De oproep van de apostel Paulus klinkt om alle dingen te onderzoeken. Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Dat gaat onder andere over wie God is, wat Gods Woord ons leert, wat aan informatie tot ons komt, wat de zonden en de gevolgen daarvan en wat de zaligheid betreft. 

1 Thessalonicenzen 5 vers 21: ‘Beproeft alle dingen; behoudt het goede’.

We hebben er de vorige keer naar gekeken maar nog niet alles behandeld. Beproeft alle dingen. We zien dat de instructies van de apostel van de ene in de andere lopen.

Dat wij één zijn. Hebben de Geest. Slaat speciaal op de leraren. Het is speciaal door het onderwijs uit het Woord dat Gods Geest werkt. Blust de Geest niet uit. Door de dwaasheid van de prediking. Dat is hoe de Geest werkt. Om te overtuigen, om mensen op te bouwen.

Blust de Geest niet uit. De korte Catechismus geeft het, net als de Schrift natuurlijk, nummer 98. Overtuigt. Werkt. Daarom de Geest niet uit te blussen. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Alle onderwijzen die ze hoorden. Van de Bereërs. Wijzer dan die van Thessalonicenzen. Omdat ze de Schriften onderzochten. Vuur dat het metaal beproefd.

Zo het Woord van God. Zuiver bedroefd. Wij dienen te beproeven. Psalm 19. Gods wet is volmaakt. Beproeft alle dingen wat we horen uit de Schrift. Dat als eerste. En dan als tweede wat we horen in de wereld. En het derde om onze relaties in deze wereld te onderhouden. En als vierde de zonden te beproeven en het effect. En als vijfde de Zaligheid is in Christus Jezus. Dat kunnen we beproeven.

We kunnen beproeven wat in de Schrift is. En wat we horen over de Schrift. Dat is onze plicht. Er zijn verschillende leerstellingen. Zo ook bij de Thessalonicenzen. De leer die ze brachten. Dat is op verschillende plaatsen dat de apostel Paulus waarschuwt voor valse leraren. En de apostel Johannes.

De Bijbel is vol van onderwijs voor ons. Maar er zijn fundamentele leerstellingen. Om die te beproeven. Er zijn in de geschiedenis grote afwijkingen zijn van de fundamentele leerstellingen in de Bijbel. En kleinere. Door Gods genade alle dingen te beproeven die we horen.

Leer overeenkomstig godzaligheid. Zijn Eeuwige wezen. Heiligheid. Zijn rechtvaardigheid. Volmaakte rechtvaardigheid. Zijn almacht. Dat is een van de grote leerstellingen in de Bijbel. In de schepping. Dat God schiep door te spreken. En de val van mensen. Dat God omdat Hij rechtvaardig is Hij de zonden moet straffen met eeuwige straf. Dat Christus de Zaligmaker kwam om zondaren te redden. Door Zijn Heilige Geest werkt. Dat de Heere Zelf het Woord geeft.

De noodzakelijkheid van geloof. Dat we verlost zijn van onze zonden door het geloof in Christus. Dit zijn fundamentele leerstellingen. We horen veel in ons leven. Voor de jonge mensen hier. Je zult meer horen van waarheid. Maar al deze dingen moeten beproefd worden door de leerstellingen van het Woord van God.

Het is slechts een lijst waarin een aantal dingen genoemd zijn van de fundamentele leerstellingen. Er zijn er meer te noemen. Niet gezegd dat wij de uitputtende lijst hebben. Maar alles beproeven aan deze fundamentele leerstellingen. Dat we niet afwijken. Naast het onderwijs van God horen we veel andere dingen. Beproef alle dingen.

Alles wat we horen in de kerk. Wat we horen in de school. Wat we horen van de media. Of van die die grote ontdekkingen hebben gedaan. Over hoe de wereld is ontstaan. En hoe de wereld eindigt. Onderwijs over wat het einde is van de wereld is. Er is zonder twijfel veel te leren. Argumenteren. Wetenschappers die zich erin verdiepen. Maar breng het terug naar het Woord van God.

Van alles wat we horen in de wereld. Een wereld die God vergeten heeft. Die niet rekent met wat God zegt in Zijn Woord. Een wereld die zich inbeeldt dit alles aan te kunnen zonder de eeuwige Schepper. Die de wereld maakte in zes dagen. Alle woorden die tot ons komen ten aanzien van mannen en vrouwen. Een geest die uitwerkt zonder God.

