Met Christus opgewekt in een nieuw leven

Dat de apostel Paulus, die eerst een vervolger was, schrijft over dat Christus opgewekt is uit de dood, is het werk van Gods Geest. Voelt u de tinteling mee? Hij is opgewekt: de Heere is waarlijk opgestaan. Opgestaan en opgewekt door de kracht van God die [samen]werkt door de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is de Geest die levendmaakt zowel ziel als lichaam. De Heilige Geest effectueert het werk van Christus en eigent het toe. Zo komt een dode tot leven door het werk van Gods Geest. De zondag is de marktdag van de ziel: wat hebt u vandaag nodig? 

Romeinen 8 vers 11: ‘En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont’.

Gemeente, je zou er bijna overheen lezen dat Paulus hier schrijft dat Jezus uit de doden is opgewekt. Hoe schrijft Paulus dat? Hoe deze woorden aan het papier toevertrouwd? Het kan voor ons zo vanzelfsprekendheid zijn. Natuurlijk is Jezus opgewekt. Een van de geloofsartikelen. We geloven in hel, de hemel, voorzienigheid, opstanding van Jezus. Daar ben je orthodox voor. Hoe de ganzenveer bij Paulus? Met heel zijn hart. Jezus opgewekt! Daar liep hij op vast. Was een vloek, kon niet waar zijn. Kon toch niet? Hartstilstand gehad. Of van de steilte geworpen. Dan was het nog wel mogelijk. Maar aan het kruis een vloek, dan theologisch onmogelijk. Bijbels onmogelijk. God had tegen Hem gezegd Ik dank Hem af. Hij is niet de Messias. Het kruis is het allerzekerste bewijs dat Jezus een leugenaar was.

Op de Pinksterdag 3000 laten onderdompelen. Ging maar door. Duizenden in Jeruzalem geloofden in Hem. Handelingen 6 vers 7. Geloof gehoorzaam. Ook aan de school van Gamaliël. Paulus van alle kanten aangevallen. Vaster van overtuigd van zijn eigen overtuiging. Papieren om naar Damascus te gaan. Om geloof ongedaan te maken. Maar Paulus, er is toch een graf dat leeg is? Het moet wel een leugen zijn dat dat lichaam van Jezus nergens te vinden is. Ik geloof vast dat Zijn discipelen het lichaam hebben gestolen. Het kan niet waar zijn dat Jezus is opgestaan. Zo gaat hij op reis naar Damascus.

We weten wat toen gebeurd is. Wat heeft Paulus gezien? Een visioen? De ziel van Jezus? Nee, de Levende Jezus, de Levensvorst! Wie bent u Heere. Opgestane Levensvorst. Ik ben Jezus die jij vervolgd. Wat is dat een strijd geweest voor Saulus. Niet alleen een strijd die iedereen heeft in de eerste betekenis. Totaal ander verstaan in de Schriften. Als Paulus preekt dan hoor je altijd over de Gekruisigde. De schande van het kruis werd zijn roem. Verre van mij dat ik ergens anders in zou roemen. Omdat Hij is opgestaan! Daarom heeft het kruis betekenis. Hij een vloek opdat ik in de oneindige zegen van God mag delen. Mijn God U zal ik eeuwig loven omdat U het hebt gedaan. Jezus opgewekt uit de doden.

