Geen zondaar op aarde is buiten het bereik van de Almachtige God die zondaren inwint voor Zijn Koninkrijk. Als het voor Manasse kan, zou het dan niet voor u kunnen? Manasse die al Gods geboden overtrad. Die Zijn eigen kinderen doodde. Het bloed van de mensen die hij liet vermoorden liep door de straten. Hoeveel wreedheid heeft hij op zijn geweten? Maar God die rijk is in barmhartigheid kwam deze koning van Israël tegen en werd hem te sterk. Ook Manasse juicht voor de troon van God om Gode lof te zingen in alle eeuwigheid door het kostbaar bloed van Jezus Christus, het Lam van God dat ook zijn zonden wegnam.

2 Kronieken 33 vers 10-12: ‘[10] De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. [11] Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel. [12] En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen‘.

Overwonnen door genade

Koning Manasse is een grote mislukking. Menselijk gesproken en ook geestelijk voor zijn bekering. Hij had een catalogus van zonden en mislukkingen. Grote lijst van zonden gedaan tegen de grote God. Hij is de equivalent van de verloren zoon en zelfs nog slechter. We zien in koning Manasse ook hoe Gods grote macht en genade.

Een zondaar te overtuigen en te redden. Niemand is buiten het bereik van Gods hand. We zullen dat proeven in de korte tijd we hebben. De grootste der zondaren is Manasse. Maar het register is in ons allen levend hoewel we allen verschillend zijn. Manasse was een koning maar representant van ons. Hij was overwonnen door de genade van God.

Iemand die zichzelf rechtvaardigt noemt zich beter dan Manasse. Dat is in ons allen. De nederige zegt: het is mijn hart. We hebben niemand anders nodig om ons daarvan te overtuigen. We weten het allemaal. Romeinen 3. Niemand is goed, allen hebben we gezondigd en derven we de heerlijkheid van God.

In 2 Koningen 21 is meer studie te doen. De meest boze man die ooit geleefd heeft in deze wereld. Ik wil eerst iets over de man Manasse vertellen. Zijn zonden. Het oordeel. Zijn bekering. En het vijfde zijn herstel. Hoe deze man niet alleen vergeven en gered was maar ook herstelde. Wie is deze man Manasse?

Manasse. Zijn naam betekent hij riep mij om te vergeten. Wat vergat hij? Wat vergeten wij? Dat God ons geschapen heeft en ons beschermd. Hij vergat dat God Zijn goedheid gegeven had. Niet alleen voor hemzelf maar ook voor zijn ouders. Hij vergooide het. Een Godzalige opvoeding, huis. Zijn erfenis, zijn positie, zijn identiteit gooide hij allemaal over boord. Reeds toen hij twaalf jaar. Toen was hij al een slechte jongen.

Zonden heeft niets met leeftijd te maken. Jong en oud, doordrenkt van zonden. Manasse was geboren drie jaar, vader Hizkia. Er was na David geen beter koning in Israël dan hij. Hij werd ernstig ziek tot de dood toe. Hij kreeg vijftien jaar extra. In het derde jaar werd Manasse geboren. Hij was slechts twaalf jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar.

Ik wist het niet. Dat kon hij niet zeggen. Onschuldig zeker niet. In die tijd hoorde Manasse vijf profeten. Het deed niets met hem. Dat hij zoveel jaar regeerde was niet vanwege zijn Godzaligheid maar Gods geduld. Is het met ons anders dat we nog leven? Gods geduld is uit lankmoedigheid dat we behouden worden.

Zie in vers 2 wat deze man gedaan heeft en het wordt herhaald. Hij deed dat wat kwaad was in de ogen van de Heere. Vers 6, vers 9. Hij deed zelfs slechter dan de heidenen. We de Bijbel gelezen heeft, weet van boze koningen van Israël. Toch lijken zij nog heiligen ten opzichte van Manasse. Die zover in zonden ging. God was er vertoornd over de zonden van Manasse.

De zonden van Manasse staan in de verzen 1-10. Het is allemaal daar. Slechter dan dat nog. Hij vertrapte de heilige plaats, het huis van God. Hij vloekte de naam van God. Als hij had alle Tien geboden van God verbroken. Die heilige wet van God die is geschreven in het hart van ieder mens.

