Aan het einde van zijn eerste zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe schrijft de apostel Paulus een laatste getuigenis. Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha! Dit is niet intolerant maar vol van liefde. Voor wie in Christus gelooft, is de vervloeking weggenomen. Buiten Hem is er geen leven. 

1 Korinthe 16 vers 22: ‘Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha!‘.

Een vervloeking

De betekenis van de titel is hoe te voorkomen een vervloeking te zijn. Wat een krachtige conclusie is dit van de apostel Paulus aan het eind van de brief. Iemand schreef het voor hem op. De laatste inkt. De laatste woorden. Misschien is deze man wel kort voor zijn sterven. Met zijn eigen hand geschreven. Het staat te midden van de liefde van Christus.

Sommige predikers preken hier niet over. Om mensen niet bang te maken. Maar het staat in de context van de liefde van Jezus Christus. Zoals de hele brief. Het is niet om je te bedreigen, maar vol van genade. Het is als het ware dat Paulus zegt: zie je het gevaar. De waarschuwing. Voor je ziel.

Zoek in je hart, diep van binnen. Laat geen hoek, geen deel van je leven, ziel, niet aangeraakt zijn. Wie schrijft hier, wie geeft deze laatste getuigenis. Paulus schreef het. Hij die vol van zichzelf was. De vervolger van de gemeente van Christus. Hij werd een vertegenwoordiger van het Evangelie van Jezus Christus. Hij werd een prediker. Hij was zo tegen het Evangelie. In Handelingen 8 lezen we over zijn bekering.

Nu komt hij tot de woorden: indien iemand die de Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Romeinen 9. Hij noemt het. De mensen werden een vervloeking. Misschien denk je: in onze zo tolerante wereld wat zijn dit een intolerante woorden. Dit zijn de meest tolerante woorden.

1 Korinthe 13. Zelfs ongelovigen lezen bij een bruiloft of begrafenis dit hoofdstuk terwijl ze er niets van begrijpen. Indien iemand de Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Dit is niets intolerant. De apostel van de liefde schrijft het. 1 Korinthe 16 vers 14. Laat alles met liefde gebeuren. Zie hoe H in eindigt in vers 24. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.

Dit is een gevaarlijk vers. Niet over preken?! Kan ik je van gedachten veranderen? Dit is vol van liefde. De onvergeeflijke zonde als je de Heere Jezus Christus verwerpt. Je zult niet alleen eeuwige straf ontvangen maar ook verwerping. Verbanning. God wil niet dat de zondigen omkomen. Hij wil dat niet. Wij die God haten. Die Hem verwierpen. Maar Hij wil dat niet.

Vervloeking komt voor in het Nieuwe Testament. Een vloek. Hier staat vervloeking. Dit is van groot gewicht. Ik ben in gevaar. Ik moet iets doen aan mijn ziel. Vraag God om je helpen. Ik heb vier onderwerpen als je ze zo kan noemen. Ze zijn in het vers. Indien iemand. Man, vrouw. Indien iemand. Er zijn geen uitzonderingen. Als er iemand is die luistert of hier zit. We zijn allemaal gebonden. In de wereld zeggen ze ik ben vrij. Nee, het is een grote leugen van de duivel.

We zitten allemaal gevangen. We zijn allemaal onder de macht van zonden en dood. Hebt de wereld niet lief en de dingen van de wereld niet want ze zijn tegen de wet van God. Ik zeg het meest vriendelijk: je zit in de gevangenis. Ik koop dit en doe dat. Ik ben vrij. Nee, je kiest altijd wat zonden is.

Er is een nieuwe geboorte nodig. Met de hulp van God. Als je de Heere Jezus Christus niet kent, dan is er een zware schuld. Ik kan niet zeggen hoe zwaar het is. Hoeveel tonnen. Er zijn mensen die zwaarmoedig zijn in deze wereld. Vrijgemaakt. Dan kun je zien waarom de mensen zich gedragen zoals ze doen.

Als je al de krachten in het universum opneemt, die kunnen de zwaarte niet op nemen. Romeinen 3 vers 23. We zijn allemaal zondaren. Niemand kan voor God staan en zeggen ik verdien Uw aandacht. Nee, niemand kan dat. Als indien God niet liefheeft. Of gelooft. Galaten 5 vers 6. Liefde werkt door het geloof. Dat is de eerste stap.

