. Geloof in de Heere Jezus is de sleutel tot het leven. Het is in het enkelvoud en persoonlijk. Als je in de wereld spreekt over ik, mij, mijn, dat is zondig. Maar als het gaat over het geloof, dan niet. Dan is het persoonlijk voor jou.

Wat gebeurt er als je gelooft in de Heere Jezus Christus? God gaf Zich voor mij. Het moet persoonlijk zijn. De koning kan het niet, niet de priester. Niet van de ene naar de ander overspringen. God bevrijd ons van de persoonlijke oordeel.

Geloof begint met de dood. Leven is gegeven tot een zondaar die eerst moet sterven. Een zaad moet eerst sterven om vrucht te geven. Johannes 12 vers 24. Dat geldt ook voor ons. Om vruchten te geven moeten we eerst sterven. Dat is de schoonheid van het Woord van God opnieuw als we erover nadenken.

Het natuurlijke leven is corrupt. We kunnen onszelf niet kruisigen. Niemand kan dat. Maar het is met Christus gekruisigd. Als het ware dat je daar met Hem gekruisigd bent, de oude mens. Het geloof is persoonlijk, het eerste. We moeten komen tot de Zaligmaker.

Het tweede is verenigd met Christus. Als ik vanavond een geheim mag vertellen? Wanneer stierf je? Dat kan je vragen. Toen ik tot Christus bekeerd ben. Een christen heeft zijn eigen begrafenis bezocht.

Ik ben nu een dood persoon stervend aan de wereld. Ik ben geroepen voor een hoger doel. Wat kan je doen met een gekruisigd persoon? Met snoepjes? Met muziek? Hij is niet meer geleid door de verlokkingen van deze wereld.

Johannes 13 vers 20. De Vader en Ik komen en leven in je. De Vader houdt van je als je in Mij vertrouwt. Zelfgericht is lelijk. Breng die oude mens naar het kruis. Geloof is eenheid en gemeenschap met God.

Het derde is geloof brengt leven. Echt leven. Kwaliteit en kwantiteit samen. Het goede nieuws als je tot de Heere Jezus Christus vanavond, dan ben je geïdentificeerd met Christus. Die raakt mijn hart. Sommige kinderen willen niet worden geïdentificeerd met hun ouders.

Maar dan nooit meer schaamte. Er zijn in deze wereld zoveel dingen om voor te schamen. De grootste schaamte voor onze zonden. Zaligheid lijkt op dit. De hoogste autoriteit in deze wereld, de Zoon van God kwam naar deze wereld om te redden.

Hoe kun je de liefde van God meten? Kan iemand de liefde van Christus vatten? Zijn liefde is eeuwig. Er is een groot verschil tussen de liefde van Christus en alle andere religies. De gekruisigde ik voor de bekering was een meester van zichzelf. Maar de nieuwe ik, na tot Christus gekomen te zijn, is een dienstknecht.

Het oude ik is een manipulator. De nieuwe ik is een dienaar van zichzelf en anderen. De oude ik is een slaaf. De nieuwe man, bedekt door de liefde van Christus, wordt rijk gemaakt door God met alle rijkdommen in de wereld.

Er is geen leven buiten de Heere Jezus. Als je komt tot Hem, Hij geeft het. Als je vanavond sterft, Hij zegt Ik zal het oprichten.

Je bent fysiek nog steeds dezelfde. Maar van binnen is een transformatie. De dingen die je haatte heb je nu lief. Je houdt van het in de Bijbel leven. God is je Vader nu. De Bijbel is de Geest van God voor je. De wereld is je familie niet meer.

Zonden is slavernij. Christus is vrijheid. Niemand kan ons scheiden van Hem. Niet meer ik maar Christus leeft in mij. Het trotse ik is gekruisigd toen je tot Christus kwam. De God is de enige die Zich laat

De Zoon van God die mij lief heeft en Zichzelf gaf. Dat is persoonlijk. Geloof verstaat dat. Christus stierf voor mij. Ik werp al mijn verwijten tegen Hem weg. Ik vertrouw op Hem. Als je dit gebouw mag verlaten vanavond en zeggen: ik ben met Christus gekruisigd en heb Hem lief.

Geloof is tot rust komen. Vertrouwen. Kom tot het kruis. Wie leeft in jou: de Koning der koningen en Heere der heren of ik? Galaten 2 vers 20 is een belofte. Maar ook een verzekering. Een einde aan het ik en nieuw leven gekregen.

 

Zondag 13 december 2020, Derde Adventszondag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 84 en Galaten 2 vers 11-21