Kunt u de tinteling uit de ziel van Paulus mee gevoelen? Heeft het voor u alle betekenis gekregen? Dat Jezus de Levende is! Niet een of andere profeet. Dat Hij vandaag aanwezig is in Zijn gemeente. Eeuwige gemeente vergadert. De dag de roem der dagen. Zijn gemeente vergadert. Dat mag elke zondag de grondtoon van ons hart zijn. Jezus, opgewekt uit de doden. Staat er een beetje ingewikkeld. Blijkbaar, inspiratie van de Heilige Geest, te noemen dat de Vader Jezus heeft opgewekt uit de doden. Waarom staat dat erbij? Waarom lees je vaak dat Jezus niet alleen is opgestaan maar ook is opgewekt? Ook de Vader erbij betrokken. Ik doe de wil van Mijn Vader, zegt Jezus. Gethsémané. Zo bang. Niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde. De wil van Zijn Vader was Zijn passie. Als Paulus dit schrijft, de wil van de Vader, voel je dan mee? Dat achter de Zoon de eeuwige liefde van de Vader brandt. Zo lief had God de wereld lief! Publiek gerechtvaardigd heeft. Dat kostbaarste geschenk. Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Hij noemt niet alleen de Vader maar ook de Geest. De Geest van de Vader die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Jezus alles gedaan door de Geest. Ontvangen door de Geest. Gedoopt door de Geest. Preken ook. Van Geest en kracht. Men kon niet weerstaan de wijsheid en Geest waardoor Jezus sprak. Zijn leven door de Geest heeft opgeofferd. Door De Geest opgewekt. Drie-eenheid. Al het werk van de Vader ook het werk van de Geest. Ook in de schepping. Alle bomen groen zien ontluiken. Hier te zien op de Veluwe. Geschapen. Na de dood van de winter. De Geest is het die levend maakt. Door het Woord zijn dingen levend gemaakt.

Als er iets in je hart gebeurt, dan is je Vader je aan het trekken door de Geest. Drie-enig God U zij al de glorie. Paulus zegt van de Geest dat die in u woont. Wat betekent dat? Wat klinkt daar in mee? Dat het lichaam van een christen duur gekocht is door de Heere Jezus Christus. Vader heeft gezegd: daar moet U de prijs van Uw leven voor geven. Niet voor een beetje minder. Ik ben gekomen en te zoeken en te betalen. Voor die bouwval. Kunt u dat klein krijgen? Niet als een projectontwikkelaar om dikke winst te maken. Hij heeft jouw ruïne gekocht om daarin te gaan wonen door Zijn Heilige Geest. Sta daar eens bij stil. Gisteren getuige van geweest, dichtbij of vanaf, dat de koning in Amersfoort waren. Maanden voorbereiding, miljoenen voor beveiliging voor twee uur op bezoek met vrouw en kinderen. De Koning der koningen komt niet even op bezoek maar komt in jouw wonen voor eeuwig.

Boodschap van het Evangelie. De Heilige Geest doet geen handschoenen aan om wat activiteit te verrichten dat Hij zelf niet vies wordt. Nee, de Heilige Geest gaat erin wonen. Altijd. Op jou in te werken. De liefde van de Vader die Zijn Zoon geeft, de liefde van de Zoon die Zichzelf geweest en de onuitsprekelijke liefde van de Heilige Geest die daar gaat wonen. In die bron van goddeloosheid. Geen moeite voor te doen, welt op. Gaat wonen en neemt intrek. O liefde van de Heilige Geest. Hier vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Hij woont in u en jou. Niet in Adam op deze manier. Hij komt wonen in gevallen, verdorven zondaren. Woont Hij in u, in jou, in mij? Het scharnierpunt waar het om draait. Vraag stellen in alle radicaliteit. Indien iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Dan ben je zonder zaligheid. Hebt u de Heilige Geest ontvangen?

De inwoning is niet onopgemerkt. Dan gebeurt er wat. Deze tekst zegt wat het betekent voor je lichaam. Achterzijde is de ziel. Beide dingen met elkaar bespreken. Als de Heilige Geest Zijn intrek in je neemt. Dat betekent dat je ging ervaren en voelen dat je een ziel bent. Niet mee bezig. Getraind. Versierd. Bruine kleur. Zoveel zorg voor je lichaam. Wat was je er druk mee. Nu dringt het tot je door. Je bent niet alleen een lichaam maar ook een ziel. Wat baat het mij als ik de wereld win en schade lijdt aan de ziel. Mijn ziel kan blijkbaar schade lijden. Honger lijden. Mijn ziel kan een dode ziel zijn. Mijn ziel doorziet u uw lot? Wat is vandaag de conditie van je ziel? Heb je een levende ziel, een gezonde ziel? Marktdag voor je ziel. Wat heb ik eigenlijk nodig als ik in de kerk van God zit? Waar ben ik om gelegen? Welke goederen moet ik inslaan? Welke kracht van Christus is voor mij van betekenis? Dan word je wakker. Geestelijk wakker. Dat je een ziel hebt, een ziel bent.

