De apostel Petrus leert de jongeren om de ouderen onderdanig te zijn. Nederigheid en onderdanigheid is onmisbaar voor een christen. God wederstaat degene die zich ongenaakbaar, trots en hooghartig waant. Dan ben je als een ballon, opgeblazen. Maar God geeft alleen aan hen die Zich in nederigheid voor Hem buigt. Wij moeten ons vrijwillig vernederen onder de krachtige hand van God. Hoe doen we dat? Door ons te buigen voor Hem, te vertrouwen op Hem en al onze bekommernis [enkelvoud!] op hem te werpen, want Hij zorgt voor de Zijnen. 

1 Petrus 5 vers 5-7: ‘[5] Desgelijks u jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. [6] Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. [7] Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u‘.

Het wezenlijke voor genade

Dit is het minimale wat nodig is voor een gezegend leven. Hiervoor sprak Petrus tot dienaren en ouderlingen. Hier spreekt hij tot de jongeren. Het gaat iedereen aan in de kerk. Alle leden van de lokale kerk van Jezus Christus.

Onderwerping. Het is niet een geliefd woord, het wordt bijna gehaat. Maar het is een geestelijke zegen. Het is niet een opdracht van een ander maar een keuze. Een attitude, een handeling. Onderwerping aan de Heere. We doen het met vreugde omdat de Heere ons zo lief heeft.

Onderwerping is de manier van leven voor gelovigen. En het is goed. Het wezenlijke wat nodig is voor het christelijk leven in een lokale kerk. Het gaat ons allemaal aan. Onderwerping. Er is een eer en respect gegeven aan de dienaren en ouderlingen.

Het is niet gebaseerd op hun bekwaamheid of opleiding. Maar om het werk wil. 1 Timotheüs 5 vers 17. We zijn aan hen groot respect verschuldigd, dubbel. Hebreeën 13 vers 17. Onderwerp je aan hen. Omdat ze op je ziel zien en daarover verantwoording moeten afleggen. Wat een verantwoordelijkheid. En te doen met vreugde.

De eer en het respect van de jongeren aan de voorgangers, geldt ook voor de ouderen in de genade. Dit is zo vertreden in onze dagen. Vanwege leeftijd. Onze zonden is niet het respect te geven wat hen toekomt. Mensen die zestig, zeventig zijn en leven in genade, we respecteren ze en eren ze. Iemand kan zich op oudere leeftijd als een kind gedragen maar in algemene zin gesproken.

We zijn verenigd in de lokale kerk. Efeze 4. Een Heere, een lichaam, een doop, een hoop, een Geest. God, de Vader zijn een. Respect en eer is verdiend. Niet gegeven vanwege enige positie in de kerk of samenleving. Sprekend tot de jongeren, we zijn allemaal jong in natuur, we zijn zelfverzekerd en dromen de wereld te veranderen. Maar we moeten ons onderwerpen.

Een jonge christen moet nooit een probleemmaker zijn. Rebels zijn. Is het in het Woord van God? Paulus zei tot Timotheüs laat niemand uw jonkheid verachten. Een jonge christen moet nooit als een rebel bekend zijn. Maar nederig. Het is een waarde. Christus onderwierp Zich aan Zijn Vader. In de eeuwigheid. Het was Zijn keuze. Jonge christenen moeten bekend zijn om onderwerping en dat gewillig.

Elkander onderdanig te zijn. Dit is Petrus. Hij was gewillig om met Christus de gevangenis in te gaan om het lijden te voorkomen. Maar het was onmogelijk. Hoe was hij een strijder in de hof van Gethsemane. Maar hier staat hij als de ouderling. Hij heeft het geleerd.

We moeten het nu leren. Niet later. Nu we de kracht en energie hebben. Om de tijd die we hebben geven voor Hem. En niet voor de filosofie. Ons dagelijks leven om Hem te dienen. Petrus is nu een wijze man. Weest elkander onderdanig.

Het is zo belangrijk in onze tijd. Het is onderling bij gelovigen. Vanwege de zonden. Het is wezenlijk voor geestelijk leven. Op wie het licht van Jezus Christus heeft geschenen. Uit de duisternis. Gevuld met de Heilige Geest. Onderdanig aan andere gelovigen.

Een vrouw die zich onderwerpt aan haar man. Een man die onderdanig is aan zijn vrouw. Gehoorzaamheid en onderdanig zijn als werknemer. In onze geestelijke strijd. Het is een principe, geestelijke waarde. Geen zwakheid maar echte kracht.

Elkaar dienen. We hebben gelijke onderdanigheid. Gelijke verantwoordelijkheden naar elkaar. Niemand moet zich zo klein voelen om te dienen. Waarom? De Heilige Geest neemt het en heiligt het tot Zijn eer.

En ook niemand moet denken te goed te zijn om iets te doen. We dienen met elkaar in de kerk. Onderdanig aan elkaar in de kerk. Niemand is nederig geboren. Ieder kind van Adam is een trots en arrogant persoon. Trots is een dodelijke damp in ons.

Kijk naar Jezus. Hij had geen plaats hier op aarde. Aan Hem behoort hemel en aarde. Maar Hij vernederde Zich. Christus ging erdoor. Hij was nederig. Mattheus 9 vers 29. Hij is de nederigste Persoon ooit op aarde geweest. We moeten nederigheid.

