In zijn eerste zendbrief herhaalt de apostel Petrus dat Jezus de goede Herder is. Hij gaf Zijn leven voor de Zijnen. Aan de voet van het kruis zien we de lijdende Borg. “Leer mij o God Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken onze gedachten.” God die ook mens werd. Van voor de grondlegging der wereld was in Gods heilsplan bepaald dat Jezus de Zoon zou komen naar deze wereld om voor de zonden van de Zijnen te betalen. Hij die al het hout en alle bomen geschapen had, werd aan het hout op Golgotha gehangen. Een vloek geworden. Opdat zij die in Hem geloven en op Hem vertrouwen nooit meer vervloekt zullen worden.

1 Petrus 2 vers 25: ‘Want u waart als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen‘.

Terugkeren tot de goede Herder

De Heere Jezus is beschreven in de Bijbel als een herder. De goede Herder. Waarom gaf Hij Zijn leven? Dat is wat een herder doet.

Het gaat over terugkeren. Bekeren. Vertrouwen. Geloven in de Heere Jezus Christus. Waarom stierf Christus? Zijn sterven was bijzonder. Het gebeurde niet plotseling. Of door een ongeluk. Het was geprofeteerd. Honderden jaren geleden. Door heilige mensen die geïnspireerd waren door de Heilige Geest.

Gods sterven was Gods plan. Voor de schepping van de wereld. Voordat mensen geschapen waren. God zelf kwam zelf in deze wereld. In de Persoon van een man, de Heere Jezus Christus. Christus heeft alles volbracht, volmaakt volbracht. Niets mist.

Voor het goede van onze zielen. Vers 21. Christus heeft voor ons geleden. Gedragen. Dit is goed nieuws voor mij, als ik voor mezelf mag spreken. Er is maar een dood. De meest belangrijkste dood. De enige dood die er werkelijk toe doet. De gelovigen zijn in heerlijkheid opgenomen. Ze zien het aangezicht van God. Mensen die verloren zijn gegaan en gestorven zijn, die zijn in grote benauwdheid.

In de tijd van de Romeinen werden mensen gekruisigd. Maar die dag dat Jezus gekruisigd was en Zijn Geest gaf in de handen van God. Toen zei de hoofdman over honderd, de centerion, waarlijk deze Mens was waarlijk Gods Zoon, waarlijk rechtvaardig. De dood van Christus is de enige dood die er werkelijk toe doet.

Petrus verloochende Christus voor een dienstmeisje. Hij sprak eerder zo heerlijk over dat Christus de Zoon van God is. In de hof van Gethsemané hakte Petrus het oor van Malchus af. Hij wilde geen stervende Christus. Maar Jezus ging deze weg. En genas het oor van Malchus. Jezus was niet zomaar een simpele profeet. Hij is de Heere. God de waarlijke God.

Vrienden, de Bijbel zegt nooit dat Jezus slechts een voorbeeld is. Ja, Hij is een groot voorbeeld. Maar Hij is de Verlosser. Zijn verzoeningswerk aan het kruis. Wat kunnen we er van leren? Stierf hier een gewone man? Waar bent u? Zoals God aan Adam vroeg in de hof van Eden na de zondeval. Hij vraagt niet: hoe gaat het met je? Waar ben je? Gaat over de vraag waar we geestelijk staan.

Deze man aan het kruis is de zondeloze man. Hij deed geen zonden. Wie kan dat zeggen? Nee, wij niet. Wij zouden een leugenaar zijn zoals de apostel Johannes schrijft. Het kan over geen mens gezegd worden behalve van deze man. Hij is geboren uit de Heilige Geest. De Heilige, de Heilige Geest. Hij was zonder zonden.

Als wij aangevallen worden vechten we terug. In alles. Gedachten, daden, hart, zelfs in zijn tranen, Hij was geheel volmaakt. Waarom sterven we? Vraag na bij andere religies. Zoals een steen. Terugkeren naar iets anders. Nee, God maakte ons niet daarvoor. Zelfs een moslim heeft geen antwoord op deze vraag. Romeinen 6 geeft het antwoord. De bezoldiging van de zonden is de dood.

