Adam waar ben je?

Toen de mens in het paradijs in zonde viel door God ongehoorzaam te zijn, wilde hij niet meer met God te maken hebben. Maar God zocht de mens op: Adam, waar ben je? Zo zoekt God ook ons vandaag op. Waar bent u? God is Zijn schepsel kwijtgeraakt, het prachtigste kunstwerk van de schepping. In de moederbelofte belooft God vijandschap te zetten tussen het zaad van de slang [=de duivel] en het zaad van de vrouw. Eeuwen later wordt de Heere Jezus, Gods Zoon, geboren uit het zaad van de vrouw. Hij is de sterke Held die de duivel overwonnen heeft, zijn kop vermorzeld heeft. Deze ene belofte van God maakt het verschil.

Genesis 3 vers 15: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen‘.

Gemeente, wij staan op een aangrijpende plaats. Hof van Eden in het paradijs. Dat verschrikkelijke moment. De band met God verbroken. Wat zijn Adam en Eva bang en ongelukkig. Ze verbergen zich voor God en voor elkaar. Weggekropen. Eigenlijk zeggen ze tot God: laat ons met rust.

God had gevraagd met name tot Adam: waar ben je? De vraag gaf geen vreugde maar riep angst op. Hoe komt het? Daarvoor suizen van de wind Gods stem. Zoveel vreugde gaf het. En nu bang voor God. Met alle soberheid besproken in Genesis 3.

Manninne liep langs de boom van kennis van goed en kwaad. Daar kwam een slang te spreken. Dat was ongewoon. Moest een bovennatuurlijke macht zijn. De slang begon met een klein vraagtekentje. Is het waar dat jullie van alle bomen mogen eten maar dat God jullie laat verhongeren dat je van de die boom niet mag eten. Dienen jullie zo’n God? Je gaat er zo snel in mee. Eva had meteen er tegenin moeten gaan.

Eva ging er wat in mee. We mogen de boom niet eens aanraken. Waar staat het? Harde gedachten over God gekregen. Kunnen we ook hebben als er teleurstellingen zijn. Scheef beeld van God. Of van softe opa die lacht om het kattenkwaad van zijn kleinkinderen. Maar in ieder geval een scheef beeld.

Duivel zei: God gunt je niet het oneindige geluk. Als God zijn dat je kennis hebt van goed en kwaad. Eva kijkt nog eens naar de boom. Ziet er uit om verstand te krijgen. Ze strekt haar hand uit. Ze ziet meteen het is niet goed. Ze gaat met de vrucht naar Adam. Ik heb gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad dat moet je ook doen En Adam neemt en eet ook. En dan schamen ze zich voor elkaar.

Zij roepen niet tot God. Maar daar klinkt de stem van God. Waar ben je? De Vader van de verloren zoon. Ik wil niet zonder jou. Open je hart voor mij, vertel wat er gebeurd is. Adam kan er niet omheen dat je van de verboden boom gegeten heb. Maar zegt Adam ik heb die vrucht gekregen van Eva. Heel subtiel legt hij de schuld bij God. Als ik nou een andere opvoeding had gehad, andere grootouders, andere geaardheid. Schuld gelegd op een ander. Manninne legt de schuld op de slang.

Bent u erbij? Het is geschiedenis. Het is een historische zondeval. Maar tegelijkertijd is het het spreken van God vanmorgen. Wij staan tegenover God. Waar ben jij? Hoe is het op dit moment tussen u en God, tussen jou en God? Waar bent u? Dan spreekt God tot de slang die verschrikkelijke vervloeking uit. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten.

God spreekt over de mens. Ik zal. Ik zal over jou, over u, over mij. Wij denken weleens dat die eerste zonde maar een kleinigheid is geweest. Is God niet te streng geweest dat die zonde zo werd gestraft. Kwalen en dood gekomen. Is dat niet allemaal een beetje te erg als je kijkt naar die ene zonde? Wat is die eerste zonde? Daar zitten alle zonden in.

Als God zegt geen andere goden voor Mijn aangezicht. Wat hebben Adam en Eva gedaan? En u? God vertrouwd. En het tweede gebod. Geen scheef beeld van God maken. Aanbid jij niet je eigen denkbeeld over God maar hoe Hij werkelijk is. Of trek je Zijn beeld een beetje scheef. En het derde gebod een betrouwbaar getuigenis van God. Machtig getuigenis van God. Adam en Eva hebben gehandeld tegen het derde gebod. En het vierde. De sabbatsrust die ze genoten met God verbroken.

