Petrus, de apostel van de hoop, schrijft in Zijn zendbrief veelvuldig over de geestelijke hoop. Het is de ware hoop, de Bijbelse hoop die gegrond is op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Het is de hoop van christenen die niet zomaar iets wensen maar hoop waarbij ze leven. Het is de hoop die levend is, die functioneert door het werk van Gods Geest. Al Gods beloften gedaan in het Woord worden en zullen worden vervuld. Omdat God die het belooft heeft niet liegen kan. Vertrouwen op God in plaats van vertrouwen op onszelf. De gelovige leeft de Heere Jezus Christus. Hij is de grond van ons bestaan.

1 Petrus 3 vers 15: ‘Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze‘.

De reden van de hoop

Het is een woord van vier letters. Hoop. Waar hopen we op? We staan op de drempel van een nieuw jaar. We zeggen vaak het leven is hard. Teleurstelling. Twijfel. Problemen. Job 14. Het oudste boek van de Bijbel. Een man uit een vrouw geboren. De dagen zijn vol van smart. Veel waar we op gehoopt hebben vergaat.

Zonder geestelijk hoop, heilige hoop zinken we. Echte hoop. We spreken niet over een hoop in een of andere religie. Het is belangrijk om hoop te hebben. De Bijbelse hoop. De mens zonder hoop is een robot. Slechts leven voor het hier en nu. Instinctief leven. Materialistisch. Hoop is een essentie deel van ons bestaan. Iedereen hoopt op iets. Het is essentieel. Hoop is niet alles.

Het start met zaligheid. Vergeving met God. Verenigd met God, met Jezus Christus. Dat is de grond. De rest komt erbij. Liefde. Hoop. Heiliging. Geadopteerd. Hoop is niet alles. God heeft ons gemaakt en wij bestaan in relatie tot Hem. Je kunt oude literatuur bestuderen. Het was niet meer dan een wens die dichtbij was. Ik wens het. Het christelijk geloof maakt hoop robuust, substantieel. Hoop is niet iets wat we wensen maar bij leven.

Romeinen 8. Zalig gemaakt bij hoop. Gered door hoop. Gered bij de kracht van de Heilige Geest. Door het geloof. Paulus schrijft in Romeinen 5 dat de hoop niet beschaamd. Door de Heilige Geest die gegeven is. Hoop is door God die Zijn Woord zegent. Overtuiging. Verwachting. Zekerheid. Bij God die niet liegen kan en niet sterven kan.

Psalm 119. Ik hoop op Uw Woord. Christelijke hoop betekent dat alle beloften de Heere in Zijn Woord gedaan dan. Al die beloften zullen geheel en al vervuld worden. Waarom? God houdt Zijn beloften. Dit is heel belangrijk als we over de hoop spreken.

Petrus is de apostel van hoop. Johannes van liefde. Paulus van geloof. Voor de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult u Mij verloochend hebben. Jezus zag Hem aan. Hij huilde bitterlijk. Hij verloor hoop. Tranen van bekering. Jezus kwam terug bij hem. Johannes rende harder, daarom denken sommige dat hij jonger was. Ook Petrus blikte in het graf. Emmaüsgangers keerde terug. Wij hoopten dat Hij was die Israël zou verlossen. De vrouwen vertelde over dat Hij opgestaan was uit de dood.

Ik kan je over de hoop in kerkgeschiedenis vertellen. Martelaren konden zingen op de brandstapel. Ze hadden hoop. Niemand neemt het van me af. Polycarpus bijvoorbeeld. Handelingen 28. Paulus was in de gevangenis, in kettingen. Kijk naar de banden en kettingen. Maar het Evangelie niet. Vanwege de hoop van Israël. Joden en heidenen samen in de kerk van Jezus Christus.

Efeze 2. Weet je hoe je was? Hopelijk kan ik je hier mee bemoedigen. Zonder Christus. Geen hoop. Hopeloos. Onze identiteit. Maar iets heeft plaatsgevonden. 1  Petrus 3 vers 18 en 19. Een grote prijs is betaald. We waren slaven. We waren actief aan het zondigen. Maar Hij het Lam zonder vlek of rimpel. Wij zijn van de dood opgestaan. Bekering is een wonder. Onze zielen zijn opgestaan van een onsterfelijke hoop. Dat is de hoop van de gelovige. Een levende hoop. Door Jezus Christus gegeven.

Kijk naar de wereld om ons heen. Ik kom uit een derdewereldland. Landen leven bij in de afvalbakken is. Mensen kopen en kopen maar. Kinderen zoveel speelgoed dat je haast niet meer in de kamer kunt. Maar gelukkig zijn ze niet. Ongelukkig. Ze verstaan niet wat God betekent. De Bijbelse hoop bewaart je, houdt je staande. Geestelijke hoop is geen vervulling van de aardse dromen. Dat je gelukkig bent. Niet de zaligheid van zielen. Geestelijke hoop is niet het vervullen van aardse dromen.

