De apostel Paulus is verbaasd over het feit dat de christenen in Galatië zich zo snel hebben laten verleiden door dwaalleraars. Ze brachten een ander evangelie. Niet Christus en Zijn offer als de enige grond voor de zaligheid. Daarin zijn ware boodschappers te herkennen: hebben ze Christus in zich of volgen ze hun eigen inzichten?

Galaten 1 vers 4: ‘Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader’.

Naar wie luistert u?

Het verhaal wat ik vertel is echt gebeurd. Dat betekent niet dat het andere wat ik vertel niet waar was. Het stond in een krant in Noord Ierland. In een bulletin stond een oproep dat de vuurtoren verplaatst zou worden Voor woensdag 1 april. Mensen geloofden het en gingen er heen. We zijn hier om gedag te zeggen. Het was een april grap. Nee, we hoorden het op de radio.

Ik las in het nieuws dat voor de meerderheid van de jongeren het nieuws komt van sociale media. Meest TikTok. Ik moet zeggen dat ik niet wist wat het was. Van Wikipedia. Met de vele complottheorieën vandaag de dag. Relevant voor dit gedeelte vanmorgen: naar wie luisteren we?

Paulus schrijft naar een specifieke groep en zegt naar wie luister je? Wat we weten dat het Evangelie naar Galatië kwam. Er is een klein gat tussen Paulus die schreef aan Galaten en daar kwam.

Paulus schrijft aan hen en de vraag is wat was het? Er kwamen dwaalleraars. De ondermijnden de boordschap bracht. Uit Athene. Paulus noemde het een ander evangelie. Hij sprak er de vloek over uit. Wat mensen direct brengt onder het oordeel van God.

Het waren Judaïsten. Niet dat alleen het geloof in Christus en Zijn offer genoeg was. Maar ook de ceremoniën houden. Paulus kwam daar meende ze scherp te moeten vermanen. Paulus is verbaasd dat ze zo snel afgevallen waren van de boodschap die hij gebracht had.

Het gaat om de zaligheid door het geloof in Christus alleen of dit en nog iets erbij. Paulus corrigeert hen. Er zijn twee punten. De eerste de autoriteit van wie spreekt. Dat moeten ze verstaan.

Deze mensen kwamen naar Galatië en zeiden Paulus kan niet een man zijn zoals hij zegt te zijn. Zoals Johannes. Petrus en Jakobus. Hij ging naar Jeruzalem en werd het verteld. Maar dat is niet het complete Evangelie. Paulus moest zijn autoriteit verdedigen.

Paulus, een apostel. Niet door mensen maar door God de Vader. Niet dat ik deze titel geclaimd heb. Of een kerkverkiezing en hem tot apostel verkozen. Nee, van God de Vader. Deze dingen zijn herkend in de wonderen gedaan onder de heidenen en als ik met hen ben.

Paulus zegt: wie geloof je, die eigen boodschappers zijn of van degene die een apostel is van de opgestane Christus? Door de wonderen bewezen dat God is met hem. Als we naar deze dingen kijken moeten we erkennen dat we dit zien in de wereld.

De zaak dat hij een apostel is. Letterlijk uit het Grieks: gezonden. Spreken in naam van de ander. Toen ik jaren geleden leefde naast de weg, bij een school, de residentie was druk in de ochtend en middag. Ik kwam daar om een boodschap te brengen. Wat ik zei en niet zei. Ik was daar om mijn baas te vertegenwoordigen. Wat ik over hem zei.

Dat is ook zo met de apostelen. Boodschappers, net als Johannes, Petrus en Jakobus. Ander woord voor een apostel een boodschapper. Barnabas. Silas werd dat genoemd. Timotheüs een apostel genoemd werd. Deze mensen hadden gaven ontvangen. Boodschappers van de verkondiging van het Evangelie.

Toen Paulus stierf kwam de tijd van de apostelen ten einde. Maar in elke tijd mensen gaven ontvangen om die boodschap te vertellen. Ook vandaag mensen die gaven ontvangen hebben om de voorganger te zijn. Ook hier, een man geroepen om hier de voorganger te zijn. Niet om hem te dienen, maar te ondersteunen.

Het tweede is dat die boodschap aangevallen werd. Wat Paulus doet is in een notendop aangeeft wat het Evangelie is. Vers 4-5, Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader. Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Christus kwam om de zonden weg te nemen. Als je het kruis wegneemt houd je niets over. Niet de werken van mensen. Nam de relevantie weg van wat Christus deed aan het kruis. We kunnen niets toevoegen aan het Evangelie van God is. Allen hebben gezondigd. Christus gaf Zichzelf voor de zonden. Dat zondaren verzoend kunnen worden met God voor alle eeuwigheid. Als mensen dat niet brengen zegt Paulus negeer hen, ze zijn een vervloeking.

Hij kwam om te redden. Als je die definitie neemt van het woord gered. Dat is dan een situatie waar je jezelf niet kunt redden. Die zwemmer die naar de bodem zakte. Die moest gered worden. Anders gestorven. Dat is de boodschap van het Evangelie. Christus moest ons aan het kruis verlossen.

Petrus was in de gevangenis. De engel kwam daar. Petrus kon niets doen. Maar door de kracht alleen bevrijd worden, God kon dat alleen. Met de koning Nebukadnezar. Sadrach, Mesach en Abednego. Alleen door God konden ze gered worden.

Door de tegenwoordige kwade tijd. Wanneer Christus stierf het kleed van de tempel scheurde. Die satanische tijd is daar. Totdat de duivel finaal onttroond is.

We zijn onderdeel van een andere tijd zegt Paulus. In de wereld maar niet van de wereld. We kijken uit naar die vervulling van de tijd om met Hem te zijn in de eeuwigheid.

Als Gods volk voor hem te leven. De eeuwigheid die komt. Het was Gods wil dat de eeuwige Zoon zou sterven. De tuin van Gethsemané: niet Mijn wil maar Uw wil geschiede. De boodschap voor Hem nog niet kennen in Zijn zaligmakende genade: alleen door het geloof in Jezus Christus. Dat is de enige weg.

Paulus noemt het een ander evangelie. Je moet verstaan dat deze mensen leven onder een vervloeking. Leiden je een andere weg. Zijn onder het oordeel van God. Paulus zegt dat zelfs als ik dat zou brengen. Je moet luisteren naar de boodschap van God.

Dat we in een tijd leven van gevaar voor gelovigen in de Heere Jezus Christus. We hebben toegang tot content waar we nog nooit informatie tot onze beschikking over hadden. Je kan Google alles vragen. Misschien dezelfde ervaring als ik tijdens de lockdown. YouTube. Het ziet er zo goed uit, praat zo goed.

Dat we naar de verkeerde dingen luisteren. Zelfs de liederen waren we naar luisteren. God gaf ons dit Boek en het licht van de Heilige Geest. En zo bewust zijn als anderen een ander evangelie brengen. Paulus zegt die zo snel na hun bekering afgedwaald zijn.

Versta wie tot je spreekt. Is het met Christus in zich? En als het een andere prediking is, dan zijn het predikers van een ander evangelie. Zo een waarschuwing vanmorgen: waar luister je naar en lees je? Laat je leiden door een ander evangelie of laat je je leiden door het Woord van God? Ik hoop dat dit een aanmoediging is.

 

Zondag 26 juni 2022 – Bethany Baptist Church Bangor Northern Ireland – Ian Wilson – Schriftlezing Psalm 68 en Galaten 1 vers 1-10