Wie zal ons het goede doen zien?

David, verkerend in uiterst moeilijke omstandigheden, kent de diepste vreugde in Zijn God. Zijn gebed is niet om verbetering van de omstandigheden maar om de aanwezigheid van God. ‘Verhef Gij ons het licht van Uw aangezicht, o Heere’, zo staat in Psalm 4. We ontmoeten de ander in het gezicht. Ons aangezicht zegt iets over onze persoonlijkheid. Zo ook met Gods aangezicht. Met de zegenbede: ‘De Heer doe Zijn aangezicht over ons lichten’.

Psalm 4 vers 7: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere!’

Gemeente, wat moet dat voor een dag zijn waarop jij hetzelfde zegt als David? Meer vreugde in het hart dan bij koon en most (vreugde, welvaart)? Welke dag ben je echt gelukkig? Diepste vreugde. Wanneer was dat in het leven van David? Met niemand wilde ruilen.

De dag dat hij gezalfd werd tot koning? Of bevestigt daarvan? Of bij het gevecht met Goliath. Grote verslagen, niet onder de indruk. Slingertje, een steentje nodig voor de overwinning. Ben je blij. Voelde dat God erbij was. Al die momenten waren het niet. Welke wel?

In het diepste dieptepunt! Op vlucht voor Saul. Voor zoon Absalom. Gaat nog verder. Meerderheid op de hand van Absalom. Op dat moment heeft David Psalm 4 uitgesproken! Christelijke geloof kracht en zekerheid en realiteit! Hier daar een bewijs van.

Aangrijpende geschiedenis. Overspel met Bathséba. Begon met begeerte, leidde tot de daad en leidde tot de dood (van Uria). Nathan tot hem ingekomen. Eigen oordeel over zichzelf geveld. Vier keer gewroken worden. Kwaad niet geweken van het huis van David. David heeft bizarre dingen meegemaakt. Overspel geeft, Abnor ook. Wrok. Gemeen plan om Amon uit de weg te ruimen. Absalom gaf de instructie op het feest om Amon te doden. Bloed schoot eruit. Absalom gevlucht naar opa in het noorden. Aantal jaren geen goede ontmoeting tussen hem en David.

David was als vader slap. Keek weleens de andere kant op. Als een Eli. Zo vriendelijk. Liet het om z’n beloop. Zoon wilde offer brengen bij Hebron. David dacht goed, gaat de Heere dienen. Maar gemene dekmantel. Opa trok de kant van Absalom. Vervelend voor David, was een vertrouweling maar koos de zijde van de tegenstander. Dat is de situatie waar het hier over gaat. David gevlucht naar het noorden. Om zijn leven te redden. Slechts een paar vertrouwelingen.

Velen zeggen, dat zijn zij die dat zeggen. Wie zal ons het goede doen zien? Die lijfwacht van David had wel wat anders kunnen zeggen. Over bevrijding uit de hand van Egypte (als je het machtige Egypte ziet – Piramides et cetera). Maar God veel machtiger! Die God staat achter David! Dat te zeggen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Uit handen van Absalom te blijven. Ze hadden hem op velen wijze kunnen bemoedigen. Nuchter hadden ze ook kunnen zijn. David terugtreden, komt een nieuwe tijd, het is voorbij.

Wie zal ons het goede doen zien? Geen intellectuele vraag om ‘even’ antwoord op te geven. Vraag op de hoogte van het dieptes van het leven. Wat komt er nog van terecht?! Actueel in 2018 die vraag! Diepte van de ziel vast.

God had het laten afweten. Wie is een God is als Gij? Maar God is opgewekt. Oud-Testamentisch. Maar ook weer opgestaan.

En wij? 30.000 kindertjes in de moederschoot jaarlijks gedood. Economie draait naar het schijnt voluit. Wat zien we van God in de samenleving? In orkanen? In aardbevingen? In de dood van de twee kinderen door een brand in Emmen?

