Op deze Nieuwjaarsmorgen klinkt een woord van vermaning: heb acht op uzelf en op de leer, dat u daarin volhardt. Het grootste gevaar komt niet van buitenaf maar zit in onszelf. Dat geldt ook de nieuwe ambtsdragers die in de frontlinie van het Koninkrijk van God staan. Aan de vermaning is ook een rijke belofte van God verbonden: want dat doende, zult u en uzelf behouden en die u horen. Door Gods genade in Christus Jezus behouden, door Zijn werk. Te mogen weten voor eigen hart en leven: na de dood is het leven mij bereid. Wanneer komt die dag o God dat ik eeuwig bij U wezen mag? En tot behoud van die u horen. God gaat door met Zijn werk en heeft Zijn beloften eraan verbonden. God gaat ook in het nieuwe jaar 2020 door met het bouwen van Zijn Koninkrijk opdat Zijn huis worde.

1 Timotheüs 4 vers 16: ‘Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult u en uzelven behouden, en die u horen‘.

Heb acht op uzelf

Als wij ons afvragen wat een goede ambtsdrager is, dan zouden we veel kunnen noemen. Misschien in de tijd van de verkiezingen wel genoemd in de gemeente. Competenties. Eigenschappen. Goed kunnen luisteren. Eerst luisteren en dan iets zeggen. Dan iets goed zeggen. Verstand hebben. Hout snijden. Leiding geeft in de gemeente dan ‘verstand’ hebben van de Heilige Geest. En weten van de misvattingen. Hoe de Zaligmaker een Medicijn is tegen alle geestelijke kwaliteiten. Het zou ook iemand moeten zijn die de tijd verstaat. Heel veel waaraan ambtsdrager moet voldoen. Charisma. En nog meer.

We gaan vanmorgen luisteren wat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheüs zegt. Voorganger in Efeze, nog geen dominee. Efeze. Grote wereldstad. Bacchus feesten. Afgoderij. Diana afgod. Er waren nog veel heidense gewoonten en praktijken. Halverwege dertig Timotheüs. Beetje schuchter van karakter en weleens een beetje moeite mee daar te staan. Hart onder de riem door Paulus in brief.

Heb acht op jezelf. Als wij dat in 2020 horen. Denk aan jezelf. Zorg dat je geen burn-out krijgt. Let op jezelf. Grenzen aangeeft en mogelijkheden. Met gezin afspraken maakt, met werk. Als we denken dat dit de bedoeling is, dan deed Paulus het zelf verkeerd. Dag en nacht werk aan de gemeenten. Calvijn ook als ik maar nuttig ben. Hudson Taylor. Maarten Luther. Noem maar op. Je bent 24 uur per dag ambtsdrager zoals je ook 24 uur vader bent. Niet in partjes delen.

Dat is het wonderlijke, het paradoxale. De Heere lief met heel je hart. Je vrouw lief met heel je hart. Je kinderen ieder. Geen aftrekposten. Heb acht over jezelf. Waak over jezelf. De grootste gevaren zitten niet in de stad Efeze, de culturen. Waak over je eigen hart. Grootste gevaar bij jezelf zoeken. Dat je ambtelijke dienst ambachtelijk wordt. Ik zag een boekje in de consistorie uit is. Maar het kan een dienst worden waarbij de bezieling ontbreekt. Of eigen ego strelen. Je staat in de frontlinie van het Koninkrijk van God. De boze is daar actief. Vaak als engel van het licht. Weet zwakke plekken. Elia werd mismoedig. De duivel altijd van extremen. Mismoedig of overmoedig zoals Petrus dat je denkt in staat te alles aan te kunnen.

Kan zijn dat je teveel naar de problemen kijkt en niet naar wat God er mee te zeggen heeft. Zoals de blindgeborene. Juist pleidooi bij God. Mijn eetgelegenheid Uw gelegenheid. Wat zou u met Uw grote Naam doen? Het is Uw eer te na niet hierin te werken.

Zo kun je voorstellen dat er veel bedreigingen zijn vanuit eigen hart. In geestelijke strijd verwikkeld. Het beste wat je voor de gemeente kunt doen is de verborgen omgang met God. Laten uw wonderen maar weinig zijn. Uitluisteren wat God te zeggen heeft. Je blijft maar luisteren en hangen aan de Heere Jezus Christus. Je denkt misschien ik moet er op uit, maar laat je laven door het Woord van God.

Geloven wij dat God door de gebeden regeert? Zijn gunst oneindig groot te vinden. De kracht van de realiteit van de gebeden. Verborg omgang. Het gebed. Bonhoeffer was een theoloog, we staan niet alles in zijn lijn, we kunnen iets van hem leren. Hij gaf als rector de studenten op dagelijks een halfuur te mediteren over een tekst. Geldt niet alleen dr ambtsdragers maar ons in het ambt aller gelovigen.

Maria had het beste deel uitgekozen. Martha zo druk bezig. Niet onze activiteit, maar Gods Woord. Maria had het goede deel uitgekozen bij het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. M’Cheyne: God zegent geen gaven maar genade. Vol van de Heilige Geest. Gedrenkt door de genade. De waarheid en het gezag van het Woord over te brengen aan anderen. Wandel je in het Woord, Geest van het Koninkrijk van God. Geheiligd in ons hart. Wat ben je dan ook opmerkzaam op je woord. Je kunt 1000 goede woorden maar een woord kan zoveel bederven. Zet een wacht voor mijn mond.