Je hoort mensen bij evangelisatie zeggen ‘ik heb Jezus, ik heb Hem lief’. Nee, je hebt Hem niet omdat je niet in Hem gelooft, op Hem vertrouwt. In Hem geloven. Diep verbonden in het diepste. Aankleven. Verbinding. Dat is de betekenis van het Woord. Als je de Heere niet liefhebt, wat betekent dat? Dan heb je jezelf lief.

Als je de Heere liefhebt, dan haat je je jezelf. Een monster voor God. Mensen zeggen: je noemt me een monster. Nee, ik ben een monster. Mensen willen dat niet horen. Als iemand Paulus niet liefheeft. Nee, dat staat er niet. Als indien iemand niet de Heere Jezus Christus liefheeft. Liefde is nu lust, gemak, begeerte. In de Bijbel is niets van dat. Liefde is niet een emotie maar een beweging.

De grootste uitdrukking is voor ons geopenbaard aan het kruis van Golgotha. Voor elke persoon die niet gelooft in de Heere Jezus Christus, die verdoemd zichzelf. De liefde is het eerste gebod. Hem liefhebben met al je verstand, hart, kracht. Is dit iets emotioneels? Nee, dat is niet emotioneel. Hem liefhebben is in Hem geloven.

Johannes 14 vers 22. Als je Mij liefhebt, gehoorzaam Mijn geboden. Als je uit God was, had je de Heere Jezus Christus lief. Psalm 2 vers 11 en 12. Kus de Zoon. Heb Hem lief. Heere, wees mij genadig. Zonder interventie van u gaat ik rechtstreeks naar de hel. Hij toont wat liefde is, sterker dan de dood. Hoe weten we over de liefde? Romeinen 5 vers 8. Toen we zondaren waren, Christus voor ons stierf. Wat heb je het meeste lief?

Ik moet tot het derde element komen. Indien iemand. Dat was het eerste. Niet liefheeft. Het tweede. Het derde de Heere Jezus Christus. Hij is de Medicijnmeester van de zielen. Kun je een reden geven waarom je de Heere Jezus Christus niet liefhebt? Storten als een kaartenhuis in.

Er staat niet: indien iemand niet liefheeft Jezus. Zoals de Paus. Die met een glimlach over iedereen ziet. Universalisme. Nee, als je ziet op Hem, dan is er de heilige kus. Niet alleen Jezus maar de Heere Jezus Christus. Hij is de Almachtige God. In Hem woont de Godheid, zegt de Bijbel.

Hij kwam voor zondaren. Hij is de Verlosser. De Advocaat. Als je tot Hem komt, Hij redt je. Kom tot Hem. Je verliest niet. Je komt tot Hem, je noemt Hem de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste teken van bekering van een persoon. We roepen je niet op om in een kleine Jezus te geloven.

Moslims zeggen: Christus was een profeet. Nee, Hij is de Heere. Kijk naar het laatste element: een vervloeking. Verdoemd. Dit is de sterkste veroordeling voor een persoon in deze wereld. Zelfs kinderen, als je de Heere Jezus Christus verwerpt, een rivier van vuur. Ik kan het je niet uitleggen.

Steden verdorven. Iets dat vervloekt was. We lezen het in de Bijbel. Iets van God wegnemen. Ze werden direct gedood. Het goede nieuws voor ons allen: die vervloeking is weggenomen voor allen die vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Maranatha. De Heere Jezus Christus komt terug. Als je Hem verwerpt, zul je drinken uit het rivier van vuur.

Niet Hem liefhebben, is een misdaad. Je veroordeling staat voor God. Zie je als je de Heere Jezus Christus vertrouwt? De vervloeking is opgegeven. De vervolger werd een prediker, zoals Paulus. De Zoon van God stief voor mij. Je kunt dat zeggen omdat je in Hem vertrouwt. Ik heb eeuwig leven. Kom tot de Heere Jezus Christus. Plaats je leven in de zorg van de Heere Jezus Christus en Hij zorgt voor je. Zoek Hem nauwgezet, en je zult Hem vinden. Hem verwerpen is de vervloeking. Maar er is ook de zegen. Mattheüs 25. Kom in u gezegende in het Koninklijk van Mijn Vader. Dat is de zegen.

 

Zondag 16 mei 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 2 en Mattheüs 25 vers 31-46