Op het eiland Patmos verschijnt de Heere Jezus Christus in Zijn heerlijkheid aan de apostel Johannes. Het is de opgestane Levensvorst die de dood heeft overwonnen en levend is. Hij is de Eerste en de Laatste. Zo verschijnt Hij vandaag aan ons in de gedaante van Zijn Woord.

Openbaring 1 vers 17 en 18: ‘[17] En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste. [18] En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods’.

De verschijning van de opgestane Levensvorst aan Johannes

  1. Tot onderwijzing van hem en ons vanmorgen;
  2. Tot bemoediging voor hem en voor God kerk anno 2022.

1. Tot onderwijzing

Geliefde gemeente, we hebben samen gelezen het eerste hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. Geen gemakkelijk boek om het te lezen. Velen lezen heb, zeker met wat er gebeurt in deze tijd, met het oog op wat er allemaal staat te gebeuren. Dat is ook goed om te bestuderen wat er gaat gebeuren. Maar vanmorgen staan we vooral stil bij Wie komende is. Dat is de Heere Jezus Christus.

Vers 7. Alle oog zal Hem zien. Wat dacht u toen u dat vanmorgen meelas? Ook mijn oog zal Hem zien. Misschien leeft u er niet bij. Maar ik hoop dat u voor die waarheid bent gevallen en voor die God van die waarheid bent gevallen. Dat ik Hem zal zien.

We staan vanmorgen niet stil bij wat gaat gebeuren maar Wie komende is. De openbaring van Jezus Christus. Aan Johannes. Eiland Patmos. Egeïsche zee. Tegenwoordig een vakantieoord. Maar Johannes daar verbannen. Om het Woord God en de getuigenis van Jezus Christus. Dat is de reden dat de apostel Johannes daar zat.

De machtige keizer Dominitianus. Trof me toen ik vanmorgen een beeld van hem zag bij Leiden. Staat bij: God op aarde. Deze keizer, hoe machtig ook, was zeer achterdochtig. Vertrouwde niemand. Iemand die een bedreiging voor hem was moest opgeruimd worden. Wie waren dat? De christenen. Zij weigerden de keizer te aanbidden. Velen duizenden verscheurd in een arena. Johannes niet. Verbannen naar Patmos, daar zit hij eenzaam en kan geen kwaad doen.

Die God waar hij over spreekt ik mij aan erger. Maak hem monddood, kan hij niemand meer verleiden. Deze keizer die dacht god op aarde was, rekende boven God. Maar deze God verschijnt in een visioen. Wie Hij is voor Johannes en zal zijn, ook een vertroosting voor Gods kerk. Een vertroosting dat Hij de zeven Geesten is, al de eeuwen door. Is dat ook voor u? Zijn getuigenis.

Misschien zit u hier wel vol allerlei vertwijfelingen. Die God is Hij wel die Hij zegt te zijn. Zit u aan Zijn voet? Die God die tot hen spreekt en aan Zijn volk de zegen geeft. Johannes moet het opschrijven. Waarom? Opdat, precies opdat wij het zouden weten. Wat daar toen gebeurd is op het eiland Patmos. Nog meer dat wij de boodschap zullen verstaan. Nog meer ter harte zullen nemen. U zit hier niet vrijblijvend vanmorgen of thuis.

Zo staat Hij voor ons, de God van Johannes. Maakt ons wat bekend. Op de dag van Christus opstanding krijgt Johannes een visioen. Horen die Hij is, Die komende is. Rekent u erbij, leeft u erbij? Laten we dat visioen van Johannes eens nagaan, wat hij ziet en daaruit lessen trekken.

Johannes ziet Christus komen. Eens als de Zoon van de mensen gelijk. Hij ziet Hem anders als toen Hij op aarde wandelde. Toen in de staat van Zijn vernedering, nu in de staat van Zijn verhoging.

Hij ziet Hem met een lang kleed en gordel. Hogepriester. Lange witte kleed en gordel. Zijn macht. Wijst op Zijn reinheid, Zijn heerlijkheid. Hij ziet dat Zijn ogen zijn gelijk een vlam vuurs. Zijn voeten gloeiden als koper. Wijst op Zijn heiligheid. Overal waar Hij loopt verschroeid alles wat onheilig is. Bij een waterval staan, dat buldert.

Uit Zijn mond een tweesnijdend scherp staat. Dat in het Grieks iets anders staat: dat het blijvend uitgaat. Zwaard dat blijvend uitgaat wijst op Zijn kracht.  Gezicht als de kracht van de zon. Kunnen we niet inkijken. Johannes ziet alles. Niet verwonderlijk dat Johannes bevreesd is. Als een dode neervalt. Want wie is Johannes in het licht van deze vlekkeloze en reinheid? Johannes beseft ik kan niet voor Hem verschijnen. En u? Hij staat vanmorgen voor ons in het gewaad van Zijn heilig Woord.