Het vijfde gebod. Gezag namens God. Daarom ben je gehoorzaam aan je ouders. God gebruikt hen om mij grenzen aan te geven. Daarom gehoorzaam aan mijn ouders omdat God het wil. Adam en Eva: niemand boven ons. Het zesde gebod: niet doodslaan. Dood tot alle mensen doorgegaan. Adam massamoordenaar. Zevende gebod niet getrouw, ontrouw aan de hemelse Bruidegom. Achtste gebod begeren, dat deden ze. Negende gebod niet eerlijk gesproken. Tiende gebod al je verlangens worden vervuld in de levende God. En de liefelijkheid van de Heere begeerd. Niet begeren de vrouw van de naaste, of het huis, of de gezondheid van een vriend. Wat hebben Adam en Eva gedaan? Begeerd. Heel de wet terzijde geschoven.

Dan gaat het niet over Adam en Eva maar over jou en mij. Wat moet God zeggen? Ik zal niet naar u luisteren omdat u niet naar Mij geluisterd hebt. Wat hebt u gedaan met dat prachtige kunstwerk het paradijs? Mij daar in aangetast. U was het prachtigste kunstwerk. Ik heb u een wijsheid gegeven 1000x meer dan Albert Einstein. U hoefde maar naar de dieren te kijken en een naam geven naar hun aard. U hebt het alles verwoest en daar slijk over gegooid.

Ik zal uw vijand zijn, nee zegt God. Ik zal vijandschap zetten tussen u en uw vijand. Ik zal Mijn Zoon zenden. Het zal een zware strijd zijn. Uit u zal het Vrouwenzaad geboren worden. Hij zal lijden en sterven maar overwinnen, de kop vermorzeld worden. Niet alleen zijn staart. Kop in het midden bij een slang in het nauw. Onherstelbaar vermorzeld. Triomf over de boze. Ik zal alles doen. God zegt het tegen de slang en Adam en Manninne mogen het horen.

Wat doet dat met je vanmorgen? God moet over mij toornen. Als je nooit het Evangelie zou horen, dan zou je wegkruipen. Bang voor God. Vluchten bij God vandaan zoals Kaïn deed die zondebesef had. Als het Evangelie gepreekt wordt, en dat in je ziel wordt geschreven. De liefde van God verbreekt je, verootmoedigt je. Die oneindige genade van God verbreekt je. Dan krijg je smart en berouw over je zonden. Dan ook belijden.

Tegen een tiran, strenge politieagent ga je je zonden niet belijden. Dat doe je tegen iemand die je volkomen vertrouwt. Dat doe je tegen deze goede God. Hij was getrouw maar jij hebt Hem zoveel verdriet gedaan. Ik verborg geen zonden. Ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daden. Mijn onreine begeerten. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik stortte de emmer van mijn hart helemaal leeg voor mijn aangezicht. Al zou er geen straf zijn op de zonden, dan nog zo’n verbroken hart. Ik zal Adam, ontrouwe bondgenoot van mij, Ik zal betrouwbaar zijn. Ik zal nog meer van Mijn trouw laten zien.

U leest het goed. Er staan geen voorwaarden. Geen komma. Ik zal je redden als je tenminste berouw hebt. Stel je voor dat er een voorwaarde stond waaraan moest voldoen. Misschien vind je het best en prima. Dan is het Evangelie niet van vrije genade maar van geruststelling. We hebben het weer mooi gehoord en gaan door. Maar als je een Adam bent, het is nog nooit anders geweest, misschien al 73 jaar zo geleefd, ik kan niet aan een voorwaarde voldoen.

Adam die als het ware zegt: laat mij toch met rust. Maar God zegt Ik zal jouw redden. Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? Dat van hart van jou waarvan jij moest zingen een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Deze God is onze God. Ik zal. Moet je eens luisteren hoe dat zich realiseert in jouw hart en leven. Wat betekent het bij die grote Redder Jezus Christus te horen? Ik zal vijandschap zetten. Taal van het Evangelie? Oorlogstaal.

Paar weken geleden indringende debat met de premier in de Tweede Kamer over die aanval, wapendepot, dan merk je hoe indringend het is. Ik ben gekomen niet om vrede te brengen maar het zwaard, zegt Jezus. Zo confronterend is het Evangelie. Ik zal vijandschap zetten. Dan is er dus geen vijandschap. Geloof je dat. Je oude mens is een vijand van God en vriend van de duivel. Dat zegt God radicaal. Hij vraagt van jou dat je dat erkent, volmondig erkent. Ik zal vijandschap zetten omdat het er niet is.

Het is buitengewoon confronterend maar ook bemoedigend. Wat moet je meebrengen? Nul komma nul. Je kunt de grootste goddeloze zijn. Ik zal vijandschap zetten. Ik weet raad met de verkeerde liefde van je hart. Ik zal vijandschap zetten. Het is iets anders dan je wat ongemakkelijk voelen van de gevangenschap in het kasteel van de duivel. Het is radicaal. Van alle zonden en lauwheid word je een vijand. Van alle lauwheid en oppervlakkigheid. Wedergeboorte, nieuwe schepping. Liefde van God in je gestort door Zijn Geest.

