De apostel Petrus benadrukt keer op keer in zijn eerste zendbrief dat het lijden bij het christelijk leven hoort. Christenen hebben er voor getekend, het is onvermijdelijk. Van nature willen wij mensen niet lijden en doen we er alles aan om de pijn te stillen. De vreugde vindt een christen niet in het lijden of eruit verlost te zijn, maar in de Heere die nabij is. God is erin betrokken, Hij zorgt ervoor dat al Zijn kinderen veilig Thuiskomen in de hemelse heerlijkheid. ‘De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fundere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ 

1 Petrus 4 vers 12: ‘Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame‘.

Geloof onder vuur

We weten dat het Evangelie aangevochten wordt in deze wereld. Het staat altijd onder aanvallen. Dit hoofdstuk gaat over lijden en moeilijkheden. Voor de ongelovigen betekent het niets, over het waarom van het lijden. Hij mist de kloe. Mensen proberen de pijn zo veel mogelijk te verzachten. Daarom worden zoveel pijnstillers genomen. Om allerlei redenen willen wij niet lijden. We willen een makkelijk en vrolijk leven.

Dan hoor je, als God een liefdevolle God is waarom dan dit en dat. Dat hoor je dan: waarom, waarom. Maar lijden is er op allerlei manieren. Politiek, materieel, relaties, op allerlei manieren. Vraag God niet om fair richting jou te zijn. Dan was je hier niet. Hij zorgt voor mensen, Zijn voorzienigheid. Hij doet het niet willekeurig. Hij werkt naar Zijn soevereine genade.

Petrus schrijft niet vanuit een ivoren toren. Petrus genas een man en werd verboden om nog te spreken. Hij kwam in de gevangenis. De engel bevrijdde hem. Petrus getuigde van de kruisdood van zijn vrouw. En we weten uit een andere bron dat hij op zijn kop gekruisigd is, hij vond zichzelf niet waardig net zoals Zijn meester gekruisigd te worden.

Het christelijk leven is geen picknick. Het christelijk leven is niet altijd straalblauwe luchten. Het ‘normaal’ christelijk leven is lijden. Dat moeten we tegen elkaar zeggen. Ook vandaag waar we in zitten met de beperkingen. Hoe moeten we Bijbels omgaan met lijden, vervolging en verdrukking? Ik noem het vanmorgen de zeven pilaren van het christelijk lijden. We proeven de zorg en pastorale benadering van Petrus voor de mensen.

De eerste is denk niet dat u iets vreemds overkomt. Het woord kan verrassen maar de christen is niet verrast in het leven. Mentale voorbereiding voor enig lijden in het leven. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking. Door het vuur gedood worden is het meest verschrikkelijk voor een mens. Maar wees niet verrast. Hier heb je voor getekend.

1 Petrus 5 vers 1. Getuige van het lijden van Christus. Zie je, Christus heeft geleden. En vers 10. Nadat wij een weinig een tijd geleden zullen hebben. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Petrus wijst op het lijden in het christelijk leven. Er is tegenstand van ongelovigen. Altijd is het Evangelie aangevallen, de christenen aangevallen.

Herinner je Paulus in de stad Lystre? Hij was gestenigd. Maar God wekte hem op van de dood. Als het een welvaartsevangelie was dan was daar gezongen halleluja. Maar Paulus ging direct terug naar de stad om te prediken.

Paulus met Silas in de gevangenis geworpen. Handelingen 16. In de nacht zongen en prezen ze God. Het is het normale christelijk leven. Het lijden. Het lijden is nooit een offer voor de vergeving van zonden, het is geen betaling. Onze zonden zijn alleen vergeven door het offer van Christus aan het kruis, niets anders. Het gaat over heiliging.

Het is geen fatalisme. Oefen je gedachten. Denk aan de vergeving van je zonden. Denk wat je kunt doen in deze moeilijke tijden. Wat verwacht je in universiteiten, in ziekenhuizen. Geduld. Wat verwacht je in een oorlog? Mensen gedood worden. We willen een voorbeeld. Wat je verwacht. In het christelijk leven zijn we op de leerschool van de Heere Jezus. Slaag je op die school?

De tweede pilaar is in vers 13. Verblijd u. Het is vreemd voor mij. Wat zegt Petrus letterlijk? Verblijd je constant, permanent. Tijdig en ontijdig. Onze vreugde is nooit in het lijden of uit het lijden komen. Nee, het is altijd wat de Heere doet. Wat kan Hij doen. Wat kan Hij doen als we terugkomen tot ‘normaal’ zoals we dat zeggen. We moeten verder kijken dan de moeilijkheid, de beproeving.

Petrus schrijft in vers 13 en 14 schrijft hij over het verblijden. De uitkomst is in het lijden. Alleen mogelijk voor iemand die de genade van God kent in Zijn leven. Niemand is vrolijk met geïsoleerd te zijn. Om de dood in de ogen kijken. In beperking te zitten. Vanwege het geloof, verblijd en verheug je erin! Het werkt ons geduld, eerlijkheid, karakter, geestelijkheid, volwassenheid.