Misschien spannende verhalen gelezen. Machtenstrijd. Niet ver weg. Maar in mijn eigen hart. Daar wordt die doodstrijd gevochten. Doodsvijand die maar één passie heeft om mij voor eeuwig naar de hel te slepen. Tegendeel gisteren in Amersfoort. Uren hem op te wachten. Maar als de Heilige Geest in je hart komt, dan komt er alleen maar verzet. Het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan ook niet. Intense clash. Vlees en Geest worden nooit met elkaar verzoend. Oorlog van binnen. Wat doet dan de Heilige Geest? In het doopformulier staat het: eigent ons toe wat wij hebben. Bijna niet te begrijpen. Je hebt het in Christus, in Zijn gemeente, in Zijn Woord, in Zijn beloften en de Heilige Geest eigent het toe. Niet naast het werk van Christus. Alles is volbracht in Christus. Nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde. De Heilige Geest effectueert dat, actualiseert dat. Die brengt Christus in je hart. Dan word je in Christus ingelijfd. Sterven en opstaan met Christus. Dan word je leven Christus. Catechismus: afsterven oude mens, droefheid over de zonden waarmee je God tot toorn verwekt. En hartelijke vreugde leven in Zijn dienst besteden. Neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan Uw eer. Dan ga je een beetje op Jezus lijken. Zachtmoedig en nederig van hart. Dan ga je een ander uitnemender dan jezelf. Ook dat vervelende karakter. Je zegent degenen die jou verwensingen maakt. Je doet niet alleen lief maar hebt lief. Kan niemand maken. De liefde van jou uitgestort in jouw hart. Jezus heeft gebeden voor degenen die Hem kruisigden. Bidden voor degenen die jouw dat geweld aan doen.

Het Evangelie is niet een visie, mooi verhaal. Het is kracht. Eenheid met Christus. Gemeenschap met de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest in je hart. Toe-eigening van Christus. De tekst spreekt over wat er met het lichaam gebeurt. De opstanding van Christus, en de effectuering van het leven met Christus, heeft niet alleen betrekking op jouw ziel maar ook jouw lichaam. Pasen. Jezus lichamelijk opgestaan. Dan denken we terug aan het paradijs. Ten dage als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Zolang er nog sterven is, ziekte is, dood is, ontluisterend mensen de laatste adem uitblazen. Zolang dit nog niet tot Zijn bestemming gekomen. Doorgaande activiteit van de Heilige Geest. Lichaam prachtig geschapen. Kunt denken, kunt praten. Gedachten in je brein. Elektrische signaaltjes. Tong kunt gebruiken en iets spreken. En bij u uw trommelvliezen in beweging komen en gedachten komt. Je kunt kijken, je kunt luisteren. Wat zijn wij wonderlijk, met wijsheid door God gemaakt. Het heeft allemaal een dreun gekregen door onze zonden. Schepping zucht. Chaos. Ook uitstrekt naar je lichaam. Te midden van al die gebrokenheid, al die rouw staat dat Paasevangelie. Dat Hij de dood heeft gedood! Dat Hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht! Hij is niet alleen gereanimeerd. Nee, Hij is opgestaan in heerlijkheid. Geestelijke lichaam opgewekt. Het oude wordt nieuw. Als je er in deelt dan ervaar je het dat je vernieuwd wordt, verjongd wordt. Tot op die jongste dag. Dat is de kracht en betekenis van Zijn lichamelijke opstanding. Die Geest eigent het aan jou toe. Dan ga je anders naar je lichaam kijken. Waar kijk ik naar, waar luister ik naar? Wie geef ik een hand?