Laat God dat allemaal toe? Wie zal ons het goede doen zien? Als God ergens Zijn bemoeienis laat gelden, dan toch wel over de kerk? Aanslagen in Egypte, kerken doelwit. In Nederland de breuk in Kruiningen. De gereformeerde vrijgemaakte kerk het besluit vrouwen toe te laten tot het ambt en meteen uitgevoerd na 2000 jaar kerkgeschiedenis.

Veertigjarige student overleden van het Seminarie. Uit de wereld getrokken. Grootste vraag toen de ziekte die aandiende: hoe zit het met de roeping van God. Het klopt niet. Hoe zit het?

Bidden. Persoonlijk. Misschien wel psychologische praatpal. Iemand zegt: je hebt geen heil bij God. God zo heilig en trouw. En jij?! Die wel menselijk beeld maakt, zoekt bij jezelf. God verkleint en beledigt. Als Hij eens in het recht zou treden voor de zeven dagen van 2018. Kan jij bestaan? De wet. En nog zwaarder: het Evangelie. Bloed van Christus verachten. Toch je eigen gang gegaan. Woonplaats van de Heilige Geest. Weersta je Hem. Zo dichtbij!

Je voelt dat je een huichelaar bent. Krokodillentranen. Niet gemeend. Wie zal ons het goede doen zien? Geen heil voor ons. Dat dringt zich op aan David. Dringt zich vast in zijn hart. Je zou misschien verwachten dat David zou zeggen. Ja inderdaad, het is tevergeefs. Om de Heere te dienen. God interesseert zich niet voor jouw noden en zorgen.

Luther. Kwam thuis. Gordijnen dicht. Kate z’n vrouw zei dat hij zo somber was. Keek met de menselijke kant, moedeloosheid. God van Luther dood. David zit niet te somberen. Niet door de moedeloosheid. Hij bidt om licht. De schepping. Er zij licht! Waar komt het licht vandaan? Van God! Hij heeft geen licht nodig om licht te scheppen. Hij schept licht uit de duisternis. Verhef over ons het licht!

Het licht van Gods aangezicht. Dat sluit geweldig aan bij de preek van vanmorgen [beter dan dit tijdelijk leven is Uwer goedertierenheid]. David bidt alleen om God! Niet om betere omstandigheden. Bidt om God. Uw aangezicht. Als Uw aangezicht niet met ons gaat, laat ons niet van hier vertrekken.

Zegen ook aangezicht van God. Vertegenwoordigt God. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Genoeg aan God. Vrede met je lot. Omstandigheden niet veranderd. Maar gaat om God. Verblijd u steeds in God. Vrede, vreugde en rust in God. Geheim van het christelijke geloof. Onafhankelijk van alle omstandigheden. In [!] de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Christelijke geloof. Een kracht. Niet zomaar iets. Dan zult U zijn voor mijn gemoed: mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

De oude mens gebruikt God om de wereld te genieten. De nieuwe mens gebruikt de wereld om God te genieten. Oude mens gebruikt God als een dokter. Even nodig, functie. Te helpen in een kwaal. Zo gebruiken mensen God. Dat God wil helpen en troosten. Prachtig als Hij helpt. Voorspoedig gaat. God is goed genoeg om jouw dokter te zijn. En God laat zich er ook nog voor gebruiken. Zo goed is Hij! Gebrokenheid van het leven ongebroken leven beslag krijgt.

Nieuwe mens gebruikt de wereld om Hem te genieten. De Heere is het hoogste goed. Door aardse goedheid word je hemelsgezind. Niet dat het goede je hier aan het vergankelijke laten kleven. Hemelsgezind maken. Waar Hij is, wandel in de hemel. En ook tegenslag. Diep in de ziel gekerfd. Alles meewerken ten goede.

David bidt niet om verandering van de omstandigheden. Verhef over mij het licht van Uw aangezicht. Al mijn liefde waardig schatten. U bent mij alles. Ken je die momenten? Al die vreugde en blijdschap in Hem? Hoe lief heb ik Uw woning. Word je verzadigd met God. Raak je ziel niet op Hem uitgekeken. O Heere wanneer komt de dag dat ik U ontmoeten mag.

