In het vierde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief wijst de apostel Petrus op de geestelijke strijd die gaande is. We moeten alle beschikbare wapens ter hand nemen. Het eerste is de gedachte van Christus. Hem voor ogen hebben in het christelijk leven. Zijn lijden en sterven overdenken. Het tweede is de wil van God. Wat wil God dat ik doen zal is de vraag voor de ware christen. Het derde is de strijd tegen de zonden. Het is de genade van God als wij niet meer in de zonden leven. Het vierde is deze wereld niet gelijkvormig te worden.

1 Petrus 4 vers 1: ‘Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde‘.

Wapen uzelf voor de strijd

Er is een strijd. Voor zielen. Voor het christelijk leven. De strijd tegen de zonden. De geestelijke strijd. Neem alle wapens op. Wapens jezelf. Vergeet er niet een. De strijd voor het Evangelie. Elke gelovige is betrokken in deze geestelijke strijd.

Vers 1 gaat terug naar 1 Petrus 3 vers 17 en 18. Christus heeft voor ons geleden. Hij gaf ons dat voorbeeld. De vraag die wij onszelf moeten stellen: waar leef ik als christen niet meer voor? Waar leef ik voor op dit moment in deze wereld? Er zijn zes gedachten die ik vanmorgen wil behandelen. De vijf hoofdstukken van 1 Petrus kunnen in vijf woorden worden samengevat: zaligheid, heiligheid, onderwerping, lijden is dienst.

Alle vijf zitten erin vanmorgen. Een gelovige is iemand die de Heere Jezus Christus dient. De eerste is om jezelf te wapenen met de gedachte van Christus. De tweede de wil van God, vers 2. De derde de zonden verwerpen. De vierde afscheiding van de wereld oefenen. De vijfde is dat het oordeel komt. De zesde is dag het Evangelie altijd werkt. De kracht van het Evangelie.

Kijk naar het eerste. Als Christus. Petrus schrijft niet Jezus. Hij schrijft Christus. Zijn dienst. Voor het Nieuwe Testament was Jezus een heel gebruikelijke naam, Jeshua. In Latijns Amerika vind je dit naam ook. Ik beveel het niet aan. Maar Christus is de beloofde Messias. Hij leed. Hij leed in Zijn ziel. Ons lijden is niet als Zijn lijden. Ons lijden is nooit voor een ander. Zijn lijden was niet voor niets. Hij leed voor de zonden. Hij bracht een oplossing voor het zondeprobleem.

Als er geen zonden was, was Christus niet gekomen. We leven niet in een zondeloze wereld. We leven in een verdorven wereld. Romeinen 6 vers 11 en 12. Als christenen zijn we dood voor de zonde. De zaligheid zet ons in een andere verhouding tot de zonde.

Er was een beweging die ging voor volmaakte heerlijkheid. John Wesley hing dit ook aan. Maar aan het einde van zijn leven zei hij er niets van terecht te hebben gebracht. Volmaaktheid is voor een andere plaats. De zonde blijft maar de zonde heeft niet de overheersende macht. Er is geen excuus voor de zonde. In Romeinen 7 geeft Paulus het voorbeeld. Niet van voor hij een gelovige was. Maar als gelovige. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen. Niet wat! Maar wie? Gedankt zij de God door onze Zaligmaker Jezus Christus. Hij zaligt van de zonden om niet in de zonden te leven.

Het zijn militaire termen. Wapen jezelf met dezelfde gedachte van Christus. Strijd in je leven? Problemen. Onderdrukking. Blijdschap. Hoe gaan we ermee om? Wapen je met de gedachte van Christus. Neem Hem in gedachten. Heb je elk gevoel verloren van Gods liefde? Zie op Christus. Wat Hij aan het kruis heeft gedaan. Filippenzen 4 vers 8. Vers 9. En de God der hoop zal met u zijn.

Als ik meteen verward ben, zal ik de richting verliezen? Iedereen in dit leven is een gedepresseerd persoon. Wapen je met de gedachte van Christus. Dat helpt tegen alles. Je herinnert de Heere Jezus Christus in de verzoekingen door de duivel? Ik geef je al de koninkrijken. Behoorden ze hem toe dan? Wat deed Christus? Hij wapende zich met de gedachten van God. In de Hof van Gethsemané. Hij was zeer beangst. Bergen kwamen op Hem af. Voor Golgotha. Alleen al de zonden van een persoon zouden ons totaal omver werpen. Hij leed voor miljoenen.

Het is niet iets van yoga doen. Of transedente dingen. Of sporten. Tegen de zonden? Nee. Sporten goed voor het lichaam. Maar vrienden het gaat over je wapenen met de gedachte van Christus. Zijn beloften. De weg naar de overwinning. Ik moet me afscheiden van heel veel andere dingen om de strijd te winnen. Er zijn er velen die alles willen zonder strijd. Maar geen betaling, geen winst. We moeten bereid zijn lijden te ondergaan.

Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Het gaat over de bekering. Er is geen zondeloos leven. Maar een gelovige die zondigt die bekeert zich van de zonde. Die vraagt om vergeving. Aangedaan met de rechtvaardigheid van Christus. Als je gered bent, vertrouwd op Hem. Je bent onder een nieuw management. Nieuw team. Nieuwe coach. Nieuwe Monarch. Je bent niet meer van jezelf. Nu hebben we een nieuwe Koning. De zonden is gedood! Koning Jezus Christus is de Heerser in je leven.

Wat heb je liever? Zonden en lijden of Christus en lijden? Als je ziet hoe vreselijk het om je heen is als je de zonden lieft hebt. Als je het Woord van God hoort, dan moet je reageren. Je moet niet zijn als de Emmaüsgangers die traag van hart waren. Als u hier zo zit. We hebben allemaal problemen. De uitdagingen die deze week komen, we weten het niet. Het Woord van God zonder gebed zal zonder effect zijn in je leven.

Satan richt zich het meeste je op je gedachten. Filippenzen 1 vers 5. Zelfde gestalte als Hem. Hij is God! Wat een grote Zaligmaker hebben wij in de Heere Jezus Christus. Zorg ervoor jezelf te kennen. Je zwakheden. Je wapens. Wie meent te staan ziet toe dat hij niet valle. We moeten onszelf nooit overschatten. We kunnen niets zonder God.

We wapenen ons met de wil van God. Elke gelovige heeft zich op een bepaalt moment afgevraagd wat is de wil van God in mijn leven? Mag ik het simpele antwoord geven wat de wil van God is? Het is hier. 1 Petrus 4 vers 2. Heilig leven. In gebed zoeken naar de wil van God. Naar wijsheid zoeken in gebed. Niet kennis, wijsheid van mensen maar gebaseerd op het Woord van God. Wat je denkt bepaalt wat je doet.

Spreuken: wat een man bedenkt, doet hij. Vertel me wat je denkt, en ik zeg wat je doet. 2 Korinthe 5 vers 10. Hoe weet je de wil van God? Er zijn twee opties hier vanuit dit gedeelte. Of we leven in het vlees naar de begeerlijkheden van de mens. Dat is de eerste mogelijkheid. Of we leven naar de wil van God. Als je leeft maar de wil van God, dan ren je niet met de wereld weg. Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat je de wil van God zult weten. Moet je naar iemand gaan met geheime, mystieke ideeën? Nee nee niets of dat. We moeten ons afscheiden van de dingen van het vlees. We hebben ze in het geheel niet nodig.

Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. We spraken over het wapenen met de gedachte van Christus en ten tweede met de wil van God. Nu het derde de strijd tegen de zonde. Genoeg is genoeg. Het loopt je de keel uit. Er is geen aantal zonden die een gelovige moet ervaren hebben. Ik ontmoette mensen die in een aangrijpende staat van verachtering waren. Ik ga op vakantie en mezelf vermaken. Of iemand die hard gestudeerd heeft, afgestudeerd is en dan niet vraagt naar wat Gods wil is in zijn leven maar eerst gaat rondreizen of tot rust komen. Dat heeft niets te maken met de vraag naar de wil van God in ons leven.

Je moet je tijd gebruiken om Hem te dienen. Tot behoud van anderen. Nooit om te zondigen. Zes zonden zijn hier genoemd die door de heidenen gedaan worden. De zes zonden die hier genoemd worden zijn in ons.

De hond keert tot zijn uitbraaksel terug. Als het geen zaak van genade was, dan zouden we er ook te vinden zijn. Wellusten, meervoud. Begeerten. Hoe meer je hebt hoe meer je wilt. Drank. Bacchus hun god, niet de levende God. Voor sommige mensen is het leven elke dag een feest. Maar wat ik zei: als het niet de genade van God was, dan zouden we daar ook zijn. Dit is echt leven. De wereld denkt dat christenen niet blij zijn. Ze verstaan deze blijdschap niet.

Romeinen 8 vers 1. Als ik voor God sta geen verdoemenis. Wapen jezelf met de gedachte van Christus, met de wil van God, met de strijd tegen de zonden en met de wereld niet gelijkvormig zijn. De wereld is altijd geschokt als je niet meer gaat in het wereldse vermaak. Ik ben in de kerk, ook doordeweeks. Je bent in de renbaan met de heiligen. De wereld veroordeelt je. Maar waar het om gaat niet of je veroordeeld wordt door de mensen maar door God.

Waarom doodde Kaïn Abel? Hij zag dat Abel oprecht was en zag zijn eigen slechtheid. Dat ziet de wereld ook. Er komt een oordeel. Wapen jezelf. In het Evangelie. Gestorven aan de zonden. Levend voor God. Dat het zo is in ons leven. Dan zullen we elkaar ontmoeten in de eeuwige heerlijkheid.

 

Zondag 9 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 143 en 1 Petrus 4 vers 1-11