De apostel Petrus sluit zijn eerste zendbrief af met een gebed, zegen, belofte en doxologie. De God aller genade. Hij is genadig, bij Hem is allerlei genade verkrijgbaar. Zijn Naam is zo zoet, Zijn genade zo kostbaar. Zie op Hem die de heerlijkheid en kracht is.

1 Petrus 5 vers 10 en 11: ‘De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen’.

De God aller genade

De God aller genade. Ik kon geen betere titel vinden. In tijden van ziekten en gezondheid. De God aller genade. Wat een woord over God. Maar ook vernederend voor de mens. Hij kan niets. De mens gered door genade.

Zie dat het komt als een gebed. Dat Petrus zijn letter afsluit als een gebed. Het is meer dan een gebed. Zegen ook. Doxologie in vers 11. Dit is meer. Dit is een belofte. Het is geen wens. God werkt met geboden. Het vers in het boek Titus dat in God geen leugen is.

Al Gods beloften zullen worden vervuld. We zingen over wonderlijke genade. De God van de vrede. De God van het universum. Van eeuwigheid tot eeuwigheid God. We weten God is liefde. Wie niet liefheeft, heeft God niet. Heilig heilig heilig. De God van aller genade.

Alle vormen van genade. Wat je situatie ook is. Wat voor lijden je ook moet doorstaan. Hij is bekwaam om te vullen. Achter de zoete naam van de Heere Jezus Christus is genade het meest kostbaar. Na Zijn Naam komt genade. Wat je ook doet het komt van de God aller genade.

Genade is afkomstig van de Heere Jezus Christus. Wat we ook doen, ook hier komen in deze tijd en de tafel van de Heere niet is aangericht. Wat gedenken we dan? Zijn werk, wie Hij is. Er is niets groters in deze wereld. Niemand komt tot de diepten van de genade.

Er is geen religie die beweert gered te worden door genade. Islam niet, Judaïsme. Efeze 4 vers 9. Gered uit genade. Tot goede werken geschapen. De Bijbel is een woord van genade. Gods genade is groter dan onze zonden. Het onreine wordt rein. Door Christus op het kruis opgenomen.

Gisteren was hier een trouwdienst. Ik sprak over de liefde. De grootste manifestatie van de liefde was Zijn gaan naar het kruis van Golgotha. God had ons met een wenk kunnen wegvagen. Maar Hij toonde Zijn liefde. Christus is de stem van de liefde. Genade doodt onze trots. Daarom haten religies genade.

Daarom lazen we Efeze 1 en hoofdstuk 2 ook boek van genade. De genade van de God en Vader en Jezus Christus. Petrus opent en sluit zijn brief af met genade. Ik wil spreken over de persoon en de zaak van de genade. De handeling van de genade. De genade in je leven.

De God aller genade ten opzichte gesteld van de briesende leeuw, de duivel. De God van niet een beetje genade. Van alle genade. Genade moet als het gaat om geestelijke zaken komen van de Superieure macht. Vol van genade, Johannes 1. Zacharia 12. Genade gaat over de Geest van genade.

Je kunt op zoveel manieren van de genade van God spreken. Algemene, bijzondere, vergevende, vernieuwende, bewarende, verkiezende, vergevende genade. Vergevende genade hebben we elke dag nodig. Je kunt niets doen zonder de genade van God. Paulus schreef het ook in Korinthe. Mijn genade is u genoeg. In zwakheid zien we Gods macht. Gered door genade. Als God zoekt naar redenen in ons dan vindt Hij alleen maar redenen om ons te verwerpen, zei Calvijn.

Romeinen 5. Genade overvloediger. Gods genade is groter. Kolossenzen 3. Als we God dienen in de kerk dan met genade in ons hart. Zingen met genade in ons hart. Niet met drumband in de kerk want zingen met genade in het hart is kalm. Titus 2. We hebben meer nodig dan talent en ervaring. We hebben de genade van God nodig om God overeenkomstig Zijn inzettingen te dienen.

Niemand moet denken het is afhankelijk van Gods genade en ik kan niets. Het is toch afhankelijk van genade en maakt dan toch niet uit wat ik doe. Nee, als je de betekenis van genade kent, dan maakt het je meer dienstbaar. De Heere te dienen. Recent las ik over een renner in Zweden. Hij kwam in een openluchtdienst. Hij gaf zijn horloge aan de voorganger en zei je hebt vijf minuten om het bestaan van God te bewijzen dat Hij mij zal neerslaan. Een andere man reageerde: je kunt niet in vijf minuten de genade van God uitleggen.

De werking van de genade in je leven. Het breekt de trots van een mens af. Hij heeft ons geroepen met Zijn onweerstaanbare roeping. God is zo machtig dat als Hij roept kom, dat we komen. God roept me van de moederschoot. Van voor de grondlegging der wereld. Het gaat terug naar de eeuwigheid. De Koning nodigt ons uit om te komen.

Paulus schrijft erover. De ketting van de genade. Onbreekbaar. God houdt het vast. Zekerheid van genade. Hij roept ons tot Zijn dienst. Adoptie. Hij roept ons tot de hemel. Tot de eeuwige glorie. Ons lijden in deze wereld is niet te waarderen met de hemelse heerlijkheid. Sommigen lijden heel hun leven. Wij bidden voor hen. Zie daarnaar uit. Al woon je hier in een tent. Geen pijn meer daar. De zaligheid gaat over de zaligheid in de hemel.

De belofte van de genade. Nadat je een weinig tijds geleden heeft. Petrus geeft vier woorden. Om je bemoedigen. Vier werkwoorden. ‘Volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden’. Sommigen beweren dat ze hetzelfde betekenen maar ik ben het daar absoluut niet mee eens. God zegt geen overbodige dingen.

Wie is volmaakt van ons? Niemand. Ons leven is als een gebroken net. We zijn zondaren. Kijk naar je leven. Misschien denk je ik ben jong en sterk. Maar snel ben je als een oud schip. God zegt tot Abraham wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. Het christelijk leven gaat over oprechtheid.

Het tweede is bevestigen. God is aan het werk om je te bevestigen. Het derde is om je te versterken. Lijden is Gods megafoon om je te versterken en tot Hem te gaan. En funderen je is het vierde. Wetende deze dingen de overwinning te hebben in Jezus Christus.

Petrus sluit af met het prijzen van God. ‘Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen’. Heerlijkheid is niet van de leeuw, de duivel. Van de God aller genade. Hem de heerlijkheid. Zij staat er niet in het Grieks. Het is een trompet op de lof van God. Gered en toebereid te worden tot elk goed werk.

 

Zondag 9 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 62 en Efeze 1 vers 1-14