Paulus heeft gehoord over het geloof en de liefde tot elkaar bij de christenen te Efeze. Hij bidt voor hen en roept hen op om zijn navolgers te zijn: bid zonder ophouden, dankt God in alles. De Geest van God werkt geloof, hoop en de liefde. Is zo de liefde tot elkaar bekend bij de mensen? Paulus’ gebed is voor wijsheid en kennis. Om de hoop van de roeping van God die zondaren tot leven roept. Het is de hoop van de kerk, het is de hoop van de zaligheid. De kerk is het enige instituut op aarde dat de eeuwigheid zal verduren. Gefundeerd in Jezus Christus die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Efeze 1 vers 15 en 16: ‘Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden‘.

Geestelijke prioriteiten houden

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Eerst zoeken. Prioriteiten. Paulus was een man van gebed. Als we de eerste dagen na zijn bekering lezen, dan zien we een biddende man. Bid onder ophouden. Alle gebeden bidden tot God met dankzegging. Paulus doet dit niet zelf maar gehoorzaam aan Jezus’ woord. Te bidden.

Wees mijn navolgers. Ook in gebeden. Hoe we onze prioriteiten moeten stellen. In deze studie zien we geestelijke prioriteiten. Mijn geliefde broeders en zusters, zorgen voor anderen doe je het meest met gebeden en meest voor hun behoud. Paulus was gericht op anderen. Gebed wordt zo vaak genoemd in het Woord van God.

Hier zien we het gebed in een zin. God is soeverein. God is goed. Dat maakt dat we kunnen komen in gebed tot Hem. Wij zijn zo smal en klein. Als we komen in gebed neemt Hij onze gebeden om Zijn wil te laten gedaan. Waarom bidden wij? Hij weet alles. Gebeden laat onze afhankelijk van Hem zien. Hij is almachtig. Hij smeedde de gebeden in de eeuwigheid.

Daarom ook ik gehoord hebbende over het geloof en de liefde. En de hoop van de roeping. De drie samen: geloof, hoop en liefde. Geloof maakt iemand een gelovige, geloof werkt de liefde tot God en de ander. Als er geloof is en geen liefde, dan is het een dood geloof. We moeten zelfs zeggen dat je een satanisch geloof hebt. Zonder liefde is het geloof slechts speculatie. Zonder hoop geen anker. God kan niet liegen. Hij vervuld wat Hij beloofd heeft aan Zijn kinderen.

Het geloof was er. Echo. Paulus had erover gehoord. Soms vragen mensen: is die man of vrouw een gelovige? Misschien aarzel, ik weet het niet. Paulus zegt hier: daarom ik ook gehoord hebbende over uw geloof. Geen twijfel. Niet in een kleine kliek, groepje gelijkgestemden. Maar met alle gelovigen in de gemeenschap der heiligen.

We wandelen door geloof en liefde. In het christelijke geloof is de hoop. Johannes 13. Hoe weet de wereld dat we Hem liefhebben? Dat er liefde is tot elkaar, elkaar hartelijk liefhebben. Statistisch, ook als je vergelijkt met moslims, over christenen te zeggen: ze hebben elkaar lief. Zichtbaar. Paulus ziet het geloof, de hoop en de liefde in hen.

De geestelijke voorrechten. Dit geïnspireerde gebed is voor ons voordeel gegeven. De kerk van Efeze moest beschermd worden tegen de wolven. De duivel wil je doen geloven dat iedereen vergeven kan worden behalve jij. Zo slecht, zo zondig. Maar laat deze gedachte niet toe. Weersta de duivel en hij zal van je vlieden.

Paulus zou het dag in dag uit het willen horen. Van alle gelovigen op de aarde. Wat zijn de elementen in het gebed van Paulus? Geloof is in de Heere Jezus Christus. Componenten van het gebed. Altijd God danken. Wij dienen als christenen de meest dankbare mensen in de wereld te zijn. Gebeden en dankzegging gaan altijd samen. Niet te missen, verbonden. De vreugde om te horen dat de persoon is vergeven. Niet daar stoppen. Ook groei. Denk aan het nieuwe jaar dat mensen goede voornemens hebben. Niet daar stoppen. De Heere een geloften doen. U te dienen in de kerk. Getuigen over Jezus. Gebeden ordenen, structuur aanbrengen. Verschillende zaken om voor te bidden. In de familie. Ook voor gezinnen waar nog geen kinderen zijn. Dat de gebeden er al zijn voordat de kinderen er zijn. Zo snel achteruitgang in het geloofsleven. Gebed verflauwd, goede boeken lezen. Zonder ophouden te bidden, daar roept Paulus toe op.

Morgenavond de gebedsontmoeting. Ik wenste dat het gebouw helemaal vol is met mensen die de Heere bidden. De Bijbelstudies, hoe belangrijk. Dankzegging omgeven de gebeden. Voor in de familie, kerk, werk. Mensen die missionair werk doen, meer dan twintig.

