Het is de apostel Petrus die in zijn eerste zendbrief aanspoort om eensgezind te zijn. Een van gedachte in de gemeente van Jezus Christus. Om medelijdend te zijn, om te wenen met hen die wenen. Om elkaar lief te hebben en met innerlijke barmhartigheid bewogen te zijn. Om vriendelijk te zijn, te zegenen die ons tegenstaan en geen kwaad met kwaad te vergelden. Hoe blijven we staande in deze gevallen wereld? Goede dagen worden beloofd door God die zorgt voor Zijn kinderen. Een gemakkelijk leven is niet beloofd. Het goede leven, de goede dagen, gaat over het eeuwige leven. Die in Christus is, heeft het eeuwige leven.

1 Petrus 3 vers 8: ‘En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk’.

Staande blijven in een gevallen wereld

We leven in een gevallen wereld. En het is een dagelijks vallende wereld. Daarin staande blijven is het onderwerp. Wie wil een goed leven hebben? Plezierig. Iedereen wil dat. Maar we leven in een wereld waarin mensen voor betere posities gaan. Ook christenen kunnen daarin vallen. Voor meer en betere dingen in deze wereld.

De apostel Petrus spreekt over onze relatie en gehoorzaamheid aan de overheid. Daarna op het werk. En daarna het belangrijkste voorbeeld van de Heere Jezus Christus. Hij is gelijk aan God de Vader. Hij werd een mens. Kwam in deze wereld om te sterven aan het kruis. Waarom om de Herder en Opziener te zijn. Daarna heeft Petrus het over de verantwoordelijkheid in het huwelijk. Vrouw de man onderdanig zijn. Mannen met wijsheid bij hun eigen vrouw wonen.

Petrus geeft deze geboden in vers 8. Het christelijk geloof is een boodschap. Maar ook een expressie. Gods macht in het leven van een zondaar. Anders zou het slechts een religie zijn. De boodschap die we hebben: God kwam naar deze wereld om te sterven. Het is ook een demonstratie. Hier is een nederig man gemaakt van iemand die arrogant was. De macht van God. Geadopteerd in de familie van God. Uit genade ontvangen. Wat Christus gedaan heeft voor zondaren.

We leven in boze dagen. Maar er zijn instrumenten. Als het licht van de kandelaar schijnt, dan is er licht. Niet als het pas half brandt. Meteen heb je een getuigenis. Je hoeft niet al dertig jaar een christen te zijn. God kan je gebruiken als een instrument om iemand anders te redden.

Soms kijken we naar een gemeente en zien we het kleine aantal. Maar de beloften zijn er. We kunnen niet naar de aantallen kijken. God kan je gebruiken. Jouw kleine leven. Petrus beschrijft dit vurig voor mensen in een gevallen wereld.

Vers 8. Wees eensgezind. Heb elkaar lief. Vurig zegt Petrus het. De geboden. Wees eensgezind. Allemaal. De vroege kerk was een voorbeeld van eenheid. Romeinen 15 vers 5. Filippenzen 2. Nederigheid en eenheid gaan altijd samen. Hand in hand. Als je individualisme in de kerk ziet, dan klopt dat niet. We zijn zelf gered maar werken in de kerk samen. Komen in een plaats samen.

We geloven in de zelfde doctrine. Het winnen van zielen. Aanbidding zonder wereldse vermenging. We moeten strijden voor het geloof en staan voor de waarheid. Eenheid is geen uniformiteit. God kloont ons niet. Verschillende gezichten, talenten. We geloven niet in een georganiseerde oecumene. Vanaf Johannes 17 bidt Jezus al voor de eenheid. Het is in de lokale kerk. Efeze 4 vers 3. Eenheid bewaren. Jezus is de bron van de eenheid. De Heilige Geest werkt het. Gebaseerd op de waarheid. Een gedachte in het werk van de Heere.

Het tweede is in vers 8. Elkander lief hebben. Medelijdend. Sympathie. Zorgen maken over wat andere nodig hebben. Broeders en zusters, het is zo makkelijk om koud te zijn. Om de dingen voor jezelf te houden. Heb medelijden met elkander. Romeinen 12. We wenen met hen die wenen en verblijden ons met hen die zich verblijden. We bieden de hand. Jezus zag de mensen. Hij was bewogen met medelijden. Hij zag de schapen zonder herder.

Het is gemakkelijk om voor jezelf te leven. Vreugde maakt andere mensen blij. Het is meer vreugde te geven dan te ontvangen. De christen is gewillig te geven. Dan heb je vreugde. Dan heb je goede dagen. Betekenisvolle dagen, zingeving.

