De overgave aan Jezus

De Evangelist Markus beschrijft in zijn Evangelie de zalving van Jezus door Maria [de zus van Lazarus]. Het leert ons dat het aankomt op de overgave aan Jezus. Deze vrouw ziet in Hem de oneindig hoge waarde van Hem die kwam om Zijn leven af te leggen. Alles van Hem te verwachten, te ontvangen uit genade een aan Hem toegewijd leven waarbij het ook aankomt op het – uit liefde geven- aan de armen. 

Jezus vraagt om overgave
1. De afwijzing van Jezus
2. De claim van Jezus
2. De toewijding aan Jezus

1. De afwijzing

Gemeente, wanneer werd Jezus gezaft in Bethanië? Dat gebeurde twee dagen voor het Pascha. Dat is geen goed antwoord. Jezus werd zes dagen voor het Pasfeest gezalfd. Uit Johannes 12, staat het ook. Zes dagen ervoor. Over de intocht van Jezus heeft Markus al in hoofdstuk 11 geschreven. De Joden maken plannen Jezus te vangen. Markus vertelt iets wat al vier dagen ervoor plaatsvond. Zien we vaker in de Evangelie-beschrijving. Niet altijd chronologisch. Met elkaar te maken. Naast elkaar, tegenover elkaar. Een vrouw die een heel andere houding heeft naar Jezus. Hoe reageer ik naar Jezus? Wat is mijn houding tot Hem? Wijs ik Hem af of geef ik mij over?

De schriftgeleerden weten het wel. Jezus moet worden gedood. Druk ib Jeruzalem. Veel volgelingen, zijn onder de indruk. List verzinnen dus. Judas komt als geroepen. Jezus achter de schermen gevangen nemen. Ze waren verblijd toen hij zijn plan deelde. Geld voor over. Waarom moest Jezus worden gedood? Jezus deed toch goed?! Zelfde probleem. Voldeed niet aan hun verwachtingen. Strookte niet met hun identiteit. Zij moesten leiding geven, kenden de wet. Jezus ging om met de hoeren en tollenaren waar zij omheen gingen. Jezus zei dat Hij de zonden kon vergeven. Geen erkende opleiding. Wie denkt Hij wel niet dat Hij is. Judas een discipel die geldgierig was. Verwachtte misschien wel rijk te worden. Poltitieke ambitie. Nu bleek dat Jezus hem helemaal niet rijk ging maken. Aankondiging lijden. Knapte daar op af. Als Jezus gelijk heeft, mag geld voor Judas niet meer belangrijk zijn. Als Jezus alles is, dan zijn zij niets meer.

We kijken vaak naar hen met een afstand. Maar waren gewone kerkmensen. Houding. Kwade hartstocht. Zit in ieder hart. Zelfrespect. Eigenwaarde. Als Jezus gelijk heeft, dan moet ik voor Hem buigen. Als Hij alles is, dan ben ik niets meer. Dan duw ik Hem weg. Niet zo ruig als toen. Ook op een nette manier kan dat. Met bijbelteksten en al. Serieus zijn kan later wel. Veel van weten. Maar nog nooit werkelijk overgegeven. Net als Judas en de schriftgeleerden, logische redenen om tegen Hem te zijn. Kan het niet of wil ik niet? Niet aan Hem overgeeft. De grootste fout die je in je leven kunt maken als Jezus vraagt om overgave.

2. De claim van Jezus

In het huis van Simon. Bijnaam ‘de melaatse’. Dan komt opeens die vrouw binnen. Het zou kunnen dat Markus de naam van Maria niet noemde omdat ze nog leefde en dan gevaar liep. Johannes schreef later Zijn Evangelie. Albasten fles. Heel kostbaar. Fles en de inhoud nog meer. Nardusplant. Groeit in de Himalaya. Ontzettend dure zalf, olie. Dun halsje. Stel dat je morst. Die vrouw breekt die hals en giet die zalf over Jezus’ hoofd! Johannes schrijft dat zij de zalf over de voeten deed en met haar haren waste. Lichaam te zalven. Niet in tegenstrijd met elkaar. Markus wijst duidelijk op dat het Jezus is [zoals koningen gezalfd werden].

Veel protest hiertegen. Vooral Judas. Worden kwaad op haar. Wat een verspilling! De zalf had voor 300 penningen verkocht kunnen worden. Hoeveel is dat? 1 penning is het loon van een dag werken. Sabbat en feestdagen niet. Jaarloon. Modaal inkomen. Als je 2 euro zakgeld krijgt per week, dan vierhonderd jaar sparen. Met deze ene actie in een keer weg! Maar Jezus keurt het goed. Welke claim brengt Hij erin naar voren? Jezus zegt niet: armen niet belangrijk! Armen altijd met u. U zult uw hand mild opendoen aan de armen en bedrukten. In de Psalmen ook. De Heere gebiedt dit en Hij zorgt voor de armen en heeft Zijn aandacht. Heere wijst de zonde aan dat de armen worden onderdrukt. De armen ontzettend belangrijk, vindt Jezus ontzettend belangrijk. De discipelen hebben gelijk?! Principiële mensen. Kennen de Bijbel.

Maar Jezus zegt: de armen hebt u altijd met u. Broeders stel u voor dat er iemand komt drie peperdure flessen wijn. Geld had wel beter kunnen worden besteed. Maar nee dan niet. Juist dat te doen.