Verheugd te zijn betekent niet stoïcijns te zijn eruit. Velen zeiden in de geschiedenis: ik verkies de glimlach van Jezus Christus te zien. Om Hem te lijden. Te verkiezen boven het lijden. Waarom kunnen wij ons verblijden in het lijden? Gemeenschap in het lijden van Christus. Erin delen, participeren. Filippenzen 1 vers 29 en hoofdstuk 3 vers 10. We hebben niet alleen de genade ontvangen voor de vergeving

Johannes 16 vers 32. In deze wereld zult u verdrukking hebben. Maar Ik heb de wereld overwonnen. Wees niet verbaasd erover. Hij wijst er ook op dat we zullen delen in Zijn heerlijkheid. Ons geloof wordt beproefd. Anderen zullen het zien. Het is echt. We zullen met Hem zijn. Een grote belofte gegeven bij de Heere Jezus Christus Zelf. Als een vrouw die een kind baart verdriet heeft. Maar zodra het kind geboren is en ze heeft het in handen, dan vergeet ze dat. Dat is hetzelfde met het lijden voor ons nu.

De derde pilaar is dat we door het lijden niet overweldigd worden. De Geest der heerlijkheid is met je. Niet: zal met je zijn. Maar is met je in het lijden. De drie-enige God is erin betrokken. Daniel en zijn vrienden in de moeilijkheden. Daniel in de leeuwenkuil. De Heere bewaarde hem. De Heere zal met ons zijn welke beproeving het ook zal zijn. Dit is de enige reden dat martelaren zo staande bleven toen ze gedood werden.

De vierde pilaar wijst op de juiste reden van lijden. De christen zal nooit lijden voor de zonden. Daar moet een christen nooit voor lijden. In vers 15 worden een paar voorbeelden genoemd. Dat niemand lijde als een doodslager. Als een dief. U zult niet stelen. Niet iemands anders vreugde stelen. Niet als kwaaddoener. En ook niet als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. Het woord dat hier gebruikt is bisschop. Steek je neus niet in de zaken van ander. Daar ontstaan twisten door in de christelijke gemeente.

In vers 16 gaat Petrus verder. Iemand lijdt als een Christen. De vijfde pilaar is niet te schamen een christen te zijn. Erenaam zoals Jakobus schrijft. Christen is geen nationaliteit maar een identiteit. De naam christen is een nieuwe naam. Jeremia 13 vers 33. Schaam je je dat je een christen genoemd wordt? Hij heeft Zich niet geschaamd. De Vader, Zoon en Heilige Geest schamen Zich niet hierin door ons hierin te laten delen. We leven door het geloof. Als dit Woord jou geldt, dan mag je je verblijden dat je de Koning der koningen toebehoort.

De zesde pilaar wijst erop om serieus te zijn wat heiligheid betreft en het winnen van zielen. Ongelovigen worden genoemd die het Evangelie niet gehoorzaam zijn. Vers 18: ‘En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?’.

Het woord nauwelijks betekent niet dat onze zaligheid in gevaar is. Het betekent dat het door moeilijkheden heengaat voor we in de hemel zijn. Het moet beginnen bij het werk van God. Het oordeel begint bij het huis van God. Het gaat door vele beproevingen heen. De zonden moet uit onze lichamen. God reinigt ons. We moeten onszelf veroordelen zodat we niet met de wereld geoordeeld worden. Zelfonderzoek is zo belangrijk in het christelijk leven. Hoeveel moeten we ongelovigen redden van de hel, de eeuwige verdoemenis.

Laat ik afsluiten met de zevende pilaar. Dit is een mooie! Al zou je de andere allemaal vergeten zijn, laat deze met je meegaan deze week. Vers 19. Commitment, zet je ziel in voor Hem. Dat zij hun zielen Hem als den getrouwen Schepper bevelen met wel doen. Het is een financiële term.

Vader in Uw hand beveel ik Mijn geest. Debet. Inzet, bevelen waar het vast ligt. God is een getrouwe Schepper. De getrouwe Schepper. Dit is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar staat dat God de Schepper is. Het staat er wel als een werkwoord dat Hij schept maar hier staat dat Hij de Schepper is.

Vertrouw Zijn kracht, Zijn voorzienigheid. Hoe beveel je je ziel in de handen van God? Hoe doe je dat? Door goede werken te doen. Bewogenheid, getuigen. Liefde. Voor de ander inzetten. Heiliging en gerechtigheid. Wij leggen onder neer onder de hand van de Heere en Hij bewaart je. Is dat niet vertroostend voor vandaag? Hij is de getrouwe Schepper. Hij brengt elk van de Zijnen veilig thuis.

 

Zondag 19 april 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 73 en 1 Petrus 4 vers 6 tot en met 19