Kun je voorstellen dat een vader zijn kinderen, meervoud, laat verbranden. We zijn opgeleid. De Britse principes zijn gebaseerd op de Bijbel. Integriteit. Maar nu zeggen we weten het beter dan God. Zijn kinderen als offer opgeofferd als dieren.

Weet je wat in het heilige der heiligen is? De ark van het verbond. Cherubs. Staf van Aäron. De wet van God. De staf. Afgoderij was het geworden in plaats van een plaats van dienst aan God. Maar laten we naar onszelf kijken. Loop op de straten en zie maar om je heen. Twintig jaar geleden, ook waar ik vandaan kwam, was schaamte voor maar nu is alles schaamteloos. Mensen praten gewoon over hun zonden. Groot in schaamte. Dat is wat we zijn.

Kijk naar het grotere beeld dan Manasse. Voor hen die bekeerd zijn te zien op je eertijds. En als je nog niet gered ben, ga tot Hem. Manasse is zoals onze samenleving. Manasse zondigde en maakte dat andere mensen ook zondigen.

Manasse doodde Jesaja. Gaf opdracht om de boom door te zagen met Jesaja. In Hebreeën 11 lezen we over in stukken gezaagd, misschien slaat het hier op. God is een verterend vuur. Als mensen zeggen je maakt mijn leven tot een hel, ze weten dan niet wat ze zeggen. Dat is hel als een zondaar valt in de hand van een boze God.

Wat een vernedering voor een koning. Weet je wat zonden doet met je? Zonden leidt ergens toe. Dat maakt dat je doet wat je want. Zonden is als een meester van een slaaf. Ik ben een vrij persoon. Niemand is vrij. Je kunt alleen vrij zijn in de Heere Jezus Christus. Een zondaar is vrij voor de zonden, een bekeerde vrij in de Heere Jezus Christus. Zonder Hizkia en het leger die vocht tegen het leger van. De koning is tot een slaaf gemaakt.

Kijk in vers 12 en 13. Zijn bekering. Zijn bekering is niet triviaal. Mensen die zeggen bekeerd te zijn en je ziet niets in het leven, het is slechts half. Velen zeggen: God redde me, Amen. Dat zie je in veel kerken. Maar het is een gebed. Boog zich nederig voor God de Vader. Hij bad tot Hem. Manasse hoefde niet lang te wachten. Als je je bekeert hoef je niet lang te wachten.

God hoorde hem. Hij roep, bad tot God. Dit is echt. Niet zomaar God vragen om gered worden. God breekt de macht van koning de duivel. Als we niet gered zijn, dienen we koning zonde en de duivel. Manasse gedenkt zijn God. Dit is de enige God.

Hij vertrouwde alleen God. God is de waarheid. Vergeving van zonden. Hij geeft vergeving aan zondaren. Hij antwoordt een eerlijk gebed. Het kruis van Golgotha is zo krachtig dat het de zonden van Manasse kunnen worden gedragen. Van ieder van ons als we komen en ons bekeren. God transformeert een mens. Manasse haatte voorheen God en nu heeft hij Hem lief. Hij vertelde ook anderen.

Hij kwam later terug. God bracht Hem daar. Ware bekering handelt. Vers 15. Wat deed hij om de beste manier de schade die hij aangebracht had te herstellen. Het is verbazingwekkend. Hij is hersteld. Wij vergeven hem, niemand is volmaakt. Wij weten dat.

Dit is precies wat Christus doet: Hij maakt een nieuwe schepping. Wat wil je dat God doet in je leven voordat je luistert? We lazen in Markus 5 dat mensen niet luisterden. Of wil je in de gevangenis komen voor maanden. Of wil je een dierbare verliezen? Of een ernstig ongeluk krijgen? Hoeveel preken heb je gehoord?

De diepte van de Zaligmaker, Heere der heren, is dieper. Je moet niet gaan voor grote en ernstige zonden voordat je zeker weet dat je mag komen. Zaligheid is voor die het niet verdienen. Jij en ik. Kom tot Hem. God is in staat je te redden. Hij handelt, overwint met genade. Kom tot de Heere.

 

Zondag 12 juli 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen 2 Kronieken 10 vers 1-13 en Markus 5 vers 1-20