Gaat om de voorbereiding op Zijn begrafenis. Dit werk aan Jezus even belangrijker dan de armen. Jezus gaat sterven. Deze vrouw beseft hoe oneindig waardevol Zijn sterven is. Zij ziet de prijs. De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Losprijs voor velen. Oneindig waardevol Zijn leven en sterven. Hij gaat sterven voor mensen. Hij vraagt volkomen overgave aan Hemzelf. Zijn dood allesbepalend is. Voor een gewoon mens is het arrogant. Maar Jezus mag het vragen, Hij is de Zoon van God.

Dit stuit op weerstand. Bij de Joodse leiders toen en nu ook. Prima wat je doet, ik doe aan Yoga. Of dit of dat. Als geloven een persoonlijke voorkeur is, dan arrogant. Maar je houding naar Jezus is geen kwestie van smaak. Hij kwam zelf in deze wereld om in de plaats van u en jou te staan. Allesbepalend. De aanspraak die Hij zelf maakt. Hij maakt het zelf waar. Hij staat op uit de doden. Straks zal elke knie zich voor Hem buigen. Jezus vraagt om overgave. Ook aan ons. Zijn dood oneindig kostbaar.

3. De toewijding aan Jezus

Joodse leiders experts. Hadden het moeten weten over Zijn lijden en de discipelen al helemaal. Maar slaan plank finaal mis. Deze vrouw niet! Ze geeft alles wat ze heeft. Zij is de ideale discipel. Omdat deze vrouw het zo erkend heeft, zal dit nooit worden vergeten. Dit is het Evangelie! Paulus: dat Christus gestorven is, opgewekt is, naar de Schriften! Vergeving van zonden. Deze vrouw beseft dat. Ze verzet zich niet. Blijft niet aan de kant staan. Waar anderen zich verzetten, erkend zij. Ze geeft alles. Ze beantwoordt Zijn liefde met wederliefde. Nergens in de Schrift Jezus zo positief over iemand. Vrouw in die tijd! Mannen maakten de dienst uit, rechtspraak alleen mannen getuigen. Toch de vrouwen het meeste inzicht. Voorbeelden van vrouwen in het Evangelie, hebben het juiste inzicht. Telkens de buitenstaanders. Mensen die in de ogen van anderen niet meetellen. Paulus: God kiest uit wat  niets is, opdat hetgeen iets is tenietgedaan wordt. Je wilt meetellen. De plek waar ik sta is een gevaarlijke plek. Dat ik denk iets te zijn. Iets ben. Geldzucht ook. Je bent iets als je iets hebt. Mooier huis, betere baan. Slim bent bijvoorbeeld. Iets zijn los van de genade van God. Altijd ten opzichte van anderen. Ik kan beter preken. Of als broeder, ik ben niet de beste maar ook niet als de andere broeder. Iets willen zijn is onze oerzonde. Voor God zijn we gelijk, we zijn niets. God is alleen boven allen.

Los van God zijn we niets meer dan zondaren. Juist daarvoor moest Christus sterven. Boven anderen staan? Juist God erkennen dat is nodig. Tegenovergesteld. Overgave doe je alleen door af te schrijven wat je zelf bent. Zo moeilijk en tegelijk zo eenvoudig. Wat is bekering? Alles geven aan Jezus uit liefde tot Hem. Niet om iets te zijn. We hebben niets, we zijn niets. Dat Zijn dood betekenis voor je krijgt. Hij zo gewillig. Als Christus’ dood nodig was, hoe verschrikkelijk zijn onze zonden dan wel niet?

Hoe moet het verder? Luister naar Zijn stem? Anderen dienen. Niet meteen terugschelden. Anderen dienen. Niet gebruiken. Kom je erachter dat het niet is in je. Hij wil het geven. Te worden als Hij door het werk van de Heilige Geest. Aanspraak van Hem is de claim van de liefde! Hoe anders is Hij dan jij? Geen afgunst, boosheid bij Hem. Jezus had alles maar legde dat af. Nam de laagste plaats in. Hij wordt niets om ons alles te geven. Hij smeekt, Hij bidt, geef u over. Laat u met God verzoenen. Laat Mij alles zijn voor u.

Je kunt niet aan de kant blijven staan. Later, vooruitschuiven. Hij zal de wereld oordelen. De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Wat is bepalend? Oordeel komt. Zijn houding naar Hem. Is er de band met Jezus? Ik zou je er bang voor kunnen maken. Liever wil ik je trekken met de liefde. Hoeveel vrijheid is er? Leven ondersteboven.

Hoeveel rust geeft het als je niet hoeft te vergelijken met anderen. Je hoeft niets te zijn. In Hem alles! Ik kan er niets mee worden. Alles genade. Je verliest de boosheid, arrogantie. Dan word je pas echt iemand. Je gaat lijken op Hem. Bidden voor vijanden. Als je lijkt op de Heere Jezus Christus. Daarom elke keer verkondigen de dood van Jezus. Reset, alles te vinden in Hem telkens weer. God zal dat belonen. Al die liefde in Jezus Christus.

In de dag van het oordeel zal het niet gaan over mooie huizen, vakanties, sporters, Olympische Spelen, maar over het minste werk wat je voor Christus hebt gedaan. Beker koud water. Dat ene woord dat je uit liefde tot Hem tot een ander hebt gesproken. Die laatste twee euro die je gaf of het jaarsalaris. Wat je hebt gegeven. Uit liefde tot Hem. Amen.

 

Zondag 25 februari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W. van Klinken [Stolwijk] – Markus 14 vers 1-11