Efeze 1 vers 6, vers 12. Tot prijs Zijner heerlijkheid. Prijs de Heere. Dank God in alles. Voor alle dingen. Paulus geeft de Heere de dank voor deze gelovigen. Hij adresseert zijn gebeden bij God de Vader. Door het werk van de Heilige Geest. De wijsheid en der openbaring in Zijn kennis. Feiten zijn niet genoeg. We hadden nooit zoveel intelligentie dan vandaag toe de dag. Maar niet genoeg om een iemand te bekeren. We hebben de wijsheid van God nodig, de kennis. We zijn geestelijk blind geboren. Een kind op de zondagsschool die bekeerd is weet meer dan een seculiere wetenschapper omdat het kennis van God is. Een kind kan het verstaan. God werkt. God koos geen andere weg, dit is de weg. Jezus betaalde de prijs, Hij gaf Zijn leven voor de Zijnen. We hebben wijsheid van God nodig. Wijsheid is meer dan alleen maar iets weten over God, bepaalde feiten. Maar de relatie. Intense relatie. Elkaar kennen. Educatie geeft je dat niet.

Johannes 17. Hogepriesterlijk gebed. Het eeuwige leven is Hem, God, kennen. We hebben verstaan nodig. Zoals Gehazi [2 Koningen 4], de knecht van Elisa. Hij zag het niet. Elisa moest bidden: open Zijn ogen. Om het Woord van God te verstaan. Bid niet voor meer openbaring. Alles wat God voor ons gegeven heeft is in de Bijbel. Dat heeft Hij al gedaan. We hebben dagelijks voedsel. Hoe meer we Hem kennen des te meer zullen we onderstaan van wat we nodig hebben.

Bid voor wijsheid, kennis. Paulus geeft drie voordelen. Het is heel diep. Over onze zaligheid. Efeze 1 vers 18. De hoop van Zijn roeping. De hoop van de zaligheid. Van het Evangelie. De hoop van de kerk. We zijn alleen gered bij de roep van God. Niet bij onszelf. Niemand gered bij zijn eigen wil. We hebben geen vrije wil in deze zin. Niemand vergeven door zijn eigen beslissing. Nieuwe jaar: ik besluit een christen te worden. Nee, onmogelijk. Het is een ernstige zaak, het is geen spel. Het God het hart wil vernieuwen, brengt bij Jezus Christus.

Paulus dankt God. Niet zichzelf. Het is God die roept. Niet ik mijzelf. De God die je geroepen heeft, roept. We zijn gered door Zijn onweerstaanbare roeping. Met grote verwachting. Verlies nooit de eeuwigheid uit het oog. Elke dag gaan we naar de hemel wachtende op de dag dat Jezus terugkomt. Ik ga heen om een plaats te bereiden. Niet slechts een kamer. Een plaats, veel meer dan dat.

De rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis. Al het goud van de wereld hier geven. Maar deze schat is veel groter. Onverderfelijke schat en erfenis. In eeuwigheid. God is het zelf, Christus. De hemelse heerlijkheid. Aan de andere kant zijn wij Zijn schat. God de Vader geeft hen aan Christus. Wat kan je geven aan iemand die dit heeft, God heeft. Een kasteel? Een auto? Veel te klein. De rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis. Efeze 1 vers 19. En welke zij de uitnemendheid grootheid Zijner kracht. Het lijkt erop dat Paulus zoekt naar de juiste woorden. Om dit zo grote te beschrijven. Die is zo groot. Om de macht van God te kennen. De kracht die God Zijn Zoon deed opwekken. Dynamiet. Sterke kracht. Alle kracht, de grootste. Geen woorden om dit te beschrijven. Christus stond uit die macht op uit de dood. Alle macht in de wereld is te beschrijven. De rijkste persoon ook, zoveel biljoen vermogen. Gods macht is veel groter. Niet te beschrijven.

Spreken over de Heilige Geest zonder de kracht van God is leeg. De kracht van God is nodig, is onmisbaar. De vier elementen om te groeien in het geloof, geestelijke prioriteiten. Efeze 20 vers 1. Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. Denk eraan. Hoeveel geld wordt niet besteed om de dood te voorkomen. Maar Christus stopte het natuurlijke proces van de dood door eruit op te staan. Als het kruis van Golgotha de grootste teken van Gods liefde was, dan de opstanding uit de dood de grootste vertoning van Zijn kracht. Wij zijn geen dieren die leven bij instinct.

Het tweede is de verhoging van Christus in de hemel. God heeft Hem gezet aan de rechterhand in de hemel. De liefde en macht. Dit is Mijn geliefde Zoon in dewelke Ik Mijn welbehagen heeft. De derde is dat Christus alle macht heeft over alle machten. Christus heeft macht over koningen, prinsen. Niet alleen in deze wereld maar ook over de komende aarde. Christus heeft macht over de kerk. Welke macht Hij heeft is voor de kerk. De kerk is het enige instituut dat de eeuwigheid in zal gaan en blijft bestaan. Heb de lokale kerk lief.

Zie Jezus niet als je vriendje of vriendinnetje. Of de kerk zo te zien. Het is de bruid van Christus. Het gaat om gehoorzaamheid. De Heere Jezus gaf ons het voorrecht van gebeden tot zegen van de lokale kerk. Mag de Heere ons allemaal helpen in deze laatste dagen van dit jaar en meer nog in het nieuwe jaar.

 

Zondag 30 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Efeze 1 vers 15 en volgende