Het eeuwige leven. Hij is het eeuwige leven. Hij stierf. Het is een paradox. Voor mij en hopelijk voor jou ook. Ik wenste dat ik woorden had om je te laten zien dat zonden lelijk is. Een monster met vele gezichten. Zonden is zwaar. Vraag andere religies. Handgemaakte goden. Hoe kun je dat doen? Zo klein. God is in de hemel, wij zijn aards. Hij is eeuwig.

Christus’ dood is persoonlijk. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft. In Zijn eigen lichaam. Christus’ dood was echt. Het gebeurde echt. Ik zeg dit omdat er sommige religies zijn die beweren dat niet Christus stierf maar iemand anders. God hield het niet verborgen.

Christus was zes uur op het kruis. Duisternis voor zes uur. God kon Zijn ogen er niet ophouden. Voor se miljoenen zonden die aan het kruis van Golgotha gedragen waren. Het was niet symbolisch. Hij kon gemakkelijk een engel sturen. Iemand anders in plaats. Hij kwam zelf. Het is allemaal over Hem. Wij deden niets dan Hem verwerpen. Ik heb mijn eigen vrede. Mensen die op de straat met andere mensen spreken horen daar: ik ben oké. Wat betekent het? Je bent niet oké.

Man van smarten. Ze scholden Hem. Versmaden Hem. Bespotten. Een kroon van doornen. Waarom? Het is voor ons als we in Hem geloven en Hem vertrouwen. Wat voor dood stierf Christus? Aan het kruis. De kruisdood. De Schepper van al het hout, van al de bossen. Hij hing aan het kruis.

Aan het kruis. Het staat er niet zomaar. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout. De zonden zijn gedragen op het kruis. Christus stierf voor jou als je vertrouwt op Hem. De kruisdood, in de Bijbel, was de ergste dood. Op een buitenplaats. De lichamen werden op de hoop die altijd brandde gegooid. Daar komt het woord ghenna van. Brandt altijd. Iemand die gekruisigd werd verloor al Zijn status. Hield niet over.

Waarom werd Hij gekruisigd? Opdat onze zonden gedragen werden in Zijn lichaam. Dat we gered worden. En heilig leven. God wil je niet als een duivel naar de hemel laten gaan. Maar geheiligd. Heiliging. Een betere persoon. Een werker. Familielid. Hij werkt in je. Reiniging. Meer puur maakt. Dat je wordt zoals Hem. Geschikt maken voor de hemel.

Ik heb mijn eigen begrafenis al meegemaakt terwijl ik leef. Waar ik vandaan kwam, de eerste christen daar kwam tot leven in 1936. Moslims zeiden: je zult daarna zijn als een hond. In 1990 stierf hij. Honderden mensen kwamen. Hij stond bekend in de stad als ‘goed nieuws’. Hij leefde voor Jezus Christus.

Als Hij je gered heeft, dan is het absoluut en voor altijd. Je zonden zijn je vergeven. Het lichaam heeft zijn eigen pijnen. Menselijke dokters van deze wereld kunnen niets beginnen tegen de zonden. Maar Jezus Christus wel. Hij werkt in de ziel van een mens. De kracht van de zonden is overwinnen. Mijn schuld is betaald. Als je komt tot Hem vanavond, ben je vrij. Johannes 8 vers 36. Als de Zoon je vrijmaakt, zo zul je vrij zijn.

Wie is deze Man? Christus. De gekozene. Hij is de Koning over onze harten. De Herder. De Opziener. Hij oordeelt recht. In Zijn Zoon rechtvaardig en vrijgemaakt. Als je tot Hem nog niet gekomen bent, ben je als een dwalend schaap. Als je tot Hem komt, Hem toebehoort, dan heb je de weg gevonden. Onder de macht van de Herder en Opziener.

Als je in Hem vertrouwt, zijn jouw zonden vergeven. Je naam geschreven in het boek des levens. Als je Hem toebehoort, dan kun je zeggen: Christus stierf ook voor mijn zonden. Wat is een herder? Wat is zijn taak? Zorgen voor. Opziener. Bewaren. Dat is wat Christus doet.

Als je Hem vindt, ben je nog steeds een schaap. Maar geen dwalend schaap. Je leven heeft een groot doel en betekenis. Er zijn vele gevaren. Leeuwen. Maar Hij bewaart je. Kom tot Hem vanavond, dan zal Hij je Herder zijn.

 

Zondag 10 november 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 116 vers 1-15 en Mattheüs 22 vers 29-46