Paulus benadrukt dat Christus een vloek geworden is. Hij heeft onze plaats ingenomen. Want zijn niet in staat om de wet van God volkomen te houden. Wij kunnen God niet behagen met onze werken. Er is alleen zaligheid te verkrijgen door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.

Christus een vloek geworden

Galaten 3 vers 10-14: ‘[10] Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. [11] En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. [12] Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. [13] Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. [14] Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof’.

Toen ik opgeleid werd om te onderwijzen jaren geleden kreeg ik lessen over hoe mensen te onderwijzen. Noem mensen nooit dom. Ook al zijn ze het, noem ze nooit dom in het openbaar. Achter de deur werd het wel gezegd. Iemand was een goede zwemmer. Hij had ‘lucht’ tussen zijn oren. Werd dom genoemd maar had net een wedstrijd gewonnen.

Er zijn tijden dat je moet zeggen wat je denkt. Een ander voorbeeld toen ik de A-klas deed. Met lunchtijd. Wat mij bewaarde van boosheid.

Waarom vertel ik je dit? Paulus noemt in Galaten 3 vers 1 de Galatiërs dwazen. Zoals we vanmorgen zagen ze luisterden naar anderen met een ander evangelie. Je moet weten wat het echte Evangelie is.

Galatië. Provincie. Nu Turkije. Evangelie kwam daar door Paulus en Barnabas. Lystre, Derbe. En kan zijn dat de brief daarheen ging. Er waren die het valse evangelie brachten. Paulus was zo geraakt bij dit omdat hij wist wat de impact op mensen was vanuit zijn eigen gemeente in Anthochië waar Paulus en Barnabas waren.

Petrus zocht uit wat de Joden en heidenen samen konden doen. Kwamen samen. Zelfs bij elkaar komen in de huizen om te eten. Petrus ging erop in. Groep van buitenstaanders kwamen in. Judaïsten. Joodse beheerlingen en ook Barnabas scheiden zich af. Niet twee maar een kerk.

Paulus moest Petrus berispen. Er is een echte kerk. Met Joden en heidenen. De heidense bekeerlingen waren verward over wat zij moesten doen. De vraag die Paulus stelt is het Christus alleen of Christus plus de wet, plus de besnijdenis? Ik wil hier naar kijken in de verzen tien en elf over de vloek van de wet. En dan verzen 13 en 14.

Deuteronomium 27. Als je probeert God te behagen door de wet te houden, dan ben je een vloek. Want je kunt dat niet zoals het God van je vraagt. Wat de Judaïsten deden was de wet volkomen houden.

Christus heeft volledig vervuld wat de heilige God eist. Paulus zegt dat je de wet van God niet kunt houden door wat jij zelf doet. Habakuk 2. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat was de mottotekst van Luther. Je kunt God niet behagen met je eigen gerechtigheid.

Wat Paulus zegt het kan niet zijn Christus plus iets. Paulus komt deze mensen en zeg begrijp het belang van het werk van Christus.

Er zijn mensen die denken God te kunnen dienen door het beste wat zij kunnen. De realiteit is dat onze best niet goed genoeg is om te voldoen aan wat de heilige God eist. Wat Christus deed tweeduizend jaar geleden. Wij geloven dat Christus de prijs betaalde voor alleen die in Hem vertrouwen.

Als jij hier bent of de dienst volgt, je kunt God niet behagen met je eigen inspanningen. Maar alleen door in Christus te geloven. Voor sommige christenen is het Christus plus iets. Wij zijn mensen van dit of dat moet het zijn. Als je dit of dat niet doet ben je niet gered. Wij kunnen dat niet zeggen. Het behoort aan God toe.

Een man kwam naar de kapper. Ik wil een christelijk kapsel hebben. Als je dat niet doet voldoe je daar niet aan. Maar er staat niet in de Bijbel dat je niet zonder pak mag komen op zondag. We hebben regels. We moeten oppassen niet met een regels te komen. Het is Christus alleen.

Doe wat je verteld is of je zult worden gestraft. Dat is de wet. Sommige zeggen dat is wreed. Maar dat was met de wet van Mozes. Als je de wet van de heilige God. Paulus zegt je kunt God niet behagen met wat je doet. Je bent een vloek.

Christus verzoend ons. Bevrijd. Ons redden. Uit de slavernij van de zonden. Christus deed dat door een vloek te worden voor ons. John Stobb: de uitdaging van dit gedeelte, we moeten nederig naar het kruis komen, we zullen rechtvaardiging ontvangen door God Zelf.

Christus was zonder zonde. Die volkomen de wil van de Vader heeft gedaan. Hij kwam om de zonden om Zich te nemen. Ik kan dat niet klein krijgen, niet begrijpen. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan een kruis. Als een persoon geëxecuteerd was, werd het lichaam daar bewaard om te laten zien dat zij een vloek waren. Deed was wat Christus kwam doen. De Zaligmaker. Hij droeg de vloek. Hij was een vloek gemaakt voor ons.

Wat is de consequentie voor ons? Abraham was de patriarch. Abraham’s rechtvaardiging was niet door de juiste handelingen maar door het geloof. Abraham had een vrouw die op leeftijd was gekomen. En God zij je zult een kind krijgen, nageslacht. Abraham geloofde en het is hem tot rechtvaardigheid gemaakt.

Wat maakte hem juist was het geloof in Christus. Al de volken op de aarde in het gezegend. Daar zien we het Evangelie dat je jezelf niet kunt redden. Maar door Christus die kwam en bevrijdde. Er is maar een manier om Gode te behagen. Als je de Zaligmaker niet kent, alleen Christus kan God behagen.

Als wij belijden dat we onze zonden belijden, rechtvaardigheid bij God. Vrede met God en een thuis in hemel voor alle eeuwigheid. Ik bied die Zaligmaker aan vanavond: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered zijn.

 

Zondag 26 juni 2022 – Bethany Baptist Church Bangor Northern Ireland – Ian Wilson – Schriftlezing Johannes 1 vers 1-18 en Galaten 3 vers 10-14