Wat is ons medelijden met de wereld? Niet sociaal medelijden met de wereld. Onze bewogenheid voor de wereld is geestelijk. We zijn niet in een sociale reformatie. Geestelijke reformatie. Broederliefde. Gemeente Filadélfia. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als je zegt God lief te hebben en je broeder die je kunt zien haat, dan lieg je. Hoe kun je God dan lief hebben die je niet ziet? Broederliefde zo belangrijk. Dit is niet iets theoretisch. Het is voor ons dagelijks. Hoe kan iemand in de christelijke gemeente zeggen niet geliefd te worden. Gebod naaste lief te hebben als onszelf. Samenvatting van het gebod.

Met innerlijke barmhartigheid bewogen. Sterke banden. We denken aan het hart. In het Nieuwe Testament zit het dieper. In de ingewanden van de buik. Medelijden en innerlijke barmhartigheid. En vriendelijk. Niet neerzien op anderen. Zie nooit op iemand neer. Op gelovigen en ongelovigen niet. Iedereen is gecreëerd in het beeld van God. Wees nederig. Verhef je niet te ver boven de aarde, betekent het letterlijk.

Trots is de oorzaak van alle zonden. De vader van de zonden. Nederigheid is de moeder van vriendelijkheid. Al deze vijf dingen in vers 8 zijn allemaal in de Heere Jezus Christus. Hij was nooit trots. Nederig. Vriendelijk tegen iedereen. Nederigheid moet je niet over spreken, dan is het weg. Als iemand tegen je zegt dat hij nederig is, ren bij hem weg. Dan is de nederigheid weg.

Hoe moeten we met kwaad omgaan? Voor velen van ons is het leven heel hard. Vers 9. De natuurlijke reactie is ons ervan afhouden. Maar zegent daarentegen. Zie nooit op ze neer. Niet op je vijanden. Heb je vijanden lief. Zorg voor hem. Zo winnen we een persoon. We geven een zegen zelfs voor de personen die het niet verdienen. Ik ontmoette mensen die meenden dat ze recht hadden om gered te worden. Niemand verdient het. God redt die het niet verdiend hebben.

Zegen je vijanden. Vanuit de samenleving. Bid voor hen. Hiervoor heeft God je gezegend. Nergens in de Bijbel staat dat God je een gemakkelijk leven hier op aarde zal geven. De vervolgingen zijn toegevoegd voor de zegen. Onderdrukking kan goed zijn. Geestelijke verrijking voor de gelovigen. Ze leden zo diep. Zo vele verdrukkingen. Maar altijd was de Heere daar.

Vers 10. Petrus gebruikt woorden uit Psalm 34 die we ook hebben gelezen. Wat ik zei: ik heb nooit iemand ontmoet die geen goed leven wilde hebben. Is het over zwemmen in aardse goederen. Is dat het goede? Is het over het leven gevuld met niets. Mensen kwamen naar de kerk en zeiden we hadden een leuke tijd. Wat is dat? Was het een geestelijke goede tijd? Petrus sprak over lijden. Hoe kan hij de dagen goed noemen dan? Het is nooit bedoeld door God om een gemakkelijk leven op aarde te geven voor de geredde mensen.

Goed leven gaat over het eeuwige leven. Oneindige dagen. Psalm 23 vers 6. In het huis van de Heere verkeren tot in lengte van dagen. Het eeuwige leven hebben. Het tweede is een leven leven voor de Heere. Elk gelegenheid gebruiken om een instrument te zijn om anderen te winnen. Te bidden voor gelegenheden. Psalm 34. Maak het vandaag onderdeel van je aanbidding van de Heere. Verhoring van gebeden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is.

Goed leven is ‘God-leven’. Het is niet materiaal. Het is niet om te pamperen. Psalm 34. Zo lijden. Verbroken van hart. Dat was nooit het doel van de zaligheid om het hier gemakkelijk te hebben. Goed leven is leven met God. Dan ben je de gelukkigste persoon op aarde. Als de dagen op aarde geweest bent, dan wacht de eeuwige heerlijkheid, in eeuwige volmaaktheid.

Vers 10. Je tong kan je dagen ruïneren. Wie zijn tong in toom houdt, beschermt zijn lichaam. De Bijbel zegt dat we rekenschap moeten geven over onze ijdele woorden. Er zijn mensen die overal grappen maken. Sommige mensen zijn er trots op die altijd uitspreken wat in hun verstand opkomt. Dat is niet verstandig. Wees voorzichtig. Psalm 141 vers 3. Dan zul je goede dagen zijn. Doe je werkelijk een goed leven leven? Staande blijven in een gevallen wereld. Eensgezind. Medelijden. Innerlijk barmhartig. Elkaar liefhebben. Niet kwaad voor kwaad vergelden. Onze lippen bewaren. Moge de Heere ieder van ons zegenen en onze getuigenis in deze wereld.

 

Zondag 8 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 34 en 1 Petrus 2 vers 21 – 1 Petrus 3 vers 12