Petrus, de apostel van de hoop, roept de lezers van zijn brief en ons vandaag op om God te zegenen. Hij heeft in Zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. De erfenis is voor hen die wedergeboren zijn. Die erfenis wordt bewaard door God. Hij houdt de Zijnen vast, Hij leidt hen naar de eeuwige heerlijkheid.

1 Petrus 1 vers 3-5: ‘[3] Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. [4] Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. [5] Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd‘.

Onze onwankelbare erfenis

Petrus opent zijn brief door de loftrompet aan te heffen. Je kunt door lijden gegaan zijn in je werk. Vanmorgen misschien gekomen met teleurstellingen in mensen. Of vele verzoekingen. Het is een werkelijkheid in het christelijk leven.

Petrus schrijft aan hen die door vele verzoekingen en lijden gaan. Lijden schrijft hij. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Maakt een ongeleerde visserman een genie, de meest intelligente man in de wereld. Lees deze verzen van Petrus. Van vers 3 tot 9 is een zin. Overweldigend. Petrus is vol van dankbaarheid. Gezegend. Gezegend is God de Vader, wie is. Zegenend is. God zegenen is groot en heilig van Hem spreken.

2 Korinthe 1 vers 3, Efeze 1 vers 3. Vergelijkbaar. Er zijn dwaze predikanten die mensen gaan zegenen na de dienst als je vertrekt. Niemand kan dat alleen de Soevereine, God zelf. Hoe wel? Groot spreken van de Heere. Als je met anderen over Hem spreekt. Evangelisatie. God heeft niets van ons nodig.

Elke christen zegent de Heere. Zo is de Heere gezegd in ons. Hij schakelt ons in in Zijn almachtige werk. Waarom zullen we God zegenen? Waarom is dit gebod zo belangrijk? Petrus geeft een aantal redenen. Vers 3. Zijn grote barmhartigheid. Onverdiend voor ons zondaren. Genade gegeven. Ik ken mijn hart. Onze barmhartigheid naar anderen is zo smal. Naar anderen. We verliezen snel ons geduld.

Uit de misère getrokken, betekenis in het Frans. Dat betekent barmhartigheid. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. De dienaar zei laatst zeg niet alleen Jezus, die gegeven Naam, maar Heere Jezus. Zijn ambt. Zijn barmhartigheid is rijk en overweldigend. Onze barmhartigheid.

Heeft ons wedergeboren. Johannes 3. Zijn Naam verhogen. Jezus zei dat tot Nicodemus. U moet wedergeboren worden. Voor de bekering, voor de wedergeboorte, dood in zonden en misdaden. Maar nu. Christen. Levend. Geadopteerd. Behoren tot de hemelse familie. Opnieuw geboren? Wat betekent het of is het een slogan op de straat: ik ben een wedergeboren christen. Wat betekent het werkelijk? Of is het alleen maar een dienaar napraten.

Wedergeboorte is niet fysiek, fysieke geboorte. Ik ontmoet gelovigen die de vraag wanneer zij een christen geworden zijn, ik ben altijd een christen geweest. Niet waar. Niemand geboren als een christen. Of iemand: ik was een christen en nu niet meer. Kan niet. Wedergeboren is niet hetzelfde als religieus man. Zoals Paul. Petrus. Nicodemus. Groot man en wist veel. Maar toen Christus hem zei dat hij opnieuw geboren moest worden, toen wist hij het niet. Er zijn veel religies. Het is niet door godsdienstig te zijn. Het is ten derde ook niet door trainen, leren. Het is niet bij educatie. Van de ene studie naar de andere. Nieuwe geboorte is niet bij goede werken. Niet bij de doop. Of mensen die zeggen ik ben terug in de kerk dus een christen. Is niet zo.

God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet door manipulatie van een dienaar. Wij roepen niet onszelf. Gods Heilige Geest werkt dat. Het wordt geschonken. Wat wordt gebruikt? Het Woord van God. Geloof door het gehoor. Je kunt het niet winnen. Niet voor betalen. Niet voor werken. Het wordt gegeven.

Heilige Geest activeert twee dingen: bekering en geloof. Eerste negatief. Over de zonden. En het geloof vertrouwen in Jezus Christus. Niet uit elkaar halen. Twee vleugels. Twee kanten van dezelfde medaille.

Wedergeboren tot een levende hoop. De hopende. Verlies je hoop als christen, zing dan. Jezus Christus de levende hoop. Petrus de apostel der hoop genoemd. We hebben hoop omdat Christus uit de doden opgestaan is. Ik daag iedereen uit om in een andere religie met een opgestane Heere, hoop te komen. Bestaat niet.

