De apostel Johannes wijst in zijn zendbrief op de liefde van God en de opdracht voor Gods kinderen om die liefde te betonen. Met bewogenheid voor de wereld door het Evangelie te brengen en te waarschuwen voor het oordeel. Gods liefde is geopenbaard in het geven van Zijn Zoon die naar deze wereld kwam en stierf aan het kruis van Golgotha voor de zonden. Door volmaakt in de liefde te zijn richting de broederen in Christus. De liefde is de essentie van God, Hij is de bron van de liefde. De liefde is onze getuigenis, de zekerheid en vertrouwen voor het komende oordeel. Het is de ware liefde die de vrees uitdrijft. Het is alles van God afkomstig die Zijn Zoon de Heere Jezus Christus liefheeft van voor de grondlegging der wereld.

1 Johannes 4 vers 7: ‘Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God‘.

De liefde van God

We hebben in eerdere studies gekeken naar de liefde van God. Er is niets mis met op een academische manier ernaar naar kijken maar er is meer. Het is een onderwerp dat meer is dan we kunnen begrijpen.

Maar hoe verhoud ik mij als christen ten opzichte van de liefde van God? Het is niet iets om te weten en dan verder te gaan. Hoe dient onze reactie te zijn? Onze liefde betonen aan anderen. We kunnen de Bijbel nu sluiten en naar huis gaan, dit is het. We moeten de liefde aan anderen betonen.

Wij moeten de liefde van God uiten richting anderen. We moeten God imiteren. Door te wandelen in de liefde. Het start met het lief hebben van de goddelozen zoals God dat doet. God heeft de wereld zo lief, Hij heeft iedere zondaar lief zonder einde.

Johannes 3 vers 16. Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft omdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Paulus schrijft aan Titus over de liefde van God. Het wordt geuit in een preek, in een Evangeliebediening. God zond Zijn Zoon. Wij, christenen, moeten de wereld liefhebben zoals God dat doet. Galaten 6. Doe goed aan alle mensen, in het bijzonder aan het huisgezin van de gelovigen. Laat alles gedaan worden in liefde.

Laat het zo zijn dat de zon een beetje schijnt in hun leven. Behandel hen met liefde. Ook in de manier waarop God spreekt in relatie tot het oordeel. We hebben de wereld lief en ook te waarschuwen voor het oordeel. God zal de wereld oordelen door de Heere Jezus Christus. We moeten hen waarschuwen voor het oordeel en de hel.

Markus. Gaat dan uit in de gehele wereld en predik het Evangelie. We moeten uitgaan. Hen het Evangelie te brengen en te waarschuwen. Wanneer sprak voor het laatst met een ongelovige over de liefde van God?

God heeft de wereld lief tot een bepaalde hoogte. Voor een tijd. Niet zoals Hij de Zijnen liefhad, dat is op een andere wijze. Hij heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Tot de volmaking. Zij die Hem vertrouwd hebben voor hun zaligheid. Hij heeft hen lief met een vergevende liefde. Onbreekbare, reinigende. Hij heeft hen lief tot het einde, tot volmaking.

Zo moet een christen de broeders liefhebben. Zo elkaar liefhebben. Ik geef u een nieuw gebod dat u elkander liefhebt. Elkaar liefhebben. Zo moet je liefhebben, christen. Een ‘lievende liefde’. Tot volmaking. We hebben een liefde tot de wereld maar niet tot die hoogte als de broederen. Zoals God liefheeft. Tot volmaking. Petrus zegt dat je elkaar lief moet hebben met een volmaakte liefde.

Johannes roept op tot een volmaakte liefde. Vers 12, 17, 18 het einde. Johannes schrijft niet over een klein beetje liefde. Hij schrijft over Gods volmaakte liefde. Onbeperkt liefhebben. Geliefden, heb elkaar liefhebben. We moeten onze vijanden liefhebben. Met compassie. Waarschuwen voor het oordeel. En onze broeders liefhebben. Daarom worden we geliefde genoemd. Om ons volmaakte kinderen te maken van onze volmaakte Vader.