Een samenleving die over ongeveer 100 jaar begint te twijfelen aan de oorsprong van mannen en vrouwen. God schiep in de beginne man en vrouw. De lens van onze huidige samenleving presenteert de ‘waarheid’ als dat die moet geaccepteerd worden. De duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Het Woord van God is het uitgangspunt. Niet weg van dat onderwijs. Mensen zijn dan aan zichzelf overgeleverd. Paulus schrijft het aan Timotheüs dat in de laatste dagen mensen afwijken van de waarheid. Er zijn leerstellingen die mensenzielen vernietigen. Vrede en vrolijkheid in de samenleving. Maar beproef alle geesten, geloof niet alle geesten. We moeten bewust zijn dat er verleiders zijn.

En het derde dat we anderen raken. We zijn in de wereld en onderhouden contacten met anderen. Dat is een positief gebod. Zout en licht te zijn. Wij hebben het onderwijs uit het Woord. Dat betekent dat met allen waarin wij mee in contact komen, zout en licht zijn. Zijn we dat zelf? Als we dat niet zijn, waarom niet?

We hebben anderen te beproeven. Met wie we in contact komen. Voordat we vriendschappen vormen. Dat heeft een invloed op ons leven. Voor het goede of slechte.

Niet per se dat zij geloven wat wij geloven maar we proberen het algemene punt te maken. We zijn onze vrienden? Onder wiens invloed we onszelf plaatsen. Als eerste moeten we onszelf oordelen. De Heere plaatst het voor ons: dat we niet met de wereld geoordeeld zullen worden. In de wereld maar niet van de wereld.

Beproef alle dingen. Eerlijkheid of niet. Zijn anderen te vertrouwen of niet? Invloed die anderen hebben op ons. Hoe worden we beïnvloed? Soms moeilijk om objectief te zijn hierin. Beproeven onszelf door anderen te beproeven.

Deze beproeving leidt tot voorzichtigheid en zorg. Hoe is onze relatie met een ander? Natuurlijk hoe meer we met iemand zijn, hoe meer invloed dat op ons heeft. Slechte communicatie heeft een slechte invloed. In ons werk. Beproeft alle dingen.

Beproeft alle dingen als het gaat over zonden. God leert ons wat zonden is. Wat God haat. Tegen Gods wet. Gebrek aan verbondenheid. Alles wat afwijkt van de wet van God is zonden. Het is zo duidelijk voor ons in de Bijbel. Prediker van Salomo, we lazen het. Waar hij zijn hart aan gaf. Viel in zonden. Hij had de grote genade van wijsheid die hij ontvangen van God had.

We lezen in dat gedeelte over alles wat hij van God ontvangen had. Salomo beproefde alle dingen. Grote werken, bouwde huizen, plantte wijngaarden, zangers en zangeressen. Wanneer hij al die dingen beproefde, waarschijnlijk dit boek geschreven aan het einde van zijn leven. Wat was zijn conclusie? Al ijdelheid en een groot kwaad. Hij ontving veel. Maar kwam tot de conclusie dat het al ijdelheid was.

Onze roepingen in dit leven. Onder deze woorden van Salomo brengen. Een mens ontvangt misschien veel in dit lezen, hoeveel ook. De realiteit is dat als een man of vrouw sterft, hij alles achterlaat. Hoe dwaas. Waar ik mijn energie in stopte. Veel vergaderen en veel achterlaten. Salomo beproefde alle dingen van de wereld. Rijkdommen en gemakken. Hij beproefde alle dingen en zei het is alles ijdelheid. Dat helpt voor ons.

We zijn geroepen om alle dingen te beproeven. De wegen van de zonden. Door wegen van de zonden zoveel kapot gemaakt. En anderen lijden veel door de zonden. We moeten het ervaren, beproeven. Dan, de Bijbel vertelt ons hoe mensen zondigen die de Heere dienden. Nabad en Ebihu. In de woestijn. Gestraft werden.

Achan. Bij het innemen van het land Kanaän. Mochten niets van de bezittingen van Jericho dat ingenomen was tot zich nemen. Achan deed het wel. De vloek kwam over de gehele gemeente. We zijn in de gemeente. Het is van een zeker gewicht voor hen die in de gemeente dienen en dan in grote zonden vallen. Het kan een grote vloek brengen. We kunnen de zonden en gevolgen ervan beproeven.