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht. Waarom dit woordje? Beeldspraak. God is een geest. Past niet in ons beeld. Hoe groot en vreselijk bent U? God is een Geest. Bestond voor alle materie. Contact van persoon tot persoon dat verloopt toch via het gezicht. Beetje gevoelig. Hoe iemand op je reageert. Je ontmoet in het gezicht de ander. De uitdrukking van uw persoonlijkheid. Waar denk je aan bij het aangezicht van God? Persoon. Kun je God zien? Ja. Niemand gezien maar de Zoon verklaard door de Zoon. Vader en Zoon.

God met innerlijke ontferming begonnen. Jongeling van Naïn. Jezus bewogen over Jeruzalem. Dan zien we Gods gezicht! Heilig verontwaardigt over de koophandel in de tempel.

David die niet goed gehandeld heeft als vader. Abnon. Absalom. Verhef de Heere Jezus Christus over mij. Wees mij genadig. En dat hoop ik dat je het helemaal herkent. Kan ik zonder Jezus? Zonder Zijn verzoening? Zonder Zijn voorbede? Daarom in de kerk om er vandaag bij bepaald te worden. Je leert God kennen uit de Bijbel. Van buitenaf, van bovenaf. God leer je niet kennen uit de omstandigheden.

In de wereld hoor je dit niet. Seculiere wereld alsof er alleen maar zichtbare dingen zijn. Daarom branden onze genegenheen om Zijn voorhof in te treden in de kerk. Verhef over mij het licht van Uw aangezicht.

Augustinus vond zich een beetje te slim voor het ouderwetse geloof van zijn moeder. Met het kwaad in de wereld. Kwaad in de materie. Klonk goed voor hem. Goed je best doen. Totdat Hij Psalm 4 las. Gods Zoon is nederig. Kan dat zijn omdat Hij het is. Wij trots, dat is onze zonden. Ik God wil zijn in het diepste van mijn bestaan.

Heere met vijf hoofdletters. Verbondsgod. Van doop, God waarmee je getrouwd bent. Maar jij overspel gepleegd. Maar Hij zo trouw en staat voor je open. Het is trouw al wat Hij ooit beval. Als u dan trouw bent tegenover mijn ontrouw, dan waag ik het om te bidden. Verhef o Heere Uw aangezicht! Vreugde in het hart. Kracht van de Godzaligheid. Al de blijdschap in U vindt. Niet met een lang gezicht Hem dienen maar met blijdschap.

Aardse blijdschap maar knikkertjes in vergelijking met deze blijdschap. Dan verloochen je aardse ambities. Stukje van Gods koninkrijk in je hart. Dan zie je uit naar het onbeweeglijke Koninkrijk van God. Hij alles in allen zal zijn. Ten hoogste toppunt stijgen.

Even een zijpaadje, in de Redelijke Godsdienst van Brakel. Vergeving, vernieuwing en blijdschap [zie inhoudsopgave]. De geestelijke vreugde in God. De Heere Jezus gebruiken om de blijdschap uit Hem te putten.

Toen ik vijftien was zag ik het dienen van God als naar en saai. Iets voor als je vijftig jaar bent. Maar het is niet zo. God is blijdschap! We zuchten mee met de nood en zorgen in deze wereld, grijpt ons aan. Onze God vergeeft, God van alle blijdschap. Probeer nu zo gelukkig mogelijk te worden. Wees niet tevreden met surrogaat blijdschap. Beter dan die blijdschap is de eeuwige blijdschap. Reeds smaken nu al. Blijdschap die nooit saai wordt, verveeld. Feest op aarde wel op een gegeven moment. God altijd nieuw. Eeuwige blijdschap.

Verhef over ons. Heel de gemeente. Heel Putten. Verhef over ons het licht van Uw aangezicht o Heere. Amen.

 

Zondag 7 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – prof. dr. W. van Vlastuin [Wezep] – Psalm 4 vers 7