Zes redenen waarom de gelovige zelfopofferende liefde toont. Omdat liefde het essentie van God is. Efeze 5. Karakter van God. Laten we elkaar liefhebben want God is liefde. Zij reproduceren liefde. Praktijk om ’s ochtends je tanden te poetsen en dan in de spiegel te kijken en af te vragen te doen wat God doet. Wat God denkt, wat God zegt in deze situatie. Wat God doet, dat te doen. Ik wil zijn zoals Hij is. Zijn liefde uiten in deze wereld. Je hebt misschien van Alexander de Grote. Een soldaat heette ook Alexander. Verander je gedrag of je naam. Als je God belijdt, gedraag je er dan naar.

Vers 7 en 8. Wie God niet kent, is geen liefde. Die God toebehoren betonen liefde. Liefde heeft zijn bron in God. Hun leven en liefde reflecteren God. Er waren gnostieken. Die meenden naar een hoger niveau gekomen te zijn en God begrepen. Ze keken neer op anderen, lage mensen. In de wolken van het weten. Van het woord weten.

Wie God kent, heeft lief. Gods liefde is nooit geraakt door Zijn andere eigenschappen. Hij wil de wereld laten weten dat Hij liefde is. Dat doet Hij door Zijn kinderen. U en mij. We zijn van Gods afkomst. Laten ons elkaar liefhebben. We moeten volmaakte liefde hebben omdat de liefde is geopenbaard bij Christus. Vers 9. God Zijn eigen Zoon gegeven heeft. De voorspraak voor onze zonden. Als God ons voldoende lief heeft om Zijn Zoon te zenden om ons te verlossen, dan moeten we ook elkaar liefhebben. Gods uiting van Zijn liefde. Romeinen 5 vers 8. Toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf.

Het is Gods natuur, Hij is liefde. En Gods gave: Hij zond Zijn Zoon. De afkomst van de liefde is God. En God gaf Zijn Zoon. Geen grotere liefde is er dan een man die zijn leven geeft voor Zijn vrienden. Hij gaf Zijn leven. De grootste gave.

Als je een broeder in nood ziet, en je sluit je ontferming, hoe kun je dan liefhebben? Waar is het offer dan? Vers 10. Christus de voorspraak. Het sprak over een heidense religie die met een boze god te maken hebben. Hun god tevreden te stellen.

Christus kwam en nam Gods oordeel op. Vertoornd over de zonden van zondaren. God heeft een heilige toorn tegen de zonden. God haat zonden en moet er tegen handelen. Daarom moest Hij Zijn Zoon sturen naar het kruis. De genadetroon. Daar waar het bloed van het Lam besprengd was. Exodus 25. Christus is die genadetroon die een vertoornde God tevreden stelde. Het is het sturen van Zijn Zoon naar de wereld, niet Bethlehem Gods openbaring van Zijn liefde maar Golgotha.

Geen die God liefheeft kan op zichzelf gericht zijn. God deed het, Hij gaf Zijn Zoon. God is de bron van de liefde. Christus is de openbaring van de liefde. Het derde is we dienen liefhebben aangezien het is onze getuigenis is, zie vers 12. Exodus 33, niemand kan God zien.

Hoe kan iemand God zien? Hij wil dat mensen Hem leren kennen. Dienaren die Hem dienen in geest en waarheid. Die Hem eren. Die zich voor Hem buigen en Hem eren. Vers 12. Als we elkaar liefhebben, dan zien zij God. Dat is de sleutel. Dat is ons getuigenis, christen. Dit behoor je te doen.

God betoont Zich door de liefde van Zijn kinderen. Dat is u en jij. Het is zo vanzelfsprekend dat het geen aardse liefde is. We kunnen God niet zien en leven. Maar als God in ons is, toont God Zijn liefde. Genadig. Vergevingsgezind. Beschrijft dat ons christen?

Dat je niet zegt: die man zegt God lief te hebben maar is niet uit te staan. Dat mensen zien zoals God is. Jezus het voorbeeld van hoe Hij lief heeft. Liefde is onze zekerheid. Christenen die niet zeker zijn over of ze naar de hemel gaan. Onderschrijf het in je hart, vers 13. De inwonende Geest. Het is de garantie. De ring. Het is de verlovingsring die je tot de vrouw geeft.