Ik heb in mijn kleine leven nooit gehoord van een ongelovige over nederigheid. Het is een vies woord voor hen. Het Griekse woord betekent modderig, vies. Trots is als een ballon, opgeblazen. Het heeft niets met christelijk zijn te maken. Doet aan de Heere Jezus Christus.

Kolossenzen 3. Doet aan gerechtigheid, lankmoedigheid, liefdadigheid. Nederig is dat wat ons doet onderdanig zijn aan elkaar overeenkomstig het Woord. De wereld zegt je mening te geven en je rechten te claimen. Christus opende soms zelfs Zijn mond niet.

Als we dingen niet verstaan, dan onderwerpen aan God. Hij werkt gerechtigheid. We lazen bij de Schriftlezing over de nederigheid van Jezus. Wat gebeurde er in de opperzaal? Hij omgordde Zichzelf. De Heere der heren. Hij waste de vieze voeten van zijn discipelen. Uit liefde. Wij moeten dat ook doen de een naar de ander. De christen wandelt met een doek om geestelijk de ander de voeten te wassen.

De grootste nederigheid is de weg die Christus ging naar Golgotha. Nederigheid is bij geloof door genade alleen. Dit ontbreekt in alle andere religies. Altijd iets van trots in. Nederigheid begint bij de genade van God. De persoon die vertrouwt op de Heere Jezus Christus, daar is waar nederig start.

We braken alles uit in de wereld. Kijk wat er geadverteerd wordt. Ze schrijven dit en dat. Om te schrijven hoe goed ze zijn. Een persoon kan trots zijn in nederigheid. Nederigheid is niet iemand die klaagt over zijn onwaardigheid, ik heb voor uren gebeden.

Ik verdien beter, dat zit erachter. Daar zit trots achter. Nederigheid bouwt een ander. Hoe kan ik vandaag iemand helpen? Hoe kan ik de Heere beter dienen? Trots doet het om zelf meer te worden, maar nederigheid doet het voor de Heere.

We moeten allemaal bekleed met nederigheid bekleed worden. God wederstaat de hovaardigen maar den nederigen geeft Hij genade. Jakobus zegt precies hetzelfde. God staat in een strijd met de trotse persoon. God geeft speciale genade. Hij is de God alle genade.

Het is vers 10 en vers 12. Waarachtige genade. Daarin te staan. Wil je God tegenstaan? Job 9. Als God tegenstaat, zult je verslagen worden. De remedie tegen trots is gebed. Ik heb de genade van God nodig. Jakobus: God geeft meer genade aan hen die tot Hem komt.

Nederigheid is naar beneden te komen. Te buigen. Geestelijke zegeningen worden door God nooit op hoge plaatsen gelegd maar in lage plaatsen. Om te buigen. Zorg dat je met nederigheid bekleed wordt. Het christelijk leven gaat over nederigheid. Onderdanig.

God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Doe het vrijwillig. Anders zul je gedwongen worden. Er zal nooit een opwekking zijn in het leven van een trotse christen, een trotse kerk.

Er is een resultaat, uitkomst. Als we ons onderwerpen aan de machtige hand van God. God zal een mens niet geven die zich niet eerst voor Hem heeft vernederd. Psalm 119 vers 67 en 71. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Hem liefhebben. Hem vertrouwen. Dit is wat onderdanig zijn uitwerkt.

We vernederen ons voor de Heere. Hoe? In vers 7. Werpt al uw bekommernis op Hem. Mattheus 11 vers 28. Kom tot Mij. Niet alleen voor zaligheid. Maar elke dag. Hij is niet alleen onze zondedrager maar ook onze zorgdrager.

Als je bezorgd bent en het je overneemt. Filippenzen. Maak je begeerten bekend bij God. De remedie, het plan is gegeven. Het programma om zorgen uit ons leven te laten drijven.

Psalm 131. Als je ruimte geeft aan zorgen, dan zit er trots achter. Je wilt je problemen oplossen op je eigen manier. Bidden voor een ziel. Voor een beter getuigenis. Werp je bekommernis op Hem. Zoals het werp uitwerpt. Ze wierpen hun kleed op het veulen waarop Jezus Jeruzalem mee binnenreed.

We werpen het op Hem. Kijk naar de geweldige belofte. Hij draagt ze op Zijn hart. Roep Mij aan. Alles. Bekommernis. Enkelvoud. Alles samen. Degene die de aarde en hemel draagt. Hij gedacht aan de Zijnen. Niemand zal vallen uit Zijn handen. Geen haar van mijn hoofd.

De politici en satan zorgen niet voor mij, dat zijn geen zorgdragers. Maar Hij wel, de Heere. Geloof in Hem. Iemand die twijfelt, dat kan niet zo zegt Jakobus. Ik moet mijn vertrouwen op Hem stellen. Hij is dichterbij dan mijn voet en hand. Ik zal U nooit verlaten. Vertrouw op God. Dit is het wezenlijke voor de geestelijke zegen in de dienst van de Heere. Moge de Heere het vandaag zegenen.

 

Zondag 14 juni 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 63 en Johannes 13 vers 1-17