Geestelijke hoop is vervulling van geestelijke verantwoordelijkheden. We komen niet naar de kerk om naar iemand te kijken maar naar het Woord van God. Nieuwe jaar gelukkig worden? Wat zijn onze resoluties. Ik bid dagelijks in de Bijbel en bid meermalen. Ik zoek naar gemeenschap met Gods kinderen. Het is een lichaam. Een soldaat die alleen naar het slagveld gaat is zo verloren. Ik getuig elke dag. Dit is wat is elke dag. Leren elke dag. Laat geen gelegenheid onbenut. Discipline. Van het woord van discipelschap. Heiligheid.

Heilig de Heere in je hart en wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Dit is de vijfde keer dat Petrus spreekt over hoop. Denk eraan. Welke hoop heb ik? 1 Petrus 1 vers 3. Levende hoop. Hij combineert het met de wedergeboorte, met de opstanding van Christus. Wedergeboren. Het woord wordt vaak misbruikt, ook in politiek dat iemand zegt wedergeboren te zijn maar niet het werk van de Heilige Geest kent. 1 Petrus 1 vers 21 en ook vertrouwen in hoop, hoop maakt een Bijbelse gelovige mooi. Vertrouwt niet in zichzelf maar in God.

Wat mensen zeggen? Ik geloof in mijzelf, eigen mogelijkheden. Maar geloof niet in jezelf. Petrus de apostel van de hoop. De God van hoop. Hij is de God van alle hoop. Hij is de enige God die hoop kan geven in dit leven en het eeuwige leven. Ik in u, zegt Jezus vaak. Christus in u de hoop van glorie. Is Hij in u? O ja, als je bekeerd bent van zonden en vertrouwt in de Heere Jezus.

In de straten zoek ik naar iets, het is in ons. Titus 1. Hoop in ons. Geroepen tot de hoop van het Evangelie. Hoop van Zijn roeping. De hoop van de Evangelie. Het Evangelie is goed nieuws, zoals op de Kerstdag klonk. Zelfs als de moeilijkheden komen. Hebreeën 6. Het is zeker en vast. We zijn gevlucht tot die Redding. Anker van de hoop. Zekerheid. Het anker. Het houdt je vast. Te getuigen naar andere mensen. Heilig leven te leven.

Als we alleen hopen in dit leven, dan zijn we de ongelukkigste van alle mensen. Als we zonder hoop sterven, dat is het ergste wat ons kan overkomen. Als je geen lid bent van een kerk. Geen commitment. Nooit naar een gebedsontmoeting geweest. Een vlinder die van het ene naar het andere gaat. Van het ene naar het andere gaan. Maar de gelovige leeft de Heere Jezus. Voor mij te sterven is winst. Christus is alles. Als we spreken over de hoop.

Vrees niet. Zegt Christus. Ik ben de Levende. Hij heeft de dood overwonnen. Als we een geliefde verliezen, weten we dat de geliefde die gelooft in Christus is. Moslims zeggen: Christus is een leugen. Wie zijn de andere profeten? Ze zijn allemaal dood. Onze hoop is een realiteit. Het is gebaseerd op een leeg graf en levende Zaligmaker. Het is altijd verbonden met de opstanding uit de doden. We geloven niet in reïncarnatie. Verheerlijkt lichaam, niet slechts een lichaam.

We zijn wedergeboren tot een levende hoop. We leven het nu uit. We dienen de Heere Jezus. Mijn hoop is gebouwd op niets anders dan Jezus’ gerechtigheid. Niemand kan onze hoop doden. Hoop is nooit ziek als het geloof levend is. John Bunyan zei dat. Als ik afsluit. Onze hoop gedraagt zich. Persoonlijk maken. Hoop heeft een geest. Als je hoopt in de Heere Jezus, als je Hem vertrouwt. Reden van de hoop. Het is een christelijke waarde nederig te zijn. In dit korte leven op deze wereld, in het kantoor, op de straat. Mozes was nederig persoon. Zalig zijn de nederigen van hart. Het is geen gemakkelijke taak. Nederigheid betekent dat ik mijn gedachten met voorzichtigheid houdt. Jezus Christus was nederig. Paulus schrijft aan de gelovigen. We hoeven niet hard te zijn, het is een grote zonde. Nederigheid is er hart winner. Wees bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Dat Hij ons brengt tot God. Hij is opgestaan door de Heilige Geest. Hij leed voor ons. Niet voor de hele wereld. Als je in Hem gelooft en op Hem vertrouwt. Vrees op God. We moeten nooit een struikelblok zijn voor degene voor wie we ons getuigenis afleggen.

In het getuigenis naar ongelovigen zeg nooit iets dat je later terug wilt nemen. Verblijd je in de hoop. Het zal nooit onderscheiden wordt. Geloof, hoop en liefde. Hoop de middelste. Moge de Heere Jezus je zegenen in je wandel in de levende hoop.

 

Zondag 29 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 66 en Hebreeën 6 vers 9-20