Paulus schrijft in de brief aan de gemeente te Rome hoe we om moeten gaan met (christen)vervolging. Niet hoogmoedig zijn, maar nederig. Door niet te haten, maar lief te hebben. Door het kwade te overwinnen door het goede.

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Dit is wat Jezus door Paulus heen te zeggen heeft. Laat u niet overwinnen door het kwaad. We zijn vandaag verbonden met de lijdende kerk. Hoe doe je dat? Wij voelen niet wat zij voelen.

Christenen verenigen zich rondom standpunten. Waar ze voor zijn. Maar misschien nog vaker waar ze tegen zijn. Dat wat niet moet. Dat is een manier om om te gaan met vervolging en de waarheid.

Paulus laat het ons zien. We mogen aan slag met Romeinen 12. Niet hoogmoedig. Maar nederig zijn. Liefde betonen. Vergeven waar dat nodig is. De ander groter achten. Paulus laat het zien en ik moedig je aan het tot je door te laten dringen.

Het paradoxale is dat wij vandaag bemoedigd mogen worden. Waar zijn onze broeders en zusters het meest mee gediend? Als wij voor hen bidden? Of als hun levens ons inspireren. Om te leven met als hen. Dat ook wij gekend mogen worden als mensen die liefhebben. Die weten dat je het kwaad overwint met het goede.

Hoop doet leven. Jezus is ons voorgegaan. Hij weet hoe dit werkt. Miskend worden. Vervolgd en geslagen worden. En toch lief te hebben. Er is hoop voor iedereen die de Heere liefheeft. We zijn onderweg naar het grote Koninkrijk. Die liefde geeft vandaag kracht. Zullen we dat verlangen samen uitspreken naar God? Verbonden voelen met een ieder die lijdt om Jezus wil.

Open Doors Dag 2019, Jaarbeurs Utrecht, meditatie/opening.