De opstanding van Christus is het hart. De brug tussen de aarde en hemel. Christus is uit de dood opgestaan op de derde dag. Zondaar in zichzelf dood. Iemand die zegt een christen zegt te zijn maar deze hoop niet kent, is geen christen.

Christus heeft Petrus geroepen. Toen Jezus Hem verscheen rende hij naar Hem toe. Of de twee op weg naar Emmaüs. Ook daar de levende hoop. Christus verscheen aan Petrus. Levende hoop. Als we alleen op het Woord hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als er niets meer is, dan de ellendigste. Geen hoop is ernstig maar veel erger is geen hoop in het sterven. Geen levende hoop. Spreuken 7 vers 11 en Spreuken 14 vers 32. Als je voor Jezus staat op de oordeelsdag, wat heb je dan? De levende hoop? Het bewijs is Zijn opstanding uit de dood.

De nieuwe geboorte komt met zekerheid. Erfenis. Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Cruciaal. Slaven handen geen rechten in die tijd. Geen erfenis. Wij slaven in de zonden van natuur. In de Bijbelse tijd was de erfenis van Joden een stukje land. Hebreeën 11. Onze hoop? Erfenis, stad, land gebouwd niet met handen gebouwd.

In sommige moslimlanden verlies je bij je bekering tot het christelijk geloof je rechten. Erfenis. Geen zoon meer van je, zei een moslimvader. Hielden een begrafenis. Je ouders kunnen je veel geven. Huis, auto, ring, goud en zilver. Te klein. Deze erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons is veel groter. Het is niet te zeggen. Geen vuur kan er tegenop. Bezittingen op aarde kunnen verloren gaan.

Alles in deze wereld is slechts voor een korte tijd. Verwelkt. Cassettebandje niet meer gebruikt. Cd’s niet meer. Computers zonder Cd-speler. Smartphone is zo ‘smart’ niet.

De Bijbel is onveranderlijk. Kan niet gemanipuleerd worden. God geeft in de 66 boeken Zijn wil. God is zelf onveranderlijk. Zijn Woord ook. Het is geen vals goud. Het kan beproefd worden. Zonden verderft. Onze lichamen worden ouder. De wereld doet er alles om dat tegen te gaan. Zelfs in de Griekse mythologie dachten ze dat er eeuwige bloemen waren. Is niet zo.

Maar deze erfenis is altijd nieuw. Dood kan het niet raken. Onverwelkelijk. We zegenen de Heere omdat Hij ons een levende hoop gegeven heeft in Christus Jezus. Het is de erfenis. De zekerheid van de erfenis. Het zal nooit saai zijn. Nieuwe auto wordt saai op een gegeven moment. Mensen met een stad ook. Na een jaar, twee jaar.

Maar deze erfenis bewaard in de hemel. De erfenis is voor jou. De uitverkorenen. Voor degenen die gered zijn. Bewaard in hemel. Satan heeft er geen toegang toe. Zonden niet. Het is niet in een gesloten doos. Nee het is in de hemel. Het is bewaard voor jou. Is dat niet bijzonder?

Die in de kracht Gods bewaard wordt. Hij bewaard de erfenis en ons. Het is een militaire term. De satan test ons elke dag. Veel energie heeft hij om ons aan te vallen. Maar God bewaard ons. Hij houdt ons vast terwijl we dagelijks aangevallen worden.

Vier dingen bewaren ons. De kracht van God. Almachtige kracht. Zeg nooit: maakt niet uit hoe ik leef, God bewaard. Die is niet bewaard. Achteruitgang start als je hierbij weg gaat. De tweede is bewaard worden door het geloof. Tot de zaligheid is de derde. Die zaligheid komt uit in zijn volheid.

God heeft je nooit beloofd te bewaren van ongelukken, van werkeloosheid, weg te houden van aanvechtingen en beproevingen. Maar wel: Ik bewaar je tot de zaligheid. Tot de volheid binnenkort. Wat een reden hebben wij om de Heere te zegenen, Hem lief te hebben.

We zegenen Hem omdat Hij ons het nieuwe leven gegeven heeft, de erfenis beloofd heeft en die voor ons bewaard. Waarom zijn we nog op aarde? Om getrouw te dienen. Tot behoud van zielen van mensen om ons heen. ‘Gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten’.

 

Zondag 3 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle London – Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 1 vers 3-5