God is de sprekende God. En als ik spreek hoe belangrijk is het dan dat ik op de juiste toonaarde meespreek. Met de gezindheid van Jezus. Niemand zo nederig als Hij. In de kribbe van Bethlehem geboren. Eenheid met Hem nodig. Aan Hem genoeg hebt, van Hem nooit genoeg krijg. Dan is Hij niet en begrip maar een levend Persoon.  Dan kom je uit de binnenkamer met Hem en ga je naar de ontmoeting met de ander.

Wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. Getast. Apostelen letterlijk ooggetuigen. Zo ook de ambtsdragers. Het hangt niet af van slaven en daveren. Luther zei tegen Melanchton: je moet heilig luieren. Hij bedoelde natuurlijk niet te luieren. Niet luieren. Maar eerst de Heere activiteit doet en dan jij. Dat het je doortrekt.

Heb acht op jezelf. Wees in de gezindheid met de Zoon van God, Jezus. Dienstbaar te zijn met die meest starre karakters. Jezus die Zijn vijanden liefhad. Zouden we dan niet blijven dienen en volharden? De gemeente mag er ook voor bidden. Geduld hebben met de ambtsdragers. Eenzijdig, klein burgerlijkheden, verkeerde inschattingen. Ze zijn wel door God gegeven. Ten hemelvarende Christus die schatten uitdeelt: ambtsdragers gegeven heeft. Ze zijn niet meer dan wij maar meer in het dienen. In de gevende leven.

Heb acht op jezelf. Heb je daar niet genoeg aan? Om zo een nuttig instrument te zijn. Dan gaan onze eigen belangen eraan. Leer mij o God van zaligheden. Ervaart het ook dat de ziel vet gemaakt wordt. En je eigen ziel. Gemeenschap der heiligen. Met al de heiligen mag verstaan de lengte, de diepte en breedte.

Het geheim van het Koninkrijk. De liefde. Die wordt niet minder van het geven. En acht op de leer. In het postmodernisme zoals nu heeft iedereen zijn moraal en waarheid. De leer past niet zo in deze tijd. Het gevaar is als een wiskundige formule. De leer van de Heer is het. Niet als de Zeloten strijden voor de leer. Maar de leer van de Heere. IJvert voor de Heere. Niet een systeem dat je kunt beheersen. Hete hoofden, koude harten.

Dan wordt de waarheid wel heel kostbaar. 1001 leugens. Anderen nodig om de waarheid te verstaan. Leugen nog erger dan moord. Moord doodt het lichaam, de leugen de ziel zei Augustinus. Heb acht op de leer. Dat je daarin wandelt. Levende realiteit. Persoon met wie je leeft. Waardoor werden de apostelen gegrepen? Jezus Christus de opgestane. Het was absurd. Hij was toch gestorven?! Maar Hij is opgestaan uit de dood. Te roemen in het kruis van Christus. Dat leven uit de Heere Jezus Christus alleen.

Heb acht op die levende realiteit in de Heere Jezus. Door Hem geregeerd en niet door eigen verlangens. Levend vuur in je beenderen dan. Het is levend. Krachtig. Effectief. Beheerst mijn denken en voelen. Dan is er ook passie om die Naam die zo goed is en uit te spreken. Komt maakt God met mij groot. Komt luistert naar dit woord. Dan ben je een levende getuige van de levende Christus. Volhard daarin.

U kent het wel in de liefde. Het is iets anders verliefd te zijn of 25 jaar al in het huwelijk te staan. Zo ook in het ambt. Volhardt daarin. Het kan zo maar uitgeblust raken. Door allerlei beslommeringen het vuur van de Heilige Geest uitdoven. Onder de as, zo uitgedoofd. Je kunt het niet maken, wel bederven. Zo ben je als een leeg vat op God aangewezen. Wie in Mij blijft draagt veel vrucht. En uzelf en degenen die u horen.

Jezelf behouden, dat is al een machtig Godsgeheim. Over de dood mag heenzien. Over de dood is het leven mij bereid. Over weinig bent u getrouw geweest, als vader in het gezin, in het dienen. Er werd gevraagd van je getrouw te zijn. Dat beloon ik zegt God. Uw werken volgen u na. Dat heeft eeuwigheidsbetekenis en gewicht. Dat maakt elk huisbezoek zo gewichtig. Dat gaat mee en wordt bekroond.

Ik zal ook behouden die u hebt mogen dienen. Het is geen recept, niet maakbaar. De Godzaligheid van ambtsdragers gebruikt God tot zegen van de gemeente. Robert Murray M’Cheyne, 29 jaar geworden, stond in Dundee in Schotland. Tot rijke zegen. Je proeft de liefde van God. Ik spreek uit eigen ervaring. Hij zei: ik geloof dat de Heere geen eredienst ongezegend laat. Het hing niet van hem af, hij was zelf op zendingsreis toen er een opleving in Schotland kwam.

Amazing grace. Vaste grond van mijn behoud. Vrucht dragen. Dertig, zestig en honderdvoudige vrucht. Dat zo de genade van God in Putten vermenigvuldigd. Door de Heilige Geest kreeg Paulus de woorden, de perspectieven. Jezus bemint zondaren. Hij zoekt jongeren en ouderen. Hij wacht om genadig te zijn. Ik schenk zo jij het smeekt, overvloedig.  Want God de Heere is zo goed en mild, te allen tijd een zon en schild. Deze vermaning voor u, ons en mij. Volhardt daarin. Tot persoonlijke zaligheid, tot verheerlijking van God. Tot eeuwige zaligheid van jongeren en ouderen. Amen.

 

Woensdag 1 januari 2020 [Nieuwjaarsdag] – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W. van Vlastuin – Tekst voor de preek 1 Timotheüs 4 vers 16