De apostel Petrus waarschuwt voor de valse profeten. Het is in het Nieuwe Testament niet anders als in het Oude Testament toen er ook valse profeten waren. Ze proberen mensen te verleiden en van de waarheid, en dat is Christus in Persoon, af te houden.

2 Petrus 2 vers 1: ‘En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende’.

Valse profeten

We hebben de eerste brief van Petrus behandeld en nu zijn we bij de tweede. God is de auteur van de Bijbel. Petrus zegt dit het eerste dat een christen moet aanvaarden dat de Bijbel Gods Woord is.

Hij bemoedigt hen om de Schriften te lezen. Hij zal snel sterven. En daarna zullen valse leraren komen. Deze brief lijkt niet zo aangenaam maar onderdeel van het Woord van God. Om te bewaren van alle dwalingen.

Petrus begint hier te spreken over het verleden en gaat het dan over de toekomst hebben. In het Oude Testament de profeten die de ware weg tot God gewezen hebben. Nu begint hij met maar, maar de valse profeten.

Elia nam bij de berg Karnel 400 valse profeten en doodde hen. Als de duivel woorden in kerkleiders legt.

Iemand op de radio die een theoloog genoemd werd. Ontkende de maagdelijke geboorte van Christus. Dat Jozef zijn vader was. Dan verliest het christelijk geloof zijn betekenis als Jezus niet de Zoon van God is. Petrus wil ons laten realiseren dat het geen nieuw probleem is.

In het eerste vers. Er zullen valse profeten om jullie heen zijn. Zoals in het Oude Testament valse profeten. Hoe wist Petrus dat duizend jaar erna de Rooms Katholieke kerk in de zo genoemde donkere tijd nota bene Petrus zelf de eerste paus te maken.

Lastigvallen in de kerk door valse profeten. Het was ook in Deuteronomium. Dat ze de uitverkorenen zouden verlijden. Belangrijk dat de valse profeten daartoe niet in staat zijn. Onkruid te midden van de tarwe.

Het Grieks geeft aan dat ze van de zijkant komen. Niet direct. Goed voorkomende christenen. Duivel genoemd een engel van het licht. Ze kunnen zomaar verleiden.

Veroordeling aan het einde vers 3. Het vernietigd hen voor eeuwig. Het is makkelijk te verstaan. Christus betaalde voor hen aan het kruis.

De eerste kijk is dat het christenen waren maar later afgedreven door valse leraren. Mogelijk sloeg God hen dat ze stierven. De tweede visie is dat ze nooit ware christenen waren. De derde visie, die ik erop nahoudt, die eenmaal gesmaakt hebben de hemelse gaven gesmaakt. Voor een tijd de christelijke gaven geproefd. Maar later dwalen ze af. De zelfverloochening wilden ze niet.

Hebben tot een aantal jaar behoort tot een kerk maar later gevuld door valse leraren en toen Christus gaan verloochenen.

C.T. Russell, oprichter van Jehova Getuigen, die voor jaren tot een baptistenkerk behoorde. Maar later Christus verloochende. Nu zo’n 150 jaar geleden.

Ze veranderen. En dan spreken ze tegen Christus. Hier is een waarschuwing voor alle belijdende christenen. In onze tijd waar zo weinig onderwijs is, kan het zomaar gebeuren.

Petrus zegt hier velen volgen valse leraren volgen. Zoals bij de dagen van Noach staat er dat er maar weinig zalig zullen worden. Maar hier staat velen die volgen valse profeten. Mensen zeggen slechte dingen over het christelijk geloof.

Mensen zeggen slechte dingen over goede christenen. Zeggen dat ze slecht zijn, en van die slecht zijn goed. Veel oorlogen door religies. Ze hebben gelijk. Valse religies hebben dat veroorzaakt. Farizeeën en Schriftgeleerden in die tijd de religieuze leiders.

Het ware christendom spreekt over het liefhebben van je naaste. Een van de Tien geboden u zult niet doden. Verschrikkelijke dingen in de slavernij eeuwen geleden. Mensen slechte dingen aangedaan terwijl ze helemaal niet verkeerd hadden gedaan. Slavenhandel. Elk kwaad dat gedaan is in naam van het christelijk geloof.

De andere les wat we zien aan het einde van vers 2. Niet een zelfgericht leven en lui zijn. Dat is niet de juiste wijze om te leven. Mensen tegen de waarheid. Ware christenen moeten opletten geen dingen te zeggen die de waarheid in diskrediet brengen.

We leven in een tijd met veel leugens in de media. Wat goed is wordt slecht genoemd en slecht is wordt goed genoemd. Verbazingwekkend dat de vijf verzen die na vers 3 volgen gaan over het oordeel.

Eerst vertelt Petrus hoe de valse leraren anderen proberen te verleiden door begeerten. Niet openlijk. De valse leraren waren vol van begeerten. Begeerte de wortel van alle kwaad is.

De Rooms Katholieke kerk een van de rijkste organisaties in de wereld. Er is gezegd dat zij eenvijfde van alles in de wereld bezitten. En anderen. De genezingen claimen. Beloven je welvarend te worden. Geld verdwijnt in de zakken van de leiders. Met name in Amerika. Voorgangers multimiljonairs.

Ze gebruiken woorden. Ze zijn heel slim. Woord gebruikt als verkooppraatjes. Religieuze praatjesmakers. Iets slechts verkopen als dat het heel veel is. Ze liegen. Ze kunnen je wegleiden van de waarheid.

Ja, wat je gelooft is goed tot wat je zegt. Maar te beperkt. Er zijn grote ervaringen die je met God kunt beleven. Je zit in een rad. Maar dit zijn allemaal valse leraren. Mensen worden hun dienstknechten.

Zelf soms zover dat 1000 mensen gedood worden. Of zelfs verbrand. Hebben veel volgelingen maar snel zullen ze gedood worden en in het oordeel worden.

Er zijn veel mensen die weten dat het een valse religie is maar hebben er voordeel van. Maar Gods oordeel komt. Ook al is het er nog niet maar het komt snel. Ze zijn al veroordeeld en op weg naar de hel.

Jeremia. Profeten valselijk geprofeteerd. In de laatste dagen begeren de mensen leraren te hebben die hun begeerten vervullen. De valse profeten moesten gedood worden wat Elia deed met de 400. Hier gaat het over het oordeel en ze ontvangen een groter oordeel.

Hoe belangrijk is het dat we uitkijken voor valse leraren. Die zeggen zolang je maar gelooft en naar de kerk gaat, maakt het niet uit hoe je leeft. Maar dat we een Godzalig leven leiden.

Amen.

 

Derde lijdenszondag 25 februari 2024 – Camberwell Evangelical Church Londen, Verenigd Koninkrijk – F. Hintze – Schriftlezing Psalm 37 vers 17-31 en 1 Koningen 18 vers 37-40 en Hebreeën 6 vers 1-6 en 2 Petrus 1 vers 1-7