Christen. Spelletje Poker? Nee, ik heb geen handen. Jawel toch. Nee, Jezus zijn mijn handen. Hij heeft ze gekocht. Leer mij naar Uw wil te handelen. Heere, Kurios, wat wilt u dat ik vandaag met mijn handen doe? Als het ook effect heeft op jouw lichaam het werk van de Heilige Geest, ben je dan gezonder dan een ander? Of als je het niet bent heb je dan niet voldoende geloof? De Heere kan het doen en genezen. Melanchthon. 1540. Luther hoorde er van. Heere het kan niet, het kan niet. Omwille van Uw naam. Nodig in het Koninkrijk. Hij werd genezen. Als het ter eer van God is en belang van Zijn Koninkrijk, dan doet de Heere grote wonderen. Vraag het zendelingen. Die zijn er getuigen van. Iets anders dan voor eigen belang. Door lijden geheiligd. Lijden kan een medicijn zijn. Dieper te ervaren wat je aan God hebt, aan Jezus hebt. Verzocht. Hogepriester. Geleden even als wij. Geen succesleven. Laat het lichaam maar tot ontbinding overgaan. Afsterving van de oude mens. Dat komt tot compleetheid. Bouwstenen herrijzen uit het stof. Leven een kwaliteit geven heerlijker dan ooit tevoren. Ogen die scherper zijn dan die van Adam, oren die scherper dan die van Eva. Zondagse kleed aankrijgen. De schepping zal erin delen. Glorie met de opgestane Levensvorst. De schepping is gevangen door de vergankelijkheid. Als een reus. Die zal vrij worden. Die boeien eraf glijden. Die ganse schepping zal tot voltooiing komen. Gods kinderen uit de graven geroepen worden of die nog leven. Christus is de Eersteling die ontslapen is. Er komt nog een hele oogst. De Heilige Geest hoeft het alleen nog maar te effectueren en toe te eigenen wat er in Christus is.

Al het onrecht zal dan recht gezet worden. In families, economie, samenleving. Niemand zal zeggen: ik ben ziek. Alle tranen zal van de ogen afgewist worden. God zal zijn alles en in allen. Alles doordrenkt van Zijn eer en heerlijkheid. Of is het hart zonder Hem ook wel uit te houden?! Of op de bodem van je hart dat verlangen: wanneer komt die dag dat ik altijd bij u wezen mag? Al uw liefde waardig te schatten. U zij de glorie eeuwig en altijd. Zonder enige onderbreking. Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis eindigt ermee: daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om die dag verheerlijkt te worden met Jezus Christus.

Je kunt ambities hebben vandaag. Wordt wel relatief. Moeiten, zorgen en tegenslag. Zou God wel weten van mijn droevige situatie? Als je nu de dingen in het rechte zicht mag zien. Dan het eeuwige leven niet een aanhangsel van het hier en nu. Dit leven is een voorbereiding, een oefeningetje op de eeuwigheid. Belijdenis van Nicea: het leven van de toekomende eeuw. Het leven op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ongestoord en ongebroken. Om Hem te dienen nacht en dag in Zijn tempel. Omdat Hij het waard is om gediend te worden. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Nu ben ik nog in een slaapstand, in een droomwereld. Maar dan Hem te zien van aangezicht tot aangezicht. De keerzijde: opstanding der rechtvaardigheid en der verdoemenis. Niet waar ze zijn. Jezus noemt het wel. Niet om even kennis van te nemen. Hij zegt het met alle liefde in Zijn hart. Mijn zoon, vader, oma. Er is een opstanding der verdoemenis. Dat zeg ik opdat u niet verdoemd wordt. Opdat u vandaag Mij nederig te voet valt. Dat u zegt ik ben overgegaan uit de dood in het leven. Ik leef niet meer uit de dood maar uit het leven, de dood ligt achter mij. En na de dood is het leven mij bereid. Amen.

Zondag 28 april 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W. van Vlastuin – Romeinen 8 vers 11