Alles nieuw geworden. Niet een beetje bijgeschaafd. Nieuw mens uit God geboren. Door de Geest geleid. Dat is radicaal. Hoe is het met jou, met u? Ben je een vijand van God of een vriend van God? Een van beide hè. Er zitten hier vrienden van God, jongeren. Mensen die God zo hartelijk liefhebben. Aan het einde van hun leven gekomen zo hartelijk liefhebben. Strekt al mijn liefde zich naar uit. En de keerzijde in dezelfde bank: vijanden van God. Die zichzelf misschien wel zien als een strijder van de waarheid. En dan toch een vijand van God.

Paradox. De vrienden van God kennen de vijandschap in hun hart. Verzet. Bedenken van het vlees. Het goede dat ik wil dat doe ik niet en het kwade dat ik echt niet wil, dat doe ik wel. Dat maakt je zo afhankelijk van deze belofte. Daar kom je in 1000 jaar niet vanaf. Wanneer zal ik verlost zijn van mijn oude mens? Alleen maar vreugde hebben in uw geboden? Verdriet om u in de weg te staan, ontrouw te zijn aan u. Ik zal vijandschap zetten. God doet dat dan naar mensen die vijanden zijn.

God is de Enige die vijanden lief heeft. Hij vindt vijanden en heeft ze lief. God bevestigt Zijn liefde jegens ons toen wij nog vijanden waren. God heeft een welbehagen. Hoe meer Hij aan u kwijt kan, hoe liever het Hem is. Ik zal vijandschap zetten. Dan maakt God het heel concreet. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw Manninne. De duivel krijgt geen Evangelieboodschap, is voor eeuwig met hem gedaan. De duivel geen genade en de mens wel genade.

Is Manninne dan gered? Deze gemene vrouw die haar man verleid heeft en meegetrokken heeft in de zonde, die zo verantwoordelijk is voor haar kinderen en kleinkinderen. Vul maar in. Deze vrouw verzoend en eeuwig gered. Misschien voor jou wel zo bemoedigend. Ben je zo gemeen. Verantwoordelijk misschien wel voor zonden van anderen. En hoe zit het met Adam, deze massamoordenaar. Paar verzen laten. Adam noemt zijn vrouw Eva, moeder van alle levenden. Hoe kan hij dat zeggen? Deze belofte maakt het verschil.

Vrouw zal nageslacht krijgen. Zaad met een hoofdletter. Blijkbaar heeft deze ene belofte wortel geschoten in de ziel van Adam. Door gevangen. Blijkt uit dat hij haar Eva noemt. Moeder van alle levenden. Hoe kostbaar is deze ene belofte. Alle beloften in de Bijbel. Tussen Adam en Eva weer goed gekomen. Bitterheid zoals in het huwelijk van u kan zijn doorbroken. Ander liefhebben zoals je jezelf lief hebt.

Heeft de duivel kinderen? U bent uit uw vader de duivel, zei Jezus. Zei Hij dat tegen brute vervolgers? Nee Hij zei het tegen brave orthodoxe leiders. Die zoveel wonderen hadden gezien maar steeds verder verhardde. Het slangenzaad zit in u, in jou. Blijkbaar kan het zover komen in het proces van verharding en van het Evangelie niet meer ophoort. Oude leventje zo afglijdt.

Wie is geen slangenzaad? De Heere zal vijandschap zetten tussen het slangenzaad en vrouwenzaad. Eva krijgt een zoon en dan lijkt dat wel het vrouwenzaad zijn. Hoeveel eeuwen later. Ook tegengesteld te lijken. Kinderen omgebracht. Ondanks al die aanslagen en bedreigingen. Het zaad van de vrouw. Uit het zaad van de vrouw geboren, niet uit de zaad van een man.

De wedergeboorte. Al deze dingen klinken door in deze eerste belofte van het Oude Testament. Ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal het de kop vermorzelen. Hoe zit het? Ik heb zoveel te maken met de strijd tegen de boze. Strijd tegen geestelijke boosheden. Twist met mijn twisters Hemelheer. Is hij nu dood of springlevend? Zegt u het maar. Ook weer zo’n wonderlijke paradox. In Christus meer dan een overwinnaar. Ik lag en sliep gerust, van de trouw van de Heere bewust, ik zal vol heldenmoed. Tienduizenden duivelen niet vrezen. Van alle kant geprangd. Al is de boze er en gaat hij door als een briesende leeuw. Niet een moment staande blijven zelf. Maar ons staat een sterke Held ter zijde.

Laat uw volk in de vrede, vrede in de oorlog, tot het moment dat alle tranen van de ogen worden afgewist. Tot het moment dat de duivel voor eeuwig geworpen wordt in de eeuwige poel van vuur en sulfer. God zal zijn alles en in allen. Meer zullen krijgen dan destijds in het paradijs. Mijn God U zal ik eeuwig loven. Amen.

 

Zondag 15 december 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W. van Vlastuin – Schriftlezing Genesis 3 vers 1-15