De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest werkt dit en daarbij zorgt diezelfde Geest voor groei in de kennis van God.

Kolossenzen 1 vers 9-11: ‘[9] Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. [10] Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God. [11] Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap’.

Groei in kennis van God

Zoals de brief van Kolossenzen eerst een korte introductie. Circa 30 jaar na de kruisiging van Christus. Paulus schreef het in dezelfde tijd als aan Filippenzen in de gevangenis van Rome.

Epafras de boodschapper. Liefde voor elkaar. Waarschuwde voor valse leraren. Paulus schreef hen om te waarschuwen en de plicht tot God. Tot hen en allen om een getrouwe getuige te zijn voor de Heere Jezus Christus.

In vers 3-5 dankt hij God voor hun liefde en hoop. En in vers 9-11. Epafras de boodschapper. De gelovige, dat is op ons van toepassing, heeft verschillende stemmingen door beproevingen.

In alle wijsheid. En wandelen in de Heere. En toenemen in de kennis van de Heere. Dat is waar we het over gaan hebben. Vers 11: ‘Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap’.

Ik wil een vraag stellen om over na te denken. Wat is het meest belangrijkste voor een christen in de wereld? Heb je jezelf die vraag gesteld? We stemmen allen toe dat we hebben te groeien in de kennis van Christus. Vers 10: ‘Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God’.

De Heere Jezus Christus kennen. God kennen. Dat is waarom we geschapen zijn. Jezus zegt dat God kennen het eeuwige leven is.

Johannes 17 vers 3.

Een christen te zijn is niet alleen een ‘mentaal bezit’. De leer die we leren van het Woord. Maar het onderwijs van de Heere Jezus Christus heeft ook kennis in zich begrepen. Kennis en verstaan.

Het is niet zomaar een functie van het brein. Het betekent een persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus. Wat Johannes zegt in zijn Evangelie, al aangegeven in Johannes 17 vers 3.

Jeremia 24 vers 7: ‘En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Heere ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren’. Ik zal hun zonden vergeven en hun overtredingen niet gedenken.

Wat de apostel Paulus aangeeft: het kennen van God is een middel tegen de zonde. Jesaja 1 vers 3: ‘Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet’.

Het achteruit gaan van de mensen heeft te doen met afname van kennis. De apostel geeft in de hoofdstukken 1-3 aan hoe belangrijk groei is. Het christelijke leven door kennis in Hem.

Het houdt in continue uitspreiden. Constant groeien dat is erin begrepen. Kolossenzen 1 vers 10. Zonder toename in kennis is er geen waardige wandel. Voor onszelf opbouwen dan en voor andere mensen. Zonder het doorlopende onderwijs.

Basisprincipes in groeien in genade en kennis in de Heere. Het is belangrijk wat vetgedrukt is. Vers 9-11: ‘Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap’.

Paulus geeft duidelijk aan dat er regels zijn voor groeien in de kennis van God. De Heilige Geest openbaart het hart van God. We hebben de geest van de wereld niet ontvangen, schrijft de apostel. Maar de Geest van God.

De Heilige Geest is erin begrepen. Gebed voor allen die God toebehoren. Geest van wijsheid en openbaring dat je Hem beter kent. Het gaat om geestelijk verstaan. Dat is in vers 10.

Dit beeld van de apostel Paulus komt van een man die volledig thuis is in het Oude Testamen.

Jesaja 11 vers 2. Daniel was bijvoorbeeld vol van wijsheid en kennis. Dat staat in hoofdstuk 2 en 5. Welk instrument is er om die wijsheid te ontvangen? Het Woord van God. Dat is een belangrijke boodschap van Paulus.

Luisteren naar de stem van God brengt ons de wijsheid van God.

Jesaja 50 vers 4: ‘De Heere Heere heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden’.

Alleen het Woord van God kan ons geweten aanraken om ons zachtmoedig te maken. Genadig te zijn naar de mensen in Kolossenzen.

Als we het Woord van God openen, dan bidden we dat God wil werken in onze ‘donkere gedachten’.

Tijdens de week tijdens de week op woensdagavond en op zondag om onderwezen te worden. Niet alleen jongeren. Maar ook volwassenen.

De alleen god, met een kleine letter, die kunnen we alleen maken in onze eigen gedachten.

We moeten blijven in de woorden van Christus. Johannes 15 onderstreept dat we moeten groeien in de kennis van God. Vers 6.

John 15 vers 6 en 8: ‘[6] Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. [8] Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn’.

Dit onderstreept het belang van het derde element. Dat is dat groei in de kennis van God geduld en volharding nodig is.

Zoals de machtige hulp van God zullen we niet volhouden. Dieper te studeren in de kennis van Christus, van God Vader, Zoon en Heilige Geest.

God is een levende en persoonlijke Heere. Mensen die zeggen Die daar is [wijzend naar verderop -red.]. Dat is onbeschoft.  In ons gebed dichter bij God komen. God vragen om door Zijn macht te wandelen.

Soms merken we op onze pelgrimage met God dat we niet weten wat Hij doet. We hebben geduld nodig ook als we Hem niet begrijpen. De apostel Jakobus geeft aan wat het inhoudt. Laten we naar Jakobus 5 gaan. Vers 10-11: ‘Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer’.

Zo we zijn bemoedigd door de apostel Jakobus dat we volhouden door beproeving. Hoewel we weten wat God doet in Job’s leven, hij verstond het niet. Hij diende te leren wat het betekent om vol te houden.

Tot slot. Wat deed God in Job’s leven? Veel dingen. Meer kennis van God is er een van.

Job 6. In zak en as. Dat is het punt dat bij Job alles omvalt. Hij dacht in het begin God heel te weten. Maar moest leren. We moeten leren om te wachten op de Heere.

Habakuk 2 leert het ook. Dat leert ons ook om geduldig te zijn en te volharden.

De kennis van God is ons grootste privilege. Dat is misschien wel de grootste noodzaak in de kerk van deze tijd. Kennis van God. Je kunt misschien wel eeuwig leven belijden. Maar het is niet in ons maar in Jezus Christus.

Wat is jouw ervaring van eeuwig leven? Is het ons getuigenis? Gaan we prat op deze kennis. We moeten deze gedachte in ons hart toelaten en mediteren. Om voort te gaan om Gods Woord te openen bij Gods hulp.

Zoals Job zich laag moest buigen voor God. Hij belijdt niets voor God te zijn. Dat is voor ons om ons te bekeren en in as neer te zinken. En God aan te roepen terwijl Hij nabij is.

O to grace how great a debtor, Daily I’m constrained to be! Let Thy goodness, like a fetter, Bind my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it, Prone to leave the God I love; Here’s my heart, O take and seal it, Seal it for Thy courts above’ [‘Come Thou Fount of Every Blessing’, by Robin Robinson -red.].

Mag dit helpen voor meer kennis in God. Dit is het belangrijkste voor ons. Mag de Heere dit verlangen geven in ons.

Amen.

 

Zondag 12 november 2023 – Strangers Rest Evangelical Mission Church Londen, Verenigd Koninkrijk – E. Amurao – Schriftlezing Psalm 18 vers 1-6 en Kolossenzen 1 vers 1-14