Voor God is niets onmogelijk

Het moment van de doortocht door de Rode Zee is voor het volk van Israël een gebeurtenis om nooit te vergeten. Voor ons is het een teken van Gods hoe Hij leidt en helpt. Het loopt God niet uit de hand. Hij toont Zijn nabijheid aan het volk van Israël en aan ons die Hem het nieuwe leven van Hem hebben ontvangen. Voor het volk van Israël met de beenderen van Jozef die meereisden en de wolk- en vuurkolom. Voor christenen is het Woord een lamp op het pad en het licht voor de voeten. Nog voordat het volk door de Rode Zee trekt, van mensenkant een onmogelijkheid, klinkt het Woord: ‘Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken’. En ze gingen op het machtswoord van God in geloof. Zo leidt God Zijn kinderen, dwars door schijnbare onmogelijkheden heen.

Exodus 14 vers 15b: ‘Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken‘.

Door Gods hand geleid
1. Niet langs de gewone weg;
2. Door de weg van het water.

1. Niet langs de gewone weg

Gemeente, jongeren, ongetwijfeld kent u een moment in uw leven dat u nooit meer vergeet en zult vergeten. Trouwen. Eerste kind geboren. Of, aangrijpend, kind verloor of man of vrouw. Of het moment dat de Heere leven in je ziel gaf. Alle twijfel over. Ingegrift. Vergeet je nooit meer. Nationale geschiedenis Nederland ook. Tweede Wereldoorlog. Hongersnood. Jodenvervolging. Ook in Putten aangrijpende dingen gebeurd. Wonden geslagen. Zo ook bij volk Israël.

Uittocht. Doortocht Rode Zee. In zes psalmen. Psalm 66. Deze veranderd in het droge. Te voet doorgegaan. Daarom hebben we ons in Hem verblijd. Openbaring 15. Ze zongen het gezang van Mozes. En van het Lam. Groot en wonderlijk zijn Uw werken. Koning der heiligen. Oude en Nieuwe Testament laten het horen. Bijbel is een eenheid. Heilsgeschiedenis gouden draad. God openbaart zich steeds meer en verder. Heerlijkheid in het komen van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

Verlost uit de hand van Farao. Symbool voor heel het volk van Israël. Verlost uit hand van grote tegenspreker. Anti-macht. Dan ga je toch zingen. Dankbewijzen. Lied van Mozes. De Heere is mijn kracht en lied. Tot heil geweest. Hij heeft mij geholpen. Israël moet nog door de benauwdheid heen. Waarom? Hij wil ons aan Zijn voeten hebben. Van onze troon afkomen. Farao zit Israël nog op de hielen. Nog steeds benauwdheid. Israël volkomen te vertrouwen op de Heere alleen. Geen gemakkelijke lessen. Snijden in eigen vlees. Wie dat in zijn leven heeft ervaren, zal dat toch beamen in zijn hart.

Farao heeft pas na negen plagen toegegeven. Bij de tiende plaag. God leidde hen. Door een hoge hand is het volk uitgegaan. Een hand van zegen. Nabijheid. Ondersteuning. Hij leidt Zijn kinderen in voor- en tegenspoed. Is dat een gemakkelijke weg. Nee voor Israël niet. Voor persoonlijke mensenlevens niet. Kruisen op de rug gelegd. Zorgen. Verdriet. God leidt ze niet langs de weg van de Filistijnen, huidige Gaza. Kortere weg. Nee moeten een langere weg. Zou de Heere zich vergissen? Nee. Welkom in de strijd. Gods wegen zijn niet altijd rechte en vlakke wegen. Vaak kromme wegen. Als de Heere in uw leven is gekomen, in de eerste liefde en mond stroomt er van over. Er komt tegenwind. Macht van boze. Door eigen vlees. Satan. Tot struikelen geneigd. Veel rampen zijn de vromen lot. Waarom die rampen? Meer en meer af te zien van jezelf. Toevlucht te nemen tot Hem, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Weg door het land van de Filistijnen niet. Dat was een oorloglustig volk. Moet het volk meteen omkomen na de uittocht? God leidt langs de weg van de Rode Zee. Hij heeft er een bedoeling mee. Etam. Aan de rand van de woestijn. Volk gaat niet alleen. De kist van beenderen van Jozef gaan mee. Neem dan mijn beenderen mee. Jozef wist het. Zijn overblijfsel moesten mee. Door het geloof wist hij het al. 400 jaar geleden had Jozef het al gezegd. Is dat geen zichtbaar teken van de betrouwbaarheid van de Heere? Het wordt uitgevoerd. Hebreeën 11: door het geloof heeft Jozef bevel gegeven van zijn beenderen. Zou de Heere iets zeggen en niet doen? Vertrouw het Woord. Kom tot Mij vermoeiden en belasten. Ik zal rust geven. In het Woord komt de zaligheid naar voren. Een ieder die gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Kerk werkplaats van de Heilige Geest. Hier wil Hij werken. Middel van de prediking gegeven.

Volk door de Rode Zee. Teken van de kist van Jozef. Vreemde weg. Maar wel die de Heere aanwijst. Ook de aanwezigheid van de Heere. Wolk- en vuurkolom. Overdag als een schaduw tegen de zon. In de nacht een vuurkolom. Even naar boven te kijken en licht van de vuurkolom. Psalm 121. Zal niet sluimeren noch slapen. Komen het tegen. Een kolom. Een wolk- en vuurkolom. Als een zuil. Wolk die nabij het volk was. Schaduw overdag. Blinkend in de nacht van vuur.

Wat de wolkkolom doet als de Egyptenaren eraan komen. Voor Israël leiding maar voor Farao en de zijnen verstrooiing, duisternis. Met opgegeven hoofd is het volk van Israël uitgegaan uit Egypte. Zelfs de kist van Mozes in hun midden als een zichtbaar teken. Wij zijn niet het volk van Israël in directe zin. Maar wij? Het Woord. Licht op het pad. Lamp voor onze voet. In moeilijke wegen. Het Woord beschermt. Wil troosten de Heere die niet sluimert noch slaap. Het Woord als gids. Er zijn wat een vragen, zorgen op de levensreis. Het volk wordt uitgeleid. Zo zullen zij uiteindelijk bevrijd worden. De weg door het water. Hij leidt uit. Ik ben de Heere.

2. Door de weg van het water

Hoe verlaat Israël Egypte? Als vluchtelingen? Nee, uittogen bij vijven. Interpretatie ervan niet eenvoudig. Misschien vijf naast elkaar. Geordend als een leger. Niet in chaos. Als een leger. Met opgeheven hoofd verlaten ze Egypte. Niet even snel naar het beloofde land. Van Etam richting Pi-Hachirôth. Richting de Rode Zee terug. Rode Zee heeft twee uitlopers. Schelfzee daar ergens geweest. Daar zij ze doorgegaan. Als Farao dat hoort denkt hij dat ze verdwaald zijn. Door de Schelfzee kun je niet heen. Maar dat is wel de weg van de Heere. Het zal uitlopen op een confrontatie tussen de Heere en Farao. Ik zal het hart van Farao verstokken. Is het de schuld van de Heere? Dat is niet het geval. De Heere is niet de bewerker van het kwaad. De Heere geeft Farao over aan zijn eigen boosheid. Hij wil niet luisteren. Eigen verantwoordelijkheid. Zonden is onze schuld. Niemand anders de schuld van geven. De weg van de Heere sluit onze verantwoordelijkheid niet uit.

Farao krijgt spijt van het besluit. Waarom hebben we het gedaan? Volk van Israël weg. Onze slaven weg. Economie krijgt geweldige dreun. Hij roept generaals uit het leger bij elkaar. Mannen zonder vrees. Legermacht. Goedgewapend. Voor het leger geen probleem. Volk zo in zicht. Volk ziet het leger ook komen. Wat zien we bij het volk Israël gebeuren? Zij vreesden zeer. Klagen. Wijzen naar Mozes met de beschuldigende vinger. Is dit nu de begeerde vrijheid? Wat een hardnekkig volk. Ze hebben de kist van Jozef bij zich. Teken van Gods trouw. Zichtbare teken van wolk- en vuurkolom. Waar ligt de schuld? Ze vertrouwen op zichzelf.

Als we naar onszelf kijken. Als wij daar staan? Is het niet begrijpbaar? Weet van het werk van de Heere en dan weer een tegenslag. Wat zegt Mozes? Vreest niet. Staat vast. Wat de Heere gaat doen vandaag. Kijk om je heen. De beloften. De wolk- en vuurkolom. Mozes staat er als een krachtige prediker. Natuurlijk, als ze om zich heen zien zien ze achter het leger van de Farao. Voor de Schelfzee. De bergen naast je. Opgesloten van alle kanten. Het volk zit vast. Overwinnen van de Farao is onmogelijk. Gevangen genomen worden. In de zee zouden ze omkomen. En dan die woorden van Mozes. Vrees niet. De Heere zal voor u strijden. Je hoeft alleen maar stil te zijn. Te zwijgen. Uit alles blijkt dat Israël het zelf niet kan. De Heere kan het alleen. Geweldige les. Voor ons een onmogelijke zaak jezelf te verlossen. De Heere zal voor je strijden. In de diepe van de dood heeft Hij gestreden. Catechismus zondag 6: deze borg en Middelaar van God en mensen. De dood in gegaan om mensen te redden.

Wij kunnen niets. Ja, weglopen. Kijk maar naar Zijn leerlingen. Niet een uur met Hem waken. Geestelijk kijken met de ogen van het geloof. Te zien op de kracht van Gods beloften. Voor Israël wordt straks de weg geopend. Beeld van de weg die geopend in Jezus Christus. De weg die wij afgesneden hadden. Hij heeft het uitgeroepen: het is volbracht. Door de prediking wordt er gewezen op de noodzaak en mogelijkheid van bekering. Versen en levende weg geopend door Hem. De pers alleen getreden. Golgotha heeft Hij gehangen aan het vloekhout van het kruis. Hij heeft de Zijnen verlost. Bij de eerste nagels in Zijn handen: Vader, vergeef het hun ze weten niet wat ze doen.

Mozes, zeg tegen de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dat betekent: gehoorzamen. Strek de staf uit. Mozes. Zegt uw ziel hier geen amen op? Ik heb het niet verdiend. De Heere wil helpen. De wolkkolom gaat staan tussen het volk van Israël. En het leger van Egypte in de duisternis. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Zo wordt het volk beschermd. Engel des Heeren. Ik ben met u tot aan de voleinding van deze wereld. Ik zal u niet begeven en verlaten. Hij maakt het waar. Hier gebeurt het wonderlijke. Er ontstaat een pad. Mozes strekt zijn hand uit. God baant door de woeste baren. Pad door de zee. Watermuren van meters hoog. Wat een les. Vertrouwen op de Heere en dan gaan.

Bij Jozua gebeurt er ook zoiets. Jordaan is geen rustig water maar een bruisende zee. Priesters krijgen de opdracht om door de Jordaan te trekken. Even wachten tot het water wat zakt. Nee nee. Eerste stap van de priesters in het water, dan wijken de wateren zoals het beloofd was. Wat onmogelijk is voor ons is mogelijk voor God. Vertrouwen op wat Hij beloofd heeft en in Zijn Woord zegt. Niet van jezelf verwachten. Deze geschiedenis wordt aangehaald in het doopformulier. Oude tijden. Al in 200 jaar. Dopen en doortocht relatie gelegd. Hetwelk de doop beduid wordt. Wat bedoelen ze hiermee? Als je oprecht vertrouwt en gelooft in deze God die het heil bewerkt heeft, dan ben je gered. Als je je hart verhard, dan zul je eeuwig omkomen. Zoals Farao en de zijnen. De Heere spreekt de belofte uit en dat is geen loze belofte. Jongeren, als je in deze belofte geloofd heb je het eeuwige leven. Op grond van de belofte. Geloof je niet, dan kom je eeuwig om in het water van het oordeel. Het teken geeft het teken aan maar is meteen ook een waarschuwing. Geen enkele anti-goddelijke macht kan tegen Hem op. Hij zal overwinnen. U Heere bent verwinnaar in de strijd en geeft Uw volk de zegen. Amen.

Zondag 8 september 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W. Schinkelshoek – Schriftlezing Exodus 13:17 – 14:22