Wat te denken van Saul de koning? Gezalfd door Samuël. Staat in 1 Samuël. Een vloek op Saul door Samuël uitgesproken. Hij was de grote gehoorzaamheid aan God vergeten. En het koningschap werd van hem weggenomen. Samuël sprak niet meer tot hem.

We kunnen de wegen van de zonden beproeven uit de zonden van Saul. En anderen. David zelf. En Gods gekozen volk. De ene zonde die tot een andere zonde leidt in Davids leven. Zonden in onze harten toegelaten. De ene zondige daad leidt tot een andere.

Lot. Die het grote voorrecht had gekregen door zijn oom Abraham. Maakte een dwaze keuze. We vinden wegen die we zelf niet kunnen verantwoorden. De weg die Lot koos. De vrijheid om te kiezen. Uiterlijk zag het er beter uit. Niet het volledige plaatje te bekijken. Het huishouden van Abraham. Wat een prijs betaalde Lot. Kwelde zijn rechtvaardige ziel vanwege de mensen in Sodom.

We kunnen beproeven. We kunnen de wegen van de zonden beproeven en de gevolgen ervan. Beproeft alle dingen. Het is niet alleen gegeven voor de glorie van God. Dat voor alle mensen in de wereld, in het bijzonder de geboden van de tweede tafel van de wet van God, goed is voor alle mensen. Onze ouders te gehoorzamen. Niet te stelen. Geen overspel te plegen. Hoeveel verdriet is er. Door mensen die afdwalen van het onderwijs van de Heere.

We moeten zonden beproeven en de effecten ervan. De dingen die we hier zien. En als laatste te beproeven de zaligheid van God in Zichzelf. Het middel van de zaligheid. Dat te beproeven. Is het niet waar?! Bewijs in onszelf en in anders. Zoals we anderen observeren als het gaat over zonden, zo anders observeren als het gaat over de zaligheid. Anderen gered van hun zonden. Het is het bewijs voor ons. Door de Heere Jezus Christus. Als hun eigen Zaligmaker.

Iedereen hier kent iemand, misschien velen, die de genade van God ontvangen heeft. Vergeving van zonden ontvangen. Leeft in deze wereld door de genade van God. Het is een genade om hen te zien, van hen te leren. Wat de genade van God doet in het hart van hen doet. We hebben onszelf te onderzoeken. Onze wegen te beproeven.

Het is voor een zondig mens verleid te worden. Maar de Bijbel waarschuwt ons om onszelf te beproeven. Zaligheid in Christus. In Korinthe. Beproef uzelf. Dat Jezus Christus in u is, tenzij u bent afgevallen. Paulus schrijft over zichzelf. Maar onderzoekt uzelf Korinthiërs. Of we in het geloof zijn.

We spraken eerder over de fundamentele leerstellingen van God. Er zijn er. Dit zijn fundamentele leerstellingen om op te bouwen. Zoals een huis gebouwd wordt of wat ook. Het wordt gebouwd op het fundament. Paulus waarschuwt de Korinthiërs dat ze bouwen op de fundament dat gelegd was. Jezus Christus de Messias. 1 Korinthe 3. Dat ze daarop op bouwen totdat Hij terugkomt. Geen ander fundament om op te bouwen. Goud, zilver, hout, stoppel.

Het werk van een ieder zal beproeft worden. Ik heb gebouwd op het fundament Jezus Christus door te preken. Door het vuur beproefd. Goud, zilver, kostbare stenen. Beproefd door het vuur. Dat we onszelf onderzoeken op de zaligheid in Christus. Hij zegt kom tot Mij en Ik zal u niet uitwerpen. Heb je dat geprobeerd, beproefd? Wat het is.

Als we dat niet gedaan hebben, hoe beproeven we dan Zijn beloften? Hebben we onze schuld tot Hem gebracht. De Zoon des mensen heeft macht de zonden te vergeven. Hebben dat beproefd? Gods beloften ontvangen voor onszelf. Betrouwbare beloften. Die in Hem geloven. Moge God de overdenking van Zijn Woord zegenen.

 

Zondag 29 januari 2023 – Zoar Chapel London Free Presbyterian Church of Scotland – H. Campbell – Schriftlezing Prediker 1 vers 12 en Prediker 2 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 14-28