In vers 14 zien we ook dat we christen zijn. We verstaan het Evangelie. Dat God Zijn Zoon zond om de Zaligmaker van deze wereld is. God woont in hen. Hoe weet je dat je een christen bent? De Heilige Geest woont in mij, ik begrijp het Evangelie, Christus kwam in deze wereld en Hij is mijn Zaligmaker.

Het is allemaal ondergeschikt aan wat in vers 16 staat. Gods liefde voor jou als een individu. Terwijl je een zondaar was, stuurde Hij Zijn Zoon naar deze wereld. Niet de wereld in algemeen maar voor jou persoonlijk. Hoe weet je dat je een christen bent? Ik heb de Heilige Geest in mij. Hoe weet je het? Vrucht van de Geest. Een vrucht, negen uitwerkingen. De eerste? Liefde.

Het is een ding Christus te kennen als een Zaligmaker, het is allemaal goede theologische waarheid, maar daar waar het tot vrucht komt in je leven. De liefde van God uitleven. Gods liefde is in ons geplant. Ben je verblijd wanneer je met christenen bent? Lijdt als een ander lijdt? Bidt voor anderen? Pleit voor anderen. Zorgen als anderen met zonden worstelen.

Als een ander nood heeft, wil je iemand helpen. In christelijke leven iemand die struikelt. Liefde is niet iets om over te horen op zondag in de kerk en over te zingen, maar liefde is iets in de praktijk. Het is niet als je naar voren liep, niet toen je je handen opstak, toen je een kaartje schreef. We weten het door te uiten.

Christus openbaarde de liefde. Liefde is ons getuigenis en onze zekerheid. De vijfde is ons vertrouwen in het oordeel. Het is een uitbreiding van de vierde, de zekerheid. Wat Johannes hier zegt en de liefde in je leven is, dan is er geen vrees in de liefde. Vrees voor wat? Voor het oordeel. Vrees voor het oordeel. Als je vreest voor Christus terugkomt, dan is er iets mis in je christelijke leven. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit.

Liefde is ons vertrouwen in het oordeel. We zullen niet beschaamd worden als Hij verschijnt. Einde van vers 17. Zoals Hij is in deze wereld, zo zullen wij zijn. In Hem heb Ik Mijn welbehagen. In Hem hebben we niets te vrezen. Christus zag op het kruis, de vreugde en niet de pijn, want het was het Vaders welbehagen.

En we komen tot de laatste. Omdat liefde redelijk is. Het is het enige wat werkelijk ertoe doet. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Als iemand zijn broeder haat, en zegt God lief te hebben, die is een leugenaar. Het boek met de titel ‘Het normale christelijke leven’. Dit is de standaard. Dit is het. De ander liefhebben is dan eenvoudig.

Liefde zonder op onszelf gericht zijn. God heeft de wereld lief met de roep van het Evangelie en de waarschuwing van het oordeel. En de liefde tot de broederen tot volmaakt. Ik zei de laatste maar toch is er nog iets. God heeft Jezus lief van voor de grondlegging der wereld. Hij geliefd. Hogepriesterlijk gebed. Vers 26. Zoals U Mij lief gehad heeft van voor de grondlegging van de wereld.

Daarom was het zo zwaar aan het kruis. Hij wist geliefd te zijn. We moeten de heiligen zo liefhebben. Volmaakt. Zo moeten we Christus liefhebben. Het is alles voor de christen. Hoe kun je Hem liefhebben die je niet gezien hebt? Hij is het onderwerp van onze genegenheid.

De zendbrief van Petrus eindigt ermee. Met een volmaakte liefde. Is het alleen maar een gevoel. Nee, Johannes 14. Die Mij liefheeft, die houdt Mij geboden. Woord gehoorzaam zijn. 1 Johannes 4. Maar dat is niet alles. Zie 1 Johannes 5 vers 1 en 2. Als we dat doen als christenen, dan doen we wat we moeten doen. Het is geen academisch verhaal. Dat we het zo allen mogen uitleven.

 

Zondag 30 mei 2021 – Owlerton Evangelical Church Hillsborough, Sheffield [Verenigd Koninkrijk] – voorganger E. North – Schriftlezing Psalm 21 en 1 Johannes 4 vers 7-21