In de brief aan de gemeente van Efeze begint de apostel Paulus met de kenmerken van christenen. De levende relatie met Jezus Christus is onmisbaar. Christenen werden mensen van de Weg genoemd, van Jezus Christus die de Weg tot God de Vader is. Heiligen. Geheiligd door de inwoning met de Heilige Geest die levend maakt. Gelovigen zijn wedergeboren en zijn getrouw gemaakt, geroepen dienaren van Jezus Christus. Betrokken op de kerk waar de christen toe behoort, de kerk als het lichaam van Jezus Christus.

Efeze 1 vers 1: ‘Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus‘.

De vier kenmerken van elke christen

Voor elke christen gelden deze vier zaken. Maar voordat ik er bij stil sta eerst over de brief aan Efeze. Prachtige brief. Van Paulus die opgetrokken is in de derde hemel. Drie dingen over de kerk. De kerk is het lichaam van Christus. Hij is het Hoofd. De kerk is ook het gebouw. De tempel. Elke christen is een tempel van de Heilige Geest. Als je tot bekering komt, is de inwoning van de Heilige Geest. Elke gelovige weet dat de Heilige Geest God is. We behoren niet meer aan zichzelf toe. De kerk is de bruid van Christus. In het boek Openbaring lezen we dat Christus op een dag  komt tot Zijn bruid. De gelovigen die reeds gestorven zullen zijn zullen worden opgewekt. We zullen aanzitten met Abraham, Izak en Jakob.

Handelingen 20. Daar staat dat Paulus er drie jaren geweest is. Geen andere gemeente zo lang geweest. Door Efeze is het Evangelie verspreid in Azië. Heb deze brief lief. Het is de favoriete letter van Johannes Calvijn. Dit eerste vers geeft wat we nodig hebben om een gezonde gelovige te zijn. Vier zaken.

Paulus. Zelfs die naam kunnen we de rest van de tijd over spreken nu. Paulus. Zijn bekering. Paul, Paulus betekent klein. Kleine persoon. Zoals ik als afgelopen zondag zei, er is geen grotere dan Paulus zogezegd maar hij noemt zichzelf Paulus. De voornaamste der zondaren. De minste van de heiligen. Deze man gaf ons ongeveer de helft van het Nieuwe Testament. Veertien als je het boek Hebreeën meetelt. De geest die Johannes de Doper had: Hij moet wassen, groter worden. Nederigheid is een sterke kracht. Wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden en zichzelf vernederd zal verhoogd worden.

Paulus een apostel. Er zijn vandaag geen apostelen. Lukas 6 vers 13. De twaalf apostelen geroepen hier. Een apostel moet geroepen zijn bij Jezus Christus. Gekozen. En bij naam genoemd. Deze drie dingen. Geroepen, gekozen en genoemd. Kun je vandaag aan de deur kloppen en zeggen ik ben een Sir. Kan ik dat even regelen bij de koning of overheid? Nee, alleen door de koning als iemand iets behaald heeft. Geeft de titel Sir of Madam. Eretitel, zo genoemd.

In Handelingen 2 werd een nieuwe apostel gekozen. In de plaats van Judas. Waar moest hij aan voldoen? Die sinds de doop van Jezus tot aan Zijn hemelvaart erbij was. Jezus ging naar Zijn plaats in de hemel.

Laten we rationeel zijn. Leeft er nu iemand die toen erbij was? Nee. Paulus was de laatste. Iemand die zich apostel noemt is vals. Iemand die beweert te weten wat God wil. Nee, het geopende Woord hebben we moeten we. Hebreeën 12. Het bloed van Christus.

In Handelingen werden drie namen voor christenen genoemd. Een discipel, een volger. De mensen van de weg. Johannes 14 vers 6. Ik ben de Weg. Dat is de verbinding tussen ons en Jezus Christus.

Ik ontmoet christenen die weten niet het verschil met andere religies. Die niet weten of het om dezelfde God gaat. Alleen Jezus Christus is de weg. Je gelooft in Jezus Christus en zult zalig worden of verdoemd worden als je niet in Hem gelooft. We zeggen het op de meest vriendelijke wijze.

Lees deze brief. Zes hoofdstukken. Met een half uur gelezen. Negen keer worden christenen heiligen genoemd. Heb je ooit een brief gestuurd naar een dode? Nee, deze brief ook gestuurd aan de heiligen die toen leefden. In het meervoud. Een persoon wordt een heilige door bekering en geloof in Jezus Christus. Alleen door te vertrouwen op Jezus Christus. Vertrouwen op Hem. Hij betaalde daar de prijs. De onschuldige die betaalde voor schuldigen.

Wat is een gelovige? Vol van geloof. Je hebt geen woordenboek nodig. Barnabas, de zoon der vertroosting. Handelingen 6. De discipelen gekozen. Ander voorbeeld is Lydia. De Heere raakte haar hart aan. Getrouw. Ze bood onderdak aan anderen. Ze was vol van geloof. In de Heere Jezus Christus. Wat werkte het geloof uit? Goede werken. Niemand die door goede werken de zaligheid verdient. Efeze 2 vers 10. Niet zoals de Islam waar mensen het moeten verdienen. We worden gered door geloof uit genade.

Dienen een andere Meester. Onder Zijn macht. Gelovig, getrouw. Loyaliteit. Man en vrouw naar elkaar. Getrouw naar de lokale kerk. Dit is mijn familie. Hier behoor ik toe. Hier gedisciplineerd. Bent u getrouw in de dienst?

Elke christen is  getrouw naar de lokale kerk. Niet de kerk van dit land. Maar de kerk in die en die plaats. Ben je lid van een lokale gemeente? Elk lid van de christelijke gemeente is wedergeboren. Elk lid is gedoopt. Niet gered door de doop. Wat is de opdracht? Predik het Evangelie en doop hem in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

120 namen. Wat betekent het? De lokale kerk weet wie haar leden zijn. Hier leden van Efeze. Elk lid van de lokale kerk die wedergeboren is een dienaar. We komen niet naar de kerk om rond te kijken. Waar naar zouden we moeten kijken? De dag van de Heere is zo bijzonder. Niet werk in de wereld op die dag. Maar het Koninkrijk van God. Verschil maakt voor de eeuwigheid. De Heere geeft mij de kracht.

Elke gelovige is een heilige. Een getrouwe man of vrouw. Elke gelovige behoort aan een lokale kerk. Elke gelovige is in Jezus Christus. Je kunt het snel lezen maar herinner je dat deze uiting 150 keer in het Nieuwe Testament. 30 keer in Efeze. In Hem. In Christus Jezus. De eeuwige Jezus Christus. Hij is God over alles. God werd mens en kwam onder ons. Hij ging naar het kruis op Golgotha.

Waar sta je vanmorgen broeders en zusters? Sta je in Hem? Velen goten zich vol met drank, de god bacchus. De god diana, niets van over. Pilaren zijn vergaan. Misschien wat resten nog te zien voor toeristen. Waar de kerk van Christus. De poorten van de hel zullen de kerk van Christus niet overtreffen. In Hem de Heere Jezus Christus.

 

 

Zondag 16 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 104 vers 1-14, 24-35 en 2 Korinthe 1 vers 8-24