Beseffen we in welke plaats we zijn? Besef ik in welke plaats ik sta, Zoon van God. Ik mag het vanmorgen verkondigen, dat is Gods goedheid. Opdat we de boodschap ter harte mogen nemen. Zoals Johannes Hem zag, zullen wij Hem ook eenmaal zien, ontmoeten. Op die dag die komende is. Dat Hij zal verschijnen op de wolken van de hemel in al Zijn glorie, niet als Redder maar als Rechter van deze wereld. Hij is de Eerste, Hij is de Laatste. Het laatste woord is aan Hem, niet aan u en mij.

Kunt u Hem ontmoeten als wij Hem nooit hebben leren nodig krijgen op aarde? Wel van Hem gehoord maar Hem nooit nodig hebben gehad. Als we beseffen dat wij zulke eerrovers zijn, ik het voor het zeggen hebben. Net als Dominitianus: god op aarde. En dat Hij zo dichtbij met het Evangeliewoord is gekomen: mijn zoon, dochter geef Mij je hart.

Gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat? Zondaren. Die zijn er toch in Katwijk? Die zichzelf niet kunnen maar die Hij wil redden. In elke prediking, de bediening der verzoening, Calvijn: dan drupt het bloed tot reiniging van zondaarsharten. Hij staat vanmorgen voor ons gemeente in die gedaante als die Hogepriester, Koning, Profeet. In Zijn heerlijkheid. Kent u Hem? Ik vraag niet of u van Hem gehoord heeft, want dat heeft u.

Kent u Hem in de omgang? Vastgelopen in uw leven. Heilige Geest heeft laten zien. Hem zo diep veracht, God op het hart getrapt. Schuld die u nooit kunt betalen. Hem nodig leren krijgen. Of leeft u aan Hem voorbij als een goddeloze. Maar dominee die mensen zitten niet in de kerk. Dan denken we aan die joggen aan het strand, of met mountainbike rauzen door de duinen. Maar goddelozen is leeg van God. Hem voorbij leven. Hij staat vanmorgen in het gewaad van Zijn Woord voor u. Eenmaal zult u Hem zien, kunt u dan voor Hem verschijnen.

Als het bloed drupt in elke bediening van de verzoening. Maar dan gezegd hebt ik heb het niet nodig. Maar dan Hem ontmoeten, zul je als dood aan Zijn voeten vallen. Dat staat vast. We zullen Hem zien. Met ogen van vuurs. Weet wat ik gedaan hebt, gedacht hebt. Stil op mijn kamer. Maar voor Hem alles naakt en geopenbaard. Hier misschien de schijn opgehouden. Die keurige man, dat nette meisje. Wat niemand van u weet. Dat zal eenmaal geopenbaard worden.

Ja gemeente, zoals Johannes deze Opgestane zag, de levende Christus, zo zult u Hem zien. Dat wordt ons getekend en staat te wachten. Kent u iets van de oproep van Jesaja toen hij werd geroepen en iets van die reinheid zag. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen.

Dat u het vanmorgen zou uitroepen als uw ziel ongered is. O God, wee mij, als je vanmorgen zit onder het woord van genade. O heilige God, rechtvaardige God ik kan voor u niet bestaan. Ik ben een doelmisser. Als u de ongerechtigheden gadeslaat, ik kan niet bestaan. De tekening Wie Hij is, dat de schrik des Heeren u zal bewegen tot geloof. Dat is niets goeds meer van jezelf denken. Maar als een tollenaar aan de voeten van Hem neerzinken. O God wees mij zondaar genadig.

Hij komt, Hij komt. Hij is komende om de aarde te richten. Zijn gerichten gaan over de aarde. En ook over uw en jouw leven recht spreken. Zult u het niet vergeten. Dat mag zo’n machtige troost zijn de Opgestane Levensvorst. Dan betoont Hij vanmorgen dat Hij geen lust heeft aan de dood van de goddelozen maar daarin dat hij zich zal bekeren en zal leven. Dat het wonder is dat Hij met Zijn Woord komt om u te behouden.

Zo wil de Heere onderwijs geven. Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten. Niets meer van jezelf te verwachten maar alles van Hem. En dan staat er in vers 17 en, maar dat mag je ook vertalen met maar. Goddelijk maar. Vrees niet. Als Johannes alle reden heeft om te vrezen, gaat Hij Zijn rechterhand op hem leggen. Symbool van Zijn almacht en liefde.

2. Tot bemoediging

Niet alleen tot vermaning maar ook tot bemoediging. Johannes is op Patmos, die vreesde voor het aangezicht van deze Heilige. Hij ervaart de rechterhand van Hem op hem. Beeld van Zijn almacht. Is dat geen troost voor de kerk in de verdrukking ook in 2022. Het loopt mij niet uit de hand. Mijn hand zal je leiden door de verdrukking. Hoe het ook mag tegenlopen nochtans op Zijn goedheid te hopen.

Niet alleen de hand van Mijn almacht maar ook mijn gemeenschap. Ik heb daar in Kesteren over mogen preken: na Zijn verschijning zie Mijn handen en Mijn voeten. Als je kijkt naar mijn handen. Kinderen misschien wel ergens gaan spelen. Je zegt niets. Maar je moeder weet het wel. Laat je handen eens zien. Met je handen in het zand zitten wroeten. Of stiekem bessen of bramen geplukt. Kijk eens naar je handen. Alle reden om weg te schamen toch?

Kijk eens naar Zijn hand. Littekenen. Hand als teken van Zijn verzoening. Johannas, vrees niet. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Johannes ik leef. Letterlijk staat er Ik ben de Levende. Wat mag dat een machtige troost en bemoediging zijn. Hij die het verdiend had om de dood in te gaan, Johannes Ik heb de dood overwonnen. Gemeente, kennen wij dat onbegrijpelijke wonder: ik had de dood verdiend en het leven gekregen.

Prachtig boek pas uitgegeven van Octavius Winslow. Aan de voet van het kruis. Aanbevolen om te lezen. Ik wil nergens in roemen dan in Hem alleen. Hand van de gemeenschap. Het is alleen vanwege die hand gemeente. Artikel 21 Nederlandse Geloofsbelijdenis: Allerlei vertroostingen te vinden in Zijn handen, in Zijn wonden.

Johannes mocht het ervaren. Het gaf Hem moed, Hem kracht. Ik ben Dezelfde. Maar de eeuwige verlossing zal Ik geven. Ik zal zorgen wat er ook gebeurt. Is dat geen bemoediging u kind van God, lijkt wel of alles vastloopt, ik weet het niet meer. Hij leeft, Hij leeft die dood geweest is. Hij wil vermoeiden en belasten vertroosten. Die in Zijn hand gegraveerd zijn, niemand zal ze uit Zijn hand rukken. De duivel je influistert: jij, jij hebt geen troost bij God. Maar zie nou op Mij. Ik ben de Levende. Ik heb de sleutel over de dood en hel, Amen.

Wat een machtige bemoediging mag er uitgaan om te zegenen vandaag. Er staat zo halverwege Amen. Waarom staat er dacht ik bij de voorbereiding. Het is waar en zeker. Mag het hoofd als het ware omhoog getild worden. De ziel vertroost door Hem.

Bij de voorbereiding dacht ik, het betekent het ook: het is waar en zeker. Dezelfde als toen op aarde. Wat deed Hij toen? Zocht de hoeren op om ze te redden, tollenaars te redden. Dat wil Hij vanmorgen ook doen. Misschien wel hier zit en denkt hoe moet het met mij? Vanmorgen uw wet gehoord, u zult niet en ik heb het wel gedaan. Hoe kan het? Het kan door Hem. Wend u tot Hem en word behouden.

Hij is een bron van zaligheid. Vanmorgen hoeft er niemand onverzoend de kerk uit te gaan. Welk recht hebt u nog langer te wantrouwen aan Zijn genade. Het zal wat zijn als we straks moeten horen, 1 mei 2022, ik stond voor je, maar ik ben aan je voorbij gegaan. De schrik des Heeren. Nee, ik moet het anders zeggen. Die machtige uw hart open te breken. Die machtige sleutelbreker. Dat is Zijn genade.

Tot bemoediging Ik heb de sleutels van de hel en dood. Hij is de Sleuteldrager. Het behoort je toe. In de wereld kun je het onwettig hebben. Die sleutel geeft je recht tot toegang tot de woning. Hij heeft de sleutel: die poel die brandt van vuur en sulfer. Dan is er geen weg meer terug. Eeuwig roepen tot God. Hij roept vanmorgen. Welmenend, in Zijn willigheid: kom herwaarts tot Mij. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood.

Alle die van genade hebben leren leven, wat mag er een troost liggen in deze woorden: de overwinning ligt in Zijn hand. Boodschap die moed en troost geeft. Ik zal het voleindigen. Mijn heiligen zullen de verderving niet zien. Mag u het nazingen met de dichter: na de dood is het leven mij bereid.

Het is waar: Gods kinderen moeten ook sterven. Maar de dood is verslonden tot overwinning. Sterven is erven. Al het Zijne ook volkomen het hunne zijn. Staan voor de troon. Zullen niet neer vallen. Grote en kleinen. Eeuwig bij Hem zijn. Die dood geweest is en leeft tot in eeuwigheid. Eeuwig Zijn Naam te mogen verblijven.

Wat is uw toekomst? Openbaring 1 plaats ons niet allereerst bij wat staat te gebeuren maar Wie komende is. Mijn opa, stond op de dijk te turen. Huig, wat sta je te turen zei Kees. Ik sta te wachten dat mijn Koning komt. Is het een uitziend volk dat op de Boulevard staat. Wanneer komt die dag dat eeuwig Hem zal vrezen, Zijn Naam dan zal zijn geprezen. Amen, Ik heb de sleutels des hels en doods.

Amen, ja Amen.

 

Zondag 1 mei 2022 – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk – ds. W. Nobel